INDEX FILM

his \‘lolcnl. alwcnl lalllcl. lllx n\Cll_\ \L‘lhllhc lnolllcl' and lll\ ll;|lnl\\)_\;llll nlghl (lull \IllgCl annl Sllon; \Hlllk‘ll. \wak lncn. paln and Inn lllUlllL‘llh ol lo.» l)a\ In ll;!\ lnadc Ill: \alnc lllln agaln. alllcll hcanlll'ull}. palllclllall} on amount

than \ an llllL‘\l‘CClk'xll} com lnglllgz pulolnlancc lllllll (ll;l\L'\. \lllo'x nlolc mually \L'Cll in gclnccl pcnlxl plum. Scc lcxlcu. (ilaxglm: .\l(i.\l l:lllll ('cnllc l.llll.llul;3ll: l'(‘|. Sllullk‘lMlK l ('l (lull-hank. I Jezebel (l’( i l l\\'llll.lnl \\'\ lvl. (‘5. WW) nl Mick ('ollllcl '\ \\ lllL‘u‘lCL‘" l‘l‘”l“I—"3l‘l‘.\ l‘ll“: licllc |)a\ Ix. llcnl‘. l‘l‘llklll. (lyolgfc lllcnl llu \cu l’lcllnc llonw. Sllalllclylc: lia~l Klll‘lhlk‘ lllllh .-\ \onlllcln lwllc llcgolnm llolollollx ll)! -’\‘l‘ (“‘m‘9

llCl l‘ll. ll‘. nlanncl. but along. lol llclxcll \\ llcn .l I La "one Ill/l" -\-"V'~'/” l5 ' \l‘\‘l‘4wl1”‘f~'¢l” l\|a1:llc \llll.l'\ Slal lll;'lmll.llll;l \Hlll all Ill: \lopx ~\”l“”"‘”l- lJ‘JlN WM ' \lfl‘VVll” \JJ'WUW‘JH- “m: gym.” h, I )‘H ,\ J. Unnwnflm,” h” “"‘fln; Jcallnc .\lolvall. .\lolll;.l \ II“, III lnlm l'alllng “H. w” H, SHUMI (ML-1m H, (mm. um, 77”, llclllccn I. xll'l'l'llllllll and /. Ian’nu', .-\nlolll_onl s Hm“, himhmm lamb”,th dcplcllon ot a lnalllagc on ll\ llyng l‘lL‘alll I\

I Madagasca,5kin(15”( h” Ntlxhyl K. anollwl lwllcgll) cwylllcll \lllll} ol .‘lllL'llJllUIl l‘l‘lfll lolln llannall. lll'lnalll Hill. “‘3 llllllx lllx “W l“"“‘”""”““ {NC “-“”~li"l”l- 'l‘t' ‘JCHlC

lax .ll\lI}IlllL‘(l ll} .1 llllllnnalL llallj. lllannalll llcm lloln lllc l onllon l lull \‘cnc lo lllc coaxl. \\ llL‘lt' llc lncch l'lllll llllll l. .llllilllL'l man vxcal‘lllgr lll\ llaxl lllc «halo;er _‘.fllll'\‘|\. lllL'

MEI. BUSH PRESENTS

.llllllNl‘llL'lL‘ cnxalncl} .zll‘llllnl .lgrall‘nl lllv lllanl. lagaxlrx ol \lllan'x mlnnlx (ll;l\}:l\‘.\' (ll-’ll

I NOW Voyager 1 l’( i l l ll \ 111;: lx’.lp[\'l.l S. I‘l-lll llcllc l);l\l\. ("lanllc Rams. l’alll llcnlcnl ll" Illlll\ (‘lavlcalh (an. llll\ .ll\‘ll\'l}[‘;ll ll;l_.'l( lou~ \lol} or lllc pclzod h llll.hl\l‘llll|l\‘ll\ and mm lllanll. l‘lll llx \lalx‘ .‘llL' lnolc lllan \ llallxlnall.‘

[X'llollnangm . llalln. lllc llnaymy I\ a gaxalglllc «ll llk' Lll‘\lll\l .lll\l llllv\.|\';lcxl. l-lc \lll} llcc ol lllallllj. .lnll lolnanll. .‘ll.lll-\ Scc plmlczx .lnll In 1"“ l'\lllll‘lll‘,.‘l‘.' l‘llnlllollxc,

I The Man Without A Face l 12) l \lcl (lll‘ulll. “"“J‘Eil‘ J“ “‘V'V‘M‘V “‘ l""l‘lk"”‘ l‘v\l”'l‘“'.‘-1l‘

l'S, IWH. \lcl (illuon. Nuk Slalll. la} l'lmlmu‘“ . \thmh,” 13,; ,mm ,\ lunch h“) a.“ “h. h,“ n I On The Town ll ll.\l.:lllL‘_\ llvnan (lcll: hull}.

lx'l‘ll!\1‘..:l-Illlll‘ll\'.l.l}Cl lxull} lllllllul llolll a l 5- ' l’ l “"‘l‘ \'”~1“-'~ "”~ k‘llN ll'l“ \lllllxllll‘l ‘2“; l‘.ll.'l\ llilxx' i'll‘~\ 9'” “lll llllo lllc ‘uonllclllll lonn' ol \sul. Yl-IL \y llll. .lll\l

\cc lhc \lfllllx. Inc all; :«S'lllllq . ml vow. nu-

..ll a. .':\!.-:ll. lo ilg'lp lllln xx llll an C\;lll‘. lcxll. l‘lll I Lual glcla‘llglw lcal lll:‘ll ll(';l\l\ «\ llcllcalc. clnwll. 'lali'. l'.ll.'.|lk‘.'\l\l;'l31ll .l\ «lllcclol llonl (MN ,IL “ll... J1“, Duh m Nada} hh IR.” ‘.\Hlll\'ll. \lolc \ lncnl lllg .vnll \laags ollcallallxl Ilgllunnamc lo (l.llk' lllL‘ \cnlnnl-maln} l\ mu lll.lll Ulllt'l lllllxlx'.ll\ ll'x .|\ l 23' ll". ! l‘!.l\ll ax Ill-c; «'lllonc. and lllclc l\ .l lcnllclncxx lo lll'.‘ gcnllal \ l‘lllc. (llgngow (ll'l

lulaZlonxlllp lll;ll l\ lllfllk' .‘lmlllllc and lllllllllll‘t‘ I Panther l«\' l ( \ldllll \JH lK‘Jl‘lcxl ‘. l"".‘l lll lllll‘lx \\'llk'| .lllxl «lac. l-vl {cam \lcl\ In ("kl

lllan lll olllcl .'\l‘.lL'l|;.lll lllanlax (CHHaI

\1.;\[(..|\.\-H. \lallo \an l’ccl‘lcx \loll'l l‘lzll an} l‘llfk'lll‘x llh I Manhattan l l \l -\\‘oo\lj. \llcn. l‘S. I‘W‘M llllx pollll. l\\'\l .luollni ol llll' llllt'lllx «ll llu' \Mnxl‘. -\llCll. lhanc Kmloll. \lallcl lllagl. l’anlllcl PM!) 1 lllll.L' .llll\'\\.l_1'k' lnmn' l'_\_ llk‘lllll'll".\;l'\. ‘lll llllllx \Vnml} \‘..ll‘ulL‘l\ llllollgrll Ml}. ( )llwl Mom: l'.."'.'/':l'r llwcxn'l l"‘l!ll‘.ll\l ll!" lllc lclltalc lllllglf lll \g'“ Yolk HI walgll (ll a :lllxllg'llu' ‘.\ llll lk'l‘flllLKl lll‘CHIl’C‘ lllv \ lC‘.\ ~. :llL‘. |\'|lc\1\.~[ll|ll,!g‘.llh‘l lllcllvllmc ol l‘.l\ llk'\L‘llll('lC\\. ll‘llllllj.1lll. lull lllclc'x al\ la ~lll‘lltj mall: lt'c Slllllllnv .Hllll. \lCllillll ’.\llll a \Ulllllll :Hlll Hl\Ul\lll:_' llallallu‘ \nll ll3 .1 llllll lllal l (1“ .[m Ill \ou- (ll.l\:,{l“.\‘ (ll-l dog-\n‘l pallle lo llk' .'I\Ill!ll.'l{l.ll \ll'lll;lll‘.l\ ol

I Meet Me In St Louis ll l l \ ungcnl'; \llnm-lll, lllc lll.!ll.Cl ll} l'olcglollmlnlgt a v. ll'lll' .‘llalaqlcl

[ \. ;o.1.; . Jul. (inland. \lgusfau'l ()‘llm-IL l’lllnlnllgnl‘ l'lllnllollxc Sll.llll-.‘ljlllc \lagnlnn lk‘l‘l‘. .\l:l:\. \l.ll\ :\\l\‘l. l l3 llnm “:0 I Pocahontas l l ' l l \lz'M' (Lal‘llcl/lxll. (lollll‘clg'.

\ llllllmlgllllc l|lc\l\lg‘ llf‘ (};|ll;||1ll'\ Sl I_\.u|\ l8. l‘)‘)5|\\lllll lllL' \\)I.C\ \‘l \lk'l (lll‘wll. llx‘llt‘ lanlll} l. llllcalcnlxl ll} lll'l l.lll‘..‘l \ pin-m no“ Bulalll. lllll} (‘onnoll} \‘l llllllx. ll‘..' lHlL‘ ~.lol} andalllm: 1.93% Yoll. .'\ll.'ll‘l.ll.‘l\ noxlalgflg. "l l)“\41l“”””‘ " .‘--"‘C” ~' ‘l‘lll‘l‘ “l “N”? \“l“‘”~

l.‘\ll|\‘lll;_' llcl lloln llL‘lHlllk' lo lll‘-«‘\l(l\ l‘lllll‘u ax \llc lallx lllalll} 1n low \\ llll ulnlc wllicl ('aplaln . Jolln Snnlll 'lllc (ll.'llL'kl lwanly ol llla: lk';|\l\ lllL‘

mm In; llll'.l llewlnngl} \‘-‘-L'Cl. lllc lzlln [‘Jlllllx' a lllL‘lllUlLIl‘lL' plcllllc of an lllnlx‘cnl ‘.‘.Ull(l non long: 3.;onc. \lllllll'lll'\ llcxl and an lnlpollanl

cm“ m ,1“. “um”, um“. (H‘Wflm. (H '1‘ L‘lllL‘\_\ Llllllll;ll\ and lalklngl [ICC lnakc ll .l lulu-x}. 1 ' ' . .- , . .-'"V ~ and cxcn the \on;:\ me lllllClL‘xx \ualllllngr l‘-lll;l\l\ , - Office

I Mother 1 l’( 3 \ l walml l’llkllH ldll l’SSlx’. logmymn[gul‘lllu\\km;1_\ikolmnamlm \5 Only lllc anllnallon l\ \HHlll a lllL‘llllUll (llaxgnm: \l(l,\l l’.lll\llc;lil. l.llllll‘lll}_‘ll' \l(3.\l.

(I'llllal' \lacRolwll Sllalllgljulv l‘(‘l\, \\'\ll{ I ll “151an ll ') (\llcllavl Ralllolll, llal}. I‘l‘Hl .\l.l\\‘llllll ’l‘lolu. l’lnllplx- \om'l. \lalLl (ha/la (illfilllnlld. Illn’ llllllx \\'|lcn Allcll (‘lnlcan pom l’alllo Nk‘lllklll lNllll;'ll :lll!\L'\ on a lcnlolc l\l.'lll(l oll lllc \capolllall yoaxl. llc all local pomnan

ll‘lllh. lll [‘lC l\)L'\Hllllll‘llill;. l<ll\\l;l. a nlolllm l‘Cllll}\ llcl \on \xllo'x laklny l‘all lll all lllcgal \lllkc l‘ollllylxml In lllc lncldcnl. \hc llllllx lo k‘l‘llllllllllhll‘l I)cxpllc lllC pall; llllC lllal lllL' llllll lzlkcx. l‘ndo'. klll’x glam; .l\'lllC\C\ ll;lll(lll\L‘ and Iccllnlcal lwalll). lwllnllnlgll' l'lllll (llllld.

?'**** STUNNING...

MADRID’S FINEST IS BACK ON TRACK!’

"' A.- .. ., EMPIRE .\lallo l lll\l\ll lo \xoo llk' \ lllag'c l‘allnalll l (ll‘llll§ I‘.l{C(l and full of \lulllcllancan \llll. : ' Radtolll‘x I'llnl l\' lllu'l} nnwnlnncnlal Salli}; i 4- 'l lUl\l \llC\l the (la) :lllcl \lloollllg “as 3? colnplclcd. lllll he couldn't haw lull a lulu E \' lcgac}. lallnllulgll: l‘llllllllllIKC. (‘cnll‘alt l ' \léu‘RUl‘CH. : A WARM-HEARTED LOVE sronv FROM Raptu'ellSJEXlICllZlCl.l‘Ullxlll.l-S_ ll)l,):l : THE \lllllll<l1gClj.l).l\'lkl l)ll\"ll(‘\"ll.\.Pillllk‘k j ,WOMEN ON THE VERGE OF Banana“. \\ lll l’alloll. 103mm» .\lclcpllonc A NERVOUS BREAKDOWN, opclalol lllc~~ ol' llllxallx'lf.'lng Cllxlldl \m and ; cnllllacm a ncxx lonnll lwllcl lllal lllv \HHlll I\ i lawn; llnnllncnl «luxllllclloll. loll;an (lk‘l‘lll as g l H I s B E ‘.‘-l!lL‘l «lllcclol Is a llawcll lnll pl'oxwallx'c 5 oll'cllllg lllal llC\L'l lclx ll\ (ll\llll\\' lhc [‘l‘UlugUllhl .3 F I I N 1' ‘\ ~ .l\ a lllhlc lléhlllll}: lllllgaxu lilllnlllllgll: l‘lllll E ' " O _ _ (lllllll. I] I Mdeef In The FlfSl ( l.‘ l l \lalc Rocco. [8, I Ritchie Rich 1H}; llh‘llllltl l’CIlll'. l '5. I‘l‘fil 6 . l‘NS) Kcun Bacon. (‘llllxllan Slam. (ial) Macaulay (‘lllkilL Jonathan ll}\lk‘. John E TIME OUT ()ldnlan. ll’ lllllh .'\ll'_‘l llllCC )L‘ah of Incnlal luluxlucuc 05 mil“; '1 hc muld'. \walllm-q 1: lol‘lnl'c Ill \Ulllul} collllncnlcnl. llcnll Young child plum-ll lw lllc \lol'lll‘s wculllncxl glnld aclol 1 2 (Bacon) klllx lllL‘ lclloxx lnlnalc “ho landed llllll ~[l]l\ .onll.‘ \l'llp llllncd mm is lldx cnougll cl: lllClC 'l'lll.‘ raw lookx plcll} ollc \‘l(lel llnlll l_\lll knnckalmut mm hcm to kccp [lu- Lnlx happy o e 1”“.‘9’ Slum fulfill“ lhul ll \ wally lllc llilh’ll (’lllkln is nlolc L‘olll'ldcnl and appcallllg Illil'll m l 8 .'\lC;lll.'l[1!\llllllll\ll£llllllllllill.‘§1mll§ 4"“! l‘l'h lllc lllx \olnc ol' lll\ olllcl' \lolk. lllll ll’x llulc'g .0 l'S [‘llx‘lm a} \lcm on lllal. .\ \xclI-lllcanlng lllul “UL;th hull“ “h” lulngg a llcllcl gonn.‘ lllllx‘ll 5 al “11le(“Cl-Clllpllullx‘lIIIUHC.\Hlllx‘IllL‘ClJlC‘l In my plmccdlngx. (ll;l';1;l)\'-' .\l(i.\l l'llln 8 [mlollnancmllonllllc l\\lllc.’1\l\ (llaxglny (“mu .1 0 ()‘lc‘m- 8"4'll‘9ly‘l‘7 \lilf—‘m'm‘ I The River Wild I 15» l( ~nlllx llanxon. [8. -al I Mute WitneSSl lSl (Anlllon) \Vallu. |<)t).1.\1c.\| gut-q». ch-m llacol1.l)a\'ld l: l.K/RU““VV(JC'm‘mF- l‘m-i’ “mm” Smlmi'. l'i|}' Sll;llll;ll|ll.'lll\' lllllh \Vllllc on a lal'lnl: llolnlm '> R‘l‘lc.‘- (“"14 liilll"~“"l'l "‘ mm‘ ithll‘mlF \\llll llL‘l l!ll\l\;lll(l and \on. lollncl ll\Cl‘ naxlualol g 0 m loykcd lll a .\lo\.:o‘.x lllln \lllkllll. :l llllllL‘ \l\ .lll|\l (l nl lSllccpl t'lnllx llCl lllp \ll\lllPlel In a gollplc ' " g lSlllllllill lnadwllvnll) \lllllll‘ll'\ on xx llal \llc or mum; whim. \xllo lon lu'l' lo [(1kL: lllCIll all .0. l‘CllL'\L'\ Ix lllk‘ lllllllllg Ul- .‘1 \llllll llll“ lk' lllll [lunugh d;||)g_'c|ull\ \\ ;1[.‘-1\ hc “(flux mid J I: “hc” “‘9 l“"l.‘ \l"1‘l‘l“~"“\ J <‘"”l‘l'\3'l“l f—‘ilmt' ll‘QlllxllC \lllllL'llxll‘ll l.» lllc gllalaglle. l'll'. : - ol‘cal-(lnd-lnolm~ Cll\llC\ Walla \ \lcl‘nl I\ a l-lllcm hc ll.‘lll\on\ olllllfllfil \ll\l\\'ll\£' llzllllcl l\ “l I ) \nlall. nllly and knowing lllllllCl lllal oll'cu 1L.\\‘l\._h,k.“‘m., H,]l\.,\~‘,;,\l,\., ML! “hm M] : Ml)le “CC/Ill}: \lllllx Lllkl L'llg} l‘lm'l‘ llllllll‘lll Ill Jgkllmng lug lidc l'jdlnllulilhj (fink-l) '- cqllal lllL'éhlllL‘x (Elaxgow .\l(}.\l l‘lllll(k'llllc I Sabrina [’(hlxhlmw, Plath-L13. loom g .__ l':‘ll”l“”:~'l‘1 (“PW”- lllllll\(‘lll'Wlkl..llllJIl()l‘lllllllkl.(llk‘1:KHlllClll ll.‘ 3 I The Mean Blble I ll) llclflkk‘ l)a\ lL'\. l‘K. llllllx l’ollagk'x lll‘leHHEI of lllll\ \‘Vlhlk'l K a p":"(""’" V l‘)‘)>l ( lcna Rowlallllx. lagoll llk'lllt‘)’. lllana gum-(1y llmmngc ;.._l.l\ ;. Illllg‘ll H} OH. [llll‘tjllllg‘xx a ' 'If' (302:.1'tzmr‘,‘ 5k‘11l\‘.l\l.‘)3llllll\ l‘llc \Clllll}! lll.l_\' hc dlllL-u‘nl [ulhc[;]|[\'[;1lc'l)11[ n‘. gilllkllltlx‘nh(l\1fl\('(1 "‘9 [VS 5““ll‘C'” llll‘lc “Cl! “1 Jl‘k‘ lull“. llllt‘ll llallln .llmlll lllv \‘lllt‘illl\ :l.‘ll .‘llilillg'l'cl; on llOlll lhc no\ cl by John Kcnncd} 'l'oolc -- lnll lllC \glccn ('lulllllmll Kalallglllcl ()llllmld llmw 1m 5 HOME 57”“ ' You-CROSS conccnlx‘ alc llenllClll lo l)Il\'lL'\'\' plL‘Vlnlh (llhll on playllo} Kinnc‘al‘. llnlh ovmnlgtlll m TEL°OI31’228 414‘ \\()ll(\’ ll)l\ltlll! \lm‘m XII/l Ill «'x. 'Hu‘ IJ’IIL’ l)(l\' \oplllx’llcullun ln l)(1ll\'.;lll(l ll‘anstollnx‘ lllx A ('Imm l. A ho) 's lllL‘lllUH lx l'olcvm marked by llomchold on lcmln l-‘md. m [llL‘ l)ll\ll\(‘\\-

The List 26 Jan-8 Feb 1996 29