luchd-ealain

artists luchd-éisdeachd (m.) listeners luchd-lagha lawyers, legal profession luchd-leughaidh (m.) readers, readership luchd-obrach (m.) workers, work force luchd-riaghlaidh (m.) rulers, government luchd-tOrachd (m.) pursuers luchd-turuis (m.) tourists luideag: un luideag, nu luidcige, nu luideagan (f.) rag un Lunasdal, un Lunasdail (m.) August lus: un lus, un luis, nu lusan (m.) plant, vegetable luths: un luths, un luiths (m.) strength, power

M

m” (abbr. of mo) ( . asp.)

my ma ( - indep. form of v. in pres.t.; '% rel. fut.)

if

mac-talla 1. (n.) echo 2. (n.) son of the rock 3. (t.v. prog). Another example of Scottish Television’s commitment to serving diverse, minority interests, this new pro- gramme is compulsory viewing for informed Gaelic speakers: 11.05 pm, Thursdays air Scottish. 3 mach (adv.) out (involving motion) machair: u‘ mhachair, nu machrach, nu machraichcan (f.) low lying, fertile plain a’ Mhachair Ghallda (f.)

maith

The Lowlands (of Scotland) madadh: um madadh, u’ mhadaidh, nu madaidh (m.)

dog madadh-allaidh (m.) (See madadh)

wolf madadh—ruadh (m.) (See madadh)

fox madainn: u’ mhadainn, nu maidne, nu madainnean (f.)

morning maide: am maidc, u‘ mhaide, nu maidean (m.)

stick maigheach: u‘ mhaigheach, nu maighiche, nu maighichean (f.)

hare Maigh: u‘ Mhaigh, nu Maighe (f.)

May maighdean: u’ mhaighdean, nu maighdinne, nu maighdeanan (f.)

maiden maighstir: um maighstir, u’ mhaighstir, nu maighstirean (m.)

master, Mr. maighstir-sgoile (m.) (See maighstir)

schoolmaster maileid: u’ mhaileid, nu maileide, nu maileidean (f.)

bag maille: u” mhaille. nu maille (f.)

delay maille ri (prep.)

together with mair, a” mairsinn (v.)

exist, last nach maireann

(the) late

e.g. Ailean Domhnullach nach maireann the late Alan MacDonald am maireach (adv.)

tomorrow maise: u’ mhaise, nu maise (f.)

beauty maiseach, nus maisiche (adj.)

beautiful maith, a’ mathadh (v.)