IIIII"/n PIIHE IIHIIII'I' IHIIIHE WELSH

TIIEAfliII IIIIIISB

M H" 11 “H AWN: 1:! n llll IUHhhH H}. .‘Hmfl WIIHWH ‘H‘Wm v . - ' 5:7 '1 gi'f” MEL] TIWMLIETHW "RI" Hp" FE} {£er .17“ I 'Ifl N ‘r ' . , :arfirixfir;3H um: m Nahr r~ r ; »:' ‘75 wf'wia“ "RUU'JCHUH 1P'31w1‘11W "imam v- ', g;n:‘.;.ls, M): .1 ;. 5331’ MM INSIE'HZS htifltidfvahdl 141191.302! U?» My?

SUUHBTRACK FEATURES: THE VEHVE v THE CHEMICAL BHDTHEBS » GASES; I Bflif «E. EEEWQ BETH DHTDN - PREMAL SCREAM - BENTLEY RHYTHM ACE am) THER‘S ,ii‘é‘éti‘rt’éf‘flAMf;

“Makes TIIMNSPIITTINII lllllk like. .. . . .IIIIWflI‘lIS Illll.” “. . .3 WIIIIIEIIS IllSIiIIIIE tea-party.”

Ill! SBIITSIIII BIIlI TElEEBIPI

“...a Illlll‘iSllI Blllll ernial.”

[IIIIBIIIIBII EVENING NEWS

7‘7

12"” ‘..‘ ' ‘4 _ u \( '.,;P. K

. IIIIIIIIIII IIIII - IIIII - III I IlISIIIIW [III TIMI! - SIM“! mam [III -' IIIIII - IIIII III III! - III IIIIIIIII

‘1"-

PIISlII SIM“! I Kllflllllllil Hill I HST IIlIIIII III