ROCK & BLUES

I W'Nii.‘ SL-L'I’rcx'imy I whirlwind‘Shnppinngilhih l IThe Thieves RuIIuniINH I.I{IIII.H]\I MIL'x‘I.55I.‘251I. Ileni I‘ICL‘, Sci-SJIIII—I i INobody's BUSINESSIIJHHCIIHJHK, um-w-du-pmm. ; Sirccijlwfninj.\Mwiimmu-n lTheTremensimiiTheSykophokesILili I I \nIiIiic Slim-I. 35h 31* 1 ani I rm- I Buddha Grass Harbour King I'UI'N \VLIII hcnrt-thmhx. and \L‘ICI.III\ at n “mph-iii Bin. Irwti\\'wmII.iniI\RiniiI.33:1:1“ I'iiL'niII} I‘IiiquiniI \ViihIIuIQfiZnSI\‘inccnlSII‘CL‘I.ZZI pnpnlnrsinglcx kinkmttdncckwl :ziuxin " .‘III‘IH I'Iu~ Sm“ nil-1 I I lThe Rootsie Tootsie Blues Band 53“). Inpm. L3. I‘hixruck humitrnm uinInI limpiml rmIin. i IThe LeinRBandMu-Im . Rumm } I’i'cxcmniinnIInIIi\iuwimMick-1.3:“ “WIN IWW*“I“IIICII‘II‘I’W“MIMIJCI- IShibboleth\cgmmni»1unmimim-L ('niiii.3‘,‘f\.“'i II'I‘HI, I 1k"; ;\I\C-\IInc »“'\I(I.I).\‘IIPIII Ira; Rngkin‘hIncx I)r‘i\L‘I\IIWIUI'IH}!“WI IIICKHU-“W” 2250113.". 15pm I'm-c I’Ik'.I\\IIIII(‘\'I\\ \iniH‘i'x‘xwahmniiImiIiilci .IIIkIIICIH\\II lThe Fiances \cgm‘mntx I UIIIIQIIISIIQL‘I. Iiridgcgn‘cnictihcwduixnnth} nhnnncr mngxgiwnmcImIn‘inicigxiIn will” pm“: :2.<r»‘~1‘~.w.»1<pm I'IL‘L' RkNIkIL‘IIkN LIIIVL'I‘IINIIIIIII‘IIC SIIIP I‘LII UIIL‘ I The Broads \IgilnL X1l\][1|[]iI\IIIL‘[{ii‘ui. I The Men I IIIIIIHII\(‘ I“< I I L08 Supremos St .IdIII(‘\( hum Iiin cinhIgi/nnuI \HIII BnddhuUmxx 4.1“ 43.3w (“Hm-MI R‘ mi {, “mm mm] hm. i ('iiIInn RimiIdVZIIJ.‘ “pm. I IL'CV Rmk IInrhmnNnunicputthcr‘chi .Las FilipinasHHngu-nk-mHM‘ \1\1ILI‘\I(‘\I\'I\K'I\I(\[]\‘I}:|\Ill]lk"1I‘\IILI[I]'\‘ , | iHILII‘IlILNUWL‘Ix. ‘ih\icnicntinncdmanager. Harlin} Sim-mint] Igf'flll‘ghIflll\IIg‘k'ILSSI) Ill‘mNi‘I IIIK'I [in [‘mi.i1d .LaS FIIIpInBSIIIIKIIiiu-ini'nIIIM. ChIIdren'IiIICSIIL'IIL‘I'.—‘ fijJH'i “anfi 11pm I-igg I{C\IiIk‘IIif.. .LIVCMUSICI‘UHV Iul'x \\.1II VVJIIIIIII. l: Iiimn‘. \li‘ccHuIIIIiiiii},iIilniiSlvmiififli chIi‘mx(1111113326331.IIImeIL'C my” mgmp‘ggpiSnniIni,Su'I'ii I: STAN \inu‘nlhtiy ijj‘; ~_‘ ‘n I N24“. 5 "pm. x 11pm In; chiih‘nu. IBetterBackwardsgmdTheSupernaturals .Live music Syl‘imgu mm IIIHK ilIII‘II lBig George andthe Business II‘.§.\III\IIH. our} night gun-pi Snndm Sci- Iii If Ih‘IIchiunx. ( ~ninhctnnnhi. "pin. 5UP. Rm“. 5;" 3,35‘4)p[,1_}.1'w I:\I]HIIIK'_\'11\‘L‘I_I’lihlgyxviriwi' I Live mUSIC I.k'41LIIM‘II\ K SHHIIH IL" I\ BCIICI' BHCIWMIHI‘ 1111‘ “I‘m 1“ka “WI I LIVE music I cuiIIwIIi \. ~\‘nnlh ( ’Ici'Ix ‘I ‘I Will I ICC Ri'xiiIcnm Map I IIIII\ I\ SIIL'L‘lJW- 1’ ,II I iv; ig'I'IL'gMILuIi'xHI’I‘uIIxingIICJLIN SIR-kiwi: i1“_1|_ - ILivemUSiCIhmnI'n«Iu.(‘himnqcrii (ilgixggmx'x Siipci’niitiiixilxinnkcun E [ElephantNoiselhmnI n«Ici. \II'i'n'I. IIIWllIh ‘) Fflixm I [;‘L‘ HILIIL‘ {\pc HHHL‘. I’II1\II1L‘LIL‘mUiIIWU. ()iiL-ganL-iu Sin-CL _‘_‘i).lIIin In“; I;‘ \i

\‘I unnme in \ UIIILIIIKIH‘II mth \nm IIKVR , IRoHin'Joe andtheJets<’uni-MQMI ' " i IiiiuRiiiiiI.§,1»II.TI\1,‘)pin I'Iu' I'IIIIC‘

im‘k'n'rnII

I Hope Street .md lndignity Siudm <5.

IRunrigMInxuwu RmnH iiin‘ciIIIiiII.‘ Hini'cIIHIL'I.(‘nrnxxnIISIIchJ‘nxl .Runrig(ii‘1\\_1(1\kI{(IF§II(‘HII(LIIIIilII f 5dllCIIIk‘IIilII Slim-I M )I DUI "I My \II‘II Ix'iIIii'iiIcJISS 522 VHI 8pm. £2. IIII\ mmhkimll511ml \‘i )1 [)(H I 5“- \1\.n 32. \xcck\ band night .iI Ihc BI'IICL‘ i\;i 33“ ; lRideUnm-n\Iniiuncl I IIIl‘II. \VciInchni.Imxnnxc'IhcIM‘iIIchmmI} IThe Cocteau TWInSI5;IIIH‘»\ILIIILI..:-1-I I'nixi-rxii} (Link-m. WWHNI \inn. ‘5 HUI[/H’IN'IIIL'I'N’I:IrL‘.lppL‘LlI'ngi‘n 1 (‘1;lll()\\g;1tk“<S:.1()I’lll‘Iinii‘III'LN>RIII‘ILI\ I (zquiinu‘) £\.<II'LIUUII IinikqixtininInxi 'I'hni'inny IInpcSircciurcniclmhcim‘k; tum“,th ilk-Mlknmniwmk- [ik-Ml' .. _> _‘ the 'I igM-l. \ HL’HI. L'niun Mimi ::I\-III W) IIMIIL’IIIH arc cwn IIIHI'L‘ IIICIl‘IKIIk'IHtI’x. I \" .' ' U13 ~~ Hjjiiin'W; \i-K- V I Y , x andIi‘wniiIm(.IXIpHiIL'iKIuw Sinilunix '5 l m I HUI iii“ llrililfiiflfili “hiliiiili m iIIIkIL’IIC‘vaSIIIIIIIILIIIKIIIIRL'IIHIIIRIIIIII‘IC I ICIose LobstersrmdBarkyIBarky Km} ‘5 . Iii MIN.» ,UKTIU iii Hi “Hm I \ . . _' iiiuiauilin IIIil\li [‘I;"\‘~l‘liIIIK'HIILIIJIIIL‘I ;!IL‘ MULWI I).I\ IUIIIL‘III \cL‘ I’I'iw 1c“, "' w (i-nng‘ 3-H» 7“\-1_\IQHI(IIIL'IIQIII Slicqt. ~33

\"IIIL' I‘II\\ILII «Hm. I n\h iimi‘nuu! IIIu

ITheHumpfl FamilyideheTremensiid "Fillipm. L3, Pauli-y mix-in iwnm rimming-M.” mi) Hm mi hm i‘ififw L‘nrunfi-Ih 3‘1NinphiyhiiII\Iici‘t. (IIINI‘CI‘IMUIII1‘”“hwu‘II‘I“PM”!II” uni-litih 'Ilit“~II‘Ii‘mi‘iIIL'. Ilzi'xinsl i I

w“ “5“. I “pin. 13. :\IIHIIIL‘I Iin Bin RM

Iiin I{(‘\ 'I hc 1.11mi“ (‘Imy I \II‘\ICI‘\\IIH\\ \VCUIx III‘I UH IIM‘ IIL'CI\ t iI IIIC I;1\I.iIHLI

'5. iIIIL l~ Imni I.I‘~I yixnk niini I I’IinI II““_‘~'II“‘I“MPH”II‘IIIIIIWI x" wniu‘i lhummi iIIIg'iIIIIf'.II\1'i‘I inimiwn IIIIIL'WLII‘IXI‘UILIIIL‘.I\IIII(\ IC\IIII(IIIIIIIKI ; dimminm.(,V'di‘wkflikind“

which I\ nnnw IImn inn Im- niiI In! HIIIL'I

Icy L'il\LIIIIIIk‘\ n1 that cigi. IIinIn Hi! In;

\hnpinu up In I‘c iix nni‘i i‘~\:\ c _l\ thymine

in.InI_\ :\ IillIU'IIM Innunuin ghi‘i‘k \Iwui 1‘ \-'II 'III I n (“I‘ ~

lBlueHazei mmmx {Fm~ \IHHI:\I

.. L \inhc“ Slip-l “7" i'?. " ‘Iii'i: ztinhnizhl §3 o i . :. unIIiI mind the} idinnIu‘innnhi'x [ii-(7. \k.‘ 11mg“

uninplcincniin}; {nun ciI IprcIuIIT- IJesusJones \cmnrk, \cht'l‘nllcwv~ "Uh IYHHI‘JK‘ KII'I‘CC “UIIII- : lThe PEIC Bowie Band I’i; .niwn I I.III‘ MINI-“.1“I”IIIVIII‘IVIIIV‘III‘ “mm” 23833;: SL‘L‘I’ILWIL‘“ IOne WOYId KIIIL"\I'l‘IIII.fi()\I‘IIlIIIIQ \ Kim“ \HM-i. g‘xiii J MP,“ INK»

npcnu Irwin hiIIInIIx Inimtn \ IIIL' IInianIx. \HIII Ihc nIIIiLuiI III} IIIIII\.III\I

:nc ( ~ninhi-i'nnnhI'x [‘I CHIIL‘I in ungi' «Inna

Incnl IIUIIIUUI wt I he I ICIHL'IH

II.III\‘.\I‘III.II.\I"IIIL \I"M\ i‘III IIAII‘I iziik'k IUIK‘IIIII'}\Ik'IIIi‘II\II.!'I\‘!YiiI‘1U. "II \I‘i\“‘.‘. 1“” ".‘. 'i I 'f‘ Iii i. .' Y V IN HI FI 63(3FORGE STRE‘E‘.T EDINBURGH TELEPHONE O3“ 177‘» BBS-1 ‘J‘JF STOCKKEF MISSION CYRUS MFRIDIAN OI‘D ‘JUSK Al MINI I“ (JUAN YAMAHA ' I L\ I I I F l

L—*__ A- 7“ in H A K H mu-” I _. 7

Ihp IN 1.? 3* ( mum-i IWHM