It is, qu ite‘ sim ply, superb.”***f*

-Angie Errigo, EMPIRE

“An absolute triumph...” “E - u . xtraordlnar . Robert McTaggart, UNCUTy

Alan Jones, FILM REVIEW

JIM BROADBENT ALLAN CORDUNER TIMOTHY SPALL LESLEY MANVILLE

'II‘ IR SYJ‘ 'II‘IUIRVY.

A film by Mike Leigh

5% VENICE FILM FESTIVAL 21%

WINNER

BEST ACTOR

JIM BROADBENT

NATIONAL SOCIETY OF FILM CRITICS (USA) NEW YORK FHM CRITICS CIRCLE

WINNER

BEST PICTURE

BEST DIRECTOR ° MIKE LEIGH

V‘Z‘Cfx‘fi.

j/JIE‘H’J

A’A

.- N 1', I I .'t "~ h“- I4 a K I \\.,_, .‘I, n. R ' \ ‘- fig 1. , ‘k ; I I I I

)Q

.i

\‘B: «4%

’1' x " ' “I I f .‘I “._ I ,7 1 W \ I. ,r- v i i q . ' I, B~ .~7~..\. .a ,. 3 (4 0, ~' / / [I 4 Eli}. g x I] ' g u ' a I" r. ~ / - I, z r >\ "\ '.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII’IIIIIII iiiiiAlEHiiiPmSIMUNWWI-MIIIAW'M&IIIMIKIlilfilii. ; ; r:

.‘iiiPSi-ilIHVYiIIIIiHflAiBiii.Aliiiiiiiiiilfliiii MIMI-III MIMI mmIIIIIIIIIIIIIIIIIIMfIIIIMIIII SHIHIIYHEHHIHSUH II YAiiINifli H ‘4 W" iHHiSiiiiiiliiifiiil iliiiiliiiiilii "BI." IIIIIII- 1mm

\’ "a

If “. If;

WHIINWAEI IIIAIIIIAVIIIIBIENIIAI III? WEIUHIIIA‘VWIMWIMiHASIH mm m ‘1 u WBIISAIIS mwmflliKPflPIm .mSIMfllEHANNINE-WIIIAME “IMIKIIHEH W.

93' :zaimmiiflli] iim '- I4 . ~. 5 » www.mtmmk/mnsymwv ' I

FR M {FRIDAY F E B RUATRY 18." '

DUNDEE Céh'iéx‘npomyms - EDINBURGH Cameo - EDINBURGH UCI - EDINBURGH Virgin

GLASGOW Theatre (GLASGOW (Quays) Odeon 0 GLASGOW (East) Showtase