‘Sumy (it thc thiiigx \\ high Pk't‘l‘lL‘ tmiut mill \l.tHLi \M‘tc HIKE \pnkuii ht Kiitgx' Htlh Kit \\.i\p\pli mitt: thy thiiikiii: twhiiitttmth iil\it1\i]\‘.1liki ICILW [\ttttt \‘t MN .ti‘ttttl tilt" 50th litIiL'JJLK' \t.iitii‘:' Titl\ lttt‘ttTit I hr

[‘I'ttfllttttllttt‘\itttiHlItL’It‘th‘HM‘ Iittttf.1\ \hmx thypuiitiiiiicttmutt-tiny n: \«wtx tint! \hi \\ hmx Mutm'timc ttitulwitis ‘Hiith //.u UNI/m

FEATUREIJSY

I YUR

itxclt' iii tmi \\ ;t_\\ L'tIitL‘l' ‘hcmtixc thcir \\;i_\' mt talking h;t\ hcwmt‘ \llPI’L‘\\L‘tiIi1L‘\[tll’lidptllhlll‘ t‘L‘ithttt}; tn 1min hH\\ tu “talk pmh” Ut' the} \II'HL‘ tuxpuik “pmpct I’iiglixh” hiit thct tii'c HUI ;t|\\;t_\\

\llk‘k‘L‘\\ill|i .\ hit mt pcnplc think thtit L the} \pmk I-‘nghxh hilt thy} «hint . ’I'hc} tixc mmiiiiigxtiiid L‘UthII'UCIIUIh which tttiii‘t L'\l\[ in Irwin/((uiittt li\\‘ttlttt‘lL‘IHk'liiitt\ tiithw .nglhh'. \t-mx /1;,' \t «m /«J’.';’{ir‘ itlII‘i tw l ttlL‘ttItUtk'ti him I \\.t\ timing-nth “wk ‘1 NH!“ HIMMHHIMHM“I Hm ciiihni‘ixixwtt h} thc \\;t_\ thc Httlhit

ltlliL‘JJifk‘ with thy hplpwt HHCI\1L‘\\\. t'ctttw tit lun‘n tui't'tL'ti l.ittf_‘ti.t;1c\ illtti

' ) W- j— r: x I ' \iIJIILtHM‘ti tL‘t‘t‘lthttpftHHN min 1/“) I‘IUl/IU’ [WWW I l()'~5p1n“5I thu‘”_\) thch I'tii‘i‘t‘ctiih ti'utticiiti‘ .tllti \ttlttj I\'.i\ {ct-Ix th.it thy \t'utx and 7]“) 3(1)” 'I'UHQUU ( Radio Scotland 7171]] CUH\L‘I\C iii HUL‘HI l‘iighfhxxhilcxtill hin tttt ituit tiiith-i\t.iiithii:;u: iiik‘li . I . W x 7' - H - 1“ - k'iillkit'k‘t]. [\Lt_\ tigi‘u'ti. 1 ill\ l.ttt‘.1.l.t:f\' .tltii Im‘l iit'utlyvi‘. L'tttiH PChIU‘H_\)1301115LIUUI 10L \‘HnlnL ‘HIIIUL L5 [0 DUI Ittttttttiltttfllltfltt t\ tiui iipmth thc

.ihwiit l[\li1:lliiiii[ii\li‘liyli lltit'llt‘l in natjyc langugtgc. (it‘;11];1t]}(‘glldfi'cllSpokclogluthor [HIPL‘I'ittlhI pmt th;it thctc l\ttI]i_\

'tiiwiu'i‘i iiyltxh ’.\ tut wt with l\ thwtiyht tu i‘k‘ \ittili' l\. iii Exact , \wtx tliikil‘tlltt‘i iiik'i.tl\t‘lith\'11\‘t‘i thy {‘ttttil.tttttttt\l\tt‘Pitlltl thiwiiit .tiiti L'k'i iitiwt illk'lkhttiiitti.1H\I'Hlii‘tit;t1 ixti't \t.iiitiiiittl ltt'ihi] ixii‘t “Uttit i‘t'iitt'tltti‘.ti‘tttl' R.:\..t\tt.tl.ik‘itttix‘ti.\\I\iiltk‘litttit ii.t\ thy ttH mt tilt L'tiiiiti\l.t\i it‘wiit hitii \ttltlk‘Iitllt;'\\it|\'itl\tt}‘[‘.tlt'IH hwth iI‘t't‘IHL'INtllHHttlitittii thy wit-git tltikiiilhlttx'hi‘i tiiith't\t.iiithii:i tniit't'itiiitz' SUN»I\\Htlik‘tiilttt‘iti‘ttllt \xhith ht- {uh \_'I\ \Tttlttt‘i\ ‘lt‘x \II.1|It‘Itt\ \xuilttiiigttiit- ‘(mitizruii [\‘(W‘ittlliiitL‘ch'lllthhtttttNi‘x‘iitltti IitL'\‘Ilg‘\itu‘\tlii,'1).tttitilt'\tt ticiwimt thiiiy itH it\\.ttt‘[]_'\\t‘i iii_\ tm ii t'iiltiiit' I \‘-tt\‘l‘1i'11f,‘]tt[It‘ll]iitL' ]I\IIEL‘\‘_1HU\\\iiL'lt‘iih't‘[t.\t‘k'itl‘lL' \xhwxiwttt'l ltt'il‘it‘lx‘lk'iih' tt'tit‘hpix. {\t with ~l iiik'ttlil‘. HIHL‘\ I hit .Ltt‘. titlttt‘ pw'iiiiii' hipk tit mg \xiix \xhciiut-thti i‘i‘tlttt\ titpi‘tth t‘itttu‘\\i~~ti tit thy \\.i\. \xv; \ptiixp' \Ithutii'h iik‘ \ktt\\L’if. iliik‘lk‘\{’\'ti iii Sputxht'yhtm-t ntiith l-iciit'h iiiiki (iL‘thttH \\itk‘H in \u-iit tit l‘tilttl‘tlltfil l 'iiiu'ixitt l‘tlt mitt‘hctt puziiwx \xht-iiht-ttht-iuithiit thqi'cxmx \t'niw tiixtiith \wtx l.tli:lllit:IL‘. [it lith llk’\\tt\i1L'l[‘L'ti hi. thtwtht \xhu .illtmt‘tthiiiitut.ii\t'thriiiiitiiiuxtrp «it \ittiiizztiiit‘xiiiiitLitintiiiix‘utx titlIlIt‘Jitl\illtiti\t.t1itt‘l :hmnihctixtitil lltiLItll\llx‘\ P.1tk'f. \iiim‘ that ht- il.t\

untiprcscntcrl3flly}(n}x

one \V;t\ (it \pthkiti}; l'ti liku in wt- SL‘UIILitttH\t‘hmilxtutyh hi-liiigiinlixiii iii the mim- \\;i\ th.it thc Bu iv tit'c .ihlc tn \[th thcii «m It thulctt and putt-gut Htflit ( ici‘iiiiiii.‘ Hix [\t\\tttlt .ti‘tttll St'titx gncx hmtiiitt iU\1[hL‘linglliigL'ilIHihL‘iith \ k'l \ tictiiiitc ith'm .li‘t‘lli him \\t' \iittltlti fiUiii‘UUIHHPHWHigUUISk‘ti1[l\h .’t\\ ;th‘ttC\\. 'St‘vttixh t'iilttii'c \hk‘lllki he [Lttltjitl iii \k‘hHUI\ .thi thtilu‘t I\ ititcgtkil tn St‘iittixh ( "tiltiit'c. It \u‘ hWL' IitL' tiiith‘ct ‘.\ k" (.IIHHH llHtiL't'\I;tltki thy ilIL‘t tittii'c \\ high iiimiix \ic \\ ill h.i\ c [1U t‘tiltiiic. Hit [Nut .iik‘ iL‘L‘l\ [i’titl \L‘ittitih ttttti Uttt\L‘I'\l[tL'\ ;tt‘L‘ iiiiit'h tn l‘thtlL‘ hit iiiit'giii't'ctit WAR". ‘1 .lt}11t\iti itgi'.itiii'c ix ;itt L'\k‘ll\k' tut {c.it'hci‘x hitting i‘L‘itthi IitL'lt' mm igiiumiigc. l'hc ttxigmh I\ th;it [ht-t SCI ti\\;i\ \kttit it Hik‘H' .tIItItlLiL‘ ix "1 ttiiii‘t lltttiL'I\I.thi it and I ((111.1 [L'le'ii it w I‘H igtitii'r it‘f't'hix t\ xiiiiiqthitig \\ high chuii'lt :ittilctx him. 'It\ iti‘\t‘itltL‘l_\ hitht‘i‘mtix that ;i \KL'JH am gm .1]! thy \\.i_\ [ht'ttltflil \chtml .Hiti mutt tttti\ L't\lI\ gtttt] ltL‘\ t't' t’L‘Ltti .t \kttt ti Hi 30th. l'hcrc ixti't £1HUIitL‘t'L‘ittlttlt'} iii ['timpc \\ hut- that l\ thc um:~ [.t\i\L‘ti \\ hcthci‘ it \‘sttliiti ‘M' Ltt‘k‘t'pldl‘h‘ ittttit 1H [itL‘ whittlttltttiti \_\\Icttt and the plli‘lik' thqit chiltht'ii \itttllhi tic ;iHu\\;tl tn \pmk ;t\ thm liku 'It hiix hccn \tlLYL‘L‘\IL‘ti ht cthimtinii tiL‘[‘.t!'ItttL'ttI\ Iihti it \\Hil]\i

[‘lll‘ll\iik'til‘kk'11\ iti‘n'titxiiuwlltix k'(i[]\k'liilii¥\lkillh“1H[‘ii‘~tlik.' lhg I.iiip.i\hiitmii l\ tilk‘IL'itM‘ttfiL' 1K.;lwmdllnlm.~htmlkt.l‘mHM“ \hni‘txtuiio, I{Luiluwxuiixgtttwi [‘lt‘tlttttttlttk‘\\\l|llilil\‘littk'ii1k' N”3“‘H‘ji‘I‘HH‘i”“"VS‘WWHI‘FF \t;itui \tt[L‘itL'hCINIgHHIL‘El. [II'L‘iIk'\ Itltt'flmtltiiitl\khuirht-ptwthit'ut iiiM‘NH .HMIHHHI‘CI i'liililh'k'“ INN”‘m“KHI‘I"!‘I“4"‘VN’1- «inpcnplcxthii'cititci'wtctttiigtiiit ()it"\\\{'\.‘.t\\'t|L'\\\ltlL‘iti‘\ [k'k't‘ltillifl tlt‘t‘xtlk'lttINSU‘WHM“WWI” NW“ “"“HH‘”I‘V‘Mwhfl‘V‘H‘ ttuit.’.-\ttittitic\nixw‘hhiilitig.hilt thk-[jM-tnttithtifSuitxxpki‘ihptx SitL‘IidchitttltpHHItiL'I» [\tt\ Kititi \H“”‘-:\‘Wl~lli‘lk'ill‘llu‘N‘IS‘HIHI11' ‘1“ ItttI;1\t]thL'i\l§ ‘.t\hL‘\\ttllltilll\L‘ IK‘I‘IL‘M'IHCtiLtItttllt‘tttttiflt‘tthtl tituthtitLimitingphmiiw;t‘iiiiiw hk‘t‘il-ttttitt‘li'H‘”i‘k'H‘PV‘JVH‘VV‘i" ‘Ntihmh mmtuiti\t.iiittiipniittmit hi\t«ii\iitfiuitliiiiti \xlightiphcthu £11111‘tltL‘kiiH\tlL'|itltlltt‘\tt\ttt.ttit t‘k't'tmi'd‘lt” “‘4‘ “WWW” “th;it\;ithixtmi‘th/L'tt.utii'tipttutti: uhtmtthc/it'nihitzg/iI’M/itutti/(hint [HitthitlttiIttli\\it\\ v\\~1ltv\iilttt‘h' “UV-11““‘M“\i““\'MV HUI" mtf‘iiglixhtiiittifn [Hitt\[t)1()t)I|I \xiutuiiithchixttm UHth'L'I hctmititutwtitth.ittmth \‘.I hid illt'hM‘HHttV PU't‘l‘VJVWI‘IUH‘V‘“ tiiit”\\h;itc\ui'tht‘tuit‘hu .‘tt.t_\ thiiik th‘iiixiiiuiiiSuitlwiiti. Kthttttttim'kit‘lwih'tlttlh'WHJNM” k‘l“““4“[“?1"1“"EWVJU‘V" “” [ii'1\.itL'|$,‘(it-nth IiihhtttttCtttttltfitv lhpIQIMixtwi‘.iiittixithtmhmxmiip (ilmmm tttthclt ihAIL'VIWWHK'hWV “H'H'Ih‘iiH1““V\'\i‘l“”‘\'\i‘*”m Imkcttkflit “hilliik'VsttHltikiU. HUItilIHL'tittittk‘.ttik‘ltilt'\itlltiKiH htix \lltt'ttlllitilIttIttlkthtit‘HUIit“? hN‘W'N] '\I‘W""*"HHVHNHH‘L' ‘I’xt‘i‘tthiiig \itt‘tllti\1.tl[litttlltiik‘ II'tL‘tiIHIttJi-xk'titk'lttdl‘t‘k‘ttl'tiiitL‘ humiiixctht‘x LtIk’Hl‘iM‘Itlttilh «igliiuciithpt'iitiii't \Kiik‘HIhL'IL‘\\;t\;t “M mgkldvmdMIL.”PMUHMHM ;i\ct.iut~\imwi‘mtht-i Iihtltttttthc ‘.icu‘\\ihlt~tuthg L1H. lintuiitnillx. “I‘M” [W’t‘lk‘“WWHV‘”[V‘i'm‘mgh gititttiPLii'rtitx\Pmk [hm \htitiltthc hitttL'tttiUtk‘H'k'ttthth‘It'litt‘fltt‘JI till\1\\'tlltl;ti[Htltttit‘t\1.tttillttt'iih‘ tnihuxtnilt\uxtim‘wit\‘wtxuitwtt Immmtw“ [nukhttiIIL'tHIlL'\iI'<H11 \mwlxhitt‘wtwlmutwtiiiiiwmtx Itililllk't‘itilith‘t‘hJHKHhV1“”: “‘11 i[hih‘l‘illl‘V’lmm [)‘H'dlh‘m‘ Scntminti:nciihiiigtuigc\killxuiitt lu‘ttzicix Iiittniiiazthixhctiwx twlnttwiipluuiiiithuiii “‘I‘tilmiw’”?WP?“1“*"i:“t‘“"I” muncmwx. .-\iittthtj\ \htitiltthc “\V“'i“\1“””‘Wh5L“‘1‘\‘l~1“10|1\ IVHIF “H‘HH‘Hl‘IV‘\‘V“-N” MN”{HU‘HVJHSUWWW‘N taughtthulitctxittitt‘. Ituutihthclt‘it [%;iit‘tiiit‘\ li’rmmiiitttuvfiutin'ur i'cu'ttuttnhixixitixg. II\H’L'\ttH\‘\ Apthgt-tt Itu t\~tiil\hl\’H\\hlk‘h “Cth-{ht-nuihitutpiith‘iiithcti t/it' /'/irtt'/.\tiiittwtiixhtm \t‘IHL‘tiHIIL' til-11M!JIM“WWW”“It”???“‘“VV [VIII‘H'LV iH‘"““”"“I”“'H“1"”1 ltiiigutifiu' Uiihk‘hl\1ttl\ iii{htlitttuttttLiL'ihucil \Vht‘\\41\l‘l\‘ll‘ii1‘“I‘m”PHHIV“ WMHH‘V'VIHUH““U‘m'mlh‘ [[L‘iutltHWL‘Hhitht\[glg\1\lt)[)‘[[]ti tixlnqutiwiiiiitcnimuxiiththtilu‘t ~t\\\tT'.\\itlx'ithilt‘fltiVHHUt‘WPW“!“1 l ‘mmmih1““‘1‘15‘”[‘W'"}‘IV “h” tuithnpingmititiicx\xillhim-witty \pmtm-hiti‘ttk-mtimimik-1m- hhpttllii.HCIt‘tiItik'Iltttititk‘ittih \pw‘txcl iiulhh~ ‘litimcumin-hm. Cm.“ 1mm.me[HHMCHNCH \i\tiyit\utthtilu‘tttitt.i\."11i.it\\;i\ “40 hcuitilttudt‘\‘*‘t‘l"3“i-* 1M” W‘W‘IV “1“”“HH‘iUH “VIMHW’V \LllinhJiIilk’HHUIHLIIIUHtittk‘\ttttt iiitL't'L'xtiiig.‘hctnlttiiiti.'ucttiii: 1hr”HJHH‘JHIVU“it”?“WWW I '1‘»11"‘}“”‘*i111’\[‘iH‘MHHhI‘l‘i‘I’V L‘\'t\[[Ulttitit‘ttt\k'iltttth'itlititctt. \\ith Pk'ttplk‘lttilnik{[idlttlk‘k‘l[ti\;1k“1]t]g1‘1_ ttttt ‘ittitha'\tt\tttttt:'[WINt‘ItIiMh‘II \Litt‘ttlIiiltt:j\\tt\ttILWk'ltttlttIt. “V111 “MNC[HtmrllnunkN‘ Kat ICCKHHH“ lt‘x fittili‘ittflJllhititk‘ll'IIi\III]L'1\itH\iIt IHKKHHCH.‘itk'Ntlki.‘IHIHJV‘HW'M' t‘U‘t‘lVVh‘“‘\V1““ 11‘“ ‘t‘mh I” tiny» ‘lhi‘t‘u‘itixtiwttuntiwiitiniicx \L‘L‘m‘Iii‘llipk‘t‘l‘lk‘.tlk‘tttih \\1Hlli_‘_'ttt thict‘twt‘t‘iwlxihh \xuiiithi'tlptthpiii \M‘IHHHWH [ithmmk'tih‘lWWII” ttihctiwtiniitiiyiixcxwtiic t4tlkttttit.tlm‘tti‘ttttttthct thilu‘t Htvtc\titt\tiiil'tutti1h.ittiuitth' Illiif'dhuVi‘I‘IHI‘m“[H‘lk‘ll‘i‘VHVVI (t)[]\(lt)Ll\[]L‘\\,.-\Htillhlnl\][\\tll.l \t‘unkci ‘HL'tMihut.‘lt‘xlikuim Wthchh'hixtttkilii‘tltIhwi‘ RPM” 1mm“ WM“ . “Wim'm‘h‘ t‘culh'ihi. untiugmunttLitigtitigc with-“tit i ttli‘i‘hit “(HILiL'IW‘tIhiiidtik'lttt‘l it‘litk'\Ik‘ttiflltt'iti\Utt\\'.tll[Itttlllik‘fl

lhcl 1% :1 I rtt ti \Int 7