FEATURE LIST

In :ichiIIcrui:iniixmmh hnuxcin Icll LI\IHI‘_\'IUIhC:lxxIH'IL‘kiII'LIVL‘HL‘I\ continuing;r'clcmnu'undci‘cuIiViII. \Vni'miI inl’iIciihmi'dciim;iiiinxin \xiiiIingtm‘IhcI'ughimnd(il;ixgm\‘ ‘I IhinkuI BLII‘CL‘hIHJIhL‘} uriwkingchnii'. 'I‘hu'cIerxnnhix plunchiziri‘iw. 'I'hclikcxnt'l ilkill :ippi‘cciuchIhcIiii‘nmliiiiimininnnt nuinIclpiccc IiIL‘I‘L‘ ix ;1 SwinIim and I.i/ I.UChCLHi gather in ;I Ihc Iilm.‘ i‘cIlchx Ihc i‘L‘\pL‘L'iIlClCLi mnnmliIh-xhupcdhi'nxin'nph} Ihc L‘irclcII)hmi'Bui'ga‘i'”x1;ilc.\\ hich \L‘;1I.\khnxciiuI ilhlli‘flillflhlii‘L'III'Li itiii‘upuI’i'i/cuxuii‘duiInScnIx IL‘H\Hi[I;IlI;IHHIIIUIIILIIHpCLIMIlII lL‘IILi\iIiHI\HIIIL'IhIHgHILIiICQHI}.

Iiii‘chm‘ 'I’imnIhI \uil LII Ihix _\c;ii”x Br'unn‘x \ iin In ;i cummunixI iL‘\ii\ Iil hmi'ixh hmix. ‘hcuiuxc urn it iI \\;ix Harm-him [IIIL‘I‘IIHIIIIIILIii‘IlHI inVcniccuhci'chcdnlliCx mini-1‘} iiIHcI\\;i}.\\ciiidxcciiiII» I7L-x1i\;il[iii'hixiilIII/’/u\ .\li' I‘IHHJHIiUIH} \kiIh:iiuimgwimun hccx‘pnmhngIhchummich Iilm.‘ .X'unii'I/imgt named \Iurictmi 'I'hc nurmIinn ix i’ci'hupx hc ix uni} p;ii‘II_\ i'ighI iIL'I'L‘. IimuI Iii'xI\\;ixn'Icwnnwii'L-IhiiI rcprcxcnIL-iilu IiixliqumIniii'ixI hii‘IhcIilm‘xIcnxiiiiilk-I\\ccii\wi’iix [31-011] \VUI-Inn [U [ht \VCSI IthL-inmlpi‘cxcnIL-iium pi‘i/cx.‘l xhnIxnI IhcciII‘xmniilxnndIinulh uniiiiixlm’uIL-diniiigcxiincxiitwiii'xc (ha-NI __IRWIN."Ulnhlon hiiiiInmIc-miimIiileI\thh I V iixi'iicxnt iinixhiii};iiiiiiim‘limiiih «hum III]thyL‘XPIHIJIIIIIh-Ui . ~ IL'.Iil\L'\iIh.IIHI_\ ilil]]\\d\1hk inllxh} nuchSxxixxpliqugiuphu .iL‘LIII-[.le‘(IIMiLII'Li.\\i]liL‘|i\ll\CHiLl LiISL‘UVL‘I'S IhL‘ IIIleL‘I‘ 0i {1 [;I\HIlI'IIL“ hcxiiix. .-\III1HH\\ IhI‘L‘L‘ Alum \hihi'. xciiiicncc «it inHx um hr Imcui hack I11(illfli11”pI’I)\'I)kinuSCUIUSh HIUIIIiIxiLIIL‘I' heir iIL'l\.I]1Ilf;Ui hlmk Financciih} Ithi'iIith-ilm ' Iui-‘i'ciichIiliii-in;ikci'(‘hi'ix\Iiii'kuk .. f . . mIIcc in hand. Ihc Pix‘llll‘x‘ “1 laniIuIc and Ihc SwIIixh l-‘ilm cliixxii~ l‘m_‘~xliiii'I /.i1./I'Ii'i'..\'Iill. “hm In (“HUI SUI-“ulndlngs- IiIIIIIL'iIIiUl cnIhIixiuxm ;ix he IL‘llx my i’I'IILiUk‘IlIIII Hind. I’lm .Uv \\ hllL‘ iI IiI'Lqu (in Ihc hirnml ‘uiiumumliIIchhihghhMlI Ihix Sunni/1121i;ithgiI i‘;ii'chii'd.;ililiii in';iIc_~;icxnI IhcSi\IicxiiiiIi\'cllc ‘iiiIhL-i‘xiii'pi‘ixingliIIh' Iihn’hc‘x mziilcinSuiIlumlIhgiIh;ix uuhhiliI} \;l}_‘llLX IhcIilmi‘cliixcnutcxIhcmh} minic axilpicmw)! ;ii‘Innngcniiincl} nllciiiigucnnIuI \xhcrc HL‘I'fJCI‘\ liixuiiicxxiiix.hixmmicxI} ixnuI I‘Iii‘mpmnxixilp x\thchi'icI Iiilc.incqu\mI‘xIhxcmhmhcd lHl\[Ii;l\'L‘Ii./’/i1\.‘li'hIIHII‘I/IIHQ. \_\'IIUP\I\ iii;i_\ xiiggcxI. iI ix \UIHL‘\\L1_\ imagcx. iiichx Muhrx phntux IhLII \\iilk'hk'II\IIIHI_\ L‘N‘ILHHIIJIIIIl;ixIx icmmuiIi'niiiIhL-uximl I'IlIIHi \KIII‘h\II\;II‘lk‘i]CHIHPLH'JIIVL‘L‘\CI'CINC Huh wImmIIch. ix.ixm;iH Iilm. pimhicIciigagciiinIhcin‘iiggluIn 1HIhL‘[L'k‘hniqllc\fliL'IIIHIIIUHICHIIUH. [much xhnIun Harmlan.iIiIumn.iI cmmpucuithmIhcwinnici'ual ‘limxcnxuIhcl.ixI lth HIIhL‘ ; LCHHC\HHH.IIHI\ilHCIIIiL'i\IIII\ iiiui'kprlucc.hiiI\\iIh;il||Ix ciiimImnithc\iL-\\ci'f:iihithc xh;iiii.in-hkcnhimiin.iii‘mmguIIhc Iiiiiik‘llilik‘NHII\\’\;IHIiI'L‘\\;Il'ki\ii ix dim-(INC ‘HcrcInii‘i'cgiwncmi'n

le;iiiii‘x Iniul dirpiiiI :IHIi cmniiii'ing up. i’iuxpun In hix .\HL‘I, Ihc Iigmc

Ihckiniint\xni'kihuIiixxui‘cx SciiIIixh i'cxpnnxihihu nqunmuchInInlhm ; IihiiculIiirthchuilIhIhi‘nIigh l IhL‘WhPL'IhL‘IH'IiIdIHJIildlJI'L'IhL‘ HI \xiiIci .IHIi ;iiI (1111!,ifliili Huch In iiiu'i‘in} Ih;iI iI ncciix IIIL‘II\III'L‘ iIx

Iixiiiil ingr'cihcmx In .1 Iilm‘ hill

2 lilL' ilxl il -:f\()L‘i«iim-1}‘)\‘)