:\nIl_\ In lllL' 'l rnph} Rnnrn \\ IIh llll\ IrnIn lhc ()ll\ In my Mix \\ llllL' 'lnin [um ltlL'\ IIn IlplrnnI IlIInI'I' \I'II'I'IInn In lhc InIIuI rnnin III lhc L'll} \ Plt‘lllL‘\l gII} club.

I Media In \lI-IhII. llpin ‘IIIII. L5 I HI Wet-kl}. SII-p had In lune In rcwl In Ihc Iunm nl IhI- "le and XI)»

I Mish Mash III The Riwrmlc (‘luh \L‘\l tlIIlt' ll l‘L'lI

I Miss Moneypenny's III (II,

lllpni i. illIIIn. LII lLllll. “Ix-kl}. 'l‘hc Hrununic \Ilpt'rt'luh lllllk'llt'\ Ilnu II III (il;t\;tr\\_ \Vilh II rcpulIIlInn lnr gIIIInnrnIh IInIIt‘\ IhIIl \II'I'II‘ht'x lrnIu BI'IIIIIII In lhi/II IInIl IhI-n \UlllL'. upct'l hI'IIIIIilul punII'rx. I'\nIlI' IlIInt'I‘rx .InIl \I-rinuxl} Inuit} IlIInt'I-Ilnnr III'IInn lllllllh\ In lllL' .\lnut'} [\I'nu} '\ I‘I'xIIlI-IIIx.

I Rumba Te Tumba III IIIIIIIIIII BIII: Upiu iIIIn. l‘rI‘I'. \Vt‘t'kl}. \ \\i|Il nu\ nl l,IIIIn IInIl Spunixh \I'lt't‘llnih lrnIn Ihc SIIhII SIIhImII (run.

I Solution III 0. Spin Ruin Il).l\ IrnIn Illunr l'rcc hI-Ian- Ilpin; L5 IIIII'I‘. \VI‘I'H}. .\rI‘hIIn\‘ l<}IIII Kerr lillxt‘\ nwr lrnln SIM lL' \lIIlIllI'lnn. nn II \nt‘IIl hnuw lip.

I Subculture III Suhxlilult- \t‘llllt‘.

llpIn .iIun t" H). \Vcckl}. “Inn and l)nrncnit' I'I'Iun IIn lllllc';l\ll‘lt' nurnhcr nl pcrlI‘I‘l \I‘II‘I'Iinux inIn lllL' lllllL‘ II\IIi|IIh|I'. 'l'hI' I'rnml gn \\ ilIl. Ynu kun“ lln\\ iI gncx. I Triumph III The Tunnel.

lllnillplll ERIJIIIII. L‘) IN). WITH}. ('nlin ’I'IWI‘IIIIIIII' IInII SII‘xI'n .\lt'(‘rI'I-r_\ \uppl} lhc IlrI‘xchl-Irp glIunnur kids \\ iIh prngrcxxiw hnuw IInIl IrIInI‘I‘ in me InIIiu rnnIn uhilI- Kn in .\lIII'l‘IIrlIInI‘ IInIl Slcphcn |.I'I' Ini\ II I gIIrIIgI‘. (ll\L'U IInIl \UL'ill hnuxc in I‘nnin I\\n. ll} _\nu'rc nnl uI‘IIring Im lull} lllL'L‘ Cllllllt'\. hnut‘wr. Ilnn‘I mpch In gel in.

I 2 Tons Of Fun III ('IIIII IIIIIIIIII.

llprn _‘~Iun. U). \Vcckl}. (iI'nl'I \lnnll'nrtl IInIl ('hrix llIIrrix gI'I l'unk) \\ iIh II hung» llp—lII—tlIllL‘ \L‘lt't‘llnll (ll tll\c‘0 lltlll\t'.

I The Unit l‘nr tlL‘lilll\ \ iin \\ \\ \\.lhc- llllll.t’tl.lll\.

I Velvet Rooms III The \‘clch Rtltllll\. llpin ,iIun. U hI'Inrc IniIhughI; LS IIl'II'I‘. \Vt'ckl}. SIM iI' SIniIh hrI‘IIkx nuI Ihc t‘luh L‘lil\\lt‘\. gIIrIIgI' IInIl hnuxc in llit' InIIin rnnIn “hilt RII} InnnIl \Vnnle I‘nnlx Ihingx tlll\\ll \\ iIh hip hnp IInIl Rtkli in rnnrn Inn.

I Wired III .-\\_\ hun. ('IIII‘IlnniIIn l'niwrxil} l'ninn. lllplll .iIun. L'Iht'. \Vcckl). (ilIngIm '\ Innng running IIIII‘I'nIIIiw indie nighl \\ iIh tll'llll\\ prninnx IIplI‘nI}.

Chart & Party

I Bonkers III Hnnlxcrx. llpin 3qu. £4 hI‘I'an' IniIlnighI: L5IIIICI1\\I‘cl\I'\. lliIx I'rnin lllL' 3m. L‘llill'l hnuxc and chew} ll'élllk‘t‘.

I Classic FM III l’ur} .\lurr_\ 'x.

llpin RIIIn. Ll) IL-l I. \Vcckl}. l);lllL'L‘ t‘lIIxxicx IInIl purl) luncx. \\ iIh IIIII‘rnIIIiw IInIl rnt'k luncx upxlIIirx in "In ixlcr.

I The Garage III The Garage.

ltlpin 3Iun. L5 IL'M hI-l'nrc I lpIn: Ln I L—ll IIl'II'r. \Vcckl). SIIper—uunInI‘rciIIl pIIrI} \nunle nn Ihc InIIin IlIIncI‘I’InnI‘ IIuIl llltllL‘ t‘l;l\\lc‘\ lIl ’l'llt‘ :\llit‘.

I Graduate Club III g2. I lprn .iIIIn. £4 (U I. \Vt‘ckl}. l)I'\ignI‘Il In \uiI Ihnxc \xhn

hIIw IIhIII} \ L'llln} L'tl II (iIII‘IIgc—xl} lc Inghl nIII. lull lccl II lIlIlc lnng lll Iht‘ Innlh uhun \urrnunIchl h} Ircxh-IIIgI-Il. lIIgcr- \IIIIncIl _\nungxlcr\. SIcw l);l\1\ pl'n\ltlt‘\ lllL' IIIII‘I} IIulhcnIx,

I The Shack III ShIII'k IIanucrl) The Temple). HUHpIn RIIIn. L‘- ILFI. (’hI'I-x} t‘hIIrI lllllc‘\,

I Seduction III Donn}. lilpin .‘~IInI. Ur hI-Inrc llpin; L7 IIIII‘r. \VI'I'H}. 'l‘nnighI lhc cluh \xnulIl like )nu In ‘Ilrcxx In Irnprmx‘ \xhilc cnln} Ing Ihc ll\ll;Il L'nInIncrt'IIIl hnuxc 'n‘ lrIInt'c pup

I Strawberry Fields III SII'IIII lk‘l'l'} l'Iclle. HHHIIIII _‘~IIIu. £5 \Vt‘ckl). ('lIIxxit' pIIrI} nnnwnxc II‘nIn Ihc Nix In lIl\l \\ L'L'h.

GLASGOW SUNDAYS

Pre-club

I Bitch School III Nice ‘n‘ Slut”).

3pm 7pm. l'rI‘I: Wall}. The t'hIIp\ hchinIl I)I'IIIhlI-hcrn IIhI‘} hIIw II \\;l)

\\ iIh quucx. New 'I‘Inl hring _\nu l'nIlr hnurx nl' Ihc hard and hem} \Iul'l. l'rnin ()//_\ ()\l\tllll'llL‘ In Sllpklml. .\l(l\lll§l\llL'. I Budda III BIIr HIIIlIlII. Spur IniIhughl. l‘l'ct'. \Vcckl}. ('nlin \VIIlkcr I NC“ ank Alliance) pIII} ing tlL‘L‘P hnuxc.

I Descargarana III llII\IInII. Spin IIIII'. lircc. \Vcckl}. l.l\L‘ l.IIlin jII/l III‘linn II\ D] (icnrgc .\lIu'lin I\ inincd h} I'L'\ltlt‘lll hIInIl ('hc (iucxIIrII l‘iw.

I Divine Intervention III HI‘L‘l.

0pm IniIhIighI. l‘rcc. \Vcckl}. And)

I)i\ inc and llll\ll l’upp} pIII} II wlcclinn nl‘ \nunIlIrIIckx. \nul IInIl l'unk III lhix nIm \\L't‘l\l_\ prc—I'Iuh.

I Fast Forward III I-LIII Drink .\IIIII \VnInIIn. ~lpin IniIlnighl. l’rcc hI'InI'c (Ipin: L3 IIl'Icr. \VI-ckl}. llnuxc lllll\lL‘ IInIl I'hIIrl IInlthnx. u iIh Ilrinkx prnlnm IIn IIIlIlCIl hnnux.

I Fresh III .\lnin. 0pm lIIlc. l‘rcc. \Vcckl}. l.cI Ihc l'ii’cxh crcu chill _\nu nuI lTL‘l‘Ul'L‘ lllL‘ \ll't‘\\ nl lllL‘ \\ L'L‘k IIllL‘Iltl. RL'\ltlL‘lll (iIIr) l.II\\ \nn ix _l(llllL‘tl h} I'cgulIIr gumlx I’IIul Hughes I.\lIIu Snuntl S}\lt‘llll IInIl BIII‘I‘} Jnhnxlnnc.

I G-Man & Traxx III The l.i\ ing Rnnin. 4pm IuiIlnighl. l‘rcc. \Vcckl). lI ix nIm pnxxihlt‘ In \xriIc nll' Ihc SIIthIIh in iIx I‘nlirel} uhilt‘ cnin} ing \nrnc Inp-nnlch lllllt‘\. IhIInkx ln lhc l.i\ ing Rnnin’s tlUlllTlL‘ hill. .l'llt‘ ill-[L'l'lltltlll \llll‘l i\ [Illxc‘ll cIIrc M h} (i-.\lIIn. \\ iIh lli\ thux IIIIIl hip hnp. I’I'nin 0pm. lhiugx ch II hiI lixchcr llllllll\\ In IInIlcrgrnunIl hnuxc lrnru Siinnn Illltl lh‘l'c‘lx.

I Harri III (irnIIc'hn SI JlltlL‘\.

9pm IniIlnighl. l‘rcc. I l l-I‘h. l‘annighIl}. ’l‘ht‘ Suh ('luh \lIIthIrI hringx llix high calibre hnuxc In the 111an \I} lixh nl' (ilIngIm '\ \I_\ lL‘ hIIrx.

I Hi-T III 'l'chIIi—(h rm. 4 lilprn. l‘rcc. \Vcckl). :\ SIuIIlII) rI‘lIIxIIlinn \cxsinn IIiInI‘Il \IIIIIIrcl} III Ihnxc IIIII‘I' II \pnl nl~ Ichn\IIicIIIinn. since Ihc \cnuc ix II nnn- winking II‘II \hnp IhIII lnnkx. cnmcrxcl}. like an npiIun tlL‘ll. The quc\. cnurII‘s} III II huge number nl IIII‘III l)_|\. Iu‘c Ih'Im n l‘rnin cwr} genre unIlcr Ihc \tlll. llx lnng II\ Iht'} 'rc IIIiIl-hIIck. [)rink nhxcurc lL‘il\. pIII} chess. giw _\nur hnIl} II I'L'\l.

Continued over page

"i DOD

{'1 THURSDAYS '

Regular Promos, Cheesy Tunes Free Entry (for students & guests)

70 COWGADDENS ROAD

A (behind Buchanan St. Bus Station)

listings CLUBS

I;:““ ' ' IEBRUARY 14 BBM-CLOSE

NO ROSES OR ROMANCE JUST BREAK BEATS s PHAT moves

FEATURING DAVIE THE FREESTYLE MASTER & STEG G ON THE WHEELS OF STEEL PLUS LIVE BREAKDANCERS

BUD BOTTLES £1.53 I DKA 8 RED BULL OR LOVE JUNK £8

BITE OFF MORE‘IEI a

, w r0 ‘Murouew

n‘ 3‘ i } :‘v I 3 l . I I

'W t _ ,' lit,

253 ARGY - j ,

OPEN 7 DAYS‘11am-midnight

1—15 Feb 2001 THE LIST 73