.. l' IUnderthe Sun The Shaman andHis Apprentice lulu \= :v- \v l' l,- \\ ._ IForAIIMankind izlm \ ll\' \ \\ \ IThe Bose \ \..:I}‘ 'I‘.‘ \I

FRIDAY 21 ISummerHoliday l;l-.i

ll. I The First Night olthe Proms will

f‘I

I The Trial oi the Godlathers liili

I) IFortunesoiWar til» \i. I\\ 1' .‘l' IOmnibus:Jessye NormanSings Carmen

I Plan 9 From Outer Space-Li

IMedjugoriePilgrimageii11m limit: III IItl\ \ II_L'_U\Iit\IttII \1II.tL'L' ll‘. WWI singHI-II

\quiIicitlinmI.i\i\ii~iiutlIic\1i:tiii\I.ii\ \IIIiuiiuIi IITL' ( firtIiwIic t ’Iiiizc II It» iiwl ullIIlI IIIL'kI IIIC \IL'IIIIIIL'. \t'\c'l1 lIZIIIli‘T‘i I‘lI:‘l1lTI\II.t\k‘I‘xt\\k‘kIIIIlitllt'IIIIIc'\lII.tL'\' \iiicctIic-ii

INapoleonii‘iiiipm \IM'I

(Limos I‘l.” musty! pic-t .t IlIlI\'\Ii ‘ltc‘ ll‘.

If .‘lMiii

\‘.t‘II\I\'IIIk‘IIItt. I\\I‘Ik'.tLI it\\‘l It‘lIltiIII .tIIxI

Picnic atHanging ROCklIIIII _‘i

‘I 3“ II Illpiii I'rituiyctlalilp .'\1I\IIttIlrlII «Ii.iiii.i.ilwiitlIiciI1\.iiipt-.ir.iiippwl.iuiwiiii «itspIiiquiils IIk'.I\\ wriuliiimi‘Iigrc. tciisiiiii .tIIkI ICIIlIlIk \\ITII‘HI\

I The Scotrail National Athletics ChampIonShIpSl\\iitll\IEl III w I: IIic iiiuiiir \III.IIII\III£ merit in: lItc‘ I‘l‘lll

i‘pri‘.

('iiiiirriiiimcuiltIi(itiiiit'x‘wiiicxIrwin (iIiipim

I Cyndi Lauperin Concerti iiiit'ii

I: Ill I Ilium IIIClTIIIIIlrLtIL'IIIL'iI.llIxI lTIllIIl-U‘IHUIL‘tI I‘HI‘MIIL‘CI in .tIL‘leJIII}

I)\III\\IIU\\

451Iiclistl»l :"liilx I‘Nl

MEDIA LISI

MAYHEM WITH MARGO

A new Scottish Television series ol topical discussions is due to commence on Thursday 27 July.

. Hosted by Margo MacDonald. each of

the six programmes will havetwo guests kicking oilthediscussion—cum argumentto whichthe audience are often encouragedto chuckintheirten bobs‘ worth. hence the working title ‘Mayhem with Margo'. This mayhave to be dropped it the audiences behave themselves too much, but jolly Mrs Sillars keptanappropriatelyloose rein whilstskiltully maintaining a semblance of direction as the audience debate waxed liery. Or at least such was the case during the show I sat in on —Politics and Music: (other programmestackle Politics asrelated

SUNDAY 23

I The Great Picture Race. ItI-H \ in v. u :1;

I‘c'U‘lIIllIIILII \Ill'»‘-' ll

qcIr‘IiIilicsuic UHCI‘. tfilll'ligw ii..1 ‘1l‘. .i iiiiiiiiicumikwt.iit IlullII wIIii>is .I.‘1‘~I Iting‘. IL‘LII‘IVIII. .iittl Ll\‘\ lI ll \ Liiilw I’ Mr

\\Iti\\\iw1IiIr)'l _£IIllIL‘.t pigs IIIxIIIkIc' twil‘wII

I Moviedrome: Ace in the HOIBI lilii i lll \‘ii

\L'ttIc‘IIIIIk‘IL‘ ‘I;1l:ii_

ill I‘

3 “0pm '\IL'\( Hakim :wi..iI l.i‘.iiiiiilcwt(Item-minii.iiitIIii\\\ I'ItlIZ‘. liiiicsli.i\IiciriliiuIiimeiiimuwxxitlzligi uicuii IlIlII WIIiII‘.

L'II\I‘)\IIIIIWIUIItt\.tIi‘1IIII.lII\I

\kuitIs‘tIiis l\ ’M’ftt \\1IiI

LIc‘I.1‘.IIIL' IIIL' implicii! .t iii.ii: Hurry. ii ii‘ .i

\II‘-kl ll liiiiisl I irt'1iI.iliiii'

I Garden Party iii

IlIlIk IIIIIIIL' III.I£tt/III\' i‘IwJ:

lIiiiiiiuIilIic'tam-I. lziiiiiliip IiniIiIgI’ulutp iiiliI.i\::ii\‘.\Itwtiiiiic(Link-its iiiliiiiIiimelw. ( .tII‘II I\\'1III§L'. I century. I .tIIIl‘Iill I IiiIii:_ \

Iii:

iIZiI I’ itiIl "I.l I{l\‘I~.\ ,IHI‘M‘II \h III I‘k' iiivi‘i‘iiix .ii‘ II '. .i' ll \Ii\ liiiipwusxat'II

I Scottish Action \r ~llI\I1 it

.l\\ttI\I ‘~\IIIIIIII:' |II\t'\IIL'.tII‘-\‘ I‘ll

4" .I"ll I111;

I\‘\\'.1I\‘~I‘III\'ITIL'IIIK'Ilelt';"-..i?'il‘I wit I‘HIIIIIIHIIIII\\’<'IItliiI IlntensiveCareii 1w I'II‘ZI‘. Iiisli‘Ii

[\xu ixiit liIrii. turgiiti' IIIL I‘I\I ill l'fiq \II,\lIiiuti~_'IitIit't-xcwilliqtiwiml

chronic! I\.ilc I \.llI\ I{II\Iik'\I Iiiflil‘I‘IIJI iii ti criticuI \lilIiIIIlitII slip l\ law's-u It i. I. ii: it«Iillgzyiil'iiiiiiiyiic

TUESDAY 25

IEchoesinthe DarKDBSSiIIItl :.

" Ill IIriiii Aim» I‘,1II \IIH‘II\.tl'iIY.tlI..t IMHL'tIi‘IIiillc’i‘I lIicI \ \I‘ f1.i‘\li.i‘l«‘l; IIIIlIiIL'I

IIIIIL' .lIIkI Ik'.lI‘I‘\'tiI‘\

llIIll\Il‘I\ II‘..l\.tIIt'I\i ilk-x

\tt\k'\ I).1III'vki‘Il‘lIIitIIii‘J..tI

w Iii 11 \llwn .VIEWDOInISpeCIaIl\\l\III\IIl

Ill “pm I: I\ Iiistw'mi:\IigImg'I

\kiuui IItt\\.'I\ IritIm iii .rii .iita-riiiil Iv

iiiixIcrstuiitI “In the \ii'txx iIIIIlIL‘III I‘.tt\ tittmgtmi w mum \1\lllll\lllw‘nh'IlilI

L‘IIIIEIIIQIIITIL'III

. (

to showbiz. the media, sex etc). Featured guests were Jesse Rae. the oft-spoken patriot, clad as always in histrusty. notto mention inconspicuous Celtic warriorouttit (circa 982 AD) andasurprisingly nervous. though personable as ever. Ken Livingstone. Altertheirinteresting polite conversation the audience got downtothe nitty gritty. Alively debate ensued about Red Wedge. Pat Kane. Irish music. Dylan and many. many more. Those masters otpresentation. the young Conservatives. were erudite. smartlydressed. witty and olcourse completely wrong aboutalmost everything whilethe Left'sline was more diffuse. Billy Sloane proved that he was notjusta pudgylace. eloquently expressing some heartlelt and informative views aboutthe superliciality olmuch political popand the mindlessness otbigoted parades. Because mostaudience members alignedthemselvestoa political position, music itseltwas rather eclipsed: onlyreceiving itsdeserved primacy over the pomp and pisstalking that is politics by a suitably righteous butsilver—tongued quasi—anarchistina leailierjacket. Butthen, thatwas me. . Stewart Hennessey)

; NrESDAY 26 I A nyth

ing More Would Be Greedy

Illivi: lI\I ~l .l lic‘\\ ,\ii:Ii.i

(4‘

'. iI‘.II".‘-I.IVI‘.\I III.

‘I IIILK' :IrmItcilgs

lIu- \ki‘I IkIl‘I IlliiII

.. .‘ .SIDAY 2.7 IIhBBlthd \x lIIxI‘.“I I\ X xi .iiii:i\ri\.iz'.

IFallenAngelii’li hi m It *iipm

\lz. pic-I \IiII.;iz (ill iixti IlIi‘IL' minim iii .t

“.psiimi

hUWl\\i*IIl‘~IIl“ w

ayS III

Illiiiii t t‘Iiniulp I Iniiiics

vzlcz lizitp lI. tIl.tI‘.‘. ill;‘\lIch‘.\I

t. tittI:i:lgii\g.ii\iitiip.iIiii;' 1:113: ‘.I\IiIl‘iIl‘IxiI‘l‘IItI\QIt'.lIc‘\IitIII.tII\L'I .‘u‘ill‘. \iillli‘villiwii IIk itiw. .i\.\.iitstii.iliiii ‘l‘ I l. trig; wt IIlIttlIcIAI ii.iii;'Iitiiit'\s

I Mayhem With Margo \«iiiislii

\x ixiiigI

ADI

lxi :l-‘.'. \I ‘i II 1" ll l‘ 1‘ l

' II: IIfi

\I itii IxtIlitu i".lfl‘\‘.\Ii‘IIZ\ Ii_'\\ \l.il\ lisix .ik mil l‘xxiititpliti_'.i1‘I\\iII\ ixwiiI 'i‘ . x l“ \' ii. '_II C :lfll‘ t l' '.l\' \I\

I“. s v! I‘i‘IIIlt iI\i‘l‘.\IlIllIli‘l‘.

Tl" \I' \‘xi‘IlIlil ‘l‘.I" \ is I\‘ iII' IIILI :Iv-l'x II.tIII\ \ 1' III i/' ‘Si \ III ‘1‘ i' K I“ " .k s "tlsi i. ii.:i: \ 1‘ w. .‘r'l' vii

\' 'i \u “Itii

\ z" it til- ."x' \' I ': ix lII\i‘I I\‘. 1‘ ii ‘i' i' it :tIiit.'\ it '.: ii: I.lIcI I“. \I.‘.' II. .‘\I,: ll“. ".f' 1‘.

\I \i" I\' 'II" t \ I'i' \I

I3. :i‘ \i. I~I

y; i It />

'v I\' I"' c f: ‘l :' " iiii‘i tI it I‘ 'I I.tI'.

i‘

'.' it A“ "if I: i'i I.’v\'

\ \‘ I: s l’ l: :I 3.‘ li‘ Ix’. I.!Ii II |'.!‘

\. ii‘ I \Ii lit :I‘ I\'i it - :12' 'I: I" \I fins' ‘I’si i' If‘ \‘ \I :II'. II: " -.I'I‘ :3 'l.i “I :i' I\_ :r '1 \‘. \\:il ". .. y; [r I: !. =i' \'. 'l' I'. I'."ii " .1:

\Iil \Itllwi 57

iI ': 'II iI 'I i, If i'I ll " 1' r.

\‘ l.- 'i :‘r 'i,

'.l ‘l n.11123‘ t3. 1 II 7' '.

I'Lii lI) l: NI" \VIJI ii‘.

\‘1' i:\ :II

Ii':I\. '!\i".:‘.. \I: iltir "i, V; J 'li I j: H .. \i I? 'I \\ ‘I'w i.‘ Nth

ll 1l' \i‘ _\I_ ‘lf"

1. 4- v, \ i. I/m« \ ‘/. I Ix‘x (Il‘ " Iiil'. ’t“: i'w r'

' .H il‘ .\Iii:ii\ Y“. tit :ixt t' 'itliI iv II ll k\ I ..l.l. \iti: I.‘ \ ‘l \" ll t: Tl lili- 'i\ Ill 1'. till 1ii" “I? .. 1.; I: iii‘i lik» l i lit l\I i:\il‘i: .‘fl‘iI‘. Ii‘IIi“-\ll‘.,'Il'l‘. i'l‘l‘I\ I 'iiII" ‘..'Ir‘ii _' ’IliI.t\:I\‘ 1‘ st}: iii lIlIM' I nuiII ii:t~:l:ii: ich‘. :itiw iIIl ' II‘lI \

i I