llllx

NUMBER ONE SINGLES

Lll'k‘ \U

:iiiiiiliiic. li\i‘i'_\ \wclx. I \\;ix gliii‘il iii /'()/’/’ ixihii'h

\\ ;ix l‘lelL'Hll) ;iii

Lil'lx} \CINliiH iil lilllk‘ l’L‘lL‘I' l'Ul' lxlil\ Iiiii §iiiiiig Iii gi‘l llllH i'liihx iii gigxi Llllil iiii Siiiiil;i_\ cwniiigx ii ;il\\;i_\x [he Riiiliii ()iic (‘hiii'i (‘iiiiiiiilim ii.

ll \\;ixii‘1 ;ill liiiil. ;\ xi_\li‘ «ill iiiiixic along ili;ii \\;ix ;ix he“ in

\\Ll\

(111110

the .\'()x ;ix [mp \\;ix in [he (illx. .\l/".\i"l<./l\’/.\' hiiil ‘l’iiiiip l'p 'l'hc \iiliiiiic‘. S~li\pi‘exx hiiil ihcii‘ \L‘llllll‘ill 'lhunc l'i'iiiii S—li\pi‘cxx'. Siiiil ll Siiiil hiiil ihi‘ii‘ ciliiiill} Jilin/iii; 'llm‘lx lii lilo. iiiiil Siiiipl ilcliiiiiiel} hiiil "lhc l’mx c1". 'l‘hc iiii'i'i‘uxiiig iiiipiii'i iil' l'iilliiii iliiiiuc. mp iiiiil hip hop li'iiiii .\iiii‘i'iui ili‘i'x l'iii‘gci iihiiiii .\l.(‘. ll;lllllllL‘l'l pi‘iiiiiiiicil \ iilciivli'ieiiilli glii/.

lii l‘Nl) l \\;ix i\\cl\e ;iiiil \\ iiiicxxcil lh llLllll ghiiig up the ghiixi. (‘liih L‘Ulllli'L‘ hiiil \illglL” li;iiiili‘ill} xcpui'uli‘il ihc _\iiiiii}_‘ people l'i'iiiii ihcii' x_\ii;ipxcx. iiiiikiiig ihciii iiii;ihlc in ill\llll:_‘lll\ll heiuci‘ii L1 he“ xiiiglc Llllil [he hiiiii iil';i lliiiii'i‘xcciii lighi. Reiiieiiihi‘i‘l l'iiliiiiiicil'.’ .-\i‘c ()l lliixc‘.’ \Vhigliclil‘.’ ()iil_\ [he l’i‘iiilig}

iiiiil ()i‘hiiiil exuipcil the pluggiic iii xiii lkii'c ;ilici‘

ihc i‘hiii‘ix‘ hi‘icl' llii‘iiiiiiiii \xiih xhiicgu/iiig; hiiiiii. \xhci‘i‘ iii'c Riili‘. .\liiiixc (‘iiihi‘i‘iiic \thcl him. l \\iiiiilci“.’

Llllil lllL‘ 'l'hc i‘cciii'il—liii}iiig piihlig ciiii llH\\ iiii‘liiilc ;iii_\iiiic li‘iiiii ihc ago Hi l'iw up in l'iii‘i_\ rl'iw ;|ll\l ihi‘ ch;ii'ix xhiilillc ihi‘xc gi‘iiiipx‘ l'L‘\]M‘L'll\C hei‘iii'x; \ihich ix \\h_\ _\iiii gel ();ixix. liliii’ and [he \L‘i'w i\\hii \xci‘c iill. iiii‘iili‘iimll}. piniicil l'i‘iiiii ihc \;llllL‘ \cgciuhlc gene in ;l lill‘iil';llill'}l xiilc h_\ xiilc \\iih llilxc 'l‘hiii iiiiil Ho} who ’l'hc chai‘ix cllei‘iiwl} i‘cpi‘cxciii ihc \wi‘lx'x ilL‘ll\ iiicx not in one iii;ii‘l\ci hiii iii \L‘\L‘l';ll. li‘x llGC (Ulilpiil'lllg \;llL‘\ iil~ l“. \\ ill] \;ilL‘\ Hl lliii‘lli‘l \. 'l‘hc chiii'ix iliiii‘i iiiiiiii‘i‘ iii lllL‘ iiii_\

16 THELIST'1.~

liliilL‘

BEST NUMBER ONES . . . About Mass Murder

[‘uilil"7[()__’ R39) Di)”:

l ' f' . illill'i4<ll,l) About Football " x/V'U"' .ii’ i.‘

One-Hit Wonder ll :KE‘, ,ir'ilili’lii}

llkl)\llx/

Double A-Side

v

fil5;(}’)\l)r

Double-Entendre t‘ it‘d", O" ‘. f' C "ii i;

x)..i\)\1.

.~

Q.

I?

hi‘i‘iiiixi' ;l\ .iii iilili‘i; iiiiii'i' iiiiiiicii'il \‘Hll\lllll\‘l lx‘Llll hi1} xiili‘ iiiiijg.i/iiii‘x. i'him'lx iiiii iii_:1x.iiiil 1;il\i' ;i li‘\\ i‘h;iiii‘i'x iii ii‘uiiil xhiiiix iix l ii}. iii ili'wliip Ill} i;ixii‘x~ \\ huh I liiiil. .ii ihi‘ i‘h;ii'lx. ihc :ii'Iixix illl \k'k'lll ihi‘ xiiiiii‘: .i iii‘i'li‘i‘i lili‘iiil iil il;iiii‘i‘;ilili‘ xiiiil. liiil il _\Hll liiig'i‘l ill‘illll lllk' \\'C\llllk‘\ 'iillil Sli‘lix iil llllx \kiil’lil l'Cdll} liii‘ cliilili'i'ii iiiiil ;lllllll;ll\ ix \i‘ iiiiii‘h lii‘iii‘i', 'l'hi' lliiiii'i/ :il‘i'll-l lllk‘ li;iii;iii;ii’;iiii;i iil liiil;i_\;

iheyi'c \\;i_\ lii‘iii‘i‘ lll;lll lll‘ill. l.ll\U\\l\C .\ll Suinlx. i\;lll_\;lll. lllk‘ SPEC (ill‘lM

\\ llii .lli‘

cwii lllk' i‘i;iii

l)i‘\llll_\i\ ('liilil .|;iiiii'li;i.

;iiiil lli;il iliii-xii‘i i-\]il;iiii ihi‘ \i‘iigga l’m_\x. hiii _\«iii pi‘i iii_\ ihili, /()//) llilx [\lelxi‘il ll\i‘ll iiiii ml /iiiiihii'x ;iii‘ the ;iiiilii'iii‘i' liiiilm ;iiiil i'i‘iiiwiiii-il llu‘ll ;i\ ;i \k'lllk'lk' liil iliilixlliili i‘l.lil liiiiiiyxlmlxci’x while .\fiiiiiiilii}. iiiiiiiiiiij: kiilx‘ pi'iigiuiiiiiii‘x iil'li'i‘ ;1 Mile ii'iiiiii' iiiixl;ilj_'ii iiiiliilgcnci‘ \Kllllillll ihi‘ xcll ii'li‘i'i‘iiiiiilixiii «il ili'xigimleil ._\U(ll. iii'iiymiiiiiii-x xiii'h ;ix ///( Him/L ;ih. Ihiixc i‘uill} \i.c1i'llii-il.i_\.x , l'iiliii‘iiiiiiiiel}. }illllll i'iiliiii'i' l]ii\\ hiix iiiiihiiig in ilii \‘.llll piiliiii‘i' iiiiil i-\i-i'_\iliiii;: iii ilii \\llll llliillk‘}. \lll;ill liilk‘l\ ill-C H‘i‘.lli‘il li_\ large liiliclx; iill ;ii‘lix1x \\llii lll;1l\L'llli'\‘ll;il'l\ h;i\c iili'eiiil} xiilil ;i xi/mlili~ ;illliilllll lii‘i‘iiiixi' ihc [iiili‘iiii;il i'cuii‘il liming [‘Lll‘lli‘ ix xii iiiiii‘li l;ll'f_‘k‘l' ;iiiil the \lill\L'\ ;ii’i' xi» iiiiipli lllleli‘l. 'lliu‘c iii‘c llH\\ \;ii'iiiiix ihiii‘lx xiiiiiixni‘i‘il I»). hi‘;iiiilx iii i‘iiiiiliuiiiex \xhiph iixxexx x;ili-x li} ilililei‘ciii L'i'ilei‘m: [he \l'l \ lziii‘iipiniii phai'i. ihi' l’cpxi (‘h;ii’i. iii}i'i;iil lllilk‘l‘k'llklk'lll iiiili‘wx. .\iiil _\i‘i \HlllL‘llH\‘. iiii‘i'iiiiii' xiill l\llU\\\ \\lllli\ \iiiiihci' ()llk‘. 'l llk' pliai'ix ;ii'i‘ ilmil. lung liw IllC chiii‘ix.

The 100 Greatest Number Ones is on Channel 4, mid January. The History of Top Of The Pops is on BBC1, New Year's Day, 3.45pm.