The Stand lizc Sr mi. 7' \i r}. i); 1.. F‘\ 33T3. 'Iiriii z-" l :,i.. K”;- “13:”

SATURDAY 30

Glasgow

Beyond Compere Comedy Fest III: \IrilliI. 3‘3‘3‘ \hiii‘iIIIrIliih I': :2. ““TI‘ ’i"" ’i'ii‘". \Fliiirii. U». 8;; II‘ill 3 . Canvas Comedy Club ( sugars. :1 Ir» \\.III\ Street. ‘53 3I‘iI ‘1; iii :5 \Imicr sliimcllcr \‘Iit’liricl Ktiiiis llil‘..\ Iiadiiiiiiiril liiIIi iltx. iirlmii i:.;.iii\ liiti \«iiiic Chg-GI.) Iiiiiiiwiii Iiil Iii: (fliiimx C'I'V-‘ka. IIIII I)L"-‘v.li'.1IItII)C\(TItlII‘.L‘ prii‘. ltIL‘ lire \lliiiiiill .lIlII .l\ II\II\1I Iiiicj. (hulls) I.lI\C\ charm" iii IIIL' iiiit'.

Edinburgh

Free 8: Easy ‘1 he SIIIIIII. S \Mrl. I’IJCL'. 55* “3‘3. Iiiiii. I‘lL'L'. \L'L‘ 'I Illl 3n.

The Six O'Clock Cabaret lh: Siiritl. F Yuri; I)IIICL'. 5.“ T333 iiiiiri. If i HI. Sgt- Hill 3\

Marcus Brigstocke .»\iigtl l :-L‘. I)Ill1LL‘\ Slrcclli.iiilr'iisInisi.33'ill31li. Tilipiii. H351). St”; I ll 3",

The Stand III: Sigrid. 5 Yiiik I)ItlL'k'. 5.“ "333. “pm. 1.“ (Ln). Sec Wed 33.

Edinburgh

Free 8: Easy IIIL‘ SLIHII. 5 York l’lucc. 55X "333. Iiim. I'TL'C, Sec 'I Iiii 3\.

The Six O'Clock Cabaret 'l he Brand. 5 Yiirk Hum. 55* "3‘3. fiiiiii. L5 iL-I I. Set" 'I‘Iiii 3\'.

The Stand IIIL‘ Stand. 5 Yiiik I)IIICL'. 55.x "3T3. ‘Iiiiii. L~ (UH. Sec Well 33.

NEW YEAR’S DAY .

Edinburgh

Free & Easy 'l'lit- MallII. F Yuri. l’lrit‘c. 55* “3‘3. 1pm. I ICC. Sec Hill 3\.

The Six O'Clock Cabaret 'l Ilc SLIIIII. 5 Yuri; PIAC‘C. 55S T3T3. (ipiii. L5 lL-I l. 5w IIIU 3K.

The Stand \i ;:. x ‘~ »

" M 'f' 33"»

Edinburgh

Free 8r Easy IL; \: -..._:.< \ ~f; Lgr'l'.; \_ I'H._- The Six O'Clock Cabaret i: V :' i \«ri. I’I,:t.. (‘3‘ "3"; ii; :.. H " 13*..3‘

The Stand 1:“ \: -.:._: S ‘r 2w

3 ’...r I. itJii \H Vi. ..

Edinburgh

Maverick Cabaret 13;: Mind. < \. i:.-. I)I.ILC. 71“ ‘E III 3;; [3. II \I‘ \Vlvl 3“.

Reg Anderson's Fun Quiz Night I: SIIIIIII. 5 Yuri. I’Ietq. ‘3“ ‘I 1": :2 3.. IM 5L: \\ L‘iI .3"

TIIIIIISIIAY4 '

Glasgow

The Stand VI Ii't' Sir-“2d. 11‘ \Iiiiiirlri

Ix’initI. lix‘ii (IIIII Mir“, \ 1"; .‘zi :_»1i:wi NII‘III'II\kIl\L'\IIIIIKI'III\IT"IIII<t1:-irri’r..i .‘\IC.'Illl\..1I‘I} \LIIII‘IIIIL'II Ii} i1. I.itI I‘II lilt- liIiit'k Shai , r I\IIIII\II.iirtII. Li'IIif‘kI‘x Imam: Iiiiilt'.;2..\1!i:_t i‘L .siin Canvas Comedy Club( 14 in \‘VIIII\ Slittl. \‘3 3iliI. 'li ll. :‘ I l\i star‘s ( IE‘LII \Iit‘ unmitiI .-.1:..‘r.; ". IIIiiv} ruling» Iii Iii» Ilii;.. Ml} :17; .‘1.\

.ii:.i;ii\:;- intuit! iii frazrrii x Iiiliii I-l.;..

I)L'\( “Uh! iIIl\I \IIIIIIL 9.x lire} (1“,i.t-

U‘IIII‘i’xIt IIIL’ ling—iii;

Edinburgh

The Stand IIIL‘ \IJIIII. him. I’. .“W T313. ‘Iiiiii Hi2. ‘l \ III). vim“. '

liiiiic .1\\.illII II\’ii. I-ii;:r I'r;2.l min \i lriiiii Iran}; ()iiiiiir Iris; in“. Ix'r. World Of Comedy Quushuw I m2. .: 5.1ii'iill. 333i .._.lIL'. 33h 3r‘i "I. Li III {II}. 5t; IIM I4.

57;: COMEDY

THE BEST COMEDY LINE—UP iiiis SIDE or THE FRINGE a

"Hysterical. goes places others don‘t dare"

Edinburgh Evening News

"Tickets for his shows are like

3 I gold dust, a master

of the art of comedy" The List

" “IIEldIB'ILiI‘liiWE‘iFTmII and

charisma. Ferguson is a natural"

The Independent

COMEDY CLUB

mumps: IOHN CILLICK wwwmfigzsfcgif

an 15th DEC ALAN FRANCIS ' “new:

SATIS‘MJEC ALAN FRANCIS ’wm“'"fii‘;:ff‘;tfi’? V ' ‘The Hello! Magazine THURZBtDEC LYNNE FERGUSON "WW—$53 c .. N OIIDDICEICOmedY"

LYNNE FERGUSON We: ' Edinburgh Evening News SAT23rd Dec IANEY GODLEY ' “£m%

BRIAN HIGGINS ' I—GiveUsALaughwill I ’T

The Herald

nu 2% DEC BRIAN NIGGINs “'mm‘mw raise "one, for the

Uiiie A uttle Magic 1‘ 1".-;.~/ _. DCSMCLLAH Ml CMnrvle .I ‘3‘ r .' 4‘ his

SATDEC MICHAEL KERRIN Mi, M, W, 1 WWW" m am m 4,3 .V )

3 M00 in ams Children s I ENTRY £5 . DOORS 8pm - Lidliflchm‘ Wgflpfiw

The Sick NOS Ineiids " * " i ~17, T Odti II d (I - A .‘ mi; a Saitlilie :hlldicll. 1‘ w Save the Children

(Menu served 5-1pm Thurs 5 Fri in Ark) ~-

BIDAY I" DECEMBER - 8PM - £10

BOOKING LINE om 552 2101 'M“M

62 Albion Street, Merchant City, Glasgow 61 IPA ‘I’. om 552 2101 www.canvascluh.co.uk

HEoIIEEII'suAu-oizi'is s . ~~

' THE LIST 75