BACK LIST

Setting the Scene

(i|.i\g_'n\\ l\ litttttl’lt‘tl\l\ ttlttllu‘ hut George Square tl'littehtiitdii .\tieet l l\ the litttlttlldl htih nt the eiitlnt \tl’L‘L‘l\ttllllllll;_' llUltll-\tttltll ;iittl etixt-uext \\ ltieh L‘Ulllitlll tlte lll;tlll \ltnppiiig and business \ll\lll(t\ lhisixhnttiitletl In the RiverClyde tntlte \itlltlt. the High Street .iiitl Cathedral tn tlte e.i\l . \tlttl tlte M8 liltttitt'“ ;i\ te.i\t tn l'tlitilttiigh. “e\t tn the .iit'pnit .tl1\t(ilL‘Cllttel\ ltn tlte itnt tli .intl “(\t liitiiietliuteh tn the e.t\t. .tintiittl tlte e.ithetli.i|. I\ the UltlL‘\t [Mil nt the em but .ip;ttt ttntit the Pe0ple's Palacenn (i|.t\§_'n\\ (iteeii tn tlte \ttlllll e.i\t. the Ill;t\\ttt tL‘.lllllClC\\tittll\lll;1.tlltt light lllttlhtl itil e\lgitex l‘L'}Ullkl tlnn't nllei the \hllttl iiitieh ()\et the

ll' Blitth Street l \llll \litlltllllL' iii glttllttth l\ttl.ltlttll \xheie the itnlniintix \llllll\ nt llte

m ei . the Citizens‘ Theatre.

lTH‘lE EBRE

(int l\.i|\ tt\etl tn he. the Garden Festival \lle l t Sltlelth Rinttl l U” t'eel.iiitietl tlneklniitl .iiitl Pollok House emit l’th k

\\ ltteh enittniiix tlte Itl\ll\ eeleht.ttetl Burrell Collection.tte tiitpnit.itit l.tlltllll.lll\\ lntlie\\e\t l‘L‘\ttll\l tlte iitntni\\;i\ tlte tieiith West End etithi.iee\ the University .Il l lllllle‘dtt. ll ilhe BBC. l t I lillhe.itll .tittl .ilnitg; the l‘.llll\\t\t (tl.l\l_‘t‘\\ '\ nlliei it\ ei . tlte Kelvin. Kelvingrove Park ttntl Kelvingrove Museum and Art Gallerytt

Kelunginxel

Information

ITouristlntormation (tie.itei (tl.t\_L't‘\\ lniii l\t linnitl. ‘N‘ .\l \ itieeiit l’l.iee. 3:" 1\\Hl\ttl \\lll‘. Ilit' In! M \ntii \ltle. \nti \ltntiltlii't need them e\eept till .-\eettllllllttttdtlttll l (l\l

I Medla R.itlltt( '|\tle. (il.i\§_'n\\ '\ lt te.il i.itlin \t.ittnii. l‘tt‘.ttl\'.l\l\ .‘J litttlh. tl.l_\\. nit Zhl

.\l\\ I“: 5\ lll

..iiitl l\.t

STMHO

a! you are. bhq‘lL

70V (all , H,

and 700 (q‘lt tut/.2 ,.

you 0'6 Nondnqu/

33. INGRAM STREET. GLASGOW Tel: 552 2929

etit iihn\ e littt\l II R

I Organised walks and trips Settlllxlt lttttt I\l (llllttL'\ .'\\\tteltltlttll. I .-\\lllttll ( itL‘ell. l'.t\l Ktlhittle (“355: i 3mm,

Getting Around Sti‘.ilhel\tle l’;i\\eti;_'ei l l'tllhpttll l:\eettti\ e \L‘llleleMllL‘L‘.t\ll} ieeneiiixtthle lni their ttl'ttllL’C lixeiv

I Buses l 'itheliex .tl‘l\ L'Uttlt‘lledletl\tllee Itext tit.l\l\ thetlmei it lie-\ettiitg \\ llL‘te \tttl \\;tltl ltigtt

tleieettlntinit

late .teeitltllltg lit tlixttiitee. ptn thetlii\ei lheie.iie \e\ei.ilnthei enittimitiexnpeintiiig liiititetl tttllte\ I Underground .t \ltttple eiiele thintigh “1th nt the i‘l.iee\ \nti \\ ill \\.tlll tn \l\ll ()tiiek.tiitlelie.iphtil \lllll\.tl ;ll‘l‘llt lll .‘tllpm; lltit l.ite~1ll[t I Trains .'\[‘.tlt linitt |ittei( ‘it\ ntit nl ( ‘eiiti.il llni \tttltll :tittl \\e'\t tlltL'elltllhlJHtl ()tieeit Stieel ie.i\t tllttl iint tltl tlteie l\ .i enntl iiiiiei lll l‘.tll ‘ln\\-|e\e|. llL‘t\\ttll\ itittiiiiigitinetli e.i\t \\e‘\t It'xliiiietnhletl .iiitl iiitielt |e\\ lietitieiit tli.tit the t‘ittleteintiiitl Hm .I llelxel Ill llte \l.ittiitt tit nit llte ll.tlll. |.Ile .teettlttllif: ltt tlixt.iitee llllttllllttllttll. nit .ill Stuilhelytle Pt I' \eix IL‘L‘\ linitt St l- itneli Squiite t l l :2“ 1N3“ ITaxlS(i|;i\}_‘n\\ \hlaek e;th\ \\ ltieh e.iit he liiietlnit tlte \tieet nt hx t‘ltttlteJlL‘ tittintie the elte.ii\e\l iii lit tt.iiti hut eheek tlteie\ itn hntiihlnti eh.ii eve It tnti't‘e untitu l‘i.‘\ttlltlllle eit\ lllltlt\. ll\ l () .-\ Rttktlt‘ l;l\l\ ‘Nl lllll ni ,v\l Rutlin ( lit \ l ‘l-ll lJlAll ICar hire.il| lllL'llltllttl enittptiities .tte iii (iliixgnw \titeltellx l\.t hit: Ineul lit in \ltll.ltL'tl til the ltllllll-\titl \ e.tt p.” k iii .\litehell .\lteet In ('eiititil St.ttinii t l St t'llttL‘ll l. Ill .\‘1()]

Accommodation

lttxllll .tllpnekeh ('Ulllttel tlle‘ ( ileullel (tl.l\_11tt\\ lnttthl “thud. 35 St \'iiteeitl l’|.iee I.“ 488“ ll stiti'ie nit titight htttlget ti_\ the l ’iti\ ei‘xit\ .-\eenittiiintl.ttinit Sei \ iee. J l 'tti\ei\it\ (ttllklk'lht l' l lillhetttl I. 3.“) .\855 tltitingxneutinih

Help

I Lost Property/Police

(‘niixeiiieiitls txxniii nite.

the itt.ttii Stittthelxtle l’itllee‘SlJttUlt tit l".‘~l’ttt Stieet t\.tl\.tthe(‘eitlt.il I mt l’inpettx ()ltiee Ill-1 lttlh lnt leetil iepiexeiitntinit nt .t\l\ tee ltlie lee.i|\_\\teiti l\\e'l\ thlleiettt in .\entl.tittl l the I Citizens' Advice Bureau 313 HJthStteel. .‘~.‘~l :31." l\lll\.tltl.tl‘lL‘e

IMoney lt.tlll\\it[‘ell \lnri lii‘l Fltiitt tn

3 .‘llpiii t [‘lth litiitk nt Sentlnittl\thxnpeii [Ill

1 “piiienelt tl.t\ .ttitl.ill l‘.tlll\\ .tie npeit .i hit l.itei nit llllll\kttt_\\.\ttlll\‘ itt.iini lti.iiielie\ \l.I\ npeii .tt ltittehtiiitel

I Healthcare \l.iiit 2-1 hi e.i\ti.ilt\ lllllt\.tle the Rn\.il liilii iit.ii \ .( .t\lle Slle‘t‘t. :4: z; 1‘ til the

\\ e\lei ll liilii iti.ti \. l)llllll‘.tllilll t<lhltle 1‘“ \\“

l ttleltielle\ tleitt.tl lte.illtteltl, ( ll‘t\:t‘\\ l)eiit.il l ll\\[‘ll.tl. "'\ S.ttieliieh.ill Sheet. “3 "ti_‘l' l’ieuiiniiex .itttl enittt.ieet‘linii .l\l\ tee (tl.t\_L't‘\\ l.iiiii|\ l’l.iiiiiiii~.' .'\\\ttel.tllitll it l.iieitiniit leii.tee 3 ‘3 ‘ll 11

ILate nightchemists ettlltttet lite.il [titltee li‘t \lL'lJll‘Ul \\ hie h elle‘lllht |\ nit tli.it iiieht'xtntn .\\l\l\'e' ile‘\l‘.lll th‘l‘k'lttllUll, lhe .\Jlll.tlll.lll\_"1\-l 1\\. .\lenhnltex \llttllHltt‘lh 1‘ l)lllltl.1\ \tieel. “C. V1.3. \ l) liitniiti.tttnit 1:" *‘l ‘h l)iti_e\ leleplinite |iilniiit.ttinii .\eixiee

t.‘ lllpittl “JIMMY ( l.l\ Mxttelihnnititpeiuiiml

.tll\\\e't' lllpntlln \lqu

Sights and Landmarks

IGlasgow Zoo "1 itv \iii.tll \e.lle \lltll l [\tl l\ itl‘eldtlitll l \ll.ll .llllellltle'\ ()peti ll|.iitt *pm 9.: 3" LI IThe TenementHouse l b litieeleiieh .\lieel tl

(~t\\\ etltltlk‘lhl 1ll Ht“

Iii

ln\iit;:|\ tlet.iiletl teeniixtitielinti l\\ tlte \.itinit.il llll\l tni Seittltttttl i'l llt‘\\ (l|.l\l_fl‘\\'\“(‘(‘l it\etl lt‘ lixe ()peit .‘ *pitiexeix tl.i\ .\pi il tnl )elnltei

tel ‘lli‘ liee tn\l \ l\ llle‘llll‘e'h

IThe Antonine Wallthe Rniitniix' ntltei \\.tll t tint .i \tnite niie l‘llt ti tlileh .tlltl k'ttltll\\ttll\\.llt.tlllllltlll lttt'lleWH‘ll llle' I will] lit ()ltl kilimti iele It'llLIlll\ \\ltete tlte iteul [\lxllle lliitleeeinxxesthe( l\tle ttt‘\\ll\tle‘.tlll. llllt\ thintieh the littltlle‘lll\tll‘tlll‘\. e\peemlh .It lte.lt\tlett .ttltl

l’\lll\llltllli‘ell

i i l

IThe City Chambersrhe eiitite C.t\t \itle nl ( ient'ge Square l l lltiehuiitiit Stl‘e‘e‘t l. _‘_‘l thlll. lt \tttl think thi\\‘telnii;iit \el'\lt\ll nl lt.i|i;in l{e'll.tl\\.tlleL'itl'ellllk‘k'llll'k‘ litttl\\tlll[‘lL‘\\l\ e. \ttti \llt‘llltt tl\ the iti.ith|etl \l‘lc‘lltlt‘lll iitxttle (itiitletl littlt\ lll .‘llttttt .ttttlZ .‘llpiit \lnit. l tie. \\ etl .iiitl l'l'l IGlasgow Cathedral

( .ixtle \Iieet ()peit .\piil tn\e[‘lettil\et

‘l Fittiti lpitt.iittl_‘ "pin Unit in \.it. Sun: ~pin \et\ lee\ l l.tlll .tittl It .‘tlpiti nit \tiit ( lite nl the te\\ elllllell litiiltliiiexiii .\ntlnihltn\tti\t\ethe Retnitimlinii l’.iit\nlit tl.tl\' linitt the 13th eeiittii\ lie\tiietn\eethe |n\\ei elitiielt.tln\\ii\t.iii\ linitt the elinit “hieh lllellltle\lllL‘llltl\'\l [Htil .iiitl .\t \ttiitgn’x tnitth

I Glasgow School olArt Reiitie“ .\tieet. “I‘m?” e\t _‘l1 \lnii lit

" 1min l.‘ l.‘|‘lll.llltl

l l‘ ‘l‘llltltllllltflellll tiitte \lnsl l.t\eiii.itiitent .ill the l‘lllltllll‘.I\tle'flfllle‘tl l‘\ (il.t\;jt\\\\lttle‘llliwl .irehiteet .tittliiileiint ite'\|‘.'lle'l ttlltl l.ithei nl

\\ li.il ll.l\ l‘eeitttte l’xtllt“ ii .I\ [lie ( tl.t\:lti\\ .\elttittl,

( h.ii|e\ Reitiiie \l.lel\llllit\ll \\ ni tlt .i le\\ [‘eitee int the inlet ii.tl tniit .l\ \\e ll. \ \t‘ee'l.ill\ the

ie .ttliiie tnniit ()tliei llllllll\\.il‘le \l.iel\iiitn\|i \el‘.tle\ tiie the \\ llltt\\ |e.i Rnniti. ll[‘\t.lll\ .it .Tl' \.tll\llle‘ll.lll\llk’k‘tt tilt“ lllll\ [e\tttletl .tlltl thetetn .Ile j_'tH\tl tl‘l‘ t \lttll [05.“ " ;“rim 1 :“pm “I

l‘ I. .tll\l lllL‘ \ehnnl l‘lllltllllLI\.lt .TI‘Sentlniitl \tteet intitxitlenithl See .ll\t‘ l ltiiitei i.iti .\it (i.lllel\

INecropolist it\llL‘ \tzeet. l‘ellllltl the \.ttll\-\llttl \tnit .\it

‘.llll \t‘iii.\tiii".iiit rlpm l i:in\ \ liiie \ ie\\\nl tlte

\ |l\ .tlltl l\ .l l.l\\ iii.itiii~.'_l\ \t‘llxellllttletllelllllltlL‘l nl the \ ietnti.iii \\.i\ nl tletltll l he \teiit lnnkiii: 1‘_ll\ nit tnpnl the enltiitiit nit tnpnl the hill l\.litltlt l\iin\. Lex tllelle‘ It] the l’te‘\l\\ tei t.iti Relni iii.itinii iit.\ent|.iittl ITempleton‘s Carpet FactorY(ll.l\1!H\\ (tieett \nt .t e.it|\et l.ietnt\ .tm iitnie. llll\l‘lllltltll;'_l\ ieiit.ti.k.il\|e lni It\

lel‘lled l‘l the l )tigel\ l).ll.|\e iii \ elllee‘.ll;1lll (lit\\ll tntheenlniiietl l‘llel\\. l\.tttleitteiit\.iittl .tl\ll\'\l \\llltlll\\\ IVictoriana llte ( m l\ liillnl iii.tii\ \PlL'lltlltl

\ ietni.iii litiiltliiiux. tnn llie l‘e\l .l\l\ iee tn the \l\lli‘l I\ In \\.iiitlei tlltlllllkl lllexelltlttl.tleJtllltlltttttx tip. lni llltt\l nl the el.il\nt.ite\lntteunik ;iiitl ilet.iil l\t‘ll tltetippei

I The Bridge to Nowhere ((‘hzti'iitgernssl. l’il‘teen leet Ut' ltttettttttcctctl litttttthUl)‘. lelt L‘tlll‘;ll'l';l\\lligl_\ iitenmplete \\ hen schemes tn ltii'tltei‘ tlex elnp the .\th’ \\ here dl‘ntktttlk‘kt.

I Glasgow Garden Festival ll'Sltielth Rugttl l: See \eptii ;ite \L‘L'tlttll in the ithigu/iite tni' tlettiilx

Sports Facilities

l’leitu nt them. tttnstl) lllll h\ the District Council. in: ttitntiit.ttinitnitexeistliiite linitt tetllll\etttll't\ltt l‘tt\\ ltii}; greens :3" 51 Hm I Indoor sports ll‘.lttlllllltt)ll. “eight tltlllllllgl. trade and held etel l\ hext ettteietl lnt ill the llL‘\\ l\ iiitpi'm etl Kelxiii ll;i|l Spnits .'\l'k‘lltl ll' Keh tiiuim e l. lltiiihntixe Rttdtl. nperi .\lnit tn Sitit‘kiitt llpiti. 35‘2535

I Squash courts. snooker lacilities .iie tiinxth iii pii\.tte eltihs; .\tttien'x tit leittpletnii Stieet . 55-1 \tt‘" l . npeii .\lnii in Sun "Jill ll.3llpiii l\ ntie nl the hieuext \\ itli teittpnigii \ itteiitheixhipx. ISwimming thete .ti-e t\\el\ e llltllllL‘lPdl pnnlx hill the l’nllnk l.L‘l\ttlL‘ l’nnl. I“ ( ~nu glen RtHltl. I‘lte‘l\ the ie.tl tllll. ‘.\ltll \lltlL'\. \\.i\ e lll.t\'lllllL'\ ;tittl \nnn ( heek \lielttli itlin\\iieititienpeitiiie tllllL‘\ \\l 33H.

I Golt \\ ith t\\n nl the l‘ext \‘ttlll\\'\ iii the “U! M ltl\t tln\\ it the .«\i i‘\ltiie ett.t\l .it Rn\.t| llttttll tttitl ltii lll‘el i _\ . the eight llltllllell‘dlettlll\c\lll (tl.l\\_1tt\\ iti.i\ itntenlhi‘ul \nti. thnttglt thes .tie ehe.tp .iiitl tittieh hettet lt‘t‘le’tltlllk‘t lll.tll\llllll;ll npei.ttinit\ itt l-itelaiitl. l’llttlle :I—‘sllhhtttl' tle‘ltlll\ ()t the pm .ite eltihx ill the eit} . I l.t}_'_:_[\ ('ttxtle. l)iiiitlti'eel\ Rt‘llkl. -l_‘qlll\l l l\ Ulte Ht the ltext IWaterSports Stiiliite. \xiittlxtiitiite. .iittlntliet \\.itei \l‘lltt\tt|L‘\\L‘ll e.ileietl lttt Ulll neh

l nittniitlsitle. less tli.tit'3|| lltll\'\ linitt the ( it\

(eiitie l-ni llltt‘lllltlllttll pltniie li.il|neh lttllll\l ()lliee nit ‘~\‘l 53533

Museum and Galleries

See the .\it ll\tltl_:_'\tttl iit.tit\ iitnie title .iit f_'.tlle‘lle‘\.tlltle\llll‘ltlttll\ .\ll \elltle\ npeii .\tnit Snt Ill.iiit "pitt. \tlll: 5pm llllle\\lltll\‘l\\l\e'\ttllL'tl IThe People‘s Palace (tl.l\‘_’tl\\ (tieett. 5<~1ll:_‘.: \lll\L‘tltllitt ( i|.i\en\\\ lll\ltll\

IHaggs Castle Museum lllllSt .\ittliexx‘xlh‘txe. l’itllttlulttelth. 43‘3—‘35. l’i iiteitmllx .i iittixetiiti lnt' ehiltlteit Hunk iii .itl\ .itiee lni llll.t}_‘llltlll\ e .iittl \iiiietl theiiietl.ieti\itie\l\ee

Klkl\ [Heel

56 The List 22 July —4 4 {\ugllst 1988