I

mm m H - 27 scgtga;s¢;'1'<m" —"

ruck

_ _ "0le III new

PAIIAMIIUNIPIIIUHIS PHISINIS IIAWHINEEGIIHUUN Pauuumuu momma 'IIIIH EDDIEMUHPHY PHIHIUCIIIIIIS IWAHIHHIIIIIII IUDIIMUHPHY HICKNIIIIE ANIIIHIII 48 HRS. WW: *iMAmemuInn:7 .:MAIIKI|PSIIYAIIIIAIPHS.SIIIIIIEIIIII BHAUIIHIUN ..InHIIA3AIuIIIIIIIAIIIIIIAIIIIIISSfjggIIIIImIIInanuumanaimuw EH3 -“’:.WII.II[IIHIII Imuummum . i 533' ”f'*-.«'--.,'J»..I: 3.1.» -¢..a....-_an.;-:..s:.~,. :-.~:-‘ -: -. :3: L" a": . I --'- ~35-‘I' "’33 .. ._ -'~

EDDIE

MURPHY

FROM SEPT 21

CANNON : EDINBURGH, GLASGOW, PARKHEAD GLASGOW, KIRKCALDY. FALKIRK, KILMARNOCK, MUIREND DOMINION EDINBURGH ODEON : AYR, HAMILTON LA SCALA SALTCOATS UCI : EDINBURGH, CLYDEBANK, EAST KILBRIDE