BACK LIS'I‘

TAIL {.2F1fi» N; '

~ 341‘ . i 35’." ""‘r Y J7 {in :- , 6:17.. .k '1’: {'57.}; {eta}. .O‘, n'. I‘ . .-. rial... J ~ r_

ACCOMMODATION |

IGIasgow University students i seek \\ ext I ntl tlat tttitn

\tlltllllL‘t ttittt tit Il\ e

\inele IUUIII\ I’htine .\Itle\tin

mi 1333220.

IRoomtOIet mint-ell;

("tintaet 33 I)tttti lane ( ~tittt t. ()tltletwititl. I'axt Killitttle

Shatetl I.tL’lIlIlL'\. \\ tit'littn}; petipletinh .-\ttet .‘ipnt ILargeroomin Ittlfik' tlattttitn petiple l .t\ailalile II\‘\\ \ lL‘\\\til I‘ileantl.-\tthttt\5eat l’htine

IIe\\ tillll.“l 55:.‘itil Ifloomin centraltlataxatlalile liltllll.\I;I'\ l5tintentptitati l‘it\l\. 1:: pet \ieelx Rtnellil :3" Stitifi alter ‘IFI lpnt tinl_\ IFemalewantedtorsingleroom tn ( ilaxetm \\ exl l'ntl tlat . ttnttl entl .'\tlj_1U\I, Lllll pent l’htine IHI 333N145 attet tipnt. ISingleroom available \eu 'I'tiiint‘lat. I\\t\lIlllllIIL‘\lltilII I’ttneex Street ('enttalheattne,

telephtine. \\;t\ltllt_L' ntaelnne Ll 15 petn

lel; HFI SIXTH 1.

I \ttpptise l etittltl ha\ e t'eptit'tetl tn \ielt littt that \xtittltl ll;l\ e eii en the \xaexaehanee tti t'eettt'eitate I)tit'tith_\' I’at‘lxetk tine»linet . spat tittt \\ hen inltit‘ntetl til the tleath til I’I'e'\ItIe‘ttI (itltllltlge‘I ‘I IH\\ etitlltl Iltei tell." I ean tell I‘e‘ettthe' l'\ e lieen \xatehing \IIUUI'xCI'. 'l‘hix in the“ is ntiti terminal. But it‘s alitittt all I’\ e lieen

l ttpttixineelhttt'xtlai Satttt‘tlai

lli\ tlti\\

\\ hen \\ ltat hit a \Keelx tit \tl hatl Iieen a nagging; pain in HM

liaek \tttltlenh lient tne tltittlile i (tiettt‘atheli \pe';tl\itiei antl ltit‘eetl

nte lietix een \heet\. l‘\ e IIU itlea \\ hat it is. li/ttt'k '\ .llt’t/It (1/ /)/t'/ftutttr\

eitetl m tnani titre-titttttt {iti\\tl‘tlllle‘\l thtittght alitittt ititningl XI l .v\t tlte intiment I think the \[Xhtll has Ptl\\k'kl tti Stephen I Ientlt} \\ hti Itltll\\ as II he\ Iieen In the enilialtnet‘x ttt Ill\

pee—ht’eak. IIe l\ lj—I l tl<i\\tt lti .llmm_\ \‘i'hite antl he ltitiltx tleatl .tntl lint‘ietl.

I‘tn \tttel\ here at le;t.\l ttntil .\IUIIKILI_\ \\ hen l Il;t\ e inanaeetl tti \e‘etll‘e‘ a tltiettii'sapptiinttnent. It lllthl he easier In get IIIIU l he

I Spacious. elegant one-bedroomtlatm ltxtt-tl I litttltltne Smith ( Il.t\:'_l‘\\_ I tt\leltlll\ tle‘e‘tii .tlt‘tl. \ttlltlL'tl Ill‘t‘l\tllltltltltll\.UIISIIIAI ltlllll_fl\ l’hiinellll 1:11:11 ()lletxmet t. IISingleroomloletttnnlentl .lttne Vet} eenttal tte\\l\ tentixatetl llat. .r\ll nttitl etinx I’Ittille'lHI<§Ii1ll:: \UII—\IIIHI\CI\UIII_\. IGlasgow WestEndxtttelt-antl tltittlile ttitintx. ( )\\ n etitilttntz taetlttiex 'I elllvll ‘.i1.‘."""

" JOBS WANTED

I Historical Research I .\pet telleetl lle‘e‘lttlle‘e‘

I Il‘\\.II\I l’laee. l thnlititeh I' I I ? .\.I/.UII‘IIUIICII;I\\\II:-1Ill le.t\e;tttte\\;tue .YOUHgmanI27ltt‘eeltll} tettttnetl tttitnSiitt/etlantl. \CCIKIIIL‘VKHlIx,ttll\lllllltl

etinxttletetl Repli [ii I am enee

.ltihnxttine. llll .tnetiteth .\\enne. I latntlttin \Il l\(‘lti .FemaleIzU):Il‘l‘tlttI‘I‘k'ttltlllex.

\eelxx \\tll Ix tn theatre

I Glasgow Gringos hatl tine

l’htine lane iinll-ll "\tiwll

I Female (20) pt intetl te\tt|e tIL‘\l_L'll\Itltlelll.\L'e'lx\\lllllllle‘l \tttxtte

\l.t;'_e‘ltttl‘.tl

ltmet \ttttlttix I hanle \titt

.. ('t.tte.l aehlanantlI).t\ttl _‘ Atiti

IGuitaristanddrummer tettttttetl tti nitn liantl, \Itl\

ltili .Itlttt'ltillt‘llillet antllitteht .\n_\tlnne etinxttletetl l’htinel \ntin

II~11IIA141I\II.:

SITS VAC

IPhotographicmodelstt-attttt-tl. (Iltt\_‘_‘.\‘\‘» .ttea \ntlphiittiantl tle‘lttll\lt\ Ilt‘\ \HI‘I \\ IPersonalAssistanttti lititikxlttiti ntanat'et lttllllkltlttllJll

Iantiltat \xtththettilltmtnti \\ tte. Ihe I all. I’eteI litt.

\\lIll \ttli\e!\t\e \lant tiHllIl (I:I\ Ill1\ I To let— business Opportun

\pate .t\.til.tlile It‘t Illilllltll pt llll\. talittexett I)'\'Itlll\t

texeatehet \ktlhn:[titlelietntti .th\ex‘tilttlliathll \Ittttll‘i rental.tntletitnntixxnin«inxttlex an\ petititl It‘l \till. lx’eaxtinalile \ht‘l‘W‘llx llllellltit'\ \ttlllltl.t\\‘ lfi‘lll \Itthaell I)tt:nan.l| lttl‘e‘\.\\llle'll\\lttll;t”tt \KlIllMilllettllellt‘tl‘.\t‘lli.t'le Wriv“)

I'.t1ll_\ ltiix p.t_\ nnttallx , Ila‘lltil‘t

the l‘tl\llle\\ t\e\p.tntlin:i next petiplel WA It‘ll tlI‘.

tapttlli. .-\pplttalttin\ tn \Hlllllz' inttitntal l‘tl\l\ Itlllll‘lllt'll

l.tll\ teteteneex 'l ()ltl ( ittntlle\ Iltitilmhtip. eiit net Rmalt )\ e'l\e'.t\l ettt'ae. «it llteatlstteet \‘pntalmteet.

I‘tlllll‘lllill

l’tinee\ \ttt et. ti: phtine

TAV lO-R’S 1

T LIF

Deadly from the neek eltm'n. Alan 'I‘Lti'ltit' \\ l‘lIL‘S IIOIII the t‘aek.

HMK‘IHHK‘. \VllL'lllCI llk‘} ‘Ik‘ klillHL‘ Ills nie. llle‘l‘tltlllltl ltl\ littek. \\lllell I‘\ e

Jill fiHWl “1' Hill. I’H' M'l 1“ l‘k' hatl tti tttt'n tlti\\ n. I)e'l‘\tlll.lll\. I etim ineetl. tneltne. ti that'x the \\\llkl. tti\\.titl\

I'\ e ntitieetl that li;tel\;tehe lit lIlL'\ tilllllle‘.\ll‘el'lSeltfie‘ll/e‘l'lllltlllx I [likelat I ‘1\[IL‘II[HK'CIIIHHO {ligptiue-i

hax e lieen tlte eapttx e attthenee ltit .

lh.tt Ill.:\\e'lt\e\. \\ htitn ll.t\e‘ll'e‘l\ lll

ll L:\I\I\I

litil l ilie \Itll'le\ HI I‘L‘tll ltltlel‘t liltillllh. [he mild [it i\ pl \tlt‘f‘k‘\lltl[] enme-

hat‘tl lltitit\ antl .tettpttnet ttt e.

ll'ttlll I)HtlL'l.l\ \nthet lantl. a lttlll\ll

l ANNOUNCEMENTS i

Illlle\ teetittltnt: .tntl llll\lllf.! .tt

\ttnnp. llitz Illatl (It‘lltl tnnex I’lttine.l.t\

\eii ltiu n \ht ip has \htiuttitim

I Broaden your social lite \tt-et

(tillet l’iit. ltteultt‘t t'\elltll;!\.

\titnetine ttiltl me he tinee hatln‘t I‘ee‘ll ;tl‘le lti \ll tlti\\ ll ltil ;tllttti\l tt teat. l’et‘lt;tp\ ll \\ tt\ l‘e'e.tll\e‘ til l‘aelx tt‘tittlile that I Iennneuai .1I\\.t\\

\\ t‘tite \tantline ttp, \\ henei et‘ I ean lientl again I liltl\l eheele tip tin that. In the meantime I'nt pt'ei tti mine til

tiltl littltet . \\lltilll I met III the I aitzh tii tallx .tlitittt h1\ ne\\ l‘tltlh .tlitittt lile nnntethateh alter the \Kttt III the III}: Stntike \‘ihenhephtinetlhexattl.

'l {mu \\III I teeive'ntxe _\«itt lint \II\L'I‘lItllIL‘tI.\I'\ltltll atnlettttnplulf

I \attl. ‘I‘nt \antli vhattetl. ti\e Itltll

: .ié'sttwfi 43‘s.»; ""..,‘."""' 9?. " ' ash? gag 33:. 3‘- '

IOlderlesbiansocialartsgroup ntm ttittntnt: ttit tlteatre. e'llle‘tlltl.}1.tllk'l\ \ l\ll\. Illk‘ttl\kllll ete .\ltetn.ttt\ettipttli.tl1\eti \eette Iiti\ \tili‘ .\\ I.

PRIVATE TUITION

I Piano IUIIIOH Ittitn \tittntt [‘ltllk'\\ltlll.ll lilthle‘lttll and

I‘lt'e

l\th t tl‘ ‘Iii'

It“. e\pet le‘llee‘tl teaehet till littiatliitititlutantlptanti .\ll \tattex ,\I\\‘LI\.IIItII‘Ik'tI\ .teetintp.tttt\t ('tintaetltihn Illaele tin Ilil titi" lItil ISinging.vocaltechnique “y tatteht Iii [‘ltllk'\\ltlllttl \tneet teaeltet.( I.t\\le‘.ll. L ttlll\le;tl\.ettllale‘l. ptip learn ,I the etitteet teehnttpte I C\\UII\ lll \th I'tttl ( il.t\1!ti\\ I’lttitte n11 t‘itwsfil i Ittalianlanguage practice titletetllii l1.tII\L‘\l‘e';tl\e‘l tn

i l

e\ell.tll_L!e hit general I nehxh ptaettte .Tj‘lfitmi. I German tuition tit lt.tn\l.tlttitt\ tttitn pttitexxttinal teaehet lll.tll\ e \I‘k‘tllxk'l tzratlttttte ). .v\ll

l’htine altet ntitin l3l

ltieal \ et. l)titt};la\ \eenietl tti think I hatl a pet \et \‘II tap \\ hti etittltl wit the tint. I thtl ntit tll\;lI‘lI\L‘ hint. ()nee he \tat'tetl talking his Itiltutle‘ tan tin like a ltitixe lltit'\e iii the .\atttin;tl. \Vhenexet' I tried tti intet'ieet \\'llll a tllle‘\lltill he ll\lL‘IlL‘LI eatetttlh then galltipetl till tin a tlillet‘ent tae'k entirely l’hat \\a_\ we etiiet‘etl a ltit tit et'tittntl. nnteh til \\ hieh il repeated in print mittltl \IIIIII‘IIL‘\\ lie the entl til this _\tittthlttl HIL‘LIII. I'Hl I)titt};Ia\. as \\ ell as hein}; the \ et'i intitlel tit an anetent lunelish gentleman antl. the anthtit tll a hunk nti\eIl—t‘expeetine ltitieétlltlti \klllttittl. \\;t\;t\tieiel_\ _Lj(l\\ll‘ etiltllllllhl antl \lll‘\e'tllle‘llll\ lenmu a IIIIIL‘ Ltl‘titll ;l ltil til l‘e'tiple‘, \Vhieh l.\ him \\ e etit l‘.tL'l\ tti tlte \ttliieet til I‘LIL"I\\. I'Itilll his lititilx I kll\ett\e‘l'L‘kl that he hatl knmx n Stephen \\ aid. the tixtetipath at the eentt'e til the I’t'ttltnnti .-\ttait'. “Iltl\\;l\UIII\IL'ICkI Itir‘ running a lltlII\C til ill—t‘epttte. (‘tittltl tixtetipathi‘. l \xtintleretl. lie the \HIIIIIUII tti lll_\ liaek pt‘tililent‘.’ I)tlIlL'lLI\ ehtit tletl. ‘(Jtttte a ntee little

MahabharataIexpe-ethg‘llpunt theintixtlttt‘itlttnaeinatitinx\ineethe ntithtntutntlnnettttnpletl'.\t the ehapreallt.()tetitttxehetlitltt'tli\‘e at'tittntl.Pl'ewt'ilieStnat‘tiemtntltell [WIUNIII‘Hllllllfilll‘l“ llllle‘lltl‘i MN»l‘~l\‘k‘\llll¥lllllllINA tillmitnen . . , ‘.i\ntltin he \xent ntentitttitixet‘tititt \\'I];1[L-\L-r“11.i\ IlltllllI‘-\ele'\\\. I-tit llt\l;tllee‘.ll\ I tlxetiititt‘tiel.\\\e~\ttt httnehetlmet' Ip‘ll|[]g‘1\[ti[’\.IINHIII)I;ll];ll)ti['\,hCI‘ In an attetnptttitptietthe patnl‘\e I‘CL‘II\II§J§JC\1L‘&Ithatll ntitiihen I .t;.'l.t\\«il nnlle.tntlalilaeltetilteeantl leinlxihttxliantlantlatun—inn I‘L‘L‘I]Ptippingpllhllke'[Itg I'CUHL‘I.I\IlttlllliHL'IHILll'xe'tll‘ \ittippetlwie»llehatlItiteiittenhh mirttitfi ‘Htttalitittttixtetipathy.“l atltit‘ementitinetl\lt‘\\'httehaxlieen e\et‘et\e.Smnnntne. ]tl_‘_l_‘_llII_L‘. heatineattlxtilhatlttilielltiu lll_\ tt'tetlltit'thelasttitne.‘Myltetlieln‘t ptitiingmtitileu[mile Minimum”; ealixthentex.thatxtit‘ttilthine. l l’\lkI tlllk‘\lltlll\ttlltlllel‘e’llll\\k‘tll‘;lel\lll\ ll\L'tlll\\HlllL'll.IIL‘\\;1\L{lllIC;t

I'\ e ILII\L‘II I\\'t) Bt‘eix etx‘ Yeaq ititt ntit. I a Belle I)ante has tnatle teplte\ \\ e etittltln‘: hai e .ttttaetetl \tteeexxtttl (I\IL'HI‘IIIII . . .‘

I;l!‘lL‘[\.()l]L‘l~L‘\jI]IL1|II\II\II]]II]. Cllklllll'le'\;tl‘t)tll\lle‘lIL‘lL‘tIIltill\lllfl nttii‘ealtentninxxtth.txtten. ;\llel I‘tl l’U/‘II'IIIIIIIH/)(’('(1(1('j[‘(UU/(HIIJIII'

‘i Veganint‘the Ptl\\L'['I\)[‘[HUl;1It” antl\ihethet'tii'ntit/inintet\ate \\.llle‘tlttl‘t‘lll tn_\ IMILkhL‘IHIIIIIIC /‘/.J_<.SS/it [Inufi/th.Sllllu’l’ltllltllii

heatlaeheantlpatn‘iantll’henxieg a\atlaliletinthe \IIS. .\IIKI l‘\elti\t him lnwutehtttlettt‘etlhet'xaltet'an [iii/i/ixltet/Iit‘l/tu-rti/m/i‘l.<)5.

Inxitleylmtm I‘Cllkp'3p111hJH l etittnttilthetilletxttixxalkallti\ei : mine-«titantntxhaplii. ealltnetnthe

_.__.._-____,-, _,_.___‘*V_A __ '_ _ 7 A_ V_V 7‘ 7A 7'. ___r _. I 7- , _ _ ~~___J

74 'I‘he list 2‘) April 7 I: .\Iay1‘).\‘h