THEATRE LIST

TISTINGS

Theatre is lisled by cilylirsl. lhen byvenue. running in alphabetical order. Touringshows are listed separalelyunderlherelevant heading. Prices in brackets arelhe concessionary price. Long running shows. unless specilied otherwise. do not run on Sundays.

GLASGOW

ICITIZENS'THEATRE(inrlxilelreel.~13) llllll llii\()lliee.\lun Sill lll;im Spin. Bur [Aeeexx l’.l. l'neililiex \\'(‘.\\'S.lz. (i. R Help .r\.-\l

Macbelhl iililS.ilZ\()el ‘l’pm i<lLll ().-\l’x.iiiill iienipliilelll'iee .liinl’iipe. ilii'eelwi ill Sluillim Sxiillieiile illTll Hie/mm! ///.xl.i_uelliilllie('ili/eii'xliixlye.ii.liii‘nx liixl‘..inxllullieitzmlSeirllixlilinigell}. .Vili/li‘:'ll..lllllijl\\‘\.ll‘llllll‘l'k‘l‘llL‘llllllk‘

\‘k‘llllillelllll'dele'f lllillll\l1\ll.ll liekelx iii‘e xelliiii; l.ixl, w luwk L‘illl} See l<e\ ie\\ ICRAWFURDTHEATREJUIleHlHll (Mleye. "ll Swiillil‘ine l )i'i\ e. ( iliixpnu

llJlll51l3-1“ V1.“ l.’\\ek'\\l l’. R l‘.lellllll‘x. \\( .\\ 5.1 ‘(i. R. ll Help -\. .-\,-\j

Asian Arls \il 1-1 l )\l " .‘llpiii l’l‘ilL‘llJllTlllljlll lllllH l il.ix_uim 'x .‘\\l.lll eniiiiiixiiiil}

ANighlallhe Sarie l'll :ii xiii :1 ( lel

" .‘l'pii‘. ielltw‘l See lwiii'iilg

I CUMBERNAULD THEATRE( llllll‘L'l'llillllll “3% 3.1”" Him ( )lliee \liiii l'ii

llllllll lipiiiSiil ll'.iin Ipin.“ \piiipei‘l L'\_i.'\ HA2 (lille l.\e‘e‘i‘\x l’l’x\. \Hl luieililiex. \H'. \\ S. (i. ll Help. .\. .-\.A\] Salellile Cily l‘liiizx l: ( lei Sin :1 (M

T 15pm \li‘l‘ \\ Ckl 9.: l 2.1 l; llllll'V Sill H l {l Fill ll.i\ iii: r‘eeenell lllllLlllTL‘ liii' ii perin.iiiei‘.l euiiiiniiiiil} ilixiniii leiieliei'. .ll‘l‘lll’1lllllk‘\lklk'lll\lll(IlllTll‘L'TlTllUlklll‘HC enl li‘LYL‘IlTe‘l ll» pe! ll‘l in ii play l‘.l\Ckll‘lT lile ii: ( ~iiiiil‘ei iiiiiilll lmln} '1 lie T‘liulllellill‘.e'i‘lilillll\\lll!lllfl.lllLlllTlTle'ng e'lll‘fe't lei .iplieil l“. lllx‘ Ri‘lillll‘i‘; l ).iiieeix See l’:e\ie\\

I EAST KlLBRlDEVlLLAGETHEATRE

.\l.i\;\\ ell l )i l\ e '3“: »1\lili‘l Godspell l ’iilil 8.11 l-1 ( lei R ,‘l'pni l ii

L1 *llSni Ll ll.i\iii;.'. ll‘lllL‘lllllL'll piiuliielini: ill llie "' l'x ielie In HilllL'TUT‘ ll‘i l)eniii.ii k, \l lli ille'x \lll\le;lll\ll)lill1lil ,\xxl\ei.ilii»ii l‘iiii}; llie iiiek npei ii TH l‘..l\l Klll‘flilL' Sl lliillex li.i\ e L'llll\L‘l‘. ln xel llie .ieliivi‘. ll‘. ii Il‘ille'lx eiieiix iiileiilline llllllilk’k' llie ii1iilieiiee el \kell

Dealhlrap \\ ell l\ Nil :1 (M R fillpni L3 (L1 5"l luixl Klll‘llklk‘ Repeiliii} 'llienli‘e

(liill'x xeeiiiiil piiiiliielimn ill llie \CilV‘ll ix

i;ii.ieleixii1lliexliim ;l\

li.i l e\ iil'x ll‘iriller \\ liieli xliiiieil \lieliiiel (nine illlkl ( 'lir'ixlripliei Reewx in the lllll‘i

I FORUM ARTS CENTRE \l.irl}zx‘ Seliiml. l’.iixiiii.\lieel

Improvisation Class \\ e-il ix ( )el " liipm L2 .l.iinex l{i~xx .lllll l \ lll‘. lliiixlliek lllii‘eeliii ill Seiwllixl: ( )pein‘x Hie .lliir'riiiei' (ll l'iL'iir'ul lk‘llkl lliix el.ixx lwr' [‘ll‘lL'\\ll‘l‘..ll Pk‘l'll‘llllcl‘lllli.llll\L'\l ll} l’eilni'ninnee l:\eli;inee ll'x llie liixl ml lliiee inllix lxlllill \Ni‘l l\\l‘.i‘l‘x l‘mw‘xl HIT \l‘lllc ill ll‘ik' leelinilpiex \lL'\ L‘ll‘T‘Ckl in llie Hiixliill ( )PCld l.ll‘ rillenll iill llii‘ee mi' piek .ineleliiwxe Exploring Texl \\ L'kl :5 ( )el R .‘llpin L3 l-ulliwx ll‘i}; iip linn‘. l.ixl \x eek'x el.ixx. ,l‘llllLN wax li.ix .i ll‘l‘l\ .il llie le\l in pei lui manee I GLASGOW ARTS CENTRE 1: \\ .ixliineluii \llL'e'l. 4‘2" l.'\\\k'\\ l’l):\. R l‘ilelllll'eN \\( R. (r Help :\. :\.»\] DoctorolWords liie 1i» x.ii l~1()ellllill

l lilliix '. 1| 1llpzii L:H.ll l wlin

l ll\\ wul iii: eelx lllL‘llll‘L‘l xiil llie ( iliixigmx .-\ilxl eiilie iii \lwlieie'x mine-ll} .ilxm kll“\\I1xI\/j:(l/)II’EIAI,1,l‘(:V\((‘rII llie \limx .ippeiiieel in lliix _\elii ’x lielllll‘llrgll l'i‘inue and lllUl\\ iil llie pimer ml \x llTLl\ iinellanglilermergrinii'eiilil} Kalhakalioance Troupe l~ri l.‘~()ei " .‘xiipm. l)\lll.lllillT prmgi‘iiniine. See l).inee

Llnxlingx

Drama Workshop Mun lhrl‘ri Ill. 2—4pm. A eliiil} \wrkxliop iiimeel nl ehildr‘en in the upper primiir} xeliiml. inlmdueingdrama llimiigh mime. mm emenl and

Observe The Sons olUlslerMarching Towardslhe Somme'l'ue :47 Sn ZSUeI.

" .‘llpm L: ltl l Rexelieeliiled HUNT lnxl munlli. lliix ix iHll‘IlTCT UHC lmek linm llie lilinl‘iii'eli l'l'lllle‘ .Hlll pei‘lin med lix iiienil‘eix l‘l llie ( ‘eiilie ll ix l‘l'.llll\'

.\l.ie( iiiinexx‘ \Illkl} lll \VWl \UlkllL'l\ denliiiev nul iiixl With the eneni} . l‘llI iile \\lIll llieii im n ieligiuii illlkl pirliliex IKlLMARDINNY ARTS CENTRESH KlllILlI'LlHHH .-\\enue. HL‘erlSL‘ll. W3 H.112.

Vicloria Regina The Lessons OlLilel’niil Sal l»1()el " ‘llpm. lllk‘Kllllhll'Lllllll} lllL‘dllC ( iiiiiip pei‘lm ni .iii A l- lllllhlllilll play .Hlll .i eirinell} l») l \\ Rlll’L‘l'lMlll

Fool's Paradise Well .35 S.ii_‘.xi)ei.

" .Tllpm. (llt‘lll‘llrll l’lii\e'rx iii .i pllix ll} l’L‘IL‘lT'Uk‘c

I KINGS THEATRE H.1lll Slieel. Bin ()lliee \liin Slil nimii (rpm. l'lllll’l‘.ll‘\ l’liiiiie l‘llllkllllIN 'l iekel ( 'enlr'e. (".iiiillei‘ieux. \lnii Siil lll .Tlhini Rpm. if 551 l iii‘iilliel liek’ell ink lmxullieex. |.-\eeexx' l’. l. l‘lll'lllllL‘V \\ ( '. R. (i Help: ;\. :\.-\]

The Pride Ol The Clyde l'iiiil Sui Hue-i,

-‘ fillpin, Sill iii.il 3pm L7. 1.4 Fll l’iil llllle'llle'l' ll} l{.lllll‘(‘ll\le'. [Tl‘llLlllL‘L‘tl ll}. Kine x Hie/i'x .liiniie l’lllllllkclllkl eunipei‘eel ll} .ll‘llllll} He‘lllllk‘. Selitlixli

\ iii‘iell lillL‘l‘il liik'ex Ill llie glillei mi: \lillll' )el lioliin, .-\elx iiieliiele Allin Sleugirl. Sleuni'l .-\nller.xiin .lllLl l)i»i‘iilli_\ l’niil. Seven Brides ForSeven Brolhersfxlnn llvbiil :1 ()el L: 51kt!» 'l lie munlli—liini; illllillclll' xeiixun .il llle King'x kiekx iillnilli llie .'\Pllllll l’ln} ei'x reneliliun ml The ( TCTTC l)e l’dlll .lilllllll} \lelee'l' \e‘i‘lc l‘JSCkll‘H llie lumk ll} Sleplieii \ ineenl llenel ;lllLl llie.\l(i.\l lilin.

Bells Are Ringing .‘xlun :3 sin 3M )el

L2 5H Llw .'\lTl‘IllCl liiixillxsiix iniixienliii llie illllillL'llI \L‘.l\llll lliixuiie ix .ilmiiln lelepliiiiie llPL'lilll‘l \\llil lleeiiiiiexiii\irl\ell \\llll liei elienlx .Hlxl ix xl.i_uelll1_\ llieuli’e (iiiilil .'\lll.llL’lll \liixie'.ilx

I MlTCHELL THEATRE ( ll.lll\ ille \lieel. “ll 31% lllw l )Iliee \lwii Sol llllllll \T‘lll lliii (\ile l iekelx iilxu .l\ .iil.il\le lllllll llie liekel ( ’eiilie. ( ’.iiilllei ieux. I.“ “l l \liiii Siil lll likiiii ll ,‘llpiii l.'\eeexx. l’l’.\. Sl luieiliiiex WT '. \\ S. l l. R. ll llL‘lp. .'\. .’\.-\]

Joel Hall Dancers Well} .xgii ix " L3 »\ii meningiil i.i//il;iiieini1

3' lpni

( llle.l}Jll-\l}lk'

I OLD ATHENAEUM THEATRE 1"» HiieliniiiiiiSl. 3.1: ‘1? Voice and MovemenlClass liie l"i )el

3 5pm 2... li/ lllL’liillle‘illle'L'llllillL'will inmenienl llll .ielnix \\ liile l'lliml l\'eiineil\ \xiii kx (in L'\[Tilllllllll.l llle \ile'dl iiinige llll iiwn-xiiieerx .ix miieli .l\\lllL’L‘l\ l'l‘l {Ill‘l'L' llel.iilx ill l’eiliii niniiee l:\eli.inee el.ixxex iiiiiieil .il piiilexxinniil pei'liiinieix e.ill WI “1 1S

Voice and MovemenlCIass lute-Lima

_‘ 5pm LI \liii'e \iriee \Hll k \\ lIlT l‘lliml Kennedy and lliix ueek llie mm einenl elnxx ix lend ll} .'\lTHT ( ireiig xx llll ix lmek Hle llie \ikiiliiix l.lllll\ l)iine‘e Inl‘ iii .\'e\\ \krik rlllkl \\ liu u ill l‘e \lT;l\\HHJ lllll llie lllllLlle' eie.ili\ e piileiilinl ul el.ineei'x dllkl lTlllT-kl.llleL‘l\ .ilike ll\lllL’ \ll’xl‘lilh l Hlll\ leelinilpie .Hlkl inipim l\.llll‘ll .v\ll [‘llllL‘\\lilllill l‘e'l li‘l Illx‘l \ ‘.\ e'lki'lllL

I PAlSLEY ARTS CENTRE .\e\\ \lieel. l’.iixle\ \x‘ llllll Him ( )llieewpeii

liie Siiii lllll‘ll \ 3llpiri Hill impeii Illli'll llpiii liie \il. l.‘ 3” j ,‘llpiiiek ll 3H llpiii Siiii \le.ilx \k‘l\L‘\ll (.ile lupeii Hll‘ >n llpnii [Aeeexx l’l’.r\. Sl l'dglllllcx \NK .\\ S. l. ( i. R. H llelp .'\. AA]

The Pankhursls 'l liiiix 1: ()el 2pm ck 5pm 12(11 l. ('iixmnriimii I'lieiili'e(innpany lake iix hgiek‘ Iii llie eiir‘l} _\e.ii‘x Ul lliix eenliir} \xlien S}. l\ in iinel (‘liiixlril‘el Pnnkliurxl new lighting liii‘ llie riglil lll VUTC. D

DANCE THEATRE TRAINING COURSES leading to

BA (HONS)

0r

DIPLOMA in DANCE 3 YEARS FULL TIME

'l'ruining includes

CONTEMPORARY TECHNIQUE C

' I I A I. I. E.. I I CHOIEOGMPHYIREPEITOIY I PRODUCTION rcosm. mm. SOUND) 0 HISTORY AND SOCIOLOGY OF DANCE I

DNOTATIONI

[or more information of (but and Post. Graduate mums write to

: COURSE ENQUIRIES

.. LABAN CENTRE

LAUNE GROVE

LONDON sen am

UNITED KINGDOM

. 1 or telephone OI' - 692 4070 '

“CENTRE

ENT AND DANCE?

-'sensually Travishiug.y...stunning thatch-reality“; [I'd recommend it to anybody' - THE GUARDIAN

ODYSSEY THEATRE S s ‘P E A R . E

THE ‘TRAMWAY

The Old Transport Museum, Glasgow 29th NOV- 9th DEC 1989

ENQUIRIES 8: CREDIT CARDS: 041-227 5511

9

IICKEZ'S AVAILABLE?!“ 'IIIE naczr CENTRE ANDALL 'flCKETUNK BOX OFFIGS.

l lll' l l\l l3

m mom l‘lW47