IDJ[)E3)( Fllhfl

I Silent Snieam l l\ II).i‘. iii ll.i_.iii.iii I l\ l‘)‘)()l Lilli (ilcii. .-\iin; Ki: ~icii 'li ii. \‘V..l\l‘il Jillin \liiiliigh Mi iiiiiix l;.l\\'\l i ii ilit '.'.:l7|ll 'x u! lllilliiiiiic Sim i.il l iiil llllli.lli‘ .lllxl ii-ii'. it i:_l iiiiiiilcii'i. l iiii} \\ iiiicix_ lli. lll lltlleLlll 'iiiipicxxiw Imiiiic itch-ii .ix illl'Cx liil ix .ill zillilugioiix :iii-l ixixxii -ii..!c :liciiii‘l iii g‘i'l iiixiilg lllc lurid ill .i \k'|\ \ ‘l‘lIil;". lllxll\l.lll.ll \\ illi .ill L'lL‘Clllx'. :i‘.'..'iiil ‘-‘-llll'ill:}' g‘e'llllllllilllet’ l} l.iiii (ilcii ill ilx kl‘lk'. .\:'i i .‘ .‘i .‘;~:w.i‘.lc- .~ illlixxixc lumxl ll‘l lllll‘. pililzxiii-ii :ii \_ Mimi! (iluxgim: (il‘l'

ISiSICVMYSlStCTIl\li\.li.\x \L ll'! i lx l‘)‘)5lliillc \\‘.illi‘ix lix'j. lx’igliniilx- :i 7‘ iizi Mil}. 5‘) iiiiiix .\ icuixx Lilil: l i‘llL‘.‘ - ‘l~ llllll\L'll\‘lll xlii\l.\ l"; ‘\ l ilil J' Ill‘ l'.‘ lllccxllliiiix ii'l.i',:wiixlii[~ nl :ix xiliiziiz' \i'l ..iii'

’l'llc \(lllll .Illxl iliict i. I Jim. fix ‘3 llifiJliL .i' I\)\)l\ \\ llh .i lciliiiiix linilil i.;‘ .i:.xf ginlicw iiicuiiiiigl'iil _‘.'l.||l;1‘xi x.- i!<~~;~iii-x iii: xiiliii [WilkiiiiLiiim-x. UK law xI- xiix‘pciixi'liil (iliixiriu'. (il l I Small Faces «ix iiiiiiiix \i.i inn. i»..i lx l‘l‘l5) l;iiii Rnliciixuii |~ xi';“. \l.l ..il-i ‘l'. l \ Dull}. ll).\ iiiiiix ('n '.'-llll\'!‘. ‘r-llll [‘iivl!1.'." liinlllci Bill). ( lllll\'\ \l.i\‘xi:'.i:i-ii'x ll:.‘.!‘.i ll ilclullcil xliiil} .ilmiil llii' j'iw'u. lii_.' lxiiiix . 2 .. lug.

\xl! 'l'_' f! l: in: _'

'Exl‘ (Hugh! lll lllC liiiii'i'x'i-l (il.ix;'iw. _:'.iii~.'l.iiiil \ iolciigc lll ilic N M i'iiii'i;:cx .ix .: '.\,lllll .riul :iu'liiiilc pnili;i_\.il ul \xnilxiil; eliixx l.‘iiiiil} lllt' ('cilliiii; l‘ll lliiu- l‘li‘lllL‘h. ii .l‘H‘l.l\ lllk’ iiiil..llx Ul llic (il.ix;'ii\\ ll.ll\l iii.iii iiim ic. :ll\l\‘.ltl llccniiiiiig .i xiiiwiiui iilcx nl l‘.l\\.l:.'1‘lillk' (il.l\:_'n\‘.' ()le'Ull, .\l(i\l \Jllglllcllilll ~\lli‘u'l liiliiiliuiyli l‘(‘l \ll.llll(l}\lL' l ( l.(‘!;.tli-l~.i::k I Smoke l l5) i\\;i§ llC \\';iii_::.l S. I‘ll") Hung Kc1lcl.\\'illi;iiii lltlll. ll.ii«~lil l’i‘iiiiimii l‘i\ llllll\i \mclixl llllll lillcix llniiiclcxx liiil l’ci‘iliicuii .i [ilnu' iii xl.i} .illci lic ix x.i\i-il liniii living lllll mci l‘.l\L‘\\ hat. 1'” lll‘\(‘l‘xt'\l lliimlxl)” i'li4ii;i_‘lcix li;iii;.: Ulll iii lllk‘ llll‘.l.'\ll \lUlL‘ \\ llk'lk‘ Kk'llL‘l \ll\[X‘ll\i’\ llillllL‘\|lllll philuxnphicx. .\ ih'liglilliil uni! iiiiiiix'lliiigz lituii. lmxcd Ull lhc \mik nl l’.iiil :\ll\lk‘l l'.\lllll‘lll§.'ll (‘iiiiicii

I Speak Out .-\ \I‘L'xlillinllll‘l15.llls.l~ Scnllixli liniiich'xx giniili Six-.ik ()iii liiixl .i \L‘\\l(lll lll.il lllxlll\1\.\;l \iilcn \(lk‘i'lllllg'. pupil} imillilgx and ii lll\\'l|\\lllll \lll lhcii liiliiic lil.iiix lidiiiliiiigli~ l llllllll‘illxx'

I Spyhardfliii‘l lcll _\l'll .iiij.ihiii;.r ..i .iil ii-iilix. .ix llic \ll\lllllllli‘l x ‘llt‘ Li'cpiiig: lliix nzi-c \ luxc in lllL‘ll \llC\l\ li‘l llic llll‘ll‘u'll' .\lllll\&' i-i xi}. lumen-i. il xl.i:x l,t'\llk' \iclxcii .ix .i;_ciil \\ | l l‘ ‘. I)l\k Slwl. Ill .i Vii-I. (Igi': xlj.h‘ xiiiml 1.: lllL' Build L'xpiniiag'i' }f\'lllL' (lCllClJl iclmxc IStonewalliian-ul l'lllell i lx‘ l .\ vii/<- (iiiillciiim l)i.i/. l'lk'tl \Vcllu lllt‘llllJll ( Milnilix 9‘) liliilx, (in) killlllll} hi1} Mull) [lain i\\clli'il {UlllLN in \Cu \R'Il‘ iii lhi' xiiiiiiiici wl "i" .lllxl liicclx up \\ illi .i t imnl (ll \liii; iiiicciix In! In di\.i l..l.\lll.ll‘.\l.l il)i.i/i l’--liw iiiii.ixxiii;iil .lllxl liijiixligi‘ liiiii;:x .Il‘l‘lll 13.1} iijrlilx l"lll\‘\ Ilicii IlUl\ iii lllL' \l.l_\ x illlL'l Jiiil; (i;iil;ii‘.il'x ilciilli \ ciiliiillliil, iiiuxiiiit, k't'l'Cl‘lJlnl} liliil liuiii lllk' Lili- \igcl l’llk h liluxgmx (il-l liliiiliiiijxh l'iliiihuuxc

I That Sinking Feeling il’( ‘. . . liili l iii\}ill.l ix l‘)7‘ll lx‘iilwil lliipl‘.;iii.iii. liiliii lliiglii‘x, l.||l\'ll\‘ Riiiikiii W iiiiiix l nix}ili‘x \lcliiil l;'.iliiic lt‘lllilllx‘ll‘lk‘ llll ihc [\Ilk ll} ill lhi' l\‘\\‘l|l\k‘\ :ii hix iliximxul. llx'x" ii {.hl lli‘lll lhc (ilnxgxim Y-iixlli 'l‘licalic In lcll lllC xlui} \‘l iiiiciilplujxul )uiilh (lll\Cll ll} l‘UlelUlll iiiln .iii .iiiil.i\‘inlix inl-lwl} iil lxilchvii \llllx\ ’I'hc C.l\:. gi-iiigr l‘t'llllllllJllx cx illhl \plllt‘l} \Hl xtill {.llx'll llic .lllk‘llllilll. .llhl uncic .iii cuil} lllllltJlll‘Ill «ll l-uix}lli‘x lllllll'x} j.:i'iiiiix (llgixglm: (ill

I Things To Do In Denver When You're Dead il.\'i l(l;ll_\ l'lCtlL‘l. l‘S I‘NSi And} (hiicii'i.

(‘liiixlolllici \Villlxk'll. (inhiitll: .'\ll'-\;ll. IIS llllllx,

\Vlicii .i liii.il inli lni llic \l.iii \\ illi llii- l’lilll gncx lxiill} nuiuiiy. Jiiiiiii} lllC Sniiil ix Ezixcn 15 llUlll\ ll» gcl i'lll nl liw. ii. l‘lll xliglix .lll‘llllkl lt‘ liclp \.I\L‘ liix .‘l\\l\l.llC\ (i;ii;i;i\ (Llllll [iicxcitcc hulaiiu'x \\llll.ll10\ltll {Ulllllllllll} ugcnlii; L‘li;ii;iclg‘i pgiilx iii ii llllklt‘lll ll\‘-ll lli.ii'x .i iiiillinn liiiicx llllllC iii.iliiic lh.iii ihc {tillllx' lwuk yiiiiplii} (ll.l,lI/I’I"I1.'Il'IfUl lllc {lCEL‘I \ lC‘-Cl l'.‘. ixl ill Ii'3i' I'xiiiii’ SIN/H ( .'\ (hi-c \ll llic Ill\l\l litciil; xtiziilx llic gcnic li;ix \L'Cll (lL‘IlCl.ll iclmxc

I Tom JOI‘ICSi 1“ ii lull) [{lx'llQllklM ~ii.| K. “Hi ‘: Allwil l'iiiiiC}. Siixuiliinh Yoik. lliigh (illllllll l3” liiiiix (iiuiiiiilliicnkiiig. lllL'll i.iiiiig|ij. [‘k'lllkl imiip. l\)1l\L'l_\ .iilnpicil lioiii llciii) l‘lk‘ltlllljj. ll;l\ l'iiiiiC) ‘x iuliiixi piningunixl up in all lxlllil\ ml \Cll\ll;ll iiiixgliicl liiigliichii; ihc l.iiiiuiix lll-Xllt' xcdiiglinii iiiiiiilwi ‘.\ iill Slixniiiiuli Yuik ‘ix lillk' Biil (lliuliii Rigliaiilxnilk :lilhiixmxlii cuiilcunuiik \ll\[‘l;l:-\ iicu \\:i\c l!l.llll‘.L‘ll\lll\ .i go go l).ilcil lhcxc il.i_\x. l‘lll xzill .i liil ml li‘ll litllnliuigli' l‘llllllllllhc

I Toy Storyil’(}iiluliii i..ixxi-i;i.i x; iwm Willi lllc \iiii‘cx ml lillll ll.llllx\. liiii \lli'll. l)illl Rlcklcx 8| iniiix ll ixii‘l iiixl lhc xl.ilc «it llii- :iil inning iiiiil dixliiigiiixh llixiii-) 'x liixi gniiipiiici gcncullcd :iiiiiiiiilimi lcniiiiv. ii'x pi .i x‘|.l\ l.lllf.‘ (lthCllllllc xliii} [no .-\ i;ilc ul liiciiilxliip .lllil scll-llcllcl {Ullll‘lllL‘kl \\ illl iiil (\gilzii...‘ Lx'xt ll" .lllLl giglliiixl-llic clock lL‘ll\ll\ll. Im \L'm'. ix .i i.iil_lcil

.'.llll ullllli .;\l\l'x.\ llx‘ll l l‘: ll illul i.‘-lii lliizilxiiig lll\'\t' in} x .‘iii~ liixl ll'l lllL' klxlx liL‘Ht‘Lll lx‘lCJ‘C ITrainspottingiminim} liniii- i‘lx imiii l'~\.ill\l\(ila‘371ll.l'\\t'lllllL‘lYl'lL‘l l\’i‘l\‘ll (’.iil:.|\\ .lui i2} lc; \llll;‘l ‘1: iiiiiix lHllll

ll~~il.:;' x xx iix‘iililn} pcilik ll_. {.li‘lllft’x llis ilx‘\[\‘l.llg‘ lilillll'lll ul l'.\ iiic ‘.‘.'.~lxl‘. x xii-xvi.

limping: !lii' viiiuiilig \llllellliL' v»: lllfllJJ ciicx

:ui 'lic ii:xi l! i':. lwlnic \ MlligllllJlllL' iiiwi-c «ill l'11‘llli‘ll iii l \ lixll ii iii liit~ l.il;i xl.i:'t'~ l .!\l .lllll lixll «liii: in ii \ :i'.ili\" \l‘llllilllJ. .llltl .it‘tirlz'

1h.i:‘x zill IL: i,iiix A“ llgiil \. afl‘it‘illdlle l l.l\l lll‘lll l‘cyiiiiiiii; 'ii i'iiil. ..!ii\ 'zi .ilx. unit‘s. x .: -"l;l\'2\l.lll\lill}' 'l Ilit‘ illfi‘

\l‘lllli‘l\‘\ .iiiilliiii

.lllil l.il.il i wizxtziiiuiicx i l iliqj l.ll.lli" (lk'!‘.t'l.ll ii‘lt‘iiu‘

I 12 MONKEYS i l‘ i' l'.'ll:. (li.li.i;ii l \ :‘i‘lV liliex' ‘-\l‘:ll\ linil l‘ili. \l.iil;".:ii‘vu Slums li" l‘llll\ \ u ll'\l_l til ll. lllC liiliiic lx \k'lll in llii'

‘.l\ll \li~.-v.;" (lii‘ xiiiiii c l .l l:"l.il xiiiix ll‘iill

li.ix ili"..ixl. ‘._\l lllliiithEll’. .i.l q '.'. illich :l Illi' iii..i;‘;'x li‘. .:x I ‘li’x 'i!: i' ll.i'.i'l l 111'.ix} \‘.llll

iil'x':.i'i \lll |~iiilx lilil iiltxcz‘l iiij.x'.ci\ £'1l}\‘.lll.ll x

ilglll“i‘!1\ \t "2‘1; lilli'il ll; lh‘liiili‘i'x c! ‘izilli.ii l \ixii..l xl..llx l! :iii. .il 'iziii'x nlLlllll‘lC- is: i'x i'.‘-ll llill'x'l lnl.'| i :1: i' x i..i titlil. i \ciiiiu tit .1'iill‘i ili.il i'it..'.i;:c- :hi' iiii.i_-_:iii.i:liiii (h |l§'l.ll iqis.ixc I20012ASpace Odysseyd .\i..;-,!i-. lx‘uixiiili lf~l K l*i'~“ l‘it'l! lliilfci.,<3..ix l mics-ingl i ll llilllx ('i'ii'liimii il \l\l\-i‘..il:\ (pit .iluiii! ill: iii lvi} .lllil ‘lfllllx \‘l lh: lili:ii.iii |.l\l‘ aiilxililj. :.illqil .lll\l .liiuiixl lfi. l‘xlil‘ll l. l: :ii'i'ilx lllk‘ l\l;T \.l\'\‘ll i. ll imi l'.l\ll.\‘ '~ llic l.iiiu i.x \"iillk'llx'k‘x .-ii lli: ilcxciiiiiizii iil .il ll‘.lil .ll-xl lli: l.!l|xl2ll‘,' .il lllC iiij.xli‘tiuiix .iiuiinlili‘. ‘lllk' iil llic ; lx'.ll ul.ixxi\ x wl illiklx'lil \ :ii:ii‘..i l'iliiiliiiiyh' (Lilli-q, I The Unbearable tightness of Being l.\. il’liilii‘ l\'.iiiliii.iii.l \ l‘lV‘i ll.iiiii~l lb). lt".'.|\. liilicllc llliimliy. l l‘ll.l (‘liii l' iiiizix \llil‘llli izx .Ll.l[‘l iii ‘il : \li‘. ii: lx'i-i:-.li-l.-'x \ Jllll‘lg‘i iimcl ll‘\‘ll.l‘.‘1|‘2ll..lll\lll_'l~.'\-\lll‘l.llll \ll!}‘k'~‘ll 9-5211 l.i'ilx iii int; 7- llic lll x! :iziii‘ '.\llll .i

11:1.9 ill 'iii'

ill»: liLi' \lll‘lll ' mi: licniilj. ..l 1! l\’ll\\lilll lil‘x.l\li'll if l‘l’ii \ \l.:\‘-ill1“.‘.'t‘.l:.ll.lll..‘l .iiixli'ic lli:l|.‘.7i'-\' l\ ;:i\cii xiiiiii' xi‘iic .lllll llll\‘lt'\l li} .iii mun lix’ll‘..li‘.}‘ l'lllllx ixiii. .i l‘i‘.ll?lllllll'x iliilg'ml mi». .ilinii nl l’: 1..'lll' .lll\l ;' -i‘;'m‘;:x I‘liiili~;:iiii~lij. l'illiil tllr'll 'fliliix‘i‘

I The Usual Suspects i i x i l""*-l}.i'~i:_'l ll:.;iic l\;‘--!ii ‘\;‘.:\\'j. \fi'i‘lii'ii

ll.ilil'.'.iii l‘ ’- ii'...;x lli m" .I j'i‘wii «'iixc v-l iimi

l.\.

l: .;ll \l!‘x";'

l.il.ilixiii li..ii;:iii:' «i I. . I x i. \.i\;-i.

‘Aliii li ix giiicxxiiig' minis \ ll.x'lI..'. ii: ilx l‘i'xl ‘x. [ml-ix ll}. Illill\ li 'ii lL'Jlll ~-! g: ‘l‘lx‘ ilm -i‘ \: ll‘..ll llii'ii (llJlltC llli‘t‘lllllf \i..i~il'i .ii !.ll‘.\li‘ll‘. .ili-si .il‘ llh-j. ‘lk' li;'!:‘.;t 'ixz'il :ii iii iiillu .l: 'u'iiili'lln l‘j» 'it'g';‘ii:l.;ij. :'..ll:‘\l‘.'l lmxx l;k'\\\'l hwy Sn xl‘xlixli :l \k'llll\ .'l iiiii'h' \l\'~.‘-ll iii; ~l‘l!l.'. l‘lll lllx‘

lille li‘ll‘ ll\k' l‘l l’i'l; l’ '\'.l\'l.‘..lllx"\ ‘l‘JlJ‘ is; .iliiiii.l lifl,l\ll!‘.ll;t'\ il .lll l iliiiliiiig'l: (Kiliii‘i' IVertigoui'ih. \lll'.‘al lliui. .ii. I x l.llllk'\ Sly-n ..!l, Kiiii \ .l. ll -:‘\.i:.i ls‘cl

(in! lo '9.“ liiiilx l);*!:_ 'i=.:' \l:“-‘..i?l .i Illilll

all. .i linii ill hi |:._'lllx. l.:ll :ii '1. 2c lll‘ .i .‘.ii:ii.iii .ig‘l-nti'n'u‘ ‘ll,E..!l~~ xziiiiilc \\ licii Ilc lli\'k‘l\ lll'l ill-“lily. lic l‘_'.wl‘.‘.t‘\ iiwxxiul i'li llis

ii xxiliziflj. li..il iii‘ ix x:.';l .lllxx i‘lillllllit‘lllllll‘i.ll\l\'l‘..1lil'illllhllx ml ~:.: ':. ml it‘lllulllh iii.ii.i.i i‘Jlll minim: illa‘Il‘..i!.ll‘l:. ti! ii;.:.;iiixlljxlwnxllii'ilixliiJL} -‘1lll‘.;\‘l;‘\“ iii llti' llciiiiiiii llt‘fli.i.l!‘.'l .l‘lk' =i~i:iiiil:.iiiciiiixij. liixli .iliil lll\lllll‘lil;' lil:iil nigh (.ziili-i IWhite Squallib l\': liq. .\;ii'.l l ix iii‘m Jclt lliitlin'x, I '.:'.~ -iizi; (C II" iiiiiix .'x ~iii‘ ml l;\‘i...gi- lmj. x «titliiii' Iliui llle iil Ii.ixx..;'i‘ nii l‘l‘Jitl ii.ii_l l‘lil lilii \lJ] iwi lllltl3IL‘\'\ .izliii.r \‘ll in! lliil akin-ii. xluiiii l‘lt'.llx\,llli'\‘-‘ll\('\|ll;'l1\‘i‘\.llt'{I‘lg‘lx‘ .\\“l:-\

l' .-il.ill lUll'l .\.i'..i;.."c

ilccpl} ‘.Ll‘.\"-t’ll liliii li.ix the -'-\':\l k‘lL‘lllClllx ill l’t’illI I'i'i .‘l .\l'( .i ciiiliiigz. ll .ll\ll lL‘Qllllle ii xiiiiilc cxlcnilcd \C'l' [Hug llliil ix .i liiiiiiipll .‘l li‘i'liiiitul .iliillt}' ;iiiil

\ ixccinl pim Cl. (iciiciiil iclcnxv

I The Wicket Man l lxi l l'x’iil‘lll ll.llil_\, l‘lx’. l‘)7§l liilxsniil \meluiiitl. llilll l‘l;l.l!l\l. l)l;lllc Cllt'lllU. liigiiil l’ill. (Illldl‘l‘llt'l lu- ll): ll‘.lll\ .\ \lC\l)llll} k't‘lllldlt‘ puliccnmii l\\'m>il'.i..iiili Illll\L'\ :il :1 It'llllllC Mulliin l\l;lllll In lIl\C‘~llf_‘illL‘

.iiiil .i giii.;.;iii;'.l} liiiiiul

ii xcliniilgziil lll<llll[‘x'.llllll(x‘ :liiil licuimCx lll‘n)l\CLl iii hull l'llL'dll iili;.ilx' .\ ll;iii.iiicl

\ l.l\\l\'. \\ llll \lllllC cxiiciiivi} \g'dl} iiiiil ciniiu llllllllL‘lll\. (Elgixginx‘ (il’l~

I Withnail & l l l5i i lliiii'c lx’nhiiixuii. l K. l‘lh‘") l’;iiil \lCCitlllll. lx’igligiiil l'. (mini. Righuid (lllllllllx lli'7 iiiiiix l\\n «ml pl‘rmiil: actiiix

xiii\ l\ in; l‘Hv‘) l.\lllkl\lll giiii xtliialoi Likc .i liicak iii .i iiigliiiquiic |.;ikc l)ixliigi culliigm. \xliCIc one at lhcm xiil'lmx lllC .ilii'iiliniix wl' ihc :igicmg l‘iilllli‘xL‘Hidl mum-i L‘illcilniiilii; liiilix‘ll (Ollllftl) h.ix :i \L‘Ulllxl \l.ll\ .it gliily .‘iiiil il'x lhc lllcnkm .‘llxl \ll ilic-ilccutlc claim-nix lii.il h;i\c l.ix(cil licxl. Ill..xg'il\\' (llil\\t'lll'l.

I Youth TV :\ xpccinl cwii: Ull Sui I8 which Ll\lx\ il Yiiiilli 'I‘V [‘lUglJlllllllllL' ix ‘qiixhilig lll ;iii nipping: nizl'“ lx l'Iii (iii/ii .S‘liuu 1:;ill} \xhiil )niiiig \uiiiicii xx.iiil ll) xvc' l’ch-xixiuii kulllllli\\lillllll:_' Ckllltil\ .iiiil lt‘pleClllJllVCs li'uiii (\iillwii 'l \”x liniiiiiig liiili;ili\c ilix‘giixx lllL‘ll \\‘)lk.liv\1ll‘t\lll§:ll.l-lllll'l\‘ll\c.

PRAGUE

from

i: - ‘l . FRANKF from

£183

£58 £85 £172 £200 £150 £180 £148 £194 £230 V£174

LONDON HEATHROW from EAST MIDLANDS from AMSTERDAM from BERGEN from

BRUSSELS from COPENHAGEN from JERSEY from

NICE from

PALMA from

ZURICH from.

British Midland

Return fares from Edinburgh/Glasgow. Contact your local travel agent ()I' call tili clctillls ()Il

0345-554554

hunk (ill IllL' lnlcriicl litipzi MANNY.lllVlll‘lllSlll’llltlllllltl.k‘()n1i

\[K't‘hll inn-x .i\.iil.il\lc Ull wln'lul thin .llltl lllghts \lll‘lk'xl in .‘i\.lll.'.l‘ill!\ l’1.i\'t'limixi lllkllhlt‘ .l S.iiiiiil.i\' night \IJV l’.ixxi-iiizci t.l.\c\ \\ ill .ii‘plx-

The List 17-30 May 1996 35