PERSONAL

I Glasgow male I’ti‘le'wli‘itiiI

(_ I I.iiitlwiiitx tuiiiiiu.

II.lItI\\t‘I Aiiiu. k'l‘.)t‘\\ I.ttlLTI‘.\. IIIC.1I\.EIIICIII.1. IIif\k‘I. \I‘HII\ .flliIlIlllWE'tiJII RI \I.('i~\tt-lli titti.ipti\tx lllIL'IIlt't'l‘I. tgtii.ilp

(11"I‘L.I‘.\I_‘\'H\'

.it't‘iiiiiiiliectillw I’liiitiilit'liiliil Hii\\i»'l\ 1

lAgelesscelibate Glaswegian epistolarian \twllwigiiiiiilutpi. E'IIII‘IALIIIQtIHt'I\k‘.tL'\IIlk'II\ :ii1ixip.iltititiliii~;

Ilint

\Eiilit‘iitti \w Ett't'iutit Ii ‘ll.tf‘.

[‘tlt\tlll\.

iiiE‘liittt-il

{.1piit'lle‘\ I‘..llttI\ \.I\I\I:II\ it molt" IIi)\\i\“‘

lCallingDrGulli \Ilit‘\

(Itihtlllk' I to Iltillt \I.ii\ I{.itIIE'i_\.!Ii. I 1tI1I Ittttl. II.iIIs 1‘) ‘ti t'thli wt I‘lllh I‘. i|.'iIII‘i‘ I’IEnw \‘~.'lIt' hi:

I II }{(|'\_

Illltit

.ttL' ii L'I.i\\

tIt‘IIIl lL‘illtlt'tl \iwi‘ 1‘. lPlaymate soughtim' unattached ttiiiimtf I It I\ It) IIlchL‘IliflttL'LII. Ilit\;t t;ill.iiitl \Illtl limit \xitli it ((tllct Iltlttittl’ttth ii.itiiic;cii)u\iiiu: ciiiciiiii. tTllhlk‘. tirt, I‘t)i)I-\'\. theatre. Itl\1t)l'_\ itlltI lt‘ltlp\ iii IIlL'

Clitlltlt'} St-clxxtnxliui‘c ctiiiiptiiis ;iiitI Il'lL‘llLI\Illt‘ \\ itIi :iii iiitt-Iliuciit.\lciitlci‘Igitfytt‘liiic- \\IIIl \iiiiil.ii interests. Stipiit piixutiipciif I'tIiiitiiii'uIi I (IIIlliill .ircu. chH tiu‘iit wa iiii‘lh l

THELISTPERSONALADS .izt~ iit'xiitiii-tl it)! lltiil\ltItl.iI\Ii‘ iiit-ptt the: lthIl\lt:tl.tI\I1‘t

"I.tIli\lT‘~Illt‘\ \\ e‘l\“\t'i"v’\' lI‘.\'It‘.YI.I luvtt'ttiw tll'- .iiI‘. 'tIl .‘Ythlll‘.‘-IIIIHXII ii. itiwi‘ (innit fI\. )‘H lfit iIIlIt‘liiIiift iiitf

:\I t1lui‘\\'1\‘ti II

wityt'xnt :i.iitu:i lI izgi‘.

it!“ llwt'ii‘.\fi{

xiiti.tti‘iutwiigl.:ii.itt'ii.il\\itli

\iiii: Hit“. it‘plic-xi‘ltniw It't tl\

\\::it'.giiplmiiiutltg

flittIE‘llJI it) t I.i\\iiipit.\tlx ll'pt .tI lit) /:\.'

IAdventurousmalei H'NtltllCI. t'tlt‘tI-IIIIIIH‘Illt'xI. tltillli‘L'ittl‘it‘ll\ \itIIlk‘\.\k‘L‘Ix‘xilIINE‘I'» LIE'IIIIE‘. III‘I‘L'IIIII‘x Ii.iiitI\i~iiit‘ tt‘tllt‘ittllttt‘i Il‘I "IlItIt‘l‘t \\\'k'I\CII\I\l‘I [M\\iIiIt' l‘\k'IItIIltI I‘it‘IItIiH (IL'I lt‘i twiigli‘ Hm. \i\‘t\l IUniqueJapanese womanmii. iiiiiu-ixm L'IilkIIIiIIL'. tiiiiiici I tIlllI‘tllLIIl tuxitIt-iit it'tiii lttll‘.‘ i‘l‘tll.\ccl\\iiitqimtiiiuiiiiilp \‘iiiicxpniitIE-iit Ix'iflIIIIL'It‘ \kitlIIHKItlIL‘tL'I.lIl\‘li\ItlI‘IlL'lx‘ .iiitIiti Iw'iqiv Hitx \h‘lh - lEdinburgh male)»ii»iE-\\iixii.il t_‘\l.t.iII.tIiiiI\iiiitItiiiiI\ II.IIIII\UIIIC\CK'I'\\ICIII.IICI\‘\II.IIE' utiiititiiiicx.E'iiiciiiu. II‘iCilIlL. iiiiixityExitiiiuuiit \\iitcwnii IIi)\\ti‘I\“ lGayprofessionalguyiiji (ihwim . Itt‘ll ‘~\\’l‘iL‘.\II.ll;'III IUUIUIIL'.\.ttle‘tIIIIICIL‘\I\\CCI.\ \lttllI.tt.\Ilttt. Iiiixiitcuiit

(1* «15)tiii tiiii.iiitItiiciitlxltip I)III‘I1‘I‘ICAI\L' I‘Ii‘\ \ii‘N 3 lProfessionalmaleijdimiiilti like I\‘ get l‘tlI iiiwig. (it: \llllI‘I‘i urtiiiit) SEE-kin:i‘intt'xxiuiiil tciiinlc HI \HlllIJl iigu .llltI i :ii tut IIICtlIlc'.e'lllL'illtt, \\.tII\\.tIYlIII\\ rte \\ lII ti.i\t-l Hi~\ \wM \ .woman(23)\E‘L‘I\\)‘L‘t\i‘ttti‘ \Ii.iit~iiiitiiiu\twtIIE-giiiciiiu. \ciixitlc.gniiiitisxittu.tiiiiiiei.

tIicdtic .tHkI ntlici m ciitx Him

NIHJS I) I Professional female Cd! l_\ Rim

BACK LIS'I‘

\kti‘ttItIItIxL‘li‘tttc‘L'l(iI.t\;i‘\\ IllitIk'“Ilk‘I\Ittltlllllt)tl\.E‘itllliti .llltI i'tiiiiiiiitig I L‘tt]i\\ Exitiii: miii.tr.i\cl..iiitliiit'ctiiiit iiituit‘xtiii};pcwplc I’iiwtii .IIII‘IK‘E'MIUI IIiW \Vt“’\ u

l Glasgow guy: :IIItILNlILW t‘tttitxitt‘tl ltt.tIL' «it \lttllI.tt .ILIL' tit: [‘I.tIt‘IIl\ trigiitixliiti \\ In Itl\It

things \ t‘Ilt‘Iit \xtiiiltl I‘E' iiipt .iiitI .ixt-iiw til tiiii Hm. \ti‘t\ \ lYounggayprofessionalsbt ‘~‘~\'II‘\‘II\II‘\\C\I.\k'k'I\\I‘Itl\IIIiII\ Ii‘l tiiii IltllL‘\ ti].i\::i‘\\ iiitn I‘Itwttix.iiipipt'iiitt'ti Hw\.\w IRequiredimmediately

IiI i\\;tl\" E'ii‘. IIIJIE' .“ti I;I!t‘.ll‘..III\ I‘th'tI uttl‘. \H'iiu \L'k‘iI\tllt'\'l‘iI \tiiiitil.itiwii II‘II‘.\1\'.II [‘\\\'III'I\‘L‘I\X1II liaise .imil‘. \iitliiii\t.iliii:tii::tmii‘ti

t \pt‘ric'iigtr Hitx \ii‘l\ it) lMalestudentiiit-tlni (iiiiltiiittptiiiitiiipgitiuiitul(x11m? til gt‘ItItiit pt.i\t'\I‘lt' {\I‘CIICIHL‘WIIIItI\II.lTIIi\ Ill.tllIltt'lltI I'zii.itIilcti; iittf .lIIlttx'Il‘w‘ I‘tlI :Ik'IIL'I.tII\ \Ii'. \ i\t' I.i (Iittittciigt' (iI.i\:‘«"~'-. .ii;.i I‘Eiwtm.iiitizut'iutgtt Hm. \‘(iiix ‘;l_

l Professional. personable guy. tI“l\IlII \t‘itiEIlllit: lwt \Il\‘- Ix’ix'tit.‘iwiiilt‘h\int'tlit': \I‘..' II {tum wziic ll‘ilIlitIl\L' .iitii yr) ‘1‘ ti diff: ‘x'twip it'x ttw its' Hi

\tl‘)‘ lYouarefemale “Munch 't

\kwtiItI.iiitiigx'mte.i 1II‘»L'iiii‘I\i ItIitIt"~\Iltll\\'Ik'\L‘I.11IIIltI‘». it‘ilu'Iih‘~t‘ll\ttllkItt‘ltl.tllIl\ i.\I:i~\c.ipti\itic\tIiixiiiiiiitfzi.ii\\ iiii'iiitt;tl Iiitiiiiim Iiiiio. "-‘.III-~.IIIL',.I).111II.t‘»It‘IiIilIl\p.

\: Itz'i‘l E.

\.ilIlI".'.I)Yi"i‘.\.

I“i.ii.il.ii',-. i\ .tII\I \llE‘E’fllit' IIIIHQ

II'.‘«.L'\II'1\IXIKI’\' tr i‘\.i‘I.iiti\i iitiizy

'miu: \.ii:'.:q\Iu: 'ii'it twice: talking \I‘MII‘I \\ il‘t: E'Iti'.‘i". I :'I'.'_

tit-g": it K i I These ruby red lips .' \~\i c '. i'i.;=i:t ;i:’;: it: fiat. :.ii I“iI.‘t kit It: '1 l\ \Ii in i; I) ".\V IMaIei35): ~.I‘>“'r';" t) )1 ~ ‘. ItEdinburghearly3ttc. H lMalelateC—Us (H l‘. him: you special

ESIIS.VIIC.‘I J w

THISISA

DISPLAY ADVERTISEMENT

II Iiit\ ii I‘i‘lt.qt II‘it' \K i',

It‘tltliI .ii.t. \h. EXIII iiit IiiI

\tnl! \llilil‘illt'x II mi

Rates start at £5 persingle column centimetre (excl. VAT) for Group 1 and £4 persingle column

centimetre (excl. VAT) for

Group 2. Minimum size 4cms.

THISISSEMIDISPLAY It IIiI\iIIIIIL‘ilI‘tWE'.IIIKII‘L'IIWK .iiitItIit- IiiiE-iiuc hetllttctI I Ix iiiiiiiiiiiiiii l\ :llxxwriI\ iiizti \«i\t\ IYtift‘. 1h Iill (IIIIIII‘ I .iitii 2,1 It‘l ( iti‘tlt‘ .‘ I)L‘I\l‘llifI .itixt'!t\ iiittiixxttlc'.iiiE‘IiitIiiiE' Hw\ \iitiitu'h. owt IIHI)‘. t M

I This is a lineage advert -\

:ii.i\iiiiiirii «it ‘t \\I‘I\I\ \\ ill .mt

i‘llI\ f_-1tiiititiiiipiiiiittL.‘

it i: ( iti‘tll‘ f, I)E‘I\IIIIiII .'\\I\ L'II\ iii II‘it\ \I\Ik'. iiiE‘IiitIiiiE' Hm.

\iiiiilwi» .iic L1 [1‘1 lllxxiiitlx

Eng; e ,

u? gift-c7 Wt :

Lineage/Sei‘ni Elisrilay

\g

FOR DISPLAY ADVERTISING pleasetelephone: Edinburgh (031) 558 11191 Glasgow(041)2219689

WE WELCOME CALLERS at 14 High Street (Opp. John Knox's House). Edinburgh. during business hours.

t l

THELIST cLAssmEoT

tit \\t l Lineage: 2 1pm luxwiit

l‘lu il‘t 1\‘l \. Semi Display: 2. 1 (w: Mum)»

\I \I\I \\\I I\'\ It I \ tiiiiiiiiiiiiiii.‘ttxxuitlxt ’Ix‘t‘II\\It)\ \I \l I{\I( IN Display".me\iiit'lt'tiiliiiiiii III \I I ll pt-iiiiiiiptit' iiiiiiiiiitiiii lt‘i-I x'lttI l)\.ll\ti l\pl\\l llaBoxNumberisreguiredthere willbe an additionalcharge ofEi.

\til \t‘ll \

ti\t\ti It) \ ii m

Lineage: L.“ \iltu'i lit .twiii-

\‘\‘\i it \t l W \l\ SemiDisplay:r__‘)u-: Hummus II Illt )‘\ (iiiiiiiiiiiiiiiillumith

\ \\ \i‘~. I)I\‘I\ I I\’\ Display: Lippi xiiiglutiiliiiiii:

I'I 'u‘. \ {‘i \\t )Ia’h \E‘lllllltt‘ttt'lllllllltllilftl ltwl .tl‘il ‘\.l':Iit'i“.tI\[ I‘uI \.\I

HI ‘i ‘. \l I‘\t\ \III

lfa Box Number is required there

IIVI‘ willbe an additionalcharge off).

Lineage: ._ t (w: Semi Display: 2, ~ (w: it) mi

iziiiiiiiiiiiiii tintiniiw

.N‘, RCPIILW It) “UK \I“ \klII I‘L‘

( " ‘I t‘I‘ Itlll‘~I IK'I‘II‘I‘LIIII l t It\ titl'.“ l’mtiill IIKICI‘~\III‘IIIKI itiiix.ii'tIt-tiiiiict' [wt twitiiiiilit I I rimntt‘ twinifiIi.‘ tw I lit' I l\I I M I Nit IiiiIiiIit\ tutti Iit' .iqt‘c'iitt'tl .i‘t‘ ‘iitltvt'il xxitti luiiii t'tii itllNIilI\L"\"l ttti'li~i\\..iitliii:: replies, I41 [‘Ilp- It Him \iiiiiIiciK lllII\I 5. I‘Iltf I.l\I t‘t'sciicx (Iii: llL'Ill It‘

My tit, tII‘\ tii.ii I411 ‘-\lIIt tIlL' i’t'liixt- tim .iiIi.citi\t~iiii~iit .il t‘iIlI

ii: III.‘ twp Iclt ItitlltI

iIixui'E-tiitii .llIkI uitIiiiiii

Iniv. \iiiii \‘l

iitii‘: itI llti.‘t‘lt‘.cIiit)L'

. m;pl.iii;itiiiii.

.. :i.~“.'

Print Name. Address and Message in BLOCK CAPITALS. onewordineachbox.andsendyouradto: (JIASSIFIEDADS,TheListLtd,14HighStreet, Edinburgh EH1 1TE. orto:

CLASSIFIED ADS. The Listtd. Top Floor. 52 Sf Enoch Square,

Glasgow G1 4AA. blame AddreSS

(day)

Classification (Advert— note: tel nos count as1 word

No ofissues Paymentencl. ' TickifSemiDisplayrequired:(min20words)

Tick if Box No required: (obligatory in Personal) , CLASSIFIED DEADLINE IOT ISSUE 99 IS THURS 20 July.

.‘ ItlI\ I‘N’57

IIIK‘I 1\I II