. k: Widbmmwv . vv"

xx”?

.3 7‘

q. A?! v »wxihdu..flu...

M

“a

ng NICOTINE 'G KILLS

al Officers

1C

hief Med