r)?!" t ‘l‘ ' rl‘r. usava'buucjgm '

r94 , _ .. tr»: \\‘\‘ Dig!) UJJJJ

I III "F

MAGAZINE OF THE Y AR

L- V. ~ V ..,.\~' N.

9 770959191043