LES. I‘NS) lay Mtilir. 'l'tiii} Sliallitiub. (iena Rtitt laiidx. ‘)l iiiiiix. ('aged in a rexeai'eli inxtitute. l’aulie the parrot relatex ltlx‘ life- xttir}. trtiiii helping a little girl \\ itli a xtiittei‘ to a xeriex tit adxeiiturex \\ itli \arititix adtiltx. Neither ax iiiiniediatel) eute iitir ax bi/ari'ely iiixpiretl ax “(I/NZ l’tiiilit' nexerthelexx markx a xtep in the right tlireetitiii ttir the l)reani\\‘tirkx xtiiditi. lidiiibtn'gh. ()tlL'Uli. Pecker i l5) i.ltiliti Watei'x. l‘S. l‘NSi lidttard l’ui‘lting. (‘lirixtiiia Rieei. l.lll 'l‘;i}ltii'. Vi iiiiiix \airatiie ltigie \er_\ rarel} ei'tipx tip iii \\'atei‘x' l'iliiix. replaeed iiixteatl l‘} hlmie tlil‘lttiiit‘} -'\lltl tliat'x the eaxe \x itli tliix ragx-iti-riehex-aiitl-baek-iti-i'agx xttir) til a )tiung lialtinitire plitittigrapher. \\llt) briet'l} lieetiiiiex the darling til the New Ytirk art xet until he i‘eieetx it all for liix

litiniettiti. ii. taiiiil) and lt'ieiidx. ()ttl). the xlieer t'iiii til it all rather than an} ntititiii tit inxiglit tir depth. \\ ill pi'tibabl} keep tliix

/’t't kt'l' tip in the liti\ tilliee xtak‘ex. See i'exiext. (ilaxgtitt (il'l lidinbiirgli. l’ilmlitiuxe.

Pi (7:) t l 5! t l)arren .’\l't\l1(\l\l\'\. l‘S. I‘M?) Seaii (iiillette. .Mark Mai'gtilix. lien Slienkiiiaii S4 niinx. 'l'Mtire Stephen llaitkiiig than Sit/r lit'k. l‘i'x etiiixpirae} thetir} pltit makex iiitixt epixtidex tit 'I’lit' .\'- /-‘/.’t'\ xeeiii like eliildi'eti'x laii‘_\ta|ex ()bxexxed \Hllt tlixetiieriiig iiunierieal patteriix iii lite and nature. iiiatlieiiiatieal geiiiiix Max etiniex aertixx a .‘lti digit xetitienee that pi'eeetlex a xttiek market erain and I'e\e;llx the ltltltlelt Ilattie Ul- (ititl. (ilaxgtm (il’l'. lidinburgli. (‘aiiieti Portishead PNYC tl)iek (Eii'i'titliei'x. l‘K. l‘)‘).\'i "l iiiiiix 'l'lie tirigiiiattirx of trip litip. xiiiixtei' ambient. call it \xliat )tiu xx ill. tin tilni pei‘t'tiriiiing tiiiiex limit their xeetind album li\e aet \\ itli a .‘ill-pieee xtriiig tii't‘hexti‘a in .\'e\\ \tii'k ('it}. .ltll} I‘NT Stipptii'tetl b} the xt‘i‘ateh iiii\ \ itleti It’titit/ 'I'i'I/i t It) iiiiiixi xeieeiied b} the band tiii xtage pi'itir tti their xet. l’ai't til the NMl; ()n l'tiur xeaxtiii. (ilaxgtm (il-l litlinbtirgli. l'lllltlllt'llxe.

Practical Magic i If) i( ii'ittin l)iiiine. L'S. l‘)ti.\‘i San-.li’a litilltiek. Nietile Kidiiiaii. Dianne \\'iext. Sttiekaid ('liaiiiiing Ill"? iiiiiix (liplianed ()“ettx xixterx liiilltiek and Kidman are raixed b} tltitt} atiiitx ('liaiiniiig and \Viext. but are tixtraeixetl b} then xmall ttiitii etiniiiiuiiit} ttii' praetixiiig the t;iiiiil_\"x liei‘iditari tittelieiatt \Vtiixe xtill. an aneieiit laiiiih euixe xpellx death ltir aii_\ man an ()\\etl ‘.\t‘llltlli tallx tn lute \Hllt l'iieteiil} paced. /’t't.'t lit t1.l .llti'eit ne\et'tlielexx litiaxtx xpiritetl perttii‘iiiaiieex. (ieiieral releaxe. Primary Colors i ISi t Mike Nlt'lltllS. t'S‘. I‘NSI .ltiliii lraxtilta. lainnia 'l litiiiipxtin. .'\tllltlll lextei l-lF iiiiiix .\'ti\x \te kiititt all there ix tti kiititt abtiiit l’i'exident ('liiittiii'x \e\tial pi'iieltxiltex. l’I'i/iitii". (ii/(in eati tiiil} xeeni. it itiii’ll pardtin the exprexxitiii. an anti-eliiiiax. liut there ix xtill a tan amtiuiit tit xatii'ieal bite in tliix tietitiiial ptii'tratal iii a Stititlieiii ptilitiemii uhtixe raiiipant liliitlti t‘tiiitiniiallx tlireatenx tti xeiipper liix ptii'xtiit til the prexitlene} l.lll.tl'lx. l-‘l'll Kirkealtl} .~\tlaiii Smith

The Prince Of Egypt ll i ilii'eiitla (‘hapiiiaii Ste\ e lliekner. Siiiitiii \Vellx. l'S. lt)‘).\‘i \‘tiieex til \'al Kiliiier. Ralph l'iemiex. Saiidi‘a liiilltiek. Mielielle l’teitlei‘ 0‘) iiiiiix 'l'lie l.\titliix xttii}. aiiiiiiated ttir the big xereeii \Vitli xtime ai'tixtie heeiit‘e. it ltilltmx Mtixex trtini liix tlixeti\ei_\ ax .i bah} li}

l’haratili'x \‘. ite. tliitiiigh liix ttii'iiiatixe )t';ii‘x ax a Rt~_\al l’i'inee iti liix tall ll'i‘lll gi'aee when he tlixetixei'x liix true llebrexx baekgi‘tiuntl (ieiiei'al ieleaxe

Psycho t l'x'i t(iiix \‘aii Saiit. l'S. l‘NSi \'inee Vaughn. x\ttlle lleelie. .ltiliaiiiie Mtitire l I” iiiiiix Van Sant i'eiiiak‘ex tine til the bext-kiitimi liliiix tit all time. but iii etiltiui' aiitl \\Illt a tetx itli} \ai'iatitiiix ()tlieitxixe it'x exactly the xame but not the tiriginal. like .i ttiiged [‘.llttlllt_;‘ .\ltlititigli \lt|\\ -|\.it‘etl l‘} lltt' \l.ltttl.il'tlx til .\t It til”. the xttiij. xtill giipx .iiid tlie e\te|leiit Ilt'\\ eaxt gll‘. e teal peittiiiiiaiieex iatliei than inipeixt-iiatitiiix til the t'll}‘lll.ll\ (ilaxgtm ()detiii ('ii_\ ('t-ntie l'tlllll‘lllflll .r\|i(' Multiplex ()tletiii

Pusher t l\i i.\'ietilax \Viiitliiig Relii. Denmark. l‘N’ii Kim lititliiia. l,atira l)iaxliaek. /latkt~ liiirie Ill,S iiiiiix \\'ateliiiig tliix l)atiixli thriller ix iathei like ga/ing mm a baxiii tiill tit pii‘aiiliax iii the iiiitlxt tit a leetling ti'en/t. Siiiall-tinie dealer l‘l'dlllx tititlx liiiiixelt iii lititk iii a Seiliiaii Hang btixx

alter a drug traiixaetitiii ix ruined b} a ptiliee buxt. but atteniptx to tree liimx’elt‘ are balked at every turn ax it beetiiiiex apparent that late has it in for him. The film liax a dtietiiiietitary xlieeii and tlii'eetitiii ix titliiiii';ibl)' etiiitrtilletl but. (itid. ix it etild. lidinbiirgh: Lumiere.

Raging Bull t IS) (Martin Setirxexe. l'S. l‘).S‘t)) Robert de Nirti. ('atli) Mtiriart}. _Itie l’exei. lZ‘) iiiiiix. Midtlleix eight btixiiig elianip Jake l.a Mtitta hiitlx it dittieult tti xu.xtaiii liix early xiieeexx and ax liix eai'eei' t'adex. he tleelinex iiitti a traiexty tit liix t'tiriiiei' xelt. lie Nii'ti'x xttiiiiiiiig ph} xieal pi‘exenee dtiiiiitiatex Setii‘xexe'x xaiagel} bleak \llltl}‘ til' xell'-dexti'ueti\e iiiaeliixiiiti. lidiiiburgli: ('aiiieti.

Regeneration t lSi t( iilliex Miiekiiiiitin. liK/(‘aiiada I997) Jtiiiatliaii l’r) ee. Jamex Willi); .lthtl)‘ Lee Miller. ll} miiititex. liiitlit'til to Pat Barker‘x xtiiiree iitit-el. Maekinntin'x' t‘ilm ttitieliex tin ti'eiieli life during WWI. btit ix mtixtl} etiiit'iiied \‘. itliiii tlie \x'allx' tit lzdiiiburgli'x ('raigltiekliart lltixpital. \x‘hei'e px'}e|iiatrix't l)i' Rixei'x niii‘x'ex' the x‘liell-x‘litieketl baek to mental little“. lt'x a when intiiirntul work. and iiitixt til the l'ii'ewtirkx‘ etiiiiex t'i‘tiiii the aettii'x. all tit wlitim exeel. lidinburgli: (,‘aiiieti.

Rien Ne Va Plus ( ISi t(‘l;iiitle (‘Iiatii-til. l-‘i'anee. NUS) Miehel Serratilt. lxabelle lltipper. l’i'atietiix (‘lii/et. ltl.S iiiiiix. :\ etitiple til' etiii artixtx enter the big time ax lluppert liiteliex up \\'lllt btixinexxmaii (‘lti/et iii a S\\ ixx xki remit to xteal liix xtiileaxe etiiitainiiig tire million t'raiiex 'l'hei‘e‘x xti little attempt tti engage the atidieiiee dramatically that xtiiiie \\ ill take ('liabrtil for an amateur. ()tlierx ma} xee a xiibtle. liltititl} minded irtinixt at \ttirk, Kirkealtl}: .v\dam Smith. Stirling: MaeRtibert.

Romeo And Juliet i ll) ilia/ l.iiliriiiaiiii. :\tixtralia/l7S. l‘)‘)(ii l.etinai‘dti l)i('api'iti. (‘laii‘e Danex. l’ete l’tixtletliixaite. Ill) miiix. 'l‘lie Sir/tilt "(ll/Hull” tlireettir'x treatment til the Sliakexpeare traged} ix a niagiiitieeiit i'itit til etiltiui'. aetitin aiid xe\_\ teen i'tiiiianee. \\ itlititit an} need to xaerit'iee the text. .-\ii inttixieating. breathtaking iiii\ tit ('atlitilie ietiiitigraph}. liigli eamp and meet \ itilenee tliat'x litith deheitiuxl} lL‘\L‘l'l\ll and xttidietll) etitil. lidiiibiirgli. (‘aiiietx l'lllllltttlhk‘ liilkii‘k‘: l7l'll.

Ronin i l5) tJtilin l-i‘ankeiilieiiiiei'. l'S. l‘NSi Rtibert De Nirti. .lean Renti. Nataxha Melilhtine. l3: iiiiiix. :\ eraek team til ptixt- eltii/itixl xtipei'-xpiex xteal a l’.iiitltii‘a\ liti\- like briettaxe from the l‘reiieli tor the lrixli bettire It'x \Ultl It) the Rtlxxlanx 'llte plti! tx t'ull tit litilex aiitl the \tlitile atlair tlltlt‘ltlS

\x itli a ttital laek til irtiii}. \\lllelt \\\llll_\ heetimex laughable and iintlei'iiiitiex the xtixpeiixe. litliiibiirgli‘ (‘aiiieti lrtiiie Magnum.

Rush Hour t l’(ii t lirett Ratner. l'S. l‘NSi .laekie (ban. (‘lirix 'l'ueker ‘17 ininx. (‘haii ix lltiiig Ktiiig etip l ee. xent tti .'\tttel'le;i tti .ixxixt iii the hunt ttir the kidnapped daughter tit liix trientl. the (‘liiiiexe etiiixul lle ix paired \\ itli maxeiiek l..\ etip 'l‘iieker xtitleriiig deltixitinx tit etiiiipeteiiee lt'x tlie kiiitl tit iiiiiidlexxl} eiiitiiable. aetitiii-paeketl rtiiiip that )titi iiiight \\ ixli the [xi/iii! llt’tI/itn: l'iltttx xttll \\ et'e (ilaxgtitx ()tlet-ti ()iia}. l’aixle). Slititteaxe.

Saving Private Ryan t l.<i tSit-i en Spielberg. L‘S. I‘NSi ltim llaiikx. 'l'tiiii Si/eiiitire. Matt Damon l7t) iiiiiix Stii'i/ie /’riitilt' /\’itiii ttietixex itx atteiititiii xtiiiarel} tiii the bi'iitalitiex endured b_\ .'\lllt‘l'lc';lll xtiltliet'x tti \Vtii‘ltl \Vai ll (’entral tti tliix niipaet ix the ahead} legeiitlar) tipetiiiig halt litiiii'. detailing \\llll ieiiitiixelexx brilliance the eai'iiage til the l)-l)a_\ lantliiigx 'l’lie at‘ttial meat til the xttii_\. in \\ltlL‘lt llaiikx ix xent tilt \\ itli the i'eiiiiiantx tit liix iiiiit tti ltit‘ate the eptiii} iiititix R}aii. ix liiiilt tiii rugged ratliei than xulitle liiiex ltdiiibiirgli: l‘llltllttttht‘

Scarlet Street t l’( i i tl iit/ l..tlt_“. l S. l‘ll‘i lxdxxard (i Rtiliinxtiii. .ltiaii lieiiiiett. ltaii l)iii‘)t'.i, Ill.z iiiiiix lztlttai‘tl (i ix the iiieek t‘axliier \xlitixe tibxexxitiii \\ itli pitixtitiite .lt‘.tlt lieniiett driiex liiiii tti dixtrat titiii

laliiiltitixl} bleak and pxxelitiltigieall}

t\\ ixtetl liliii iitiii' litim tine tit itx iiiaxterx l’ait til The Dark (at) xeaxtin ltir ( ilaxgtitt WW) lilx' ('it) til .-\ieliitet'liiie aiid |)exigii (ilaxgtiu, (ill

Continued over page

index FILM

@

See it Hear it

EDINBURGH

EE/TIVAL THEATRE

HSHMU lltlEtfl

lion Giovanni...

Thurs 4 & Sat 6 Feb Tickets From £5.50

Thurs ll to Sat l3 Feb Tickets From £6.00

'...seriously close encounters ol the tango kind'

THE TIE/MU]

' Haunt Scottish National fltEltESllfl Valentine's llaii Bunsen k Sun l4 Feb Tickets From £7.00

SlflllP

Tues l6 to Sat 20 Feb Tickets From £5.00

‘k raw celebration ol the rhythm 0F lll’P.

SJNDil TIMES

T Ehinese New teat teleniatiuns 1939 Sun 2] Feb at l.00pm All tickets £3.00

Houal Scottish National [ltEltBSltd

Ull TUVEl

Sun 2l Feb Tickets From £7.00

llflXll lEE 0131 533 5000 Groups 0131 533 6005

it -t8 tel) 1999 THE “ST 29