(ll'CL‘L'L‘ lII \\.\\'ll. lII lliix c’IIxL‘. llic l'illII ix ;leII LI lii‘illianl anIiIlnIc In ninrc i‘cccnI xaccliai'inc-inichcIl anIl pnxlcai'Il-xlinl i'cpi'cxcnIaIinnx nl Ilic lIalian arm}. xiicli ax in (iahi'iclc Sahalnrcx‘ licuililci'ingl} acclainicIl .llI-I/i/I'rmucu Il‘)‘)l l. /.In‘|ini‘x [mliIical \Iiicc nnxin'pi'ixingl} i‘caclicIl iIx pcak in l‘)(n\’ \\illi a llllii. XII/III!) (ll/(l \HII (/('\ll'(l ill/(UK ./('\Il,\l. \\lilL‘li l\ II gi‘cal c\ainplc uI‘ i‘cnilnIiunai‘}. anIi-cnlunialixl CllIL‘IIIII. ilillL‘ liillii lx lMIxL‘Ll Ull lliL‘ lll‘L‘ Ill. (‘IlllglllLWC i'clicl lcaIlci' l’aIi‘icc luminnlm Ipla}cIl ll} l‘lllL‘l\ llnllpwml xIai‘ \Vnml} Slimch Ilai‘ingl} pi‘cxcnch ax a .lc‘xiix-likc many:

(‘mnc Ilic l‘)7(lx. Valci‘in /.In‘lini Ilii‘chcIl liix laxI Inn I‘ilnix in Inlall} Ilil'l‘ci‘cnI xI_\lcx lint. nncc inni'c. \\illi nnc Iliing in common: Ilic px}clmlngical

mplm‘alinn ul' incn lnxing an} incanngIIII xcnxc ul'

\\ liaI lilc ix all almuI. In In [in/nu IIUHI' I/i' I/uii'n' I'l'ln' I’mri'_\_w/'I Il‘l73l. \\c lia\c .»\lain l)clnn pla_\in:_' a Ilmxn—anIl-mn xccnmlai'} \L'llIlIll Icachcr-cmnc— pi'nlcxxinnal gainlwlcr. xpii'alling Ilmxn Ilic pi'mincial Ilnlcc \ iIa III a liIIlc Imxn on Ilic .>\Ili‘iaIic cnaxI IRimini. nnI h) cliancc l‘cllini'x U\\ll linincImxni. 'l‘lic Iinal xccnc mlng xccm a hit Iim inc\ iIahlc l‘lll Ilici'c ix no doubt IliaI Dclnn aI liix man inauIliI hclpcIl I») Ilic likcx Ul. .-\licla Valli. Sonia l’cIi‘ma and (iiancai‘ln (liannini cicach a cumincing pm‘Ii‘aiI «it. a man rcacliing an C\l.\lclill;ll Ilcad L‘llLl.

’l‘liix ci'iIic'x linoui'iIc. hmxcwi'. ix Zurlini‘x laxI

liCilllll'L' llllii. // (/I’H‘I'IH (IV/i [Hr/(H7. I'll/1c /)(‘\I'l'l (If l/II' 'li/rlurxi I I‘)7(n \\lllL'li \ll'lle‘x Ilic licxl and inan pimci'l‘nl lialancc in lL‘l'liix nI‘ plinlngi'apliic llL‘LIlll}. px}clinlngic;il Ilclei anIl alninxplici'ic xIIIinIlIi'aclc Bachl on Ilic lililiillli}iiillll\ l‘Hll Kal‘kquuc nm cl Ii} lIalian \\i'iIci' l)inn HIV/an. // i/I'w'rln I/I'i Inrmri ix a Ii‘Iil_\ grandIlcni}x1ilicaiim1 nl' Ilic lii_\llix ml inalc lici'nixni and war. ScI in a Ialiulniix ahanilnncil lIll'll'L‘xx on a Ilcxci'IcIl ai'ca ncai' Ilic lmnlci‘ liciuccn Iran and :\liglianixlan InnI Ilic chxI placc In plan )nIn‘ linliila} aI Ilic nimncnI Inn cci‘Iainl} nnc In kccp in llllllIl Ini‘ I‘IiIIn‘c pcacclnl Iinicxi. Ilic l'ilin Icllx Ilic xIm‘} III a group nl‘ nl'licci‘x cagci‘l} nailing l'oi' Ilic cncin} In appcai' mci‘ Ilic ci‘cxI nl' Ilic ncai‘li} ninnnlainx. 'l'licii' l'i‘Iiin‘aIinn Iiii'nx inIn c\ixIcnIial angxI anIl (inc h} nnc Ilic} ai‘c all \\\illlIl\\L‘Ll ll} Ilicii' pi‘i\aIc Ilcinnnx. 'l‘lic caxI ix ll'lll_\ inipi'cxxnc. lcaIIn‘ing \iIIni‘in (iaxxnian. (iiuliann (icninia. l’liilippc \nii‘cI. .lc;iii-l,niiix 'l‘i‘inIignanI. .\la\ \Ini S}kl(l\\ anIl Ilic Iinniixxalwlc .lacqucx l’cI'I'in I\\ In» \\ax alxii cu-pi'nclnccr Iil' [hc film i. 'l’lic incnini‘ahlc xnunIlIi'ack cnulil unl} hclnng In niacxli‘n linniu \liii‘i‘icnnc.

SIill \\Hllle‘l'lll:_' \\li_\ )nii xliillllIl inalcc Ilic nmxi Ill a i‘cIi‘nxpchn c on /.In'lini'.’

Dr Guido Bonsaver is a Fellow of Pembroke College at Oxford University. The Zurlini retrospective runs from Tue 19 Aug-Sat 28 Aug.

ACOLYTES TO THE

You may not know who Valerio Zurlini is but here are five filmmakers who he has greatly influenced.

Mel Gibson

l'Illlclkllll‘lJ ‘\.\ll,_"‘\\I I‘ d'. fml‘mf :32. lkpl “9‘5” tx‘. .r‘w: w

‘~;‘ 'I >‘ immlml, l)Il‘lI‘llll1_l'lI}

ha “.1 iv .‘..it""IIII'_.r'17:.[i/I15A JFK/f; i‘.’ i'il‘e' 1' l'. ‘: (’1'? Li" T’TI‘ ’Vz’i'll'fi I"»_.-I: 1'. 'I ia"_1'.ea"exirf mum a :I all i In '14- «my * " Martin Scorsese

'l'.’ifll‘<i In; VIMI‘ :ii I i'iii.) l'iI’: funk; )l lintiziii

ivllif'Hier l)(‘,‘.'.'(:iz .‘.'l‘ffli€?\.'(tl lil.‘ itiir‘

llll'll'lglvxlt'

I"~:> mun Hana an, (:l'Il)l< lg, his, '.‘.lfl(1'.'. ll1v'l‘Ii fairiiimiir'ianw, till? i:; l‘ifi’llxi‘,” I: iir/ivitvrtl :iI.I 1‘ 'llh (ixjirllfff‘IT "l’xiilll‘llr'ifiil‘l, M, Nudge) II‘II14'III’,’3;2“.. llziéa‘lirllzfi._ l (flllli'_ [)I; ii: (i Iz'V: Kali" r.'.‘-,-r‘: ilix tug; Illl Illl our : I: fi!‘ "2‘; .‘Mi'k.

Peyton Reedlnc Il‘kncli" I," H :l indirngillail ‘zilx orii'iwi,’ magical {Jilfii‘CllC Dam: lfi’if/i [ ()W,‘ ll)’)i\' ri‘ure fliar‘ .I ‘.'£i"~!, Cé‘fl)‘: lrr/i‘ /Lll'i rti's; /|li(_},’ 2300a: II,- i'imu; Om L142") (1 Six/lanai? 33fgii"ii‘:; I'm laxintl‘ul Claudia (:EIIIIIT‘Iéilu

Walter Salles liw; ();'(}(ll0l of UN: f.4()l_r;."(;iHI) {liar/(:1; pair) lll‘; homage to Zur’lmfig remarkable (LIZ/ll Mir 'lrzir'm LAO/Em Summer “any l)ElCl< In "490 ‘.‘.’|Ili his; disfarm‘g thriller, roar) l‘iC‘.’!(; FOFCIQI‘ Land.

Nanni Moretti Nat for notiiing was MoreIIi'S most Successful .‘iln: Dear U/ary so nameo. lI a homage to ZUFJIHI'S ’962 mam/piece Farm/y Diary, a irio‘xirzg ’lrania IriaI *olq

fine sior; 0‘ a ‘chfnalISl mourning the premature death of his yOunger brother Moretti's The Sam's Flown fo' Sillillarllles;. (Paul Dale)

'- THE LIST FESTIVAL MAGAZINE 53