SIICCIILI ‘\\ II.III_'\L‘I \nII

(Ill-

.x.IIII II‘IL‘ L‘IIIII‘I \II'II.I

\IIII. .II‘tllII IIIL

I .‘x':\.III' I leinv. \\ III: (I. “i: Mix IIIx'IL' Ix..

x' II‘IIIIII. lll'tItlllI‘I l.IIIIIII.II In I~III l|lI\\. InIIIcII 'IIIL' IIIIILI “III III III'.‘ I L‘xlI\.II'. II _\nIII xIInu‘xnII. .Il gImI xIIII‘IIII.I| .IIIII lIII.IIIL‘I;II L‘nxl. .IIIIInIIII.tIIIIIIII_' IIIL‘IIIIILI “Lek. InIgL'l _\nII Imll III.Il In I‘L' nII :II. x ~I.' \ILIL‘. Illl II IIIL' [may IIn\\

\lel IIII II‘-L". ICIIU“ LZFI'III g-IIII‘IIL'Ix" RlL'Ill IIIL‘ IIIIII}; Ix {IIIx I \\ .IxII'I gnIiI; In IIIL‘IIIIHII IIIL'

Illu;

LIIIHII‘.‘

I . xIII..II I\\.Ix§_'nIII: IIIPL'IIIIJIL'.

‘.‘ ITII . I '|I\ILIL I.IIIIL‘ \\ lI .IIIkI Hm .I tnml‘. nl IL _L‘lIllIl.lIL' mum: nII IIIL' IIIIInIIxIInIIIlInIIIII.IlIIIL'xxcxlInt EI.:I‘-I. x III I‘IIIL' llIIII IJIII I‘.II‘IL'\ III pink

I Ill‘lx‘ Ix. \nII‘II IIL' Ill\\ III.lIL'LI In III-.II'.

.Ixni'Int‘IIIlIIIJII'IIIIILNI IllIIII\LIIIIIL' I-Ij..‘..II=.IIIL‘ Inglt' I‘llI IIIII‘II II.I\L‘ In \I I‘L'L .llI\L' lIIL' lnIIn\\ III: ICIIL'I .Iin‘crllt'tI III III\ jInxlImg.

/‘z N ( I‘III'Iu/II/t'lu. (/t'tU I

I": I' '/II HIE/L run It /IU Irv/x Ill/III

Hip/II': iI/I ('Ill'llt'l IIIIIII’III/II'I III/I"."’ltllllltl/IIHIIIA/l('\t/i1\(I’II-I’I'A

"III/x {/II'IIIHII I’\ m Illtl//\ MUM/II:

l”' III\ In {/It In My. I/(IIHIIIIII I'll] ("II' " H: II (II'/II’IIH IIQI'R 1’an v 3 '.'rllt i; ( III II'II/I' In)" mime/rm

Ins” I'UI‘I'II'lm IIII I’m/\II. III/ll \III'IIAIIIQ willimug/I \IL'II (I I/II' l'InIm .".I :I _" II /III. ( HII/HIIIII’II Ill I/II‘ IIII'H': I'll/ll t IIHIHII'I/m (II'/II/‘Ii'w lilt/ :znif'a II’II/mz: IIIII/IIIIIII/II/lx

‘rI/li I] I (‘III'II 0‘)

II' ~ '- VIII-nu-I/I<'-rlu/II-Iuii/—Imus/II-

Ina..."- IIIH'IIIII‘QHt/U-IIU-III). \t'II\t'\

('I>I;|

lirw II ’I'I/\ ‘HII/I. IIImI/mg' InI/mm: IIII I/II'I' IIIIIIIII/I/I: II/M / In / xnII/u/II'. //:"Ij'l I‘I'II'II‘IIn INN/II'II'.

II':":5.

\\ I'll. Ix I litIIIx .IlnIIc'.’ \\ II.II II‘IIIII lllL‘.:l‘I \I‘x'.) I \IUIhI I‘L'IIL‘\L' _\tlll. II.\ nIII\ \\-.‘L'I\Illl .IIIII.III'L'.III_\ I'\L‘xL'L‘II IIIIIIL‘ III.III HIIL‘ IIIL‘kL'I nl .IlIltillllL‘ j‘nxx .II Inxx IIIL- ( 'II.IlIIIx. .Ix IIIL' grunt .II'II‘.\ n? IIIM‘IIIII;\ .IIIII ItllllIL'IIL‘\ I‘L‘Elli‘lx In III;II'L'II IIIL'\nI.I|III IIII'UIILIII III; IIInl.:\L‘x I nnk .Il ‘\nIIIxL'II IONIC I‘IIIL'II .IIl‘L‘.l\I_\ \nII'u' \L‘L‘Il ll IIL‘InI. . \‘nii‘w \L'L'll II nII lulu IxInII. III /IIII\ II. III .\IIL'|;IIIIL‘. .II \In) I'L‘xl .. .I.lll'.I III InIIxL‘Il IIgIIanIIx (II.I\\‘ .:-_'I.;IIx ‘.\ IIn‘\ c I‘L‘L‘ll III.:III'I:‘.2I|III§_' ‘\\ II.II I‘L'xln .II'.” xIIIL‘L‘ IIIIx IIIIIIIII xI.II lI-II L‘.III xIanI hack ln IIIL'K.‘I\lll;1ltl\c(I.IIIIL‘IIl'lgIlIlltl“. III.II‘.I\ \nII' .\I.III.I|III.II.II.I. L-II'.’ \IIIc IInIIIx. . II'.‘ I'\ cI I‘L'L‘II In IIIL'

'I .Illnn .".’ I \u‘I\ c IInIIIx Inn; II II'x .I IIIIII2II._' .I:III IIIL'xc.le;II'cxIII;IIIL'I'YTI

I’I.IIII\ .tIILI IIIL‘IILI\ lnI‘ \nu .II'c III IIn In. .'l‘I\.tItl|IL'. I‘litlII'x IIIL‘ IIIIIII Ix II‘..:7 \.III xIIIIjII} IlnII'I IIIILI II exciting .IIII III» II'. _ \\'II.II‘x lllIII'L‘. _\nII ICL'I igIIII'I. IIInIII II I IL‘IL' _\nII ;II'L'. \\IIII IIIL‘ ‘4 I ll ILI‘\ gI'L'dlL'xl IL‘xlI\ .II III lIlL‘

.Lll '. ~ '~.nIII tInnIxIL‘jI. llI\ IlIIIg _\nII In mm .11, IIC jI.II'l nl Il .IIILI Inu Incl iIInII‘IIII: IIIL‘gI'cI LIII IIlIxIIL'I‘ jI‘cifln ~.:Ix lnI tlllL‘ xIInII IIInIIIII III lIIc luxr lit!

IIIIIInIIJI'L-L‘nltl II’x.II|_\nIII‘x :‘I. 7.tI\lll:_1 .IIIIIInII'IIIuIIIL'I

2'I'IIL‘ l IxI 5-- II AIIIquI’Ial-H'S

L‘IIIL‘II .I chum III}_‘III In \I.I_u;II|IIl

I III" “N IIIIlIL' IxIInII'I \\nII\ \Inxl

nl \nIII IL'IIII“ L‘III/L'IIx lu‘l L'\.II‘II_\

IIIL' ngIIIt- \\ .l\ . IInI In lllL‘lIllilll IIIL' I‘L'xI nl lIIL‘ \ nIIIIII\ nI III\IL L'II IIIL “(IIIII Ill I.I\ I. III\‘ \\ IIHIL‘ III III\ leIII\\.tI‘IL' lllll\\'l\c Ix III .IIltI I.ll‘_‘L'. llitIlIIL‘lL‘llI In lIlL' I IIIIII‘IIILIII I L'\II\.II IL'L'IIII: III’IlI-I" \ nII‘IL IInI' ()Inn IL‘I'xgnlnIlIIcIImIIIIcIIl. IIn\\ L‘IIII \IIII. I"I';IIII\. IL'L‘I pull III II .III .I}_'.llll I'L'LIJIII III.II nIII IIII III .II I‘L‘lllfllIIL'l’L‘fillIl KnnlnI' InIInII'xxnn~ I IIL' xu lL‘I Ix IInI In gn IIIL \\ IIlIIL'

\\.I\ .II IIIL' I‘L'Lfillllllllf.) SLIII xIn\\I\_

xIIIIII|_\ \L"L‘. .Ix II InI IIIL' lIIxI Illllx‘. IIIL‘ I'm III‘L‘xqu lnI .l t'.II'III\.II .\x IllllL‘ Imxxrx .lIItI \nII IL‘I‘I IIIU\L' lIIxI xIIIIIII_~_'x nl L'IIInI IIIL‘III .ltl.llll \nII L'.III gnu IIIIIL' IlllIIILI \\iIlI\ \nIII \\.l'\ IIII lnnIIL'nII\\n\IIn\\x.ItI.II lltlIIlllljJ IIIIIIL' II\ IIIL‘L‘IIIIIII IIIL‘ xu'nIIII \wck. \nII L‘.III .IIIn\\ \llllI\L'II .III L'\IIIIIIIInII. l\\n xIIn\\x. .I IlllIL‘IIIllIIL‘ IL'L‘IMI .IIIII .l I.lIL‘lllQIII I‘.I|I.IIL'I .I \I.l\ I‘III gI'IIIh IInI-x II' I IIL‘ Inn In IllII .IIIII IIIIIgII‘IIII L'IIIH\ lllL'III Ix IInI In l.III lnI IIIL' the III lIIIIII ()jIcIIIIng.’ I IIIL'L‘I II' \IIII xu‘ IIIIIIIIII: .IIILI IIIL‘L'I IIIL' \IIIIL‘ (IIIIIIIIIIIIL'x I II'L‘IIIL'x I)Illl'l L'\ I‘ll [IllllIx .IIInIII II' I IIIx l\IIlIL' .IIL .I nl IIIIIII.III PIL'II\IIIL \\ IIL'IL‘ jI.I\ III}; InI ll .II‘III.I||_\ IIL‘I|‘\\IIL'IILIIIIL‘II L‘lllll\llll.‘lll \IIII. llIIL‘lL'\Illlf_1I\. gning II .tIlIIIL L.IIIHIIL'II IIIIII: III.I\IIIIIIIII \.lI|\I.I\ IInII \n IIL'L'LI In PIL'IL‘IIII \nII Il.tII .l IL’.III\ LIIL‘JI IIIIIL‘ .IIIL'I'\\.II'IIx \n III'L'II ln.IxI\ lI IIIk' I‘L‘IIL‘II lllII\L‘tI. III IIII\\ ll \\ .l\ IiIl IIIL'III \IILIL'IICJPL’I

.\l IIIL' L‘IILI nl I\\n \\L'L'I\\. _\nII \IltlllIII I‘L‘ I'L';III\ Iill I IIL' III}; ( )IIL' .I};.IIII IIIL' IIIII I’L'xln .II L'\III'III'III'L‘ IIII‘L'L'I'mIIIlIIIInIIxIII-InIt-IIIIIIIIII. .I Izilc'IIInI'IIIIIu IIIIIIIIL'I xIIn\\. IIIIIIIc'II‘IIIIII II. .I \nIIIII nIL'III'xIm IlII \L‘tllIL‘-IIIIIL'. IIIL' SnIIIII .\IllL‘.llI I'IIIIgc I‘ll\I .II xI\. PIC L'IIIIL'L'I I \II lllI\\ \\IIII IIIC xpnIIxnI . IIIt- lIIxI II;III nl IIIL' IIL'I In. tho xu'nIIII II.I|l nl IIII‘ \L‘JPIIIIIJII I.tlL'L‘_ pan-IIL'I InI III.IIII‘I' LII'IIII\\\\IIII IIIL'\PIIII\III.IIIL‘ ()\IIIIII§_1I‘ L‘.III;IIL‘I. IIIL' Li.l\ L‘;III;IIL'I. IIIL' III'L'\\III'I\\ lInIII IIIL‘ I‘xIII.III.IIIL‘. IIIL‘ I.IIL*. ILIIL‘ .IIII.IIL'III IInIII‘. tIIIIII\\ \\IIIIIIIL‘ jIL'IxnII-lInIII IIIIII.III.I-IIIII-IIn\\ II\ III}; III \I'Ix \ nI'k III.II \nII lIlL‘I III IIIIL‘L‘LIIIL'UL"III.lII‘“ .IIILIIIIIIIIL'III IIIIIL' In xt‘I'IIIlIIL' .I IL'\\ (\IIIIIL'\ nII \\IIIL'IIIIIL'\IL'IIIPHI'I\L‘till IIIL' L‘.II'I_\ -IIInIIIIII§_' I.l\IlIl l‘L'\ IL-Ix \IInxx .IIIII nll _\nII gn .I;.IIII' I\\n L‘\IIIIIIIInIIx.IIIII.I jI.II.IIII-III'lnIL~ III‘IIIIL‘II

\VIlgil'x lII.Il Ix II x.IIL' .’ \\ II.‘Il llI‘tlllI IIInIL'L‘IInII .’ \II. \nII'IL- luck In IIIL' (III-.III III_\_‘III In \l.I:.II|IIl ()I IIIL'\\IIIIIL‘lllHlllIllli II'x IIIII \IIIIIL'IIH“ , \nII

chIxIIIxc 'I'IIxLum I‘w II IL'LI II. \L‘x L'L'Il.IlIlI\ \IIL‘ Run“ . _\nII IL'L‘I III.II \nII'Ic llll\\lll_L‘ \tllllL‘IIllll}:

\VIIIL‘II III'IIng IIx Ixu‘lx In lIn\ ImlIch .IIIII _‘_'ll'I-I‘dI‘lC\ Inn \\ II.II‘.’ \\'II.IIL-\cr I \III. IIn IIIHI'L' \\llIlll;l ;IIInIII I‘.II‘IL‘\ \\ c'II xu‘ .IIInIII III.II. L-II' \VgIIL‘II IIIIx xpnt‘c'

THE LIST

CRUSAIDERS

It was untortunate that the Aids virustell victim tothe excessive media hype ot Iastyear. The emphasis was inevitably misplaced. with the public gradually growing immune to the shock wave tactics otour prurient press andthe various government advertising campaigns.

As public interest wanes it was. theretore. encouraging last weekto see the launch otCrusaid Stathclyde. the Scottish wing at the London based charitable trust. established two years ago tor the relief 01 those suttering trom Aids. Crusaid Strathclyde was (armed on the initiative otjournalist Rosemary Long. Heraims. along with a committee at members including Prolessor Fred Edwards and actorAlan Cumming. are to raise public awareness at the HIV virus in Scotland and to encourage public responsibility torAids and HIV patients. Rosemary Long tirst became involved alter writing a series 01 articles on the subject tor the Evening Times ltwas her direct personal experience otpatients. during her research. which inspired herto torm the Scottish branch otthe organisation. ‘As a journalist I tell responsible torsome ol the very silly things that had been written about "gays" and "junkies". It's so important to understand thatthis disease doesn‘t pay any attentionto age. sex or social status‘.

Crusaid Strathclyde's Iirst majortund raising project will be ‘Super Sunday‘ on 7 August1988.The organisers are hopingto raise over £15000 from this day at entertainment involving many at Scotland's leading showbiz personalities. Alan Cumming said he had been overwhelmed by the positive response trom everyone asked to take part and he himsell will be atthe King‘s Theatre. hostingthe evening hall 01 the show with Forbes Masson. (Ever heard at Victorand Barry?). SuperSunday itseltgets underway much earlieron in the day at the Kinooziers Club. with Fairground Attraction topping the bill. plus a whole host olothers.

It is tempting to seethe event as just one more worthy cause jumping on the the charity bandwagon. Yet this time the problem is much less remote. In Scotland alone over1500 men and women have been tested and tound to be HIV positive (including seventy children) and there have already been oversixty cases ottull blown Aids

GUEST-“LIST

"Fairground Attraction

reported. twenty-tour ol whom have since died. As Prolessor Edwards says. “There is no doubt thatwe are sitting on a time bomb- tigures will inevitably soar overthe next lew years.‘ (Nick Gillard)

I SUPER SUNDAY. August 7: Kinooziers Club. nextto the Briggait. Clyde Street. Glasgow.1.30—5.30pm. £5 (inc brunch and bar). With Fairground Attraction. Clyde Ceilidh Band. Darlinda. Horse. Janette Burns Trio. and Rollin' Joe. King‘s Theatre. Glasgow. 7.30pm. £11.50. £9.50. £8.50. £5.50. £3.50 (ticket Irom ticket centre. Candleriggs and outlets). With Victor and Barry at home with the Alexander sisters. Dave Anderson. Arnold Brown. Christopher Biggens. Simon Fanshawe. Bing Hitler. Gerard Kelly. Liz Lochhead. Phyllis Logan. Terry Neason. Kate Murphey. Elaine Macdonald. Tony Roper. Ron Bain, Helen Lederer. Jonathon Watson. Andy Gray. Gregor Fisher. Elaine C. Smith and surprise guests.

Forlurther intormation on SuperSunday please phone 041 227 5511.

KEN RUSSELL

It Ken Russell didn‘t exist some demented publicist would have to invent himto add colourtothe sometimes mundane tabric ot the British Iilm industry. Controversy's Iavourite bedtellow. he recently celebrated his 61st birthday and is clearly not prepared to resign his unotticial title ol entant terrible even ila little maturity might enhance the calibre of his recent etIorts. Gothictound him at his most wretchedly sell-indulgent but his contribution to Aria was

quite striking and it isthe prospectotanotherprince like Crimes ol Passion or Women in Lovethatkeeps his loyal devotees kissing the cinematictoads he more Irequently presents. The latest and ugliest load in sometimeis Salome‘s Last Dance. a personal. parsimonious version at OscarWilde‘s

; play Salome. once banned

by the Lord Chamberlain Ior ‘licentious passion'. ‘I bet

someonelcouldtilm

Salome IorSl million which is lessthan a BBC play these days. I like a challenge and itwasa challenge. It could be done in a lavish Cecil B De Mille mannerbut l wasinterested in ittromthepeanuts

5 approach.Welilmedtor threeweeksandthreedays I Iorslightlyoveramillion.’

Alan oIWildelormany

years. Russelllindsaclose attinitywiththe conceplol

the artist as an outsiderand wanted to rescue his work (mm the dead reverence ol

traditional interpretation. ‘Onthe onlyauditionlever

had tor the legitimate theatre I did the second act

at Lady Windermere's Fan.

playing every part. lthink this play says a lot about betrayal. love. hate. jealousy. lsaw a recent television production at The Importance olBeing Earnest and it wastotally appalling; no dynamic. just slow camera panning and thetempo wastoo slow so it appeared languorous.l think any good work is open to interpretation and I could make anotherlilm and changethe emphasis completely.“

With Salome out othis system. Russell has since completed a lilm otBram Stoker‘s The Lairotthe White Worm starring Peter

Capaldi. Its the same as

I 1‘