Drama is listed by city, then alphabetically by venue. Dance is listed after drama for each city. Shows will be listed, provided that details reach our offices at least ten days before publication.

Drama 8: dance listings compiled by Kelly Apter.

DISABLED ACCESS KEY

WA : \Vliccli'ligiir .‘\CCL'\\L I‘ : l’urking l'liicllilicx; \\'(. I .-\il;iplL‘il 'liillL‘ll xi. TICKETLINK

'llickcix lor iiiiiioi‘ \ciiiicx iii (ilnxgou urc :ixziilrililc lroiii ilic 'l‘ii'kci (‘cnirix ('nnillcriggx. .\loii Sui lll._ill.'illl (x3ilpiii; Sun noon 5pm in pcrxon or iiniil 0pm I») [)liiilli' oii ill-ll 237 55] l. .i\n_\ 'l‘ii‘kcilink hm (ill-ICC L'Lili \L'll IIL‘le'h lHl‘ iilliL‘i'

THEATRE TOKENS

'l'l' indiuin‘x \cinn-x \\ lici'i' 'l'lii-iiirc ’l‘ok'i‘nx i'nn hc i'wligingvil lor lii‘ki‘ix. 'l‘okcnx L‘illl hc lioiiglii l'roiii ilic 'l'ickci

( ‘L‘llli‘c. ( ';iliillL‘l'lf_':_'x. ( ilzixgim. ill—l l 337 50“); iiioxi hruiiclicx ol' \\'.ll. Siniili. .lolin .\lcn/icx unil .lziincx 'l‘liin Hookxclli‘l'x; or li) Ci‘L‘ilil Uii'il l'i‘olli 'l'okcnlini‘. (ll7l Z-li) Hix’ili).

lasgow Drama

THE ARCHES

353 My} lc Sirch (MN ()2: (Bill). |\\'('. \\':\I

The Big Funk 'l'iic o l’ri 23 Mar iiioi Sun/Mon). 7.30pm. £8 i£-l i. ’l'xio iii‘kcix l'or ilic pricc ol' (MN on 'l‘iic (i .\l;ir. And} Arnold ilirccix iln' Hi‘iiixli prciiiicrc ol' ilnx NC“ York coinul) Ii} .loliii l’nli‘ick Sliiinlc}. ilic ()xcnr-n inning xi‘i‘ccim riicr ol .llmmxlriu'k. Iiix .i liigli—xii‘Cxx L‘oiiicd} iiliiiill llloxc grail ilili‘l}xolilclliilig qiicxiioiix in lilc; knil'c-iliroii ing. l\\ in liziliicx unil ii iléllL‘ l'roin llL‘ll. l’urr u/ /'HII('I. Scc lcniurc.

A Wee Bit Of How Do You Do l'niil Sui 3 Mai: 8pm. £7 (£4). liolloxxing on from lllC xiii‘ccxx ol' I/‘ri'/iul'u/)/i’ pulp/um. Soiiiiilx ol' l’rogrL'xx l'iixcx i'cul lii‘c xloricx. iloi'urncniiii') iiniing iinil :i xpcciull) L'Ullllllixxlillk‘il lixc xcorc in un iiccoiini ol \x llill ii ix io lic (llllt'l'L‘ilI. l'ioi‘lk‘x Miixxoii (“ho ll\L‘\ io \L‘L‘ illiollii‘l’ giciing il;i_\ :ilicr Iiix iiuxl} l'.(l\1('Il(/(‘I'\ cncounicri unil (icrilgi Simcnxon laid in (icrr) Mulgrcu ’x pi'oiliiciion.

BARMULLOCH COMMUNITY CENTRE

\Vullnccucll ()iiiiilrniii. 387 082‘).

A Wee Bit Of How Do You Do .\loii l3 Mar. 7pm. £3 (U l. Scc ilic Airln‘x.

CASTLEMILK YOUTH COMPLEX 3‘) .-\rilcncriiig Road. 387 032‘).

A Wee Bit Of How Do You Do 'l'hu l5 .\l;ir. 7pm. £2 i£l i. Scc lln‘ Archcx.

CITIZENS’ THEATRE

ll‘) (iorliiilx Slrcci. 42‘) ()022. ll’. ll. 'I"l'. \\'(‘. \VAI

Edmond 'l'iic (i Sui Ill .\l;ir. 7.3ilpiii. £5 i£l l. ((‘irclc Siiiilioi. l);i\ iil .\l;iinci’x iiilc ol UllL‘ iiiiin'x (lL‘\L'L'lll inio ilic xccil} unilcrxxorlil oi Wh'ilx .\'L‘\\ York ix xigigi‘il h) ilic (‘iii/cnx' 'l'liciiirc ('oniiniinii} l’rojcci.

The King Of Scotland 'l‘uc Sui li) Muir 7.30pm. £o (£3). i.\l;iin 'l‘licgiirci. lillll llcggic'x lille‘ on (iogol'x Diurr ()l .-\ .llml/mm \xnx :i liii iii l;l\l )L'ur'x liilinhurgli l‘ringc \\lll1 Brian l’ciiil'cr iii lliL‘ xiurring rolc. .\'o\\ (icriiril Kcll) inka liix plucc ;l\ ihc iiiuii \\l]0 hclimm hc‘x lliL‘ king oi Scoiliinil. SL‘L‘ [H‘L‘\ it“.

Karen Dunbar'l'uc l3 Sui I7 .\Iur. 7.30pm. Scc (‘oiin‘il_\ lixiingx unil prm iv“. Rum 8. Vodka and The Good Thief 'l‘uc l3 Sui 34 Min: 7.30pm. £8 (£4). ((‘irclc Siudio). .-\ pmxcrl'ul li'ixli double hill from the pcn ol' (‘onor Mcl’licrxon. uuihor ol lliL‘ inicrnuiionul liii Hit lli-ir. ln Rum A'- HHIAH. \xc lollou

ii )oiing l)iil‘liii iiiun on u ilii‘i‘c-ilu} drinking hinge unil iii I'ln (imu/ l/in i. .i xclllpriigluiniml iliiig: ix ioi‘i‘cil io i.ikc ;i xiiiiiig.‘ lliiilllL‘l' uiiil iluiigliicr lioxiugc \\ ln'n u hurling :JUL‘\ urong.

CLYDE AUDITORIUM

l'illilllLNliill ()iiii}. i).\"i)i)-lii41)iiil. ll’. H. \\'( I \\'.-\l

Hollywood And The Musicals - Part 2 Sui lll .\l;ii‘. £lo £23, 'l'lii' xci‘oiiil inxiuliin'iii ol ;i ll'll‘lllL‘ io ilic gruiicxi lllll\l£';ll\ .'lllil liloi'kliiixicrx II()\lC\l l‘) l)i)i'iilli} l’ulll. llii‘ L'\L'lllll:_' \\ Ill lL‘Hllll'C pcrloriiiiinccx Ii} ilic Si‘oiiixli ()pci'u orcliCxirn. .-\l;ixil;iir Hume} ;iinl ('liili'c \linii‘c.

COTTIER THEATRE

()3 U5 ll)iiill;iinl Sirccl. 35' Wis. Ill. \\‘( ', \\‘.i\l

Shang-A-Lang \\ L'tl H Sui l" .\l;ii'. 7.3ilpin. £3 i £5 i. ’l'icki'ix li'oiii ill ‘55 23(io5 l. Rupiiim 'l‘lu'nlri- ('oiiip;iii_\ prcxi‘nlx iln' xior} ol ilirci' llllilillL‘ ugml \xoincn \xlio ilci‘nlc lo piixli iln' lioiii oui UllL' l;ixi lllllL' giiiil \ ixii u "iix in i\;il

\\ L‘L'lKL'llil.

GILMOREHILLG12

U l'niwrxil} .-\\cniii'. 3 W 5523,

The Cheviot, The Stag And The Black, Black Oil Tim I Sui R .\lur. 7.30pm (Sui inui Jillpllil. £8 i£oi. l-i'oiii llic clcui‘nnirx lo lllL‘ xvnr'cli lor i‘i’liili‘ oil. ilic l’;iiiilicoii (‘liili pi'i‘xi‘nix iix inicrpri'iuiioii ol .loliii Md iruili'x xi'ininul polcniii'ul plu}. i'\ploriii): iln‘ long: running: cxploiiuiioii ol ilii‘ lligliliinilx owr llic £‘L‘llllll'lL‘\.

KING’S THEATRE

207 Hiiili Sin-cl. 287 55l l. Ill. \\'( ‘. \\'.-\| Dean Park Big Night Out l'il'l i) «k Sui ll) .\l;ir. 7.30pm. £3 £l5. 'l‘lic Scoiiixli rill—i'oiiiiilcr prcxcnix :in i'xciiing ol' laughicr :inil xoiig.

PAISLEY ARTS CENTRE Ni'u Sircci. 887 Hill). Ill. \\'('. \\'.r\| Beethoven’s Brother Sui 3 .\lui-_ I Hi]. £4 l£3.5(ll. SL‘L‘ Klilx llxllligx. Casanova line .\l;ir. 7.30pm. £7 (£3.5(li. Siixpci‘i (‘iiliiiriu iln' ilicniri‘ coliiprin) lwliinil 'lillii'li'xx. .l/iiiiixm'um :iiiil (‘um/ii/w 3mm. ix lizick \\ iili l);i\ iil (ii'i'ig'x lnii‘xi plai} lliiil lcnwx pli'nxi‘x :iliil liixi‘iliiilcx ;l\ ii qili‘xiioiix lili‘. lo\L' zinil iiioi‘nlii}. l)l';l\\lllf_‘ iiixpirniion l'i'oin ii \iirici} ol loilinriox. (‘immm'u i'ciiircx on :i rcnoixnul iiriixi. liiix} i‘nrniing liix linul cxliihiiion illiixirniing Iiix iliiliioiix xc\ii;il lll\liil'_\. (ircui pcrlorinziiiccx l'roiii (i;l\ in \liiclicll iiliil \ilk'lx) I.l(lk‘llL‘. SL‘L‘ l'L‘\ it“. I Didn’t Always Live Here Wed 14 Fri lo .\l;ir. 7.30pm. £5 (£3). Siiigiri (‘olicn'x p|;i_\ pcrl'oriin'il h} RAILS. Vinegar Tom 'l‘liii l5 Sun IX .\l;ir. 7.30pm. £3.50 i £2 l. Siiiilciiix ol Rciil Kcrr ('ollcgc pcrl'orni (‘;ii'_\l (‘liiircliill‘x look ill \\ iiclicrnl'i iiiiil iniolcrniicc.

PAVILION THEATRE

l3l RL‘liliL‘lil SII‘L'L‘L 533 I340 Il’. “I: \\'.’\|

Peter Powers i'iiiil Sui Iii .\lui' iiiol Sun ‘l‘lnii. l‘ri 7.30pm; Sui 7.30pm «k iiiiilniglii. £ lilo ’l'lic niun \\ iili [llL‘ pmxcr lo ninkc )iiii ilgiin‘c on xi;ig_'i'. kixx u xirungcr giiiil gcncriill} inukc :i ioi;il iirxc ol' _\oiirxc|l ix ligick \\ iili inorc |i_\pnoiic xlicnunigunx.

RAMSHORN THEATRE

UK liigrzini Sirccl. 35'" 55l I. ll’. \\‘('. \\'.I\. \\'.-\.-\|

The Offshore Island 'l‘hu IS Sui 24 Mar. 7.30pm. £5 £3 (£2 £4). \lgii‘glinniln l.;ixki‘x plu} liuxcil on ilic gilicringiili oi' llllL‘lL‘dl' \xur iwriorincil in u co-proiliiciion l1} liclipxc 'l'licuirc unil S'l‘( i.

RSAMD

\\'.»\|

Women Beware Women Tim I x Fri 2 Mar. 7.30pm; l'i‘i 2.3ilpni & 7.30pm. £o i£-li. Sccond )cur B.~\ i;\ciingi xiiiilciiix aii ilic :\c;iilcni_\ percni 'l'lioinux \liilillcioii'x l7ili L‘L‘llllll'} \xork.

Casanova filltlliiri‘i (Iiiiiiiiii'rx his

illli’illllq vxgii'nixnioii i’ illi' iimiii loz'oi l)()ll.’;l.f§liil"i (1?;7" \li“§‘,l'l iigiilioiii‘ llliil‘: Ilii: (itirlzlili' i'uiii Aii lllliEllliliflll twinii illlil T.i)l’|(7 ili‘l‘M'l

iloiifs l;i(,‘lli)ll‘l(l."i(1i'fl(lilil :lli fii i: fzif;(lll'iellllli; iiiiilii \llli. l’gi‘im’w. zi’ff; (fiVif/i‘, li/v‘ (5 lil’,’ HUM? / ii‘iiin'll [dinning/r lliiii 5113 ' /ili’. s‘lio/i foo/Uni

The Trestle At Pope Lick Creek Nzioi'ii Vi/{illzii‘ii‘n Sriiléil (lléilllii tspiaziles '\.'.'|llii)ill llli: iit;iizil lll(:(llill|()llf; oi \.'.’()il\|lli; (lint; llli‘ iii llii,’ USA ol llii: 305;. /\ li>llillllliil (lllil ilioiigilii iiiovolxiiiq ‘;<‘ill)i is; {lll()\'.’(3(l to l)l'(3£illl(? l)\ ;i :;iioiiii (:(1f3l. l/gii/o/‘rui l/ioiiim, [il./l{)ll/i].l’_ i/IiiI/ 65a! lé-I Min.

Deception X l £1(Il()l [)l(?f;(?lllf; {i now (léil‘iX? inn-(:0 {ll)()ill liii‘.'.' £l[)[)(}£liilll(i(}f% (“(3 not !i(?(‘,(}f;f;{illl‘$,' wlizii ilioi, sooiii VlfSlléil f;l)(,‘(ll£l<2l‘3 {lilil oloiiiioiii lll()\.(}lli(?ill (:oiiiliiiii; iii no (EXCIlIllij {lliil <:o|oiiiiiil ovoiiiiiii. l/o/i l/iogifro, (},r’i'i:;i}<>i‘.. fun (i i‘i/li'ii. [NU/l {(ll/lllli}.

Men Should Weep Mon I: Tim IS .\l;ir. ".Mlliiii. £(i i £-lii l‘.li;l l,;iiiioiii Sii‘uuri'x cu'r popular tuli- ol (iluxgoxx hit in ilic l‘Hllx. pi'rloriiicil h) ll.\

i :\L‘lllif_‘ l \lllilL‘illx

THEATRE ROYAL

:3: “UPC Sli'L‘L‘l. ii: ‘lllllll. ll). ll. \\ ( I. \\'.-\|

A Servant To TWO Masters ‘i'ui-

l3 Sui l“ Mur. "ilsplll iSiil iiigii 2.l5piiii. l.oinloii'x Young; \ii' in colliilioiuiion \\ iili ilic l{o_\;il Sliiikcxpciirc ('oinpun} pi'cxciilx

(‘iirlo ( ioliloiii’x liuliun L'oiiiul} iilioiii ;i xcruini \\ llii\L' ixxo lli.l\lL‘l\ girc xi'pui‘uicil lowrx on ilic run. li‘x irunxluii‘il I») In‘ “all. ol Iii/Ii l;//Iui l;illli‘ .lllil. dllL‘l' gill iincwn xiiii'i. ci'cuicx u iiinn} [‘l1}\l\';ll liii‘u‘.

Showboat l'iiiil Sui 3 Mar. “.l5iiin iSui inui 2.l5piiii. £4 £l". (lluxgmx

nnnrlciir opcruiicx (Hillpiill). 'l'lic ()i‘pln-iix

(‘liilx pi'i‘xcnix .lcroiiic lx'ci'ii unil ()xcur llgiiiiincrxiciii'x \lixxixxiiipi l1]ll\l£‘&il. lcgiliiriiig xiicli lop iiiiii'x ;ix ’( )l' .\l;iii

Riwr' uiiil '(Xin'i lli'lp l.o\iii‘ l)ui \lun‘.

TRAMWAY

:5 .\llk‘i‘l l)i'l\c. 3.x“ won. II’. ‘I‘i’. \\(‘. \\‘.>\l

Burning Bright 'luc i3 Sui 34 .\iuiz Spin i'l'lni & Sui iiiiiixi, £ II i£(ii_ l’i'oinixiiig ilcliiii oi \Iuiiip l’roiliii‘iionx. ;i ciiiiipiiii) L'\l;ll‘ll\llL'Ll l\_\ llx‘c'ldllllk'il ui'ior ilirccioi‘ x\ll\iill l’cclilcx. Slic'x iiiii'uriln'il .i iorgoiicn [‘ld} h} Joliii Sii-iiilicgk :ilioiii inulc llllL‘l'lllll) ginil ix xiiigiiig ii \\ iili help from ucriul uriixix. coiiipoxcr .-\llill'L'\\ l’opp} iiiiil xculpior/ilcxigncr lucqiiclinc (iiinn. Sec prcx icu.

u ilruinu

ill'dl‘ld :1 dance listings Theatre

8383mm

by Suspect; Culture a (li)~[)l‘U(lU(Zl;lUll With the Tron Theatre, Glasgow

an UHBU mmising Sill on 88 a eas

March 14 - 17 7.45pm £10[E5]

0131 248 4848

nd

oyal CCllm

Thea tre

EDINBURGH

1—1:”) Meir 1*i’p'i THE LIST 59