\I‘I\1IIL' xiilIIIs 171'

I)IIIIIIII:' mixiuirx

ICinderellasR

I‘I‘II‘II I III‘ I II;

I IIII\\'i

IIIIIIIII'III‘II lilf"

:I'I‘Tll

l.l

1I.;l'.

I Edgars II In

I‘I‘IIIIJ

\Iilii i‘lgrfim

:zlifiizzyi‘

Ii.i\iiiw"‘.l‘\l‘» I:

\‘IIIIIIIIII‘IIIIIL'

IFreed

Mural .I'y

\izw~~ iin:

I iiiwixxii: IIIIIII’TI'. II

I Millionaire's; "'1

II‘ilIIllli'iIII

(\I III\I'.I I“

IIi \I\’I \I‘Liiui't I0ulerLimiIs..

\i.“

If IIII Il‘lil .H

I Red Gt .1:

llll‘fl .\ ,l,

IR

ill :IIIVjil

I The Renaissance

I'll‘ll

innit}.

l‘IKI\ IIIII

om Expre

All I\.

13“.“

Ii" Imii'til :_

IIIMII‘II Ii"; iii-v.15

II'II.I’7I

I Rock

Nig

IUndergro

III

und

Glasg

.II‘I"~ III Hi: ‘I

ll; thi \I

II’ilif ITZIIII‘

IThe Alhambra \\ Y‘III‘ ‘ii'ii ' It xxiirim In -' IBenneIs .; r '\‘.ill:Ilt \I\‘_I '2 l. x IBraIPack II I\l :yJ' il‘fl: 1‘ “iv:

IThe Choice

I I‘l?

I

IDesire

I I E: III I.II\

I

God

IIlilI'.

on Clu

ardR

I Hollywood

Eli:

I‘. III

witl ll'. ‘3: 1:

I‘Ill\ is ICIeopaIras. -I

Folliesl

b

\\,.I'

kCalIe :1

II iiull'y

Ilnsomnia

[HIV

IHenryAIrikas 1:-

Sludins

IJoePaparani .: -- IKes Club w l<_ _ I,

I‘I

I Libra II III

IMrD‘S\

44 Iiiv

I

I, I Palomino Club ~

iI \\\ T‘

\ \I ockerIeIlas

\Iin

NIGI I'I‘LIFE LIST

f_~1.\IIIIIlllIII :qinII'iil I).I\.

IPanamaJax '. liizi: :I'dll‘.

rim-AIW 'TI'I‘.11\1\\\IIIT I Iti‘.:i:x \iIiI‘lIII‘I Ix’ i‘.lll\‘lIIII).l\l'\‘II IRaIIIesEII VI ;.ill1 9.? l)i\gII\IIIiiiII\ '.I.:'3:III Ix‘mlIiI \II“»\.III I:\I

I Savoy livii :zfll l‘.l_'I1IlilIIIli\_'

I‘\I.I‘\| III

:7; \II I)\I‘ISI\I

IIILX'\IIII\§I‘ \I .lf‘. \IIIITX\

III‘III ‘II.I:ii

r. \xlfil \I \\I\II‘III\:‘1II‘III\kI‘II\\lI\ I 1' HEN IIIIIAI, ilkliiixiiicxxawixiuil I1II‘p \I Illltsts {IIII\ ll \I‘Il\\.lIII "\i.I\iii:IiIiIIIil .SWDS‘\III,III.\\l\i“‘~‘-I'II‘I)I\I‘ILCII, \ii milk IIII'II\“II lx‘ Iniiwi‘x \‘I‘I ii ITeensceneili 1?:I'\.:‘.I VI‘III III 1Iliiiii :ftaiIr. in f ukrliiwxil I iiIII'i IM'

“\il‘ lx‘ :IIII‘I ".Iil III I mm \I,Ii\Ii.III

Edinburgh

IApolloI UnderIBsu IIII \ I-IzuI~ “‘I‘Il‘. win: I ~::i1pil\lliyRuiiiIaiii. u Iiill‘llwflilfi \III.\ Illmll II‘l IIII\I‘III‘IIIIII 11.21:". lye ii I‘_'\ IApolloI ~.'I::_ III;

waiiAfx I III \I III

\. yrixic ill ll'l‘lll ~1.I!ii

III'_I\ I“; III m; ngliiiullwliw

Iisizl \III‘\\\ pig \x-

lTheAmphillieaIieL‘ Wm; Inn :1

llizlii‘mxI IIIII'IIIIIII

‘,l‘..'. 8,1: i'.\_~tl.liil‘l\I IIlIll.lII'

\iq'fzi illl‘ ‘\ \II IBusIerBrowns if'i: lxri: 91* \\ :13 -.‘.3;i1\ i‘i.'.’:l Skill. \II'iIIii. \wiilliliil

'. II: is? IIMI'.I.i:~\ I iuip: IMIIin'II. '- .‘1‘32 \IIII \‘ SIJamES\ 1 I fIlI‘l III‘I.ilI\ (IIII‘II ".E‘iylixizm'il iiirslwiiiiixlilc l'nuliwis \II I\ IChaplins l' l trifliniz'. l’iliik.\\i_:1lil( IIII‘

“i ti‘ "ilfll I IXII‘III‘A IIIIIIIIII‘III‘IIII‘III

iivil'. :‘ litmiyi: IIIIIIIIII \I'E'I II \ \l ICinderella _‘.iiii L:

S RockerIellas ll‘fll

bi . \‘Ii‘m. :1 Swill I’Iirix \ILIIII. 'I'.II._’_'Il.1l'iilllilIlil\lilillII'lI\I‘I§ ivy 1'..I.: ‘l. or Ix Itiflixlw

ICoaslersII I; my I w I'IIIII-I

IEdgars :I 1m, f" JII‘lJlIIlIIIIlHIlI. '

r 15‘ ‘IIu'V' ":plwtiiixlwrllic

\i1l.l"l'. 1min «Ii "‘-llII.II‘II III lIiI‘IIIIIIi

IHades i' in \\‘I ‘Ic \xknll I I‘IIIII 1m

.‘I"|Z j I" I‘ I “aiml- l Il‘llll \I‘II

“w'ii. ?~: i' III.II illII'tii.IIi'.I'IlIili (IIIIIII

ll \_ 'i.l\II\‘.'I\\IIIIHJIT’II‘IIIll\\'.IL'.IIIl

IThe lmmigranlClub ..I sigllix I .IIiIIx

i" ;“i”: IX \IHvIIIIII\‘-IIIIII‘.\IIIII

I. Irisim w ';:,Ii \‘,w;il«l‘x‘xiiIchxliil \liil iitlwI :iti:;\ Il\'l \I

IJUJU II \\:Il_'. Ill III‘lll llllI‘l

t,‘ “II Itwti‘lltfl :i: irII'Y‘-I‘I\I‘.Illl\Ii

IIIIIII’WI I xix-J iI‘III‘IiI\I‘ilI.:KilllflI’JllII V'x IIixi‘ullIfllI‘R

IKangaroo Club Ii IIYI’\II\\II‘II

‘.I‘ “I‘ll”; 1I'ii .‘I \IIIII'I‘HIUJIII'IJII

:m \ 'lIlZl'lIIlIIIIIWI‘IIL'II'WIIII I Ii.lIiI\ ‘i.\: l’: liillwlilw.IiiilxliIIIi

:'IIIvIl\.l_i:'.i_'

IMambo Club III I'.i\IpI\ IIII’xlllt' I\l:1' 73‘ I ':t‘a:‘. III-.Il \KIIITAIIII Igsr. .I .‘.1l‘.IIlI‘.\IIlIIl

IMillionaire'sl ii I»::i1 NItIleIIiI‘ \ I:i

IOLlIerLimiIS.I'I I~i;:~ I'I ;III‘III 1.Iiii “Jilin \IIII‘YIIAII

\I‘IIIIIXIIIIIRI'III‘I‘I IiiliI'IIIIIIiiiiixigiiiulm'x

IIIY .ii. '.Il, 'il\ \.IIIIIII l\ I

IOverloadli I‘;ll~II'I lizlmnx \ lII Iiipm I? "IIIIII'YIII“I‘I\ \Iliiwi‘. iiiI‘iiinix I I‘ I M 'i‘\“~i'IlIIII‘II IIEIIIIIIII’IHIIIII

II I‘III‘I‘1IIII‘II'III\\\'IIIIIIL'

illlIIII'ILI'

IRed HOI ;' lxh iIIIII I’I'iii‘piI IIII‘

\ I1:

Glas 0w

9

IThe Alhambra #1 \\ III'lII‘II\IIg\‘I,::I 4‘IIII \ 'iiizii Ilpg I Ilp.iI‘IIIllII\\.lIIII

IBenneIs 'Iiiri: :IIIITII 'FIIIIIIiiiisinIii :: x aid-.giiiih \I.Iiiil\ :huuilli

ii: \ix‘I» E"

IBeleNoir.;"r\~~~ \\\ Ill

“IIIII‘III

IBig on Sundays ill I‘IIH \Iiiiisx LI

I‘IIIIJIII'L‘LLI ;IIIIII'IIII\\ I‘licupIIiiiilmiiiIl

uuml IIIIIHI‘. \I IN! IIIIII'C I‘IiiilIl IIIII lixlx’

IBrag.Ii IlicI‘IiiiniiI'liiIi llpiii 3..‘~Il.iiii

1: ‘ll ii'x \IIIilli I;III\'III};.’II‘HUI. Brag.

I)IIIII\\}‘IIIIIIII\.l\\\L'II :\IIIL'II(.IIICdlllII'II

I‘CI'I LI

I Clubleu .il IIIL‘ I ‘IiIiicc I Ipiii ‘~ _‘~Ii.liii

Ll I'IIII_\ .IIIII Ll .IIIIIIIIII\\ Iilmgmx

IICIIIIIL'\ _L'L'I IIII“ II IIi IIIII IIII'I'x I‘I.l\\l(\

I FIZZIII I IL‘III} .’\II'II\.I\ llpiii .IS‘IIJIII,

LC, (IIJIIIPL‘IN I’rIiiiiIiIiIIii iiiulii ;II I lciii \\ (limpohumpagnu I'Iiclxi.iil\.iiiIl II'I‘C

lmiilcwl IiiilililI \\ ill lw .I\ IIII.II‘II'

I Follies I Ipiii 3.1m, L3 I'liciiiuliiiilxx

I Fuddrukkers .11 I Icupuliux

III fillpiii l..‘~Il;iiii_ Ll .Xiiflliiiigputx

IIIIII_L'III Iii ilic \chl I' iiIl‘x I‘L'\I lucllnlx

IiiilI l iiiulilgliili I)IL'\CIIIL'II In liciiiicix' I )I

I'i.iiuI)Ii\i\_

I Hollywood Studios 1 lpiii .Riiii Ll

SiiiiII.i\ l\ IIIL' Ii\I~ I‘JIIII IIIL'III .II I Inllx mqu

\IIIIIIII\

I Hustle .il I'Ill\ \IiiiiI\ llpiii 3 .‘Illuiii

I: I‘IIIIIHNIIIIj llic SIili I Ilili'x II‘I’I'III

I‘IIWIIIL‘. l III\IIL‘ malw IIIL‘ \IIIIII liip mu iII

I'III\\

I The Legend .lI IIII‘ \\‘.uI-liuuw

llpiii .‘I ?Il.iiii. L1 :\IIIIIIIII\\WIIII

I Mr D's U I I: \Iiili liI'III'I l. IIlpiii film

I IHII\ Iiiil liii llic II.ipp\ IIIIIII

llpiii iiiiIIiiiIEIii.

IPaIamino CIub‘Ipiii \iiii Ll

IPanamaJax Iii fipm .‘~ 1min LI \Ii

SIIIIIIIII Splmli \HIII iI'inII-iii I).l\ I IIIIIIIH

;\iiililII Ill RliIiiiIiiiII I).l\ IL'II “plum-i,

Iicux _\ . \\ Ill\I\_\ \ IIIII'\.I and um

IRafIles III 3Ilpiii :JIII Llfill Dixon

\IIIIIIII\\\IIII l)_l RUIIIII Slmmil \kullm

.llIII Ilium IIIIII,

ISavoy I lpiii Rim :2

8mm \Iilli luuci Iiiilx Vpaml \mllih‘ii

i-Ii

Edinburgh

IThe Amphitheatre lllpiii IIII I.III” II I‘I‘II‘II‘ l Iiiiii; LI iIIIL'I I'I'IIIIIIC\ lim- I‘I‘IIIII'IIIIIIIIIIKIII |,\’l)l IBusterBrowns II'I‘III 1IIIII L: _‘\ Il.ill pi iuu IIIIIIII\\IIIII IiiiII IIIIIII\\ lemiu 1 1pm

~\iiiiIlinx in my

\\ I‘IIII .i \ l\II Iiii SliiiII.l\ il Inii‘w iiIII I‘I'I'II liI'lIii'L'.

ICindereIlasRockerIellain RIIpm lam. Ll NI Dim» .iluiigmtli .IIIIIII\[‘IIL‘II‘.I\ II'I.I\I'II II‘I IIII\ I'IIII III \II'I‘kL'iiIIIIIiliiiI'

I Edgars IIIiiiii Kim L3. Ill.II iIiii II‘I

III IIII\\ ‘11 III III piiii‘l Iw IinI

I POI III I IIL‘ I<CII I II‘I I’I‘III‘I‘I

I'liili IIII‘III \iiii L15“ I )IIIIII'WII lL'lIIJICII iiiulil .il IIII‘ IIlIl /L‘II;III'I'

I Outer lelIS IiI I 'Ii;i\II‘l\

IIIRIIpiii 3.}Iluiii Ll I‘L'IIIIL' l Iplll‘ 1.: Min I)l\ ~SIIMII Imus IiiiIlIuiiiI'x \IIWKI‘IIH \Iippluiiu up In Ilic IIIIIIIIIL‘ \IIIIIIII\ [N I I

MONDAYS Glasgow

IThe Alhambra 3i \\liII‘IIIIHSIlI'I'IISSI L‘IIII \ .Illpiii IIIIIIIIIL’III I'IL'L' IIII\.iliII—‘Il\ \IiIlllII\ (‘IaniI‘MHIlei

I The Breeze .iI I IL‘III} ,-\IIII\;I\

llpiii 3 .‘IIluiii (.IIIIIPIII'JII'III \iauuciI-Il IlImi pings .lIL‘ iii Iipcigilinii licic. w II'I\ III\I MI} il IIiii I'IIIIII' L'.III_\ criIiiiuli IIIiiuL'I iii IIII IIIIIIIIIIL‘. ;iiiII Ilic lulu \Iiii I'IIIIIC IIIL' iiiliic L‘\PL‘II\1\L‘ iI Iicuiiiics, Iliti'c \\ ill I‘L‘ Ili'iiil\\ iiiuiiinliuiix .IIIII IIIL' I)_l I\\IIIIII'\\II.1I ’IIi iuiiiul~ shall no \;I\'

I Club Salsa lII [lie I ‘liIIiI'I‘ I II‘III * IIII‘ licxl iii \\I‘IIII uiImxI-x \Iiili HI I ’uliii IIJII

I Freewheelin' Iii I'III\ _\IIiii\\

llpiii 1 *Il I'Iili Sixlim. Sum-mics .llIII I- iuliiiI‘s lIIll\II‘ IIII Ilic

II lIlIIl

1Ilaiii LI

I Heal .il IIIL‘ I IIIIIIII I 'liili llpiii Villam Ll; LI \HIII liclwl. \Viili l).l I {Lil}: I );I\l\ IJeans and T-shirI Night uII'II-upuirux III Illiiiii 3am LZILI \HIII Iigkcli IIII‘ I‘III‘IIIJI .IL’IIII\ .IIIII I Sliii‘i IIIIJIII IIIJI\L‘\II\ \\.l\ \\ mi III‘III IIIL‘ I IIliIiii I 'liili iIiI ‘II‘IIK IPalominoCluprm .Kiiii Ll

_—l ISavoy l II‘III :.llll if A‘\'i‘ix'iil \inl‘.piiI'uiMliiiikspriiliu‘\wii.IlIIii:' I.l;lI'I \‘ixiiiIixmlIMIII‘i‘ IWarehouse I I\\'l \II'III my

(Mu

.IIIIIII\\II‘I‘. .llIII \IllllI\\

Edinburgh

I Millionaire's IIII‘III I.Iiii 3,‘ H Ix'lwic I:l \I'I‘ I II

Glasgow

IThe Alhambra ‘~l \\ inexlmmizl-I-i._‘_‘l ‘x‘IIII lips \I'VIIixlwmxiiuix I lipiii‘ IIIIIII\\

IJason'su I iii\ \Illil\\ :\I.lll \lIxiii\ L'.l\ Ill;.'i'll llli‘\\'\ III‘lIl Illl IIIIII .\llg\ iIIl iiix‘x IPanminoClubwpm RI: IThe Shimmy Club.Il III'I‘IIII I\

III illi‘iii \Iiii 11

'Eiiii: 9I'.I:ii

II\I‘11II'I‘I‘IQIIIIIIll

IIII‘\II.l\

llIIII .III' II‘I‘leIl_' lwi I‘.\ \qilllzil I'\I‘IIIII1I.IIIVIIIIIIII‘II‘III'III1_'I\I\.lIIIII\I

I Sireetbeat .lI IIII‘ \\ .uu:

llpiii I lIlliiii 2,1 I>.I\iIl\\,IlIl-:\\Ii1lillip I.!II‘\IIII.III.IIIIII‘I'III\I‘IIIIII\ ITWISI.iI IliI'I liIIiII' III‘III i *IIIiiii

II (‘III‘IKII

WEDNESDAYS Glasgow

IThe Alhambra ii \IIIII:llvwnggiffi RIIIII \ lfiiiii III'\' I lili‘IiIiiIti IGOWBSI.iII II‘IIIUII I\

III ,‘Ilpiii

\ IlI'\\ \IIIIII‘IIIV iiiI'Iii .II Ilia

iiliiliiiz'lil

IL: Hill; Iiflx

I'I‘I‘ llIII‘IILI III‘JIII‘I

iIIIIiii .t.‘ xii \\I‘\I\Iuiiiltiii.iii II III-leiI I.IIIII IIIIII dummy: I'm 1'! _-

iiiiIIIII'I'Ix I‘liili

ICIUD NUDVOIII I\IIIL'III\I‘IIII_'I'\\\I

L35“ "\iillim‘idi nimmiiizilwiiu IIII\I‘I\| \ IIIII'III \ .Ilyiiliiii I‘IU‘M IZI\ ii II\'\‘. IlIHhI'IIlL'III \Iiili II'IlllI IiIIII'II'l‘ Il‘\I)I

IJeansandT-shirINighIn I'LI‘I IIIIIIIZ ('liilI III‘III

;.Ill‘l 31"“ lllI'I‘i lizu'u'xl

I‘liilixwii ll \\ I’Iliiumiux. in \ i.Ill'. \ix'itplI II‘I \IIIIII IIIIIII’IIIJ

.lera.ii IIIIII'.I.‘-III‘II \I‘IIIIW filt‘l‘

L: \I' I)\L‘l f‘VIliwI

IMayIairliiIni \iiii If IIIIII 12l_'I‘.I I‘III \llL'III'xIIIIIIIL'I‘IIIIIL'I I" III iII‘lllIIil II.IIIIIIIIII.III‘IlIITIII‘IIlII.Ill\IIIL" IPanamaJax Winn 1 Wm; lu-fimiwl llllIIIll','IiI lull}. uiii III! II\I' IIIIIIII\ lliiwiivlimil'“)

IPanminoClubwim Kizil ‘fl .SIXIIESINIghIIIIIII’III'. \IIIINII“

IIII‘lll 1 IIIIIIII I‘III‘I‘I'II‘IU Ii~ii:.3 IIIII "

I IIIIII IIIiI II‘I Iiziiil. x [Izmir ‘III Ili‘uIIZII‘IlL'I‘.‘ lIlI‘lIlt'Ill

Edinburgh

IThe Deep lil IIIL' \Il\‘\IIIIl LN

TII 1I‘Iiiiii Illlll

I IIIII'IIIII.IIIII' \Iwiiiili\‘.|.il?‘.wiil III/'1 .IIIIIIJII'L'IIIIWI‘

IMillionaireslImm I will: Lilxl I‘L‘IIIII‘IIIIIIIIIL'III| \I’I'I 3i

THURSDAYS . Glasgow

IThe Alhambra ll \\ III-Ill~u\I:g\-i.,‘,‘i ,‘ZIIII lgpiii III‘I‘ I‘.I:l\ \IL'IZI I The Beat Club III I luim. iI\

lli :Ilplll :.llll I; I\)(‘.'LII

II“ \I‘III \Ill\.lll.

\I\il.\ll\II. IiIIiixc. IIIIII\ IBenneIsi III.llllI\ I iiiulwai

IBlackmarkeIu l aux. \Illii‘.\

\\ lIIl Iin 11:1!in i:i:'I:I

IIIIII I‘IIIII'IJILII LI'I

II‘III Kiiii I: \l.iiiil\~.xi\.

III‘III 1 ;Hum IIlIl\IIL'II II‘I IIII' \IlllllllI‘YI

I‘I'III‘,’ III‘IIII'II‘\\ ilip iiinlil IIIIIII' I‘IIIII‘Ylig‘ I\ ;i IL'I‘IlllI III I III \ '\ lIIl IIII' "\.'\l I IllI‘ ll llnl

I Bloomers In I lI-uixuz.»

l

III Iiipm lllliiii {XIII ‘.\lIII\IIIIII'liI

III.lIllI \.lIIIl \L‘U. iiiblii \III'I‘iliklilh .IlIIlI‘II ;l1IxI'L'I‘llIL'\IIIIII‘III\I‘II IIlI,‘ll \lLiIIi:\ IJOhnny‘SulllicI‘liIIiIc 3_.‘.I'IIII.IIIII‘I1IIII LI IIii I‘I‘L‘I'\ IIII\ \Iill lic Ii IIIIIII'III‘IIIIIIIKL‘I um IIIL'III \HIII {ilI‘JIL'IJQIx IMayIairllpui Kiiii 2.3 lx’ IIII'XI.I\IIIII

IMrD's II'iiiii Liiii to iIIiiIIIwIItI \II

I‘I'I'aciiivlilal

“WVJ