’D RATHER BE AT CASKIE ’S

79 3']: I 'I.\'(Jl£.\"l'8THE/2‘7: (}l..—18(}()II,'.-l.\'l) , H v 8.11 CHI/511.11,]. S’I‘REE'I' (,‘lz‘.\"l'l{l:‘ (l:‘.\"l‘l:‘l{ m ' II 1557' (1.1 .1 Il’lilz‘lJ. s l [Hz/2 I)