ROCK (K: BLUES

Hliiex imai wiil Milli! in ik".',‘.il.l[' wet. I Jamie Barnes and Cochise \iudli‘. l.‘ \imiiie Mieei. i’eiixle \ \N'Hm‘i‘ ‘4 .Wi‘iii

[IU‘ Rexiiieiiex In; Ihh iiiwiilhniilx

Edinburgh

lMegadeih Slayer.Tesiament.imi Suicidal Tendencies high-m in i' \hihmm (eiiire 9.11.5“ \'ei ih e .i ‘( 'iuxii ml the

limiix'. .ix 1"!” iii the biggexi iiiliilLNHi Iiii.l\h meILil ixiiiihie min 1mm. .‘iihi enmpeie .iiJiiiIINI Hie neiehimiii'in: eliii‘kiil iiii iieeiim'l»pmwr. \1L‘Ll.l\ik'th .imi lextnim iii die in dis L‘HI' i\ iii}; ehni t xiiuew \x iii: their JH‘XHHN Rm! Hi I'm” .ll‘ixi.\' iii/x H" H/(H Ix ikffl‘k'L‘XHL'IR hi‘I‘e {he

I 0098 D'Amour i’iizifw‘fiinilti. 11 liile'liidl\tilliliiirhllgflii Hie NH i1.l\111 (uni! -\\_L1[,‘ Aim] liilm. {fif‘HIIILIN dampenedIiiiiigxiimxiitnniiiiieh.

‘-“-|' 'lei 12._L. iinm !1_J\Y“'i‘ [ieIpeL lPrefabSprouI [flhflhl‘llVe [hetiiie “15'” I "“7“i-~ “"i'i'V Weiiw (lil'ifiixlxik'PIiLk.““.‘MH' H “hm

' ‘_'- I' "fit.ip!i';'1;el‘i'.~ i_\ 7‘“ .‘_q‘“' MkPIe‘He'W

Nu in; mine ii'l,’[ m. m [The Kennedy Pill (miiThe Pralinesismn

'.i H i‘. .f 11‘.» .- 0 .11". Hi initm'zi Nile. \iieii I Lijxrimr‘rei [wiring ‘3 V llHHi, .~"'I‘il * i'zi' 7i : ‘iw [Mix xi. iiiiiiigi‘iiii ‘ii‘ii‘. i‘iee .‘See .‘\.il l Hui IHHEL t‘i‘i Hie 0.x illil‘i: mi it"ih elm f‘\‘..i‘.ii‘i'k;]\\l1g' Kemiedx i’ill \iippuil, IMCPl'd'li‘x“\.iiIL'Ll Iii"‘\l\ili:1‘_."lll i': lewd 121w ieI.iiiiiL'i.iI li‘kkllmm” '” HM [‘“thd‘l” 1*" “WWW

ei_1_l;,.i\_|]\_'iIiiiiliii‘iiilAY vie-m- illi‘llld.H.1Illiiililkililuhl .wi-xiq : mt imp" Leil'iie‘ IBluefingeri’iexeimiiniiil.iii,\ le'U'HJ I TRSiDBniNmeHiie l i'l‘.L"\iI\] iiiwii Siieeiflfjh M111 L1 AME! ’Jimi Rmixiii "“ Hike-Mme: 3*“ mini H Nuex \Miiii ‘31~i1ii'3;'lle\i‘ \ii eml‘. \iiii‘.\.\\|[}1 I301 \k‘ui‘e’liiill‘x! i'ihidli Slieei.:.‘.5

iii \ iii.i\‘w «i gx'x 1mm: i'xiwuillwimii (i.’~1_“.‘),»l<piii [lee i'ikif}i"Hil\3I11-__Ill.'121_-‘I.1_‘( liipm lThe ROOtSiGSDUOUIHhe, “LN! [minim !_-~I [Mm wringiimziiewli irwiizmieel 4“? kIpm. i'iee Rexiiieiiey.liiiiK'uiidie 1‘“ '- '1 '“j 1 fr V ' .‘ . __ flair-"fli‘f‘h‘; ivii/aim“;“Him:.i;._1mi“my”,er .3I1fillfllf'eliiti Run lzileiill\HeiilMHwi »- I‘ .|" .- 7. " 1' ~' ' 7‘ xeiriiiiotuihi mi: iLIVIJi'l‘x1e\\k‘iiiifiieil imiiiiiiiiieul ike.iixie..k iieiiitiielx‘iwhie 7 W 7 V': ~ - 7' . u 4 -«i- -’ e r U1“: "1““11 i \i'i‘~!~¥ i. iiii'xeh IIUUI'xiL' Hill'e‘\H.1iH1 It‘l‘lin vein! \HiilL'h‘ '= ' ems. ‘i il-‘iTHi ii xi'fiii‘ii‘.i Lu \hiw, Ii hiiiexmiiiiiiiiiwii i.i//.iiiii;1u~.pel. ml: tic ‘iiiieiilii ‘liiiiie lime HuiilewL lLas FilipinaSHH\H.i~eii:eiiI Hi1]. ."-iillili:';i.l.‘,e .\ {in «i /i’:;‘\.i«»/,u/ Huliiii‘. Mice!10HHIUUMHHH\Iie'eii.‘;5(i ( “.msxwiiliiiw .‘i‘n‘i Jiliwidillh1.1:}Ik‘ki i‘C-Wd 'fipiiifi 11pm I'iee Rexivieiiu. ("'é‘x‘HW‘iL'Iliitl iv! in 1mm exeif» T11:Iii1k".ek‘[‘i\\k‘kliii_'\\1.l\ “um. I M'dHU Negiai_,‘1|ygn'\1‘1;;'.|1i'[l'|iiii|]_ ell|tijniiile .lwilhlit. It) in “Will (he I iui‘miuil'x ‘_ hiiiiel‘N. 5"" "4 \g‘iii 1-1 i’hilippiiiex ;\ \iiiik’i\ mi iidniiidiimiidi \iuix iii .iwfmiaxi» Hiewiieiixieii ‘~[_\]L'\i\}‘1\)iiil\k'\1 iii in it iwi‘r ik'\.1!; [:eiflev! iiieeix li‘ ITen Years Gone ! emu-Hy» \itiiiii "WW-111w ii: {in 1:11; :e«1 t'eiieiiilk'kiiW 1m; ('iei‘k ~\Ii‘eel.\’i(i_‘ 1'31. liiiim iiec, \e iik ii‘.i!‘:'_"»l‘~il \ki'ifm lilt'lli‘. likenhle .LOSSUpremDSIei’}i()§\ie1BiiI.Hit \lii.‘ie' ‘1:I|\1!l.iriL-“l:11\ 3‘ [l Liiigii‘wihe- SHUIL‘.S.:-1’LMM K} VH‘IH llk'k‘ 9 eiiliu‘111\i‘iiexeiiwi,ii~-iii;;;;_['iigihipulilik' RL'Niiir‘im". RH‘R Ami lililL‘xeiHL‘H 1's Iii i‘cmzi'i Cm ‘Hi'\lfiilil l'ugiiigx l igx ILiVE mUSiCI)\‘\ki1: iiiie: " iiieeizxieiix \'\ \ \. Lie \Jiiiiiigiiixi []\ 311"<‘i.:.‘ii 11W! Hm;

I HIE; Gun iiili‘i EHSYK i‘llk'fe'k'lil l‘imiumix' .mii 1’! illIHIL MH‘uiiiii l Liiiwwgi

,‘i‘iiix‘ ~~1m“";wii {Wininineeii‘ W --' liiixe'ixliiiii‘ i'inlilu lii'Lue'I GIaSgow \ ILL'i". i i mi: .‘iiii_eu._‘_‘h in ‘) Hie-(inn

K [in eie‘iil'.i;iizL' m H\ .ii leek-me“ Ii-iiiey. IPreiab SprouideheTrash CanSinatras

in l'k'ii p M, ii Iiile' \1~Yi iml’n 1mm” BJII'HWIJHK}..j1‘1(iilHii‘AfliilL. *5,‘ iriiil iiiwziivi; Hii'ii i-e\‘. .iifiiiiiz. l’ximHuff/MI "..‘\Hpi11 L“ {ilplinhiitiklimlfee Iie'ix'eix M ii ‘iiie- ( iiegii imiiie'. iiie I'm! iiniiiiuxi Hie lieixei. \ iigtiii. l 'iiiwi‘ aii‘ee'ieivir t...L, 2.1“ :1111 i Tiliii'xi'HHHK Siieet,_‘.‘.h MW". \eei’ienexx

“Hit i-Tli; '1 inixaiiei'e Iiiiwlwmiglikg Br00k31)vl~lllu‘rli, [\‘eiilieiti 2mm ‘wrivx. m? mil \ili‘i‘wi Siieei. 1‘7. iwiir. "rm L“ "1:in “ii imi iiriaiii .1\\Faiximiliiiiwiiimm.i\\'.‘.ei1en\ Mm kiinxx 11ml the Mine em in

gunmen expwi mm c iiimei iiii“.l\|vin Immiiinhezil Initiieii \'iiie\;.iz Jiiemlh en: in ii iiiu‘iii ,‘ie‘\‘\ili'ieik‘\‘ l\\x(II'l[1 Rniieii PellfliL‘I .‘imi will } iix'ie \xiieii hexmx U‘li‘ifli‘ii Hinliifj ?1_~.i'i':1he ‘liil’e'iEI H’. llHlk'lL‘Nlli‘Hl AH “Mill—"1‘1"\i‘iitIHN} i'li \\\.iilmx iiiL iixive \xiiwieiieiiieiilx iiiIL'iLNillig l kiimx hilt iieiiiiei are \ii\\ LiXlU‘lh emit ii~ mwinnie i\l'i]i\"iiflie'\ Bi‘iwkx' gravel Yliiimleil iii\liiwiiie\ eve-ii i \()e ‘2 m m. Him i;i\11}ie'.\_i\\iiii imiinai in» he iii ILiHi iileuim eileei [wtiiuhi

hae- ll IThe MOCkTUfflBSnmiThB Prudesix'mu I Andy White Kim: 1:11\ \\ eiil \\ .111 I hit. I’iit'x \\.ih \\.ih 11111..“ ‘.3.i\(\ii1eei:1

e" 1.1 \i \ men! M:ee3@§.3‘ ‘f Winn Sheet :21 <77“) Mimi ‘3 >7" He.iiililii|

L.I “ii i \. H mm ie‘xui’fiiix" unhinppiii}; Uliefliiiplleiik‘ki.lilk‘lkitllepklpHHIHJ

hh ’He lieixl \ iii\\‘~UI1l'“iH'. ix’mug'iiimee \Liiieiu \iei him} ‘AHIHZIHHLK .ifmiiixi the

\Hii‘ e.ei:\ [xixxiite IHH :iiiliie-ii.‘eii Mimi L'\ei'-\Iieliuiheliiiiy kiJka' [Me Hi Ihk‘li

ilf‘eli {win} wl‘\k‘i\.iilliil lie \ «itiiiiiib [l‘\ iml hlimk‘ Um” I 1W“ [Um/V -\>"1‘/’ JIM“:

\i.li\ \\ iiile n 1 iii» ,i‘ii ill! iii\ in nu; .iitiiiix ‘\I'.‘(M1i[\[1.idll|i’[1l‘liJHUlL- I‘Hl‘tih‘ilflli

i‘i"!"le\‘.\lii1lik, H"i‘ iitiieiwd [Iiiiikiik]\x :iiiiiiiixiiih iiml il Iiie‘fie anywhere He.”

eiHii \ee i‘! eeil iiiiziiwii' :ztie Xiii: ",l\I iiie il‘ emr‘iiieiii}; in 1.1\\‘I[‘HHIeiiiiiiik‘ifMih

iigiti .il‘ili ~1iii1 nil plainly, Hi imiui i. 1'.» Sitiek \xeieuieu {lii‘liih\t‘eik'k.”1k‘\.HhL'il

wraiuiueilm iii ,;.1!iii_'-I~.izi‘.x‘. Jeni-end my 'wMiwldlwnwi

\‘Aeeiei iiii' Tin weml eeztzmi ii'. wilt Hie IThB Kennedy Pill HUIHH‘JI. Rm inniij

mm 2min: {iliiihiliil \mi'd expeei iimii Silllehik'hiill Mieei. #13 .‘\.‘i 11pm 2_ 1

Hi\'\l_'k'\1\1iiliiiii)"1“ i‘Iiim \1iiiikliiililli inhii'n H‘NLHK'HI‘JJH

I Raining Stairs lwziiniiFiilli .Vlleeea "n \\.1liliii'71,"e‘\ l‘.\.i‘~qliik'll\ izigpiewxeuiiix

Smiiiiiiime 1 Mn 2 N" 1):: Winn Nib] CLKthHi‘eiJlexiHEI'H{1P1Hiliflilliik\

I hie-(urn e; 1mm 11w. cine-xx,giqmnmlw piip|.1\llliiieihe'}\L‘iiIUiekiiik‘Ilhi Hhe

tiieii Iiixiieeii-duie {viii 1| Litiiilmiixe iI‘i “Within” H“*“""M\“1 “"Vi‘l‘k‘IH'flh’

.ilIL'.iki'» we: iilil‘iliiii! Mile i!l\ii§1ik'e'\‘-'lik‘ii\Ilfiiil‘iiie'eii‘\ iiieir

\ile iiiliiieiieed\wiiiid Nimiexwi e.iiI\ \NeH—Iiiiiiiieii liiLiik ‘iillike‘mnllid

\1!]1}\le‘\1lii\i‘ .ii‘,\‘.\e~xx ( iaiie: Hillieii Ie'\\ preiiill} :1 Li‘iii‘l‘e HI iiltiilli‘AJ‘xkt‘v lii‘Iii I" . .

ziiii'miieeiiwiiiwmemx (11.“ngexiiiewkilligm iiiui‘ii'ieiiiwi ' I t k "'45, :‘j C' “k .H

I Hideawa‘iBiues BandHesuik \\ [heerhixui e'iitiiixieime iiii timed: the Li“. "Y, i j‘ i " w . ' I. 3 C {0(1'91’7'v’e‘f: ‘lb ‘Y ._Ni RA. 4‘. A.7ie E'.‘. A :1 n K

hiriniienfiiieei.3;?\1‘“) \ il'pxii Iiee [‘eitmfltnnu _mii’\e:iiiii‘l‘e11Mcl3h11