The night ' belongs to

Michelob.

H's hth a firm! (’H’IIHIQ.

w.

Nun it’s luminé into a nifl’hl tn mnmnhmz :1 nia’ht spm'iul ('nnufih fur an vu't'ptimmlh

snnmlh impnrtml bm'r, hrmwd

sim'v W”) in St l.nuis,.\1issmu'i.

Hil'hvlub 11140an to HIV nifihl.

31ml thv 11ith lwlunés In

.Hil'ht'luh.