UAL‘K LISI‘

'I'III‘II‘ Ix IIIHIL' III ;I III/AI IIIIle IIIL'L‘I\ IIII' I'I'I' I‘llI _\IIII xIIIIIIIIIII‘I IL‘IIHI'L' \\II£1‘. II IIH‘I\\ IIIII'. I III\ II» IL‘\\HII UIIL'I III III/m \I‘IIIII- HIIL‘, II'.II'III'II IIIlIILIIL'IIII\L'I'IIIL' IIIL'IIL‘III‘IX‘L'NL' III IIIL' II;II‘I\ III II IIII\ . III‘IIII‘I‘II'w I‘I.III I’IIIIIp( (IIIIIIII‘ IIIII II;III;III IIIIIII cxpcI‘I IIHIII \}II\IIIIII .IIIII (IUIIII I I” IfIIII RIM. I L'IIII \\ ;III\. I IIIIII‘IIIL‘III \\;I\1IIIIIIL'IIIIIIL‘I_\ \II\I‘I\'IUII\III IIIL' p;III-IIIIIIIII\;IIIIII'I‘MIII.II \I?IIIIII .'\I;II‘I\I'II/II' I{III‘III\IIII. my

I \IIIII‘IIIL‘II I L‘\II\.II I IIIIL‘I'K III‘xx \IIL'L‘I\\I\L‘.IIIIIIIIII\II.1I\‘IIIII‘IIL'III

\\ L'IL‘ I'IIIII\. I II; IIIIII IL‘IIVIII III III‘ \II\[TIL‘IIIII\. IIII' IIIL'\L' IIIIIIIIIL‘x. L‘IIIIxIInglIuIIII}. IIIIIII .IIIIIII'I’\II’I'I'I IIgIIIIIIg.\ILII'I‘IIII‘III-II.

Pizzaville._‘W-1IIIII« I<IIIIKI.\\II\IIIL‘ III'\I \Inp III II LIIIL'\I II~ IIIIII IIIL‘ III'I II'I‘I I'III‘I'} IIIII III/AI III I IIIngIm III;II IIIIIII II\IHII\L‘L‘\IIII‘II\IIIIIL‘III\.I\\\L‘ \I‘LIII‘III‘II IIII'xIIIIII‘IIIIII};IIIIII [II‘IIIIIII‘I'II IIIIII‘I- IIIIIII _I IIII\L‘ II III‘ IL';I\ I‘ II II';II‘IIIIII III IIIL‘ I;II\I'II\\;I_\.

\\ L‘ L‘I‘IIIII II.I\ L‘ III ‘IIL' .I IIII \MH'H‘ I.IIIII I;III'I \\L' \MHIIIII. I’I//;-.\IIII' \I-II I‘UIII \L‘III‘IIIIIIIII III SII‘IIIIIII I‘l/XIHIII II‘I‘IIIIII‘;IIIII\I\IIIII I‘IIIIIIIMI‘I'IIII‘II IIIII‘IIIIx IIII‘I'II ;IIIIIIII I ;IIIII .I I.III I\ I'\II‘:I\I\I‘ I‘.III_~;I*III IIIIII-II-III II‘III‘IIILIN \\ L‘ IIIIIL-II IIII' IIII‘ III‘I!\L' \IIIIIIIIIII . \‘IIII\IIIIHV III IIII' \IL'HPHIIMII \I_‘.II'I I: II;IIII. I‘IIII‘IxI‘II I III-II _\II'II I\IIH\\ III- IIIIIIIII IIII- I‘IIII‘IxI'II I :IIII‘IIIM :I'x. L'IL‘L'II I‘L'I‘I‘L‘I\ IIIIII [‘I.:\\ II\. I IIL‘ IINIIIIII'IIIII |\ \III;III. I‘IIL‘III IIIIII II II'IIIIIjI I‘III III IIII‘

55 II I‘II.I\I\

IIIIL‘IL“~I\I‘I \L II‘III'I- \\ ;' I‘I'I'I-IIIIIIIIIIIle} L'IIIIIL’II IIIL‘ III/m IIIII

LIIIII U‘IIIVIIIIIL‘II II III IIIL‘ HIT/HIE: I‘III

Phillip' I III' I‘III-I'w 1\ mm and \II‘IIIgI III;II\ IIIm II \IIHIIIII III: I'III- III'Im II\ III'I' IIII/I'II I‘III IIII'I'I' I\ IIIIIIIIII; \U \I‘I‘I \II'IIIII; \KlIII IIILIII I III- III'IIIII'I'x III II IIII IIIII I‘I'IIIII‘III ;IIIII III III\ III'I‘xIIIIuI I;I\IL' .I IIIIII‘ I‘;I\\ I and IIIL‘ I‘IIL'L‘xIII IIII‘ I‘I/I’J IIIL‘ ;I IIII IIIII'II. .-\ ICIII II.III;III III/m \IIIIIIIIII'I IIII\L' L‘I'IIIIL‘II_\ I-IIgI-x.‘

Mhairi‘I IIIIII'I IxIIH\\ \\ IIIII II I\ I‘III IIIL‘IL'VIIIIL‘IIIIIIL‘ I'IIIIIL'I'\\\L'L‘I IIIIIIIII II IIIII IIIII‘IL‘LIMIIII IIIIHIL‘II. I IIIII‘ II\ I‘I’IIIII‘III L‘I'leI. II\ IzIIIIII

PIHHOCIIIO'SI IIL‘III \VINII'III Ix’II;III. (II;I\I_'II\\ \xIIx III; IIL’\I \IIIII IIII IIIII'

.\ IIIIIL'I'L‘III \III'I III plgII‘I‘ I'IIIII‘I-II . I’IIIIIIII‘IIIII‘x Ix IIIIII'I'

\IIII I‘;I};I‘I I;I\II'I’\

IXIII‘ IIIIIII I'I‘xIIIIII‘uIII. IIIII II). .III .I I_\pII;III\ (iIII\\\I~I:I;III IIIIIIIIII IJIiHI} III I‘I‘II\IIII‘I‘;II‘II' I‘II;II III. IQIII III/m. LCM).

PhIIIip‘ I III\\'IIL' l\ IIIIIIIL‘III.IIL‘I\ IIIIII'I'I‘III. I IIL‘\ ‘\ I‘ IIIII IIII IIII‘ LIIL'L'\L' IIII Imp. IIIIIII' IIII\I\IIII1I'IIIIIIII'L‘ I‘M‘IIIIIL'. I’III- III.\C Ix IIII'L‘ :IIIII I‘I I\I‘_\ IIIII II I\II‘I L'IIIIILII_\ I'IIIIIIII IIIL' L‘kIL‘L‘\. I III\ Ix \\ II.II I \\IIIIIII IxIII ;I IIUIIIL'UH‘I'xIIIL' I‘M/LI. \L’I_\ \qI_\ IIII‘IW

Mhairi I III‘ I‘II\L‘ I\ K|\\L'IIK.III. IIIII IIIII LIUIIL'IU . IIIIKI IIIL‘ I‘M/II IIIIIIII'II I‘\I‘IIIII_~;. \IIII IIZI‘IIL'III I III IIIII. \kIIuI'xL'IIIII: III 3M" IIIIIII'I IIII\ IIII_

I IIL‘TL“\ II III\L‘I‘. III\IL’ III IIL‘IIK \\ IIIL‘II IIIIII'IIIIIIIIIIxII'xIImIQIII ;I\IIII.‘

Pizza Crolla I‘II IIII- gIII-III-I III \\ oI

(II‘III'L'L' SII’L‘I‘I ;IIIII IIIIL'IIJIIIIII \II'I'I'I.

\I\1I II

I\ II I‘II\\ I'I'IIII'I' III III\\. II IIIIIL'ImxI

III(I\I\IIHII, I )II ;I I‘II\\ I IIII;I_\ I‘I SgIIIIIII;I\ I IIIII'II IIII 'IIIIII. IIII-_\ L'IIII \L'II I‘L'I\\L'L'III‘LIIIIITIIIIIIIIII'IIINK/.I‘. I155

PhIIIIp‘II I\.1I"III‘IIIIIKI.L'\;IIIIII‘IIL'II III \;III \KII'IIIII IIII\L' IIgIIII-II I IIL‘ IIIII\III'HI‘IIII\IIIL‘IIIIIIL‘II. IIIL‘IIIIIL'I\ IIII\L' III'I'II III‘xlI \Ir IIII IIIII IIIL‘II IIII'I‘II‘ \III‘. .IIIII II‘IIIIII II I\ I'I-I‘IIIIIII; IlIIlIIL‘. I‘III II I‘\ IIIIIIL‘I .I\ II IIIL". II.I\L‘ IQIINL'IIIII‘III‘IIII‘IIEIIIIIIIII\IIIIIL‘II I'\I‘I‘\IIIIII:' IIII‘I I'IIIIIII IIII I: II. II I\ \I‘I'_\ IIIIII'II \\ II;II I \.\IIIIIII IxIII II III‘II IIIIIII III/[LI \\ IIII‘I II.I\ II\ I‘II;III' III [III- IIIHIIKI'I IIIII.

MhaIrI‘IIIvaII

IIIL-I

IIIIIII

III I I-III

IIIIII IIIIII iIIIII'n IIII‘ II»: IIII III, II IIIIIII. ‘III‘IIIII |I.I‘. ; IIIIII III' ‘II‘ \I‘.I\IIIIIII: IIIII II IIIII IIIIII. :jIIIIII IIIIII ;II IL‘II\I_\IIIIII'II\IIII\\I'IL'1'.L'IIIIIL' IIIIII IIIIIIII'IKIIIIIIII'

Pizza Inn I II~\I. II'II I\)I‘II\I. I IIIII‘II I IIL‘_\ IIIIII I1\\‘.I'\‘.I>IIIIIIIII IIIII' IIII‘\ \ IIIIL'HI‘L‘IIIIIL'.\L'\L'IIIIII‘.\ ;I \II';I\ III/AI IIIIIIIIIIIL'I IIIxI IIIIIII IIIIxCII\\II_\ II.IIIIIII\ \IIIIIIIL'II iIII IIIL'

III/z'II .I

IIIIIIL'I'ElIUIIIIII, I’I/xyI LL PhIIIIpI III' .III IIIIIIIIII III/x“ II IIIwg-xII'I IINIIN .IIIIIIIIIII: IIIII‘ _III IIIIIIIIII III/AI. I IIL‘V ‘I‘I' IIxIIII: \I'IIIIII I‘III‘IIIIAI IgIII-I‘xI‘ IIIxII'IIII III Ix IIIIK' I‘III'INI‘. IIIIIIIgII IIIL‘ IIII\IIIII\ ( )I\, I IIL‘MI I‘IIIII~\III II.IIII. IIIL'\L' IgII'uI~ L‘IIIIIII\\ IIIK‘ IIHI IIII. Mhairi‘l IIL'IIIIIII". IIIIIII. II‘\LIIIIII' gIIIIII (\L'II II II\ IIIII \\ II;II IIIII‘II

.‘II.

I‘\IIII‘I II‘IIIII II III/AI IIIII III‘IIIIIIII} IIIIIIIIIIleIIII'IIIINI‘IIIIIIIIIII IIIIIIIII\ URL ;I IIIIII ('IIIIIIIIII\ IIIIII‘.~

Izza Pizza IIFI IJI‘IIIIII\II.I\\\ RIIIIII. III::III_\ IL'I'UIIIIIIL'IIIIL‘II III II I) III\ RI‘I‘IIIII IIIIIIII;II'\I IIII IL'\\. IIII» IIIIII \ IIII\I

ILII\L‘II\\ :II \I'I \ III; I‘M/MA 1:1 I: II\L'IIII

I‘L‘L‘II \;I\L‘II III‘ IIII I.I‘~I

\;IIII-I_\ III \I,'I~\. I: IIII‘II PIX/.1. LLI‘III. PhIIIIp' I II III\ IIIIIIII II‘II\ III/AI Ix IIIII IIIxI‘IIIIy IIII-IIIIxI‘hIIIIIAI I'I‘IxI‘III'IuIII. I IIL’ I‘IIIINI‘ I\ I\’II\III\ILI\ . IIIIIKIIL‘\\_\. .\ I‘IIIIIIIIIIIIIIIL'X‘III III/I’II.'MhaIrI I I'IIIIIx II I\ II I‘iI I‘I‘IIII-I I‘III I IIIII'II IIIL‘IL'hL'k’IIdIIII‘. II IIIIIIIIIIII'IIIIII.:IIII~\;IIIII I “.IIIIIII III.II\ IIIL' IIIII‘. IIIIII\ IIIIIIII IIIin' I I‘IIIIIIIIII‘IIIIH

I;I\IL IL‘\\ .IIIII II I‘ll

IIIL‘I‘IHLK IIII‘IIW'I‘

III-\I I’Ix.'.I_ I)|EIIIHI’IIIII\. IIth VIIIIII‘

IIII IIII‘IIL"\ I’I.'/.;( IIIIIII RILIIIIII IIII

’II',AI‘I.IIII‘

IIII I‘IIIII I'IIIIIII\: I

DELICAN NOW OPEN

523 Sauchiehall

BEWEE

BRASSERIE

Near Char/HQ Cross

We M' [)8 00m 7 days a week ‘IOm 8 a m III' are ‘0' BreaI:‘asIs Busmess Lunches and Evermg Dmrers

TeI: 041 221 7323

Street

\I.\|\'IC \(H R RICSICRVVI‘IUNS \()\V

V IVA

The

Ubiquilow

Chip

I? ASIIIIIII LIIIII),

NIICXICO

Glasgow GI 2 SSII. Tel: OAT—334 5007

"IIII‘I'I' IK II()((_‘III1TIIII\'\\III‘R‘ III I,()II(I(III()IIIIISI’I'IIIIIIIIIIIIII‘ (ILIIIIII\ , (II’I)III ()I-I II()I('(’ IIII(I IIII T(‘(III)II‘\I1IIII‘ I()I'IIIIIIII‘\ 7

II II III(‘ I()\'L‘I\ II‘I‘IIxLIrI‘ II‘()\ I*.'

’SIIIIIIIV III'II'IAII \InII‘xIII IIII‘ IIIIIwI SI'I )III\II IIIgI'IIIIIIIII»

ITPIIICII IIIIIIIMIIV.’

I

,— I~—I E ASA EAL

IObA BYRES G L A S G 0 w TEL t PHONI' (MI TIs ILILNI

R O A D

COME TO THE PASTA PLACE [FOR FRESH PASTA IJNGLINI‘ZI" [VIC'I‘I‘II‘IN Ii 'IX\(}IJNI‘ICHIIC/(‘UNCIIl(£LIlC/SPIRI\III; IL‘IL'.

Made (In the premises, fresh every (III).

M50 21 Variety of sauces V()\(I()IIIC. BOLOGNICSIC. (‘:\RB()\.\I{.\. I‘IL'. YOU’LL FIND ITS A DISH FOR THE GODS.

I

WINE BAR 84 BRASSERIE

MONSIEUR LAUTREC PRESENTS MON—SAT IN THE BRASSERIE. BETWEEN 5 pm—7 pm

3 COURSE + COFFEE £53.00 Inc.

ALL—DAY LICENCE IS BACK

OPEN II am TILL LATE 14 WOODLANDS TERRACE, GLASGOW

TEL OAT—332 7013