I 5 A . I 5mg m utwsmm , . J R an BASSHH 5 ~ A IIHIASEII zathAuunnv ‘\

y 4-,. " '1 \> - -. . -,- .‘; u I 5 V_ . "”" .~ " ,v .> -v. h ." 3‘ J: J . .r ' .(V‘ .;;n __}, .‘- ‘. I“ A _“ ., h x.“ I. I“ 1.. . I - _ WA .\ .‘r a“, W- “. A,“ » v.. . ‘\IOOI¢| . ; I. I- ' .1 .- g ‘. I V, n ,,. , ("a V“ v . .y ,3 ,x ‘. _ u 1. ._ w- _.

I .‘ 3 I

m; [m cm nlnnx mm Macflull, mmvnmswamnmm:

‘.‘..YI||I MIEIII KIIIIW IIllIlI VIIII IIiEIII KIIflIV "ISIS, BIII IIIII IIIIII’IOIIIIMPIIIIIHIII [III "III! AWESIIMI Elli!" III IIIIIIISII IIlllil MIISIB IIIIIll VIIII ll“! IIISIIIIVEIIEII IIIIIV Milli?

IIINI PIIIISIIIIS, IIAIlV IllEIIIIAPII

BRAD PITT MORGAN FREEMAN

_ 1'; I ‘V 'I' 717117< ,'\\ '4\_> -k glfji‘ ,. ‘é‘. ' x A \ r :I -1 NH ~i I:

”UNMISSABLE..’. h .”TEI%III{EIE¥SI]NC MONUMENTALLY -

~ ,, . IUNMISSABLE FILM SCARY . I _ I a OFTHEYEAR”' [

Mark Salisbury, EMPIRE lmh Hardy, (ZULH'AKY

WA GRIPPING : ' ' 5 V IIEXCELLENF,

A TH RI LLIN CLY

CHILLING WI _ . \ ' EFFECTIVE SCARER”

Charles (,am. II“: MCI.

THRILLER'” _ I "EXHILARATING...

Simon Rose,D.-\ll.\'MIRROR «j. L? r A w .r A. ELECTRIFYINC...- ; , I. .1 v- .- . : ASUPERIOR ' PSYCHOLOGICAL THRILLER"

Philip Eitmnh U)

Amx'm HXCHER ' If 18

'= II - '-' 0" . :’:::’.':‘7 M- "'1 it’s." " ,5”; “‘1‘”? T' fcfigwm'A'P'iJ-T'?!W’Pflrrrrm A W I??? '3'W‘lfilffi'V.'f‘“fF-r:'T’Z"' 5’"! WI {IIRIFEflileII . IIIIIQQZ' m «If? 9:32le £219. “til; :HIII .1: Itt'ié‘g. .I Mfg: 2-3 :.:‘fiffigmis‘ifiitmgflfi53 £3wa .="‘I. 5:1!” ;x;’s‘;.v‘.':3‘\.:: TI‘I 5.1M

smsamsawaam1mm:WIBIIWRW :Imrsiamzmwm m m - m

NOW SHOWING AT CINEMAS NATIONWIDE