r

WORKOUT

For the Chop

i.th7ClhlgllpilH'HiC SLXlllish iizhlllc

( ilullhvilhlxllhws. NIii;c \\'i15l>h lzlklss Llillllk zillilis lihleWllzlllih SLXlithLi

thxlll'. lilc lulmhgw lhlh ihli lh’l \\ illk'il. lm lhc lhhlimlmi. immiw iihk‘ th mlhcl' Ililli illii lhll \llx‘il ;l\ i‘lc Kumh I)m ml' Khhygi h. l\ chlmlul hi £l[‘[‘1‘\‘\iilillik'i_\ llllllilllwmplgih Sl‘mlinhli.

ih lhy mhhhmh ml ii;li]li\il .\kiliiii\ (cmhnh lm lhc h;lhmh;li \llhmi. ‘lhli Ll mcmhyl ml lilL‘ i‘il’iii\il huhh \\ hm liclculuililcihlxhlwchl lhch'muh gnlhu lml lhu ill'\i ilIllL‘ ill lhu lhhi—Scu-hhwl. ii‘lk‘iIHJgL‘L'lmlik‘ki hy lh< M" lk'mph' lk'l lml hhh}; ii'lk'iw \\ ilh hiucw ml \‘xlllili ml hl'lpi. hll\ \xml'ixui llglth thwpml'M limclmhhlchl

‘\\ c hxui lm kil‘ lhlll \ml‘l ml lhlh}; 1h lik‘iilllil\ii'.liillll\iL'.lI\llgll. hhl lhcl'c'x Il(l\\.’l_\ up \Mlllili kill ll hmxy il'x uh k'ii ithlu .l hull iill;lf_1L‘ \\ high h \lili hllx lm hu- limh h.~ hc \;l_\\.

K.li\liL' il;l\i‘L'Cll(\idi‘ihilrliiii iil‘iihlll lml mwl' liiiiL'LlI'N uhli llmhl lhc lhhc ll \\ llx hhpml lui. lhclc ii.l\ :li\\;l}\ hcch .l «hm-lu- IlliiL‘k‘ ml \h 1w Ll\ \llilii‘iL‘. \\ liil \\ ;llim--l'_\ h. ~\hhkmhh iiiikiSill‘illhlliilikiiiiililliliifiSk'l‘iiLlliki. ()h Shhlih 15W )clmhclplll i ;l\\\\;hic i iigh ~\‘L‘hmml. lll Hmhlh l'igp. hull ixhhhhl‘hh. [‘I';lL‘ililllllCI'\lli lin- \\'.hlm-l"\h\uxlmhuilighhgl'lm cmhlhclc Ill lhg \mllhh (‘ihhhpimhxhlpx

iii.l\l\';lii\ L‘llgil Hi iiik' \i\ ix‘\ .ll'L‘ \ ;h lilill‘ih mh lhc \.lillL‘ lhphlp. Khlhu1\.l\cilrllclyhm\hmll\xhluh l'chw hlmh~ mh lhy iillii\i\ iii‘lil lhy iihk'\ ml lily iiumh i)ml \\ hlph ik‘liki\ illg‘iili‘iil‘AhL‘ ixlpixlhgf .\\iliiii\,

‘il llhm iiliiii‘g'ii\ lm i\‘ .l :mmli \hmll

C\l‘i.llil\

lml Alli Il‘kliiki lllhpxx. ihmwmhm Liiik'iiki lml \i‘ll iill‘li hulwhxml lm ilIlLi

;liik‘.l\ik'1\\ll\ lmhmlhgmhh'hh.

L‘liill‘l 21w hp \l-l_\ lllhy'lxh ml \ii‘lllfix‘

lhph allhihlc mlhc} gel lhlmlhc

\pmll. il'x hml pmxihlc lm Inky hp ixflh .hc immixlh: lml llhlcix lk'\llii\. \ml mh|_\ l\ h [lil_\\lL‘.lii\ thlc h;h'li lm huh h lhp \pml'l hhl lhcx‘c l\ ;li\m Ll lhchml llxhu‘l. ilk hcu'xxhl lm iL‘;li'll hm\\ hml lm [NIH]! lllili lm \\liil\i.lll\i [Mlllli

i m \Mli i\ iillllllL‘il 1hr helix l \‘Vhllc. \k'iimu _ ( )ilillL'L‘. ( hu‘h. Hihu. i’hlhh‘ ;lhli 3 plmiuxml iil‘muh l hp lm Blink Llixpx lli‘lliii ll _\C;ll'\, lliiL‘IiliiilL' k'ill\\L'\ lli iL'll\i i\\ ll’k' ll \\ k'k'h. iillilllii_\ . \ik'iii.liiki\ uh- hml lmm lawn}; .hlli lhu \pmll l\ lllk‘ll lm pcmhh‘ mi ;lli liflk“~liiikii‘liiii mph‘lhliumhlch i ilhhth chimlxlhlichl1\;ll'clhui

BACK LIST

gluhllilulhcr. and Ith'c arc ;l l;lh' hhmhcr ml lmlh' and ilu' _\L‘;ll’-Uiki\ ill hlx i’xiLi\ clhxwx. 'i'm \th’l. \hhph \Kk‘LiI L‘;l\ll;li \[Nll'1\ Ciliiiiilif; Ulliii Mill i\hm\\ lml' \hl’c lh;h um ;ll'L‘ pl‘cpului lm

ill\ ml ill hpl‘mpcl‘ K;ll’;11c\llll,

‘Smmclhhcx \xc ucl pcmplc \\ hm gel hmmkui mh 1hr \plll'l Liliki h';hh \l\ lhhw ;l \\k'k'i\. lh lilcw \iiil;liillll\i h.1\c ill\ll};f_1c\i lhc_\ lhc_\ iilllll Icw hccghlxc lhm i'i\i\ gclhhg Idlik'ki lilili gixlhull hpullmgclhclx'

;\h dilihL‘ilHil lml’ \mlhc ix th‘ lml‘hlllhlx \\ hich lmchclx k‘llli uhch ll'mlh lhch‘ phhlix. lhmhgh i i;lllil\il .\li;llii\ lwlxmlmlh iiiiki\ h llllllL‘k‘L'\\;li'§ lm thl mh lhc hxc ml

.I;lp;1hc\c lcl'hhhmlmg} ;l\ ;l mmhx ml kccpihg;lhwiphhp

‘i'xpu‘inlh . lml‘ khix h‘x hhpml'l;lhl lm l‘clhih ;1h cichluhl ml lhh. hhl lml' mihhxlhcxcl’lmhxllhhhhucmlhcx lhml'c li;lilll'.lii\ , Smlhg :hlhilx Liiik‘iili lm hmiu' pl‘mglcxx lighl hp lm lilik'i'ihlillilhli\i.liililllli.liiiiL'I\;lIk' hml huh h \m .hhhhlmhx hhl il\ lhy

Nil 1 ml \pmll \\ hlch hgm; uh" L'liii ilihk‘ Ll

lhch‘ m\\ h [mm Llllki \ik'i 1\ c ll iml ml L‘hlmylhchl.~

//ll' .M mll/xi! All/lull haw/ll. WWI/H h I// ht ill'x'l/mh \th /,‘_ ( )l llzl /.l1\m\l1h’(’ ///;’//l .\ hmml'. Hmnm 2mg.

illumhlmliAluuhlhhhp: ml imhhg \illi‘x pllph

mllu 111:} .h hum l‘liL' ml lhy \i\it\ \lixi‘. ll\ \\\l\il‘ [\ll. Slinkmixh.\hmlwhlhllhli \hllmlnl

whx llmh hhl \hmhhi \mh

iix'ilW‘. .lI\' .1

uhhhg llllmllh.lllmh ‘liil‘ili il‘\,liii‘-. lhgl‘. i‘i‘.«‘!‘.g \hl‘.\

\ilhlim :l. ‘.\iil‘l\

\ lulu‘x l‘l lllg \mlllxh K.li.lik' HmhlimH mhlrmi

‘lHliil‘}\ \\ 1‘ 1\ ll)

KOBEOSAKA.{\hulHlM

lhtliS'lhlmlxhl hlh 2,1 \ll

‘1 \ih“ ll‘. \z'llf

[‘L'I \t\\lllll lGlasgow‘lhluxxlmll \ifk'gi,(iil1\ulh.\,(Ii ii i)

Ii ilL‘ ilxi i3

ll115*_‘\:<\ ()lwhxn ki\1\\.i \wcix. i ilhh illphl I Falkirle \chl iilhigc \hL-cl. i‘llii'xlii'x. i'KI *Ri. “DUNN-l ()IM'Il\l\ki.l\\ mum-R. i i.hh 'lllplh

:\ Silflillixhll

( hlh Li \llpcl \L‘\\il‘Ii

I Edinburgh< illil\ ( 'hlhph (L'hllc. ( hhh i)Il\'\'. \illiillilLWllik'. i-lhhhlhuh ilh'xlihx .lilki iiiili\ki.l\\. "hm

IEdinburgh .\l.hh~\

i \‘i\llik'( L'liiik',(lil‘\ p Mull} thhlhgh \iiihi.l\\llii‘ 1llhrh IBarrhead iillllilpllli \[n~ll\( k‘llilc \i.hh

3H ( )CillilL‘I 195‘)

\iik‘ci. i$.liiiik\lli. Ryhllcuxhhu \illlikiLi_\\ h h Fl lplh. \\ L‘killk‘\ki.l\\ ;ll \pmJhdSJllmihull illlhh

IGreenock( hu'hmuk \pmllxighllc. \chmll Silu‘llhuchmx‘k. illoxilmxllhli i'hlinuh "pm

IPaisleyl’hxlu \iylhmxhxl ( 'L-hlml i iniix. \lllliillii\ilL‘Ci llmuh \glliik' l. i’.h\lc_\ \illilxi;l\\ .hhi I iilli\lill\\ lll "pm LENBUKAI .\ \ilulmimh ('ihh L1 §llpu \u-cix lmI hhlhhhuill.hhlhu IMolherweIl \imlhclwwil

\fl\1(f-\. 'I 11C\\i£1_\\.liiki 'I'hlh'xlih \. “pm lWishaw'l hmlnhc (‘hhl'gh Shhlinlx and \\'L~lillc\ll;l_\ \. “pm.

I Hamilton i"Li\iiL‘\\lllNi ('mhhhhhh} Hull,

\Vuihcxlih \ dilki i' I'llim \.

‘plh.

IBEiiShiii \im\\L‘llli i’;hm‘hl;ll Hill] '1 llL'\\i;i\\ .hhi I iilli\li£i_\\. “.Rllphl IBEiiSi’liil \lmxpghk thhhuui H.111. \1Hlllid\\ .lml \\ Ckilik‘\ki.l_\ \. " Hip-Ill ICarluke RCL'M'JIIHH (L'hlu' Sunlighx,‘ iiiplll. ihlhmighxhplh

WADO-KAI .-\ \lem l_\h

('ihh, L: [m \C\\IHH

I Edinburgh \iclhimuixhlix

Spmllx ( ~chllc. I mmlmh

Rmmi. i-lilhhhlgh i'hlihx

h Fllplh. 5.lillili;l\\ lphl.

Sliiikill\\.;[iiil. \immi;h\

MPH]

'PeniCUiki)L‘lll(llli\

YMCA. ix'hixhlil Rmmi

i llL‘\Li;l_\\‘1.v‘\iiplII.

I Edinburgh i li‘L'lIHH

i’iiiiilli\ Schmml.

(ililllL'IiHll nghi.

i'killli‘lll'llil \Vk'kiiiL'\ki;l'\\ ‘xlipln

SCOTTISH SHOTUKAN

CENTRES Li *iilwl \L'\\lliii

lEdinburghu-mmlll.lll.

imih‘lmxx. i'lillli‘llluil

\\ L‘Lillyxli;l}x lell

I Edinburgh ( illlx'k‘iilkiliiii I clxhlc ( mm. ( ’llpllhhx Rmmi. i Lillli‘lllglil Shhlihx i i.hh. 'l liL'\kiii\\ "pm

lGIasgowthh Kcixlhwic(‘mmhhlhhx ('cnhr. mll ( ~imhxlmh Slim-l. ( ii.l\;'l~\\ Shhlinxx 3pm

I Glasgow .-\hhlc\i.hhi \iclhmlhxl(‘hhlph .-\hlhc\l;mli(l‘mxy (iiaxgmu \imhxithhxi \\ L'Liiik.\\ill.\\ h. iiipill.