VVHI) KNI€\\' l)II:(‘I-:1>T’I()N. TRIaACHIeRY AM) RliVIiNGli C()UI.1)BI{THIS MUCH FUN...

“.I Feaxt fer the Efcs”

I‘RI .\II|I RI

IIICII’CZIID' if; JESSICA LAXUE ComIC ._ ~ ' EI.I.\‘.-\III{'I‘II SIIIIE I I

"\I \ BOP. HOSKIXS

II y A gm; % a. ;

STARTS SEPTEMBER IITH

w mam» AB GLASGOW . ..: ., m mos-um 0141 6332123 III-II ”"3 ”I” ' “I ou'I‘ii‘I'IIoII

“Just sit back and let the movie take you for a ride” * * ‘k *

EMPIRE- Jake Hamilton

“Nobody does it better than David Mamet, and Mamet has

never done it better than this.”

NEON - Danny Leigh

8 David Mamet film

SWII H mm IllIv‘IfI' I’III‘JII‘IZI’. .IIIIII' IIIIIIMAIIl/IIJ IIIIIIIIIIILIIIIII 'ri lI/IVIII NIAI” I IIIM IIII SIIIIIIE .II II WIIIISIIIIIII IIIII I M/AII/‘I IIIII. II I IIIIIIIIII' II. IIII. KI .’I;IY SII JI W IIIII’.‘ III I ;.I' .IIIIII IIIII‘ I.’ I.I'II I III SIIIII I/IsII'I'I.III'IIIIIIKIIIS.TI'II/IIIIIII'I'I.III-IIIIIIII mar I:I'I./II’IIIII IIIIIIWIII I'.I.".III'.' II .fIII‘AIII IYAII II '.’.II I I; AM”. """ III IIAIIII .“IIIIII IIIIIIVIII I.z- ‘5‘ . ;. )IIIIIIIII IIIIISI/IIIIII \I a III I'IIIIII:,II3I' S/IIIAII IIIIIIII III HIIIII'JI I'IIIII:I;I,III I I IIY IIIIIIIJSIIII ~‘E/ I I ’Ii: 'I I II IIIIII1'IIIIII I‘II'I‘I'IJ .IIIIII' I) I]lII.’IfIIII’I II .".f :,II" “II

Cameo- EDINBURGH UCI- EDINBURGH Film Theatre- GLASGOW ABC GLASGOW SauchIehalI Street Odeon- GLASGOW (Quay) Showcase- GLASGOW (East) Showcase PAISLEY ‘i:.'7;-',i’gZ-‘ ffiéé’ifigi