T

1;HE

«Avast mam: I u :3. c H

‘Thur'sdan81>é§aturday27 October 7.30m ' - {"57'(N°t%M§DdaY-)r 2 ~ :3].ifiLINQfiEDIBLEpBLANDO . . , presents

. I. .I .‘ . ,- -:,-a:1 " ‘1f-:‘-

THE

13 De,me

Tickmg I‘wm :53 t0 (()I'1res<~+i(.sn<;

gamma; 99

II1I< “L‘II‘IIIZ'f :ImI

"NIH; :IxI‘; I'tmIHawI . ILIII uI

IiICI.I1.\‘iIII.I, (‘I'II' (‘I‘ZN'I'RF Iiwx ()II‘Ikc III/NW b

I‘IIKIJ} II t LII” 7km!

I‘I'KIKI,

*IS

I’AISIJI'I‘.‘ ARIN (I "( I’Ix'IC Iwa '\)III<‘I: (VIII) 33"“ IIJIII 'I‘ucsdn} :1 (,quImr'. 5pm SI. IIRIIIII'S L'I‘.,“4’III\‘IC IIm. ()I‘Ilyc {III}; MIR I W," \VCII 2-1 7 S11 37'

XII wIwr 7, If‘ym

(ILASUOW \RI 531' INIRF, Rm (IIwa (III I I LlI 153!»

Ich .III ( )quwr IIm'fi I \K ‘.;-H‘.Iw:

5. i“, f A. .h ..

untaggwlx III‘1\ .,

. . SEMANA SANTA " 1 Holy. Week 7

RICAL $PECTACLE

HI

..

at t e L ROOMS

; 5.3:er Y

1‘ v. m}: and 11m m wing" 'Im; .\'('("l'.S‘M;‘I.\

1.11:: IImI IUL‘IIII‘EIH 22".‘Il'l‘01/A 'HV/LS

0N 'I‘UI’IT: EN (')("I'()III';I{ {\Nl) NOVEMBER

(‘f LNINIL'NI'IIY (‘ILNIRAL IIAII. \.I.\R\'IIII.II Iiwt ()IIIU‘ (III III II: ‘II 133

IV'ULIIICMIA}

‘» 7" .‘vIutme'L 7 30pm I‘ICXIU‘I‘. INS'I‘I'I'IUI‘IC. “(IVAN ISM. ()IIIxLT (HI I; I“ I‘MI

'I‘Imriui'g, Ix

.‘MWL'HII‘A r. 7H,“)le iI.\RII()I'R ARIN (‘I‘ZN'I‘RE IIH I‘VE I1«"\(IIIIkk'("IIZO‘II’Z‘IIISQ

Huh} ‘I \m L‘metr'. '7

.45pm DENNY (‘IVK‘ 'IIIII‘ZA'I‘RE. III‘NIBAR'I‘UN

Iiux UII'IU; (“339) (CHIS

and [\IIIILIIIIJ} IVI»‘»L':1.I»:". 5pm SqunIn} II) \ux'chx‘r. 7.30pm . . , . Spawn-In. (I\I( IIII‘..-\IRI1..\)R If) h, I’M-x mm; News) :m (I w {a .1 N . 1.»! I‘m..1\ _ I'IIII‘L‘I. 5m. 1- . f, v ,, ‘t—V.‘ "—“ |u«I||t|.|Ib n. ‘(-)-”"‘~"lr(vr' v.-|,....,‘I,._..,,L.,P.A?p1 {v ~V J” h “n 7‘ H ‘1 ;.~. GOIIM- '11‘ WI» HM

'I‘HEA'I‘RIi

(33833lI3513.

I‘nurcnntinucx

I Cleaning Up .‘\IIKI\ .\1m‘k|c.amII \ 1m Bumwwlmurnlc7:5~1\c\ucIIcnt \m- l’mh/um) loin Imccx \\ 1th I).|\c :\IIlICI\l‘II and Wildcat III Ihix nu“ mum'le .IImut \I\ \xnmcn I'igImng buck dinHxI kIUkILL\ mmmgcmcnt pmcnccx. A muxqu ImttIc 01 thcwurkcrx. II I1£l\ll\mUmCHI\. I‘mix nmrrcd h} \wuk plot \lr‘ucluru [HM a' pnIIticx and duluI mmlc I)ct.ulxunlt1 I “51 I444.

III/(‘Ix’n/n'rlxII'M ( k'n/re', \(H'/IIIL' I II I-‘ ]3()L~1‘F‘HKIIanIphl)(1III.\I. .S'IH'IIIMIWH ummzmzr‘. ( I'm/r. (Izmmm Mon 15 ()CI. 7 3UP”). III I 55-10..” I IfmzurllII/l. Hum/w Inc In \‘nnI I ‘I )«I, 7 KM)an l I35: 3IJJ§II

\Il

Ju/m Mal/1x ( 'ummzmm ( mm: (III/v In 'I‘Ilurx I5 ( )vt. I Wan H1] 1]) am) ((I‘(('//1(’(1[rt'..‘I\"I'II I I N11 .TIIHIIKFHI IL”): 3mm; .-I/wn1c'¢’u .-Im ( (’IIIIQ’ Im‘n :3 ()ct. 73(1an (CHM-ll If) :II/unz .szr/z ( unm: Rum/(1': I huh." ‘I ()L‘l. 7.3le111.(!<‘): junlwx 'I'uurwmlnuu.

I Damon's Death ( «vmnmlmnldu 1x mu .1 thru‘umnnth [um MIN ;1 \Ilu‘I,'\\IIII I'll} m Ihc IinnImrgIl IIIICI'IIIIIIIIIIAI ImthII (icrn Mulgrux trmlx ( m w u IImIIm-r' IuIL' \cl In IIlc I'rcnph chquw m v. IIII

\\ \"I:

L‘hzxrucu‘nxlip \ I\Il.!I umI muumI Im'cmlun. Sump I‘L‘IILIIIIIII meuzlxnl theatrical Hnupnutilm UNI-w zl \wII v. I IIIII acung. but Ihc wmpnnml pm lx LII ~n'l

5 \1r 5

always pcl. \Imc \IL‘IIIII\UII II \

XIII/711M(UH/1'./.(/1I1}H/r‘u/I,\IHIIIi \JI :(Nh‘t,"__IIIp[1].(I,1I 3.1(1 IAiIIf

IMIHHYIHII' lily/I 5(‘l1nmI I le' : I ( XI. 7.3le111. (BN7 MIR-1,

Mm lx’uburfl (’IIIN‘. .Xlzr.’/nu\\m1:-l I 11111"

25(h‘1.'IKIIPHLII"H(.()IIIT\I ’Inur’cnnunuc»

I The Flming ( 'umemJuInI'x Imth Hp A pluvntthpuxu1w\mr'quum-mvahn by 'I'um .\Ic( ix nth and Imem Inx

I CXPCIIL‘IICC\HIII\III)1IIIIIICIIC\\ Immm

IIICIztIcNIs.ScuI’chlcu.I)u1;HI\UHlI:II‘ 733F457.

('um/n‘muu/(l llmzm' I .IIIII \M I H M. 7‘95an (LIV) " I355“

.Unlize’rm'l/ ( 'H‘u (I'M/IV I My IN MI. IRWIN}. fiI (WIN) I L'\I .3: IIII.

III/MN Hu'umx xI/Inmu/I \\ u] I ‘I m. TRIIpm. (RIF MIMI (HI 3H?) II'u/Ac'rllu/l. [mu/(HI I()()LVI.V‘V‘1;I‘III l’n11'\\/<'\'.-Irr.x ( I'M/1' Sat 31H )gt. .‘ipnllIiI 8H7 IIIIII‘

51/171de('e'nlrr. l'JIHI/mru/z\IHHJH M. TRUanWI 34h HHS.

ly’umzw‘num High Sp/z. n I/. (III/mun 'I UL‘ 3“ ()ct‘ 7‘ IIIpm. (HI “(17113.

( hut/1m! l/u'um'. ju/II'IHJIIH'X'I Iran

35 Sat .‘7 ( )ut. 73Han H-ll ‘NI 1‘13“

I'm” wntinucx.

I Heart and Bone Amul 'I Imm- mum Itx I'I'Ingc III \I “Inning prqugHun ml Stcphcn ( irccnImr'n‘x mcr IIIuI I‘I‘H

III: play \mx IIIw prquccnI Inr 1.1LIH an IIk'I 1n IIIL‘ )cur.

lic'I/xlul/ ( Il/(u/UH ('Izm', jH/I/I .M’n'rl, liv/ls/zzl/ Hi I‘) ( )L‘I. “KI Ipm. IWIk IV" I * l’uh/c'ngrlx ( (III/1'. \c'n MIMI, FUN/(W Im- 33 ( )cl. Npm. (I-II NV IIIIH

.S’l lfmlv's (Um/)1sz!) ( ('IIH'I', ()m ( (I lt’N’III't’. I'de/z/mruh Wed 31 \H TI M. 73(Ipm. (I31 3M1 HHS

'I'nurumtmucx

I Twelfth Night 'I .‘\(I I;II\I_‘\ .I\I;m I._\'(ILII;1HI\ ptmIm‘lInn HI Shakcxgmxlu CUIIIL‘LI} HI mixtukcn uIcnIII} In: Innul my HI \CIII)()I\ and Ihczmw. ;\n gmpI‘Hanix m mmicandcIuwcnIzmpIn \Il‘Ix‘kIL‘I.III\IIII H41 42‘) 2877'.

()/(I.-I!/z¢'m1('1mz. (i/murm I "HUI 5):! I 1 ()cl. 7.3IIpm

I’d/aw Hunun'. Kl/HIL/I’HH A I ll I‘M )I'I.

3I)pm.

/l(1r/mur.-Ir{.x ( I'nlrc'. [Him 8le SIM In. 5451‘”).

.Um‘Rn/wrl .-Irl\ ('z'Izm'. 5/175qu Mun

'I Ila-23 (N17 ‘I Ipm

linu'nmn' Hull. /\/u\ IIHHx 5 I MI..\;‘:1‘.,

I . I

uImuI 11 man \xIm Iwuimvx kII MIIWIUI

GABARET

IBelIadonnaIwn... um I Horn: I)I\.II‘I\'\I( \‘IzIII \III‘L" ‘1:‘\‘ \Nn'xnrl‘w'h‘ffi' Ian

PIIIIIIV~II.\II"'I ‘IHI

.K-EIAII m II \le II III: \I [I

ILHNIAIII. \H 1\ x 1., \Il‘ IIII" I‘ I‘IIV \II'E‘I \

IIIH'ITII‘II I Ruben HaIpcrn !‘ I\’k.IIII.'III\II\ I ‘.I~-.

\IIIIII I' w,"

IIIIIHIH II.“ II 1-

lTheLomICIIIubI~.1.. w

\II\\I “I_ Illi‘I {Ix ‘UI ~{I)»“.I ,HP .I II I‘ I;

My" ":1 II‘I, 'I II‘-\I~\II,:~\'W\‘- " I.I\I I‘III\II-_'I].I_' I“ W, '\"' IIII.’ ’II'I E?.: III"! I .1 ‘i 1 Knplwuv ,' ‘w III: ' “f

Parrot

IIIOUEIIHBIprIII’ufimi I<L‘IIII-'III\III " IV" "

IIIpmJ-‘I Inc ‘;'.I -'. \

ll Sunday Shine Wurksho

p.“ IIIx‘JI'x ..:1I‘\)’IIIkI. \1 H11 mi, 1 IIHW'M-IIIHL'KIN:Iw:;112;sv-‘» IIK'IKI‘mIAIIilr‘A‘ le ~‘ .I' ': W I‘![ Irwin IIIKIII‘I 1H 2n»; ‘II' R 'I‘ IIMI‘JLI‘. I‘ 'I'II‘, I'I“I II;\I'.I\'I‘II‘IWIUIILWI’Y.«LIX f1 -:r'w lllmiw‘v“ III “_\-:’__‘, \_ SundaySIripeCumedy Tom III‘IIJR Ilss'IIIIII“-Z [I.1I\\ :\;I ~\7.,I~ 31m“.

taxi“ ~' '- x it:

II? IIIII II.I.I ‘\ w‘ IIqr‘Y'.\ 'Iiin‘: I” H} QIIHLI'LI”IZ‘ ‘- \‘I'ZUH lBackOnThe Road'l’ourl‘ u IlkaII\Iw I‘I._v 51“ 3*“ :I‘I‘YII {r '1’ \Y 1m: I‘\"II\ \IHI» IIK .H‘ ‘I ', ‘I“‘!'I;.I uukrw‘. Imm‘: \ i' '_ Ix! I' \. 1&1“. Iqu ILJH'um'm " IIIk'I’IIHIII‘IIM II” m. r,_ "'I

\ 1;. M111. IuL r»: ~H.115.1.’\II\’1_".1E:I’:'_:!‘_ II\‘\I.IILII\L‘I. 1 ‘n-qI'g

lThe SalamanderClubI in: I. .I \‘Mu Rvpmm \IIU‘LI ziim‘xng'n * ,Ig‘zv;

II.II.1II.'I\\I|‘I’I \‘~\\.‘P.I\