o This section aims to provide a review ol every film to be seen in central Scotland overthe next lortnight. For programmetimes see individual cinema listings.

U-Unlversal. sultablelorall ages.

PG- Parental Guidance suggested as some scenes may be unsuitable tor youngercthren.

15 - No-one under the age ol15 admitted.

18 - No-one under the age of 18 admitted.

-NewReiease. 0 American Gigolo l ix ! “1111 \ellltttiel I V\. litireti l itititiii

l‘t‘tltl liiiehtiitlhete. lifilitilh tieteix \\ ell e.ixt .ix the ltiititttielx title ehtit iiiei' \khmxetletltetttitiii titittmitliii}; ple.ixtti'eiiixtalwxhiiiiiii itt‘tiiiipetl tll‘lllllltiel eh.it-:e ( thirtieteiixtietillt iiiiiinhxtiie \Lilltttiel e\ttitxe ml the xe.iiiit xitle til the .\iiieiie.iii tilt‘ttlll. (thixgn\\;tiruu\e11wi e Backtothe Future in t l Rt‘ltell /,etiieel~.ix. t '8'. l‘tNFt \ileiitlk‘l .l. text li\[‘lll ( llek'i. I eti lhwiiipxwii liltllllll\ l \ttei'tl't e;ix‘.. \xittilt \ellpIL‘tilllllL'rlltflel iii}; (tetltixil iitllitl\\ .itheiittiie. -\ \‘.t‘iiil\ eitmtl plenxet lthiihtiieh; [titriiiiiiiiii (lltxtimx; ,\i§('( lttlh\lttlli{itttti. \Hi Ntilellle‘lldil\ilee‘l. \ti'.stliel§.tle: Keil‘tlllle' 6 Bambiit

.wt‘,“

) tittnitl l {tillthl \. _‘ itiitix l)ixtie\ l .ixlei

te tele.tx'e Neel tiltllt‘ll i\)e\lk\\ ltlii‘btitgh: l )tit'l‘li liltixtztm. ()tit‘itll

0 Before Stonewall \ it ilelti Sehizlei. Rtti‘el' lx’wxeiilteiu. l S. l‘l\~ll \tti lttii‘l. lx’itti \ltie llimtii V itiitix l’t'ixtiii.il it llllillm‘ellee“ .iiitiiiiteitiextx tpnthetieniitl

lilLllllltiJlllitivitttli'llellittl'\ Tll\'tttl_\ til

tilt'ill‘~e it“ ‘ltiL't‘

the \titetietitieint littt\elllelll thiwtehwitt theIlltheetittit't. ltiiiihtiisih; l lllllilt‘tl\e o The Black Cauldron t ll ietl Heiiimii. Riehtiztl Riehl 8.1”“) \‘riththemiieexitt.lwhtilliixttiti. .lttllll Htit‘t..\1::el litmthiirzie \ll tiiitix .'\\t‘lllltll‘lgtl\\l\lttlillltllllL'ti itllttll tint tilL'.tlll\ttl hem: .l ittiuhlt \\ttllltll. lheti. t‘lle' ti.t\ . he i.ieex the .’t\\e\ttllle litiitietl lxiii: tillti ix tittehetl lll'ttttl lite ttlwiedlil titlteiittit’eiiittilxiii:tihentitiltil pt'iiieexx. ttll wigieiiltii‘ his. three \xiteliex.iiiti;itittieienlxuwitl

lhix xiiitple Mile it! v. w it? \eixtix e\ il

{LII‘IVC\KAIiI\t1i1ilflkhti\>v\‘llliiI‘i\)iIil\x-

24'IheList21MLir ~- 3 Apr

FILM LIST

hettxeeii the \t.ti \\ .llxlltfl‘llt tl xtteeitilelteetthiiti.iiitlthe traithtitttitil l)ixtie\ \ile'lltliil\itl \itthleHlll};\llltieilttlttelell\ttilltll.

l he texttlt ix ei i' tiletlii\ e‘lleilttll'tlllie' ellllllltlllttllIlltth\llll[‘l'e\\l\ei‘\ .iiituiiexxttiiitltmlxxtaxeltixtiet'x

itillll‘lllflilll)ttlllllllttil (iit.\‘.'_t‘\k'_ (‘iiiettii t il'tt\\ellttl. Rim. 1 «ithitiii:

;\l§( ‘. Regal. Stt'nthelmle; Kellttittie.

()tletiti \\ i ( )tit‘tlll l itllilll'ttll. Ritiliii.

0 Black Narcissus i it t t \ileiltle‘l l’ti\\ellt\ I metei‘i‘exxhtituei.l K. l‘hlfil l )ehtii.ili Kei l'. \iltti. .letlll \tiititiuiix. llllliiiiiix. Kt'it'xtuliiiit «it ltiehxh ittiiix ill the l illllttlt‘.\tl\ Illlti theit ltiith textetl its the tie‘\ll'e\iti the llexh. \tittthet minetli.iti\telewitte I’tmell l’texx'ititeei teixxiie , \xhieii

Bambiil liltititlllititll \l‘llft ellill‘m \'llitil:,"lleltttll'ilei :iwt lttxitef. L.'l‘e..'.'xi'illlii‘lxlliil.tie”xtt

llle‘l‘illttll ill Lhe xtittte it‘le'u'l the

l‘ext it'li‘» it'lll tetiixwtt 11x ettixieitt twehhiit .llltiel‘illlltll ix tititliiiiitiixhetl

ltllll‘.tletl\\l'il ll\\t‘lllelllltttlttllt'\ l’ttiwe‘e'liituiiitl \tiim \\li1te. littllli‘l hm .: tiiitteenhlt ‘.‘»t‘.ti».t.‘l lltlllttil\ e. Itixtetitl. illeeiltlllilll‘.‘\e‘tt\ttll\ttllti theittittiitiletelewt hitthgti‘iltletith tire t:xetl .ix.t Il.lL‘lllt‘llI.ll\ tutelxtlttip it» the llle\litl'\ til _i \ttllllil tteet’. Hum .i-= the item [’lllte'e‘ttl the l t‘fexl Hitllli‘llllttltllL‘\llttlllttLittlleile. think; \tt‘tlllL'\l<_'i lilitttt pitttitl. .\lt life‘iile

\ktt_\ he eiietitititetx ti tiieiitllt ltti‘i‘ll

tittittii'e itliiit‘l it! t\\ iiix

llttlll'e‘ti lhtiiiit‘ie l .t'\e‘let‘llle\ the hixx

.i\\.ii.etieti tit t ie

t-t hix litttlilel tittl ix

etllll“llle\ tiitlilxelt xtit‘teet mutter. ;ixttittixliiti§;lt L'\l“ettii\ e \illtilt‘ \ellltl}.1\ tiiitl .illeetiituh e‘iiiiti’tilletl pet’titt'tttniieex. l he \thttle llllllt‘ ix itixt l‘etlllllillh .tllti lllele“\. lmtltiteh iinthiii: like it ill the text lit the Hr'itixh elllellltt (rtt.l'tiltttt’.it:1li. l'ilmhutixe

0 Blood Simpler lxi littel t went x. l‘l\1iI);iii lletlnti \l, l ititiiet \\';i|xh, ‘l\ itiiiix. .\ le\.tii i‘ttl «iv. iiei llllt'\.t[‘ll\.lIL'L'\L'lithlilill\\\lle‘ttllti het‘ltitei‘.httt tlietleleetnetiiextit li'leh hiiit ht Itti’xllltl their tle.ithx \ gleefully \L‘ll‘elllllle liliti llt‘ll he.” iii}: lllttlt‘liltlllttl‘tl\\lll_:‘ l'e'\ellll‘l.lilet‘itt [ilk’\ietllll\.I.tll:letiittit‘\t‘l.l.tlllt'\

\l (".iiti. l tiie lit\.t‘.ittll t liixs'mt: tiitmetittr

0 Body Double l '.\i l Hllnll l )e l’.ihii.i. the i‘t\~1t( Cl 11:; \\tt\\l‘ll. \leltitiie tittllith. ( ite:::' l leiii\. ll-l iiitiix .\ ehttiiiietillt elttttxttttitliwl‘ietiehit ix liteti il'ttlil .t hm. itlliiilt'l thele hienikx \xithhtxhtiititei'itLtiiltiieiitltiittitititix himxell littlilele\\ tlllki lt le‘lltilt“x\

he

l'titletxtniithihlj. he itiiiip» tit elitiitee tit ll.it xit lttl ti thtiit.e ;tet|ll.llllitlllee Hixmitetitixtie llill‘tllxe“- \itltll letitl hiiii ll‘iltt the thieh ml .ithtihttlienllt tie\lttll\lllllltlt'l l‘h‘l.

.\xh.iii:elxxtitt\itiiettl \ ei‘tit'wtiiitl Rent \\ iiitltm thix :teiiettillt xleti/\. \tie'tltithettllei'ell'tll llltllh\tlllltiilel

ti.i!l iii the etillit til tlii'eetwi I )e

thientrmxetllw lllttllhlilt’i H.1llll‘l[\lil\lllt;'ill\ilt§tl.‘. its xei’titttthitixtitteiitiwiilimit idll :i.t5

etyiltxiii iiixl

lihltllt,‘ iii te * tiiwiiteiit l’e‘tl'flllex utwtiitwt ‘x'e ‘t\tl\lllll:'_li‘\it1«.e"ikliil.ltit"‘. tittiiittiiti the eiittte' \ltlll xht ‘\\:,‘l\ xetitieiiee l‘x Qtllttllllltilt'f lll‘.t'lllltilltlllti petitiiniixhitt. l he xheet tititthi}. wt itx tieh1e\ eiiieiit ix ttiithet iititleiliiietl tit thetieetiitiixiiijtiii: lettl‘tllelieltil thix te—i‘ele.'ixe \\ LIX/leN’ Hilll\iti .: letithei’ it 1. ti eilttllllie\\. tit tlexx liittl'he‘llllu plus tit tlixrmxe til ti ie\\ tittx l he llliellllitll i‘t'illllti thinth \\tt\it‘ellle'llttlilttlltii‘t];'lllie‘.tll itlltil'e‘llee‘ \\ 1th the iii.i:!ietil l‘iWKL‘l til eitieiii.i ille\eti.t\\\‘ttlllllleleltlll\lll lll;l\ htix e emittitietetl .itt hiit ltttiiihi'x tippenl .it le;ixt ix tiiittittiixhetl l.\Httll

lltitileii

l’;ilm.i‘x tiriee t‘expeetetl xt.irithti§;. Rextxttl‘le. ( iltixtum . ( it"! o The BreaktastClubi TFllltthli lilltlile‘\.t>5.i"\»1lilllliltt[\IL‘\L'/. \ittih RlllL'.\\.titi. .llltiti \L‘ixt‘ll. “a tttitix. l l\ e tie iltlllil,\ llltil\l~itl.tl highixehnnl xttitleiitxxpeii l.i tl.i\'x tit‘iL‘llllt‘ll tttite‘tFie-i .iiitl thxemet ettlllllli‘ll etitieerii~ met peel [‘IC\\Llle\ctlltiIL'L'L‘A:t tilli‘.\[.

l \eelleiiteiixeiiihleiteiluittititeex .lllti\tll‘e‘ltttlletitillL‘eilitllelliltlllek' lill\t'itlllllielltitti‘h peieepm e xttitlt til .itlttlexeeitt tt'Ltilxtiiitltt'il‘tthititiiix (ihhpuw;(ihl O Brazili 15H leii\ ( iilli.iii‘.. l'lx'. l"\‘l.lttiitttli.iiil’tjxee. \iiehtiel [’.iliii.l{ttheitlie-\ii'w.11.7mm» .\llll‘lllttll'x.titt/t/illltl( ti\\e.litiii l.iiit.ix\ \klllt l’i_\ee tix ti meek ewe iii thel‘tiietitieititie\xheel itlhillflttllihk' x\xteiii lttl the primer til hue. ltillli‘llltiilli iltiihtttixe - La Cage aux Follesi in i ii tittlltll'titt \itlillltlll‘.i'ltllleelitl|\,1(’~\)liflll Ilium/Xi. \liehel .‘tet'tntilt. "1 iiiiiix. (‘itittteettpeix\xithgi itiitltlleaieetlgtt} ett‘tlltie il‘ik etl tit .iet ‘xti.ii}.1ht' iii the lllle‘it“~l\ttl [ht iiiipeiitiiiit:iti.iti't;ige til Mite til tlieii ttii\ltllli‘.'. l’heiiuiiietitillt pttptilni‘ lti‘tttitl ltiree thath.i\thttxltii‘xtinuitetltttti \t'Llll’e’l\tlllti .t l‘lrtititlutit lllll\lt';ll thttt ttpeiixnt l «iiitluit‘x l’;ill.itlititti lll \ltit li.ittl littieetttllll liii' thix tlee't'ee Itl \ileet‘\\, ( ilttxt'im ‘. ( ii '1'

0 CarTroublei 1.x l l l )t1\ itl ( iieeii.

l l\. We“) [till ( 'hiilexuii..ltihe \\;ll'ei\ ‘i‘tiiiitix. I .ittieiit.ihle lli'itixh l.iiee ml the \\tte\ ill; I hexet .t l‘lehel'lliti\lll‘tlll‘.tlllie‘i wiip’ ‘uhett lltli‘i“. tigitlex iii thewhl‘ i’titgii litt‘ tllli"'t\[tt‘ Itltflltzl..\1t‘e'l eleni til thix tiiitwitht \ehiele lt‘l in» t t"‘~ uhti tire it'll illtllt their l‘exi. Stuitheltile; \llt '. Kilititii'itueh oTheCareBearsMovieit ll,\l'll;t Selwneh.t N l”\“l\ttht\ \hehet Rtmriet. i [hit I)e.iit St tllIillt. at» iitiitx. .\ illll'lk‘llljihi1ki\L'HILliL'tti the etitltllt i‘etll\ ilttlll the htlliittl

(Kite ti Int Mime .iitii ix tit litxter ille'llti\i]llt thiitttuhtiitt the \ttti’ltt, .-\ lli tl‘le llil‘x\lttll h iiitlletl \t i'h xielxlt wxeetiiexs.iittletileitlgitetl .tixellttleu itt‘.x (titl\l;lt\\.Ritt Stihhelttle; Kelhiiiiie

:9 A Chorus Line l’t iiiRieh ml .\tteitlmttititih,l \. Wt“) \iiehttel [)1 tilt'ltt‘x. .\t|\\ttll Remit lett'etiee \ittllll tiiitleizzmi tt_~.'wi'ittixiiieiittiltiiitl

llx titttix Si\teeii thiiieet'x

NH \lettl xeleellttll Miter“ lit \eelll‘e‘ ti lttlt‘lll .i lle‘J. lit nitluttt itittxtetil. litit? Street tiieetxl lellti tix KI1kllh.“t_[lll\}li_ltlt‘\vll]k'}\|\i\11(’lll

\ tie" et\etl ( lxt tl iiiitiiiiiee

lyiiiie lttl tf‘ie tiiiit. etlitiiis'; ttlle eltxx ttet ttllil ‘ll'.’ ti lllttl.l\\ t it lllL'till telle‘». tiltixuwu . \tilwii. \titiihelttle: ( ttleiiii iittlllliiitll 0 The Chosen ( l’l ittleieiii} l’;iti| Ktie.iii.l \. i"‘\l'l thl Steieei'. \itl\lllllilttll Seliell. Rtihht lleiixiiii. llttx iiiiiix liiiiiikltii iii the illillxh the xettiii}; ltii'thix stiher'titltipttitititt til the ( 'htiiiii l’utiik iimel entiti‘.ixtiii:Htixxitlieniitl/.itiiiixt pei’xtteeti‘m‘xtiii theleuixh ltiith. (ilttxtlim ; ( it"l o Clockwise l l’( it it'hrmttpher \itimhtiti. l'lx'. l‘lN‘lltthtiCleexe. .'\il\ltll Ste-titliiiaii. l’erielupe \Vilttiti. iitix \eel ttl‘ilttll Renew

“i ll ltJiiilitiieh; .-\}l( _(il.ix};«m ; ABC