MAYFEST PREVIEW

'I'IIL‘ l'II‘xI BI‘IIIsII IliIL‘I‘liLtIIUIILII (‘nIIIL‘III‘ I’cx'IIVIII Ix IInI‘n III \III\ IL‘xI. SIIIInn I-‘IIIIsIIIIu‘c. the IIIIIII IIL‘IIIIIII II. I‘L‘IIIIL‘II II.x .xInI‘_\' In Stephanie BIIIcn.

JOKE SANS FRONTIERES

(.lIIIII' IKIIIII II In.III I IL-nI‘IInIIIn \\lIIl .I

xInII\\.III'II .IIIIx 'nIIn \\ MI I II.Ix:'n\\ 'x \IIIf. II‘xI, ixn'I InInthIIIIII‘II IIIIIIIIII‘III In IlII\I‘II\‘ II'III \IIIInn I .IanIIIIIL'. I’IIIIIIII‘nInII IIIIII III‘IIInI nl IIII' lIIxI IIIIIIxII IIIIIInIztinIIIII nnII'III I’L'\II\.lI

III-Hu'cn nInII'IIlIIIxnl IIIIIIIxII I‘I‘.\II\ 'I‘IIII/‘I'IignlIIIIngI'I I IIanIIIIAI' ‘~II.II\L"\I‘II IIn I-IIIIIIIIIIgI~IIl IIIL'nIixInIIII~ I{I\I'IxIIII-I‘IIII'III I nnIInII. IIIIIIxI‘YII'xIInnII IIIIIII\\\I‘I nI\ IIIIL‘xIInn .II‘llIII Inc I I‘xII\.II'x I‘l'l‘..'.lil\\\l'IIl .In I-IIII' xlI‘l\ nI xIIII::g_\ IIngIIInIInIIInnx. IIII'IIIIIII I IL‘IIx‘IIIIIIIIl :IIInxnIII In'III-nnc' (IIII‘L‘II Rn/nn. IIII‘ IIIIIII III‘IIIIIII IIII‘ \InnIII‘III I'nIIII'III IL'\II\III. IInIi IIIIIIII'I‘Ih XIII III\I‘III'.'IIIIII lnI IIIIx \I'III.\( II.Ix::n\.'x IniIIIIInIh 'I IL' \xgnl

InIInII the I IIInI‘III :‘Il I IleixIIl III‘tlII'.

lnIII \L’III\ IIIIIII \IM‘IIIIIII' IInI \L'I‘.

much I ngIIxII. .InII IIII‘ nnI\ \\.I\ III' I‘nIIIII IL'II \\IIL'IIIL'I III-nIIIL’ \II'I'I' IIInn_\ nI llIl‘. \IIIx \\lIIl II xInIInIIII‘II. III' IIII-IIIIII IIIIII‘II IIn\\ nIIInI IIIIII'IIxInII gnI IIIIIIng the IIle IIIIL'L' llllllllIL‘\I‘I \It‘Ill'\IlIl\.\ IInII xIIIIchIIII'IIIII IIIII'Ing lIII' \\IIIIIL' nl IIIL' \IIII‘I‘» . IIIIII III‘ III'I'IIII'II lIIIIl I -Inl nnI‘ nl IIII' I‘IIIIEL'xl IIIIIL'II I‘I‘I IIllllllIL‘ IIIIInx III‘I'nIIIIIn'I IIIIIIL'I\IIIIILI \IIIIII I \\II\ xIII Ing. I‘Ill IIL‘ I‘tIIIkk'KI IIIL‘ InI \IIIIIIII'III' III"IIIIIIxIII'IIIIgnnIIIInII‘IIIIII lI \IILIII.I I.II\L‘ Inng lnI IIIL‘ IIII‘II nl II lI'xII\III In IIII\UIIIllIl\ In IIII'\L'\IIIIIICI ‘I \\I1\\IIIlll:I III II I‘III IIIxI .\III\ IL'\I \\IIIIIIII‘IIII‘nIInI-IInI.IIIIIIIIIng I'IIIIIIIIIIIgnIy nnl lnIII IL'L‘I ;I\\II\ lInIII RIIIIMI'IIIIII nII IIII- IIII\ IIIIIII nglIInII IIIIIIIIIIIII\ (/nI/ I II\.:I.IIIIIIan lIIIIII‘xIIIIIIIleIII'

IIIIIIL'II \I'nIIIInII

IIIIngI‘I III‘IIIII I‘I'In‘: I ngIIxII III

(IIIngnn ,i \III\\II\. I‘III‘I'I'IIIIIL'

III'xI III IIIxII .IL'I In lw lI\I\CLI In IIIC \InnII'I‘III lL‘xII\ III. and I \IIIx IIIIkIIIg In I)! RnIIxnn ;IIILI\;1_\'III_L‘ \xnIIIIIn‘I II Iw Inn. IIIIII xIIL‘ InnkL'II III IIIL' IIIIII IIIxI xIIIII ‘1 “III” IIIIII‘. I IIL‘II I IIIIII II L'nnIIII'I III SI‘nIIIxII IInII \I-IKI‘IIxIIL‘ I’IIIMI-I'ch In \\ IInnI I \wnI IIIIII xIIIII. ‘\ nII III'I' gn Ing Inc Llhllllll In I‘IIn IIIIxL‘nnIL‘III lI‘xII\II| . . .‘

I II‘ gnl II. IInII Ix xIIII IIIIII‘\ L-IIIIIg III IIII~ BIL-\IL‘I II'x~ ‘L‘nnI‘nInIIx ‘. L'\L'II IIInIIgII IIL‘ xIIIx II Ix IInI IIx lIlIlI‘Ii IIx II xnIInIIx. 'II‘x IInI "nnI cnnIIgII“. III IL'I'III\ nl IIIL-II‘ gL‘neI'anII . I‘IlI I I'L‘IIIIV IIL'L‘II lTlIll'L‘ In

gL'III-Inxm

lllIIIxL‘ II IIIUI'CL'\L’IIIIII1£IIILI\\IIIILIII m on I‘I'IIIILIL‘I' I'IIngc nl pcnplc.‘

III IIIC CVL'III. I’IIanIIm'c IIIIIIIL‘ II InI nl II'II'IIIInnI' I‘IIIIx. nIIIInII LIIICI' IIIC IIIIIIx xIIIII . III-I‘IIIIxc nI IIIC IIIIIL‘ IIIIIL‘l'L‘llL‘I'N IlllII L'IIIllIh In I‘L‘ IIL'lIgIIIL'II III IIIC IIL‘Ix IIL' IIIIx IIIII'IIL‘IL‘II. "I III‘} ‘I e nIInch III .-\IIIL'I‘IL‘II IIIIII III‘L' nII IIIC \IIII up. I IIL‘IIIIL'I'IIIL'II II'IL‘II In II\nIII xlIIIx I‘L‘I‘IIIIxI‘ I ICCI IIIIx Ic‘xIIMII Ix IIlInIII IIIII‘nIIIII'Ing nun IIIIngx IIIIII IIL'\\ punplc. II l In each nIIII‘I‘. II) In .IIIIIIcnI‘I'x .InII L‘l In ( IIIngn\\. I \IIInI [IL'anI' In I‘nIIIL‘ ln IIIL' I‘I‘xln III IIIIII \k'k' Ik‘anL' IIIIII IIIcI IIII\ I-II‘I I'L'IIIII‘ xL-cn I‘L‘IIIIC IIIIII III I'nnIIIInIIIInnx IIIL'_\ nIIgIII IInI L'xpcI‘I . . . II‘x II III'ngI'IInInIL-nl I'nnII'IIxIx.‘

I III IIII IIIIII. IIIc I’L‘xIIVIII‘x InI-nII —I\\n I'nnIIL‘x. IIL‘III'II IIIIII nl \\ IInnI III'L‘ Il'Illil ( II'I‘III BI‘IIIIIII. IILIIxL‘ lnI’ II I'L'IIIII\L'I_\ xIIIIIII IIIIIIII'. IIIIII nnc \\ IIIL‘II \\ III II;I\L' In \xnI'Ix IIIII‘II In L‘LII'II .I I‘L‘IIIIIIIIInn IIInngxIIIc IIIL‘ \\ L'II C\ILII‘II\IIL'II \InnII'L'III IIIIII \IL‘II‘UUI'IIC IL'\II\;II\. I'IIIIxIIIm C IIIIII\L‘II Ix lIII‘ lI'nIII L‘IIIIIIII'I'IIxxL-II III IIIL‘ L'nnIpIII‘Ixnn. IInII IIIIIL‘L‘LI L'nL‘nIII IIgI-x II. ‘\\ IIL‘II IIIL‘I' \ILII'IL‘LI IIIL{\ \IL'I‘L' IInI . IInII It‘x nIII_\ IIL'L'IIIIxc IIIL-I III‘L‘ III lnI‘I‘Ign I‘nIInII'IL‘x IIIIII IIIcI xnIInII IL-I'I'II‘II gIIIIIInI'nIIx,’

I \' em (I IIgI' Ix IIIIL'II' In IIIIppcn nut IL-III‘. IlInIIgII I'IIanIIme \ktlllI xIII \\ IIn \\ III IQIIKL’ the plunge. 'I IIL‘I‘L‘ \\ III III‘ IInI'IInIL‘I'IIx IIIIx _\'L‘LII'. IIIII .xII_\‘x I'LIII\II;I\\L'I ‘III II \V;L\ IIIIIt‘x III‘IIIILIIIILN -\IIIInIIgII II IIIIx IIILILIL' II IIIIIII‘IIII III xnIIII- I‘I‘xpcctx. I \\;IIIIL‘LI IIl L'xIIII‘leIl II ‘II‘x It II\L‘ L‘\L‘III.'

.\II'L*IIII_\ IIL‘ xL-L-x IIIC 1mm III l’nI‘gIng IIx II\\ II IIIL‘IIIIII. ‘XIIIIIII‘I‘III Ix \‘L-I'I‘ nI'IL-IIIIIIL-II In“ III‘IIx IIIL' .»\IIIL‘I‘II'IIII I \' IIIIII'kI-I. \ICIIIIILII'IIL‘ Ix LIIIIIL‘ .xIIIIIII

..\\’IIIII \VL‘IL‘ IIanng In IIn Ix IL‘LII'IT

IIIc IC\\UII\ lI'nnI IIIL‘III IIIIII LIL‘VL‘IUP IIUIIC II .xpcI‘IIII‘ I‘IIIII‘IIL‘IL‘I' In II. I \xIInl IIIL'I‘L' III\\ III x In IIL' II ngnIlIL‘IInt I'L‘IIxnn lnI II In In- III ( IlIngnw IIIIII IIIIII'x IUIIU\\'IIII SL‘nItIxII I‘nIIII-III. .\I_\ IIIII'IIIcI~ IInII l III'L‘ IIIxn III the III'nL‘I'xx nl IIL‘\ eInIIIng II L‘IIIIIII nI L‘IIIIIx III IzngIIInII IInII SL‘nIIIInII.

\\ IIII‘II \\ III I‘nnIc nnL‘c \\ c‘\ c gnt IIIL'

I nnIInII III'L‘IIIIxcxnI'gIInIxL‘II . . .

‘I IIan‘ IIIIx IL'\II\';II \\ III III'L‘nnIL‘ II IIII‘le IUI' SI‘IIIiixIT L‘IIIIICII} . . ,IIIL‘I'L‘ Ix II \xnIIIIL‘l'IIII IILW L‘InpnIL‘III nII L‘nnII'II} III III“ ScnIlIIIIII IIIIII I IIIIPL‘ \\ I‘ L‘LIII IIIII‘IIIIL‘I IIIIII . . . (IIIngnII I'nIIIch IIQIVL‘ ;II\\ II_\ x IIccn L‘XII‘L‘IIIL‘I} \Ig’IIIIIk'IIIII . . . l IInpc IIIIII next year IIIIII III IIIL‘ I'L‘III‘ IIIIL'I‘ we “I” .xI'c xnnIc nI IIlleL‘ IIIIIInIIx SL‘nIIIxII L'nIIIIL‘x L'nIIIIng IIIIII In ( IIIngnxx . \I'IIIL‘II IIIC_\' IInn‘I \L‘L‘III In IIc IInIng.‘

I‘IIanIIIIw gIIL-xxcx IIIIII the IIUIIIL'IICC \\ III IIL‘ tlgL‘II I‘L‘IWL‘L‘II In

and 3H. I‘III IIIL' \VILIL‘ xch‘II‘IInI nl' ILIIL'III I‘IIIIgIng Il'IllIl SL‘nIIIInII'x nII II :\IIIII (‘IIIIIL‘I‘nIL In SI'nIlIInII‘x IIIxn\\ IIL'II—Il—IIL"x-nnI«I‘III'clIII. ( IL‘I'I‘I' SIIIInIx II/. IIIIIIII'InIIx IIIII nIIII'IIgcnIle. Ix IIL'ngnI‘II In I‘I'Illg III IIII IIgL-x. ICIIL‘II nIgIII \\ III II'IIVL' II nIIIxIcI' nl L'CI'L‘IIIIIIIIL‘\. IIII ‘an-ncr”. \IIIn will gn nII l'nI' Ill IIIIIIIIIL‘x and then Iwn IIInI‘L‘ xIIInII—Iipx \\ IIII Jll lIIIIiIlIL‘ III‘tx IIIIIkIng InI' II tun IInIII' .xIIn\\'. ‘.'\x I‘m IIIc IInxx. I L‘IIII gn nII Llli_\ time I like IIInIIgIIX \IIII‘nx I"IIIIxIIII\\'L‘. \\ IIn \I‘III IIIxn IIL‘ pL‘I'l'nI'IIIIng nII .chI'I‘III m cnIngx \\ IIII .Icnny II‘I‘nIII: ‘\\I-‘I‘L' III‘III'III‘IIIII' IIIIII'I'IL‘II; \I‘c .xcc II Int IIInI‘c nl L‘III‘II IIIIIL‘I' IIIIIII nl nIII' IIICII . . .‘

Ne“ I‘nIIIII‘x gL‘I II Innk III \\'IIII "Sn Inn 'I'IIIIIL YnII‘I‘c I’IIIIIII’. IIIkIIIg place n\ or InIII‘ nIgIIIx III IIIC Rn} III I‘IXCIILIIILZL‘I ‘\\'IIIII I IIIII InIcrcxIcII Ix III pL‘anL' VI LIIIIIIIg In IIL‘VL‘Inp IIIL‘II‘ IIWII L‘IHIIL‘II)‘ .-\II IITL‘} IIIIVL‘ In IIn Ix I‘Ing Inc III the .-\|IIIIIII' I InIcI.' SnnII' twn IIIIIILII'L‘II IIIIIIIsII‘I‘ gIIL‘xIx IIUIII IV IInII I'IIIIIn IIIIVL‘ Iwcn Im IIL‘LI In IITL‘ I‘IL'SIIVLIII

Bringing L'IIIIIIC\ lI‘nIII IIIII'nIIII \\ III. IIL‘ IIan‘x. xtInIIIIIIIc IIIIII III‘nIIIIL-n IIIL‘ IInI'I/nIIxnI'IInIII LIIIIIICIIL'L'\ IInII pL‘I‘I‘nI'InL‘I'x. ‘.'\IIIL‘I‘IL‘;III I'nnIII‘x \\ III I‘L‘ LII‘IC In \L'L' IIIL‘ pnIIIII‘LII II’LIIIIIlnlI IIL‘I'c. IIIIII BI‘IIIxII I'nIIIII‘x \\ III he LII‘IC In gL‘I IL‘CIIIIIIIUL‘ lI'nIII IIIL‘III. IIkc IIIL‘ ‘IIIIxnlIIIc xII‘III‘IIII‘c nl IIIC gIIg' II nnL‘ \\IIIII.x In gL‘I IInI‘Ing IIIInIII II.‘

MIIII gctx nn IIIC grapevine In (IOVLIII ’I‘nxx'n I 11111. where

previously won lame as a boxing venue. while it also gets a mention in song. in Michael Marra‘s Dear Green Place a song taken from his dance/musical/theatrical show, ‘A Wee Home From Home‘. which can be seen elsewhere during the course ot Maytest. and is well worth seeing.

I GIVEN its olticial title, the Govan Town Hall is known as the McEwan‘s

music lovers should not panic too much ilthey haven‘t heard ot them.) There is no truth in the rumour that McEwan's intend to tinance the whole ot Govan— it is more likely that the whole ot Govan will tinance the entire McEwans operation as anyone who is walking to Govan from the City Centre and passes the Talbot House (once a public

library, now a down-and-out home) will know onlytoo well.

I POOR OLD McEWAN‘S— despite theirwondertul tinancial contributions to Maytest— have not won themselves manytriends bytheirrole in the removal otthe Shamen from the bill ot the Scottish independents night on Saturday 14th. As everyone by now

LISTEN!

I E T0 com -

Music Centre tor the course at Maytest. This rellects McEwan‘s major role in the sponsorship of Maytest. clocking in at the top of the Top Ten sponsors. The Town Hall is not McEwan‘s only interest in the Govan area. as of course they sponsor one of the wee. local football teams. Rangers. (Cultured

I THE GOVAN TOWN HALL has been at the festival‘s thirty—eight rock and specially converted for the purposes ot pop events an increase ot twenty-tour providing‘popular'music during I onlastyear'stotalnumber.

Maytest. It plays host to a large number I I THE GOVAN TOWN HALL has

10 I'IIL‘I IxI I‘l.\IIIII I: \IIII l‘lI\\