NUMBER ONE SINGLES

\c\IIahI_\ III h‘aIl \mgu‘x. \quiu \\a\ IIInI‘c Ihah IUHCY II \\;I\ahnI1IIlcwlnpihy IIIaI'kcIIIIp. l’lx’ ;thudc\dfl\c\

l’IIIIk \\a\ a pn\\c1‘h1||.\ IaxI l‘CdL'lIHII agahIxI lhI\ thIH 'CIHIIHIHII\JIUIH. nI HIC dII\. H claimmi In ho ahnIII IthI'IIpIInII. IInI (HIIMIIIIIIIIIHH. II \\a\ aIIII IIIIIxh‘ HIll\IL‘. hIII h‘nhigalh II k‘llx‘t‘lll';If_'L‘LI I‘IIII‘cpI'cthhxhip III Ihc InI‘III nI’ hm hamlx. cuxlnmiml plnIhIh;v aml cluh highlx 'l'hc SIN l’Nnh' \hmhcl‘ ()hc aphimihg \cl‘xinh nI’ ‘(hul Sau‘ ’l'hc ()Ilu‘h‘ \\a\ hamch hcpahxc nI' II\ aIIIlapil} m pairing; Ihc IIIIInIIphahlm \\ IIh Ihc \nwl‘cigh.

l‘haI \\a\. l IhIIIk. Ihc high pnIIII nI’ Ihc ghaI'Ix In ICI'IIIx nl' Ihc [‘II\\CI' nI Ihc I'cpnI‘IlrhIIIIhg _\nIIIh. II \\a\ nhl_\ m Ihc IIIaII. had .\(I\ IhaI .\nnl’ n'lllllll‘L‘ IIII’IIcII IIIIn Ihc lIIHIhICI' II IIn\\ Ix. \I'I'V ILIUHCIICII. Ihc mnhnhn hnnmml am] 1qu MR hu‘amc 1hr Ih‘paxh‘ nl' clcpII'h‘ Ill‘c;IIII\i ;II'II\I\. gchuw ahIl lahclx [H'nhlg‘l‘aImI lx’cmcmlm' \xhch \liphacl .Iagkxnh had a Iapc'.’ lx’cmcmhci' l’I'IIIpc'.’ RCIIIL‘IIII‘L‘I' \1adnhha am] ['3 III Ihch‘ k‘;ll'l_\ kl;I.\\") I'leIIhIC (IIKW III HUII}\\IHH1 lk‘k'HHHHCHIh‘Il “HIE I)I‘\\ L‘I' ()l 1,H\C.. SUIT (I‘ll xxaih‘d nwl' “IIIIIIII‘II Inn" and kl'almu'k \ahg‘ ahnIII "l‘h‘c \lndcl'. HIII Ihcn palm l’hil ('nlhm and hi\ [‘I'L‘IHICI' [‘I'IKIULIII‘II \ ahqu

14 THELIST '1

BEST NUMBER ONES . . .

fink}, ‘.,<4'(/4'<j"" “<3:

Duet <mww>nm<; I"; /'-A "

By A Vi

By A Blind Person [3; "UH-II") /‘ Clip].

w rv/I mw

About Farming

4 A a

. “' v) y// ‘I rgln /~ ("II/<1 /"w wmm; UM»,

'l‘hc Mk Imcnlui Ihc (nun-pl n1 hhm IIICI‘ghamhxc. \n ;1\ null ax Ihc \III‘L'IL‘. Ilw alhum LIHIi I'ahvchlh IIICIIIIIL‘I'\}II[I. _\HII L‘Hllhi ale haw [11C palcmlal'. Ihp [m\IcI‘;II1Il Ihv IIIIIIIL‘II uhIInn \IIL‘lxI'I‘x. IxhliI’c I'wlalml I]1\lll\II'IC\ hIIIlI 11p aI'nIIhIl Ihc chaI'lx I‘thn \hwu\.HHWH/HW\AI\IJHH\\HhC/Hfl()//M /’n/)\. '\nn1'\I_\lw [II‘ngI’aIIIIIII'x th //n' lulu. 'HIL‘ I‘CIL'L1\UIII-\IllglkN \\LI\ \II lk'h‘lllh'\\ Ihal Ihc chaI‘Ix unuhl change UIHIPICICI} II‘nIII \xu'ln In \xu‘k am]. II _\nII may a \kahhahc _\ll[3plk' aIIcmhhg whnnl aI Ihix IIIIIC. II \‘.a\ III][\'I';III‘.L‘ In _\nIII‘ I'L‘PUILIIIIIII IhaI _\nII Lhcv. \xhn wax \th‘I‘L‘ in [11C \wckh I'nIHIIlIIp.

[WN\IUIHIIWNNLMJIHCHWHH‘WCHHUIHH HM‘rhCC\RNIIHU\K‘C\UI[HIMhukWh K}}M2 .IJMIH. Rick .'\\Ih‘_\. (‘hwhq Hankm, \‘x'haIK IIIICI'LWIIIIp ahnIII Ihcw aclx ix IhaI Ihk'H' dllklIk‘Hk'LN \wI‘cII'I Iccnagu‘x; Ihc} \wI'c mun _\nIIII;_'cI'. \\IIh ah allnuahu‘ nI' IIthlguhI paI‘CIIIx khh L'Hllh] hccnmc cnhxhhmx aI Ih: ;If_'cn1\c\c11nl'ciglII.'l‘lII-} \xL-I'c lllL‘Iil;I~\LI\ \f. unnugh In anIicipaIc new I'CIL‘;1\k'\. \ Idem am] hn\ wI» hung the [II‘L‘\\III‘C nh I'cgnnl cnmpahiu In [H‘nuhlcc ('hI‘hImax \umhcr' “1ch which gnuhl hc Iiul in \HIh nIth'

IIIcI‘phamhxc. alw L'\plammj_' \\h_\ YIIchIIIc p