Clubs Glasgow

Glasgow, Thursday continued

CharI & Party

I CJ’S Madhouse III SIIIII'II IInI‘iIII'I'I) 'I'hc 'I'I'IIIpII-I. III..‘~()pIII .IIIIII. £4 I£3I (’rII/x I'IIIII'I llIIIL'\.

I Loveshack III l‘lll'} .\IIII'I'_\ 'x.

leIII .IIIIII. H IL'ZI. \VL‘UH}. .lllll IIIIII I’hiI xx iIh II hII'IIII nl I'nIIIIIIcrI‘iIII I'IIIxxiu.

\ iIIIIIgI' IIIIIIL' IIIIII II InIII'II nI (ll\L'U.

I Rumble III 'Ihc Garage I IpIII .IIIIII. U-l IL? I. \VL'L'IxI}. .'\l3\()llllk'l} L‘I'III‘IxI'h \IIIIII'III IIIghI. \IIII'II'II In Ihc gIIIIIII'I\ cwr} lllllL‘ xx iIh Iinlx \IIIII'Ixing In llIL’ \IIlIIIIl\ nl I'IIIII‘I hilx. IIIIlIL' l;I\IIIll'IlC\ IIIIII II)\\-III'H\\ IlIIII\L’.

I Shag Tag III I’rix iII'gI'. I IpIII .iIIIII. £4 IUI. \Vccklx. liIxIIIII'I} \IIL'L‘L‘\\llIl IIighI IIIIxI-II nII II L‘IIlllpIL‘\ IIIIIIII'I'icIII IIII'IIIIg

xx \IL'III'. L'\L‘l'}llllk‘ gI-h II IIIIIIIIII‘I' IIpnn I'IIII‘}. IthI. it \nmcnnc x‘IIII‘hcx xIIIII L'_\C. xnII xx I‘iIc IthI' IIIIIIIIII‘I' nII Ihc IInIII‘II IIL'\I In xnIII nxx II. xx iIh IIIL' iIII'II hcing IIIIII IIII'} llIL‘Il l'll\Il up In xIIII IIIIII ch hi/ II}. Mum'- xx iw. iI‘x I'IIIIIIIII‘I‘I'iIII hnuw IIIIII II'IIIII‘I' I'I'nIII Sn} SII'xI- IIIIII Kink} KI'IIII}.

I Skint III 'I'hc ('IIIhnIIxc. l IpIII .IIIIII. H III I. \Vccklx. I‘IIIIIx. PlIIIl'x IIIIII pIII'I} pIIp

xx iIh pII'III} nI III‘inIxx PI'IIIIIII\.

I Wired III Dali”). IIIpIII .IIIIII. £3 III'lnI'I' I IpIII; U III'II'I‘. \\'I‘I‘lex. (‘IIxIIIII IIIghI III lllL' xx I'nIIghI-ii'nn cxhihilinII-cIIIII- I'IIIII xx iIh II IIIIIII‘iI'I' lllll\IL‘ pnIiI'_\. ’I'hix I\ Ihc nIII_\ IiIIIc xx llL‘II IlL‘IIIlII IIIIII ll';IIIIL‘1'\ III'I' III‘L‘I‘plIIIIII' IIPPIII'I‘I III‘I'I‘. \I) _\IIII IIIIII'I IIII\L' In iI'nII _xnIII' III‘II SIII‘I'IIIIIII.

Glasgow Fridays

Pre-club

I Brian Murnin III 'I‘hc I.ix ing Rnnm. ‘)pIII IIIiIIIIigIII. I‘I'I'x‘. \VcclxI). III'iIIII L‘Ullllllllk'\ In ‘plII_x Ihc \nng\ IIIIII IIIIIkI‘ lllk‘ xxhnII' xxnI'III \iIIg'.

I Budda III IIIII‘ IIIIIIIIII. 8pm IIIiIIIIighI. I’I‘I‘I‘. \VI‘I'III}. ('III'ix ll;ll‘l‘l\ xpiIIIIiIIg gi'nnxc-II'II linuxc In tho l|\llIII pIII‘I} Cl'II\\Il.

193 PITT ST,

Olll 332 7522 “unusliaok193.com

72 THE LIST 12-436 Apr 2001 2001

I Chi III .\Ic('hIIII|\. XpIII IIIIIIIIIghI. I‘I'cc. MnnIhI}. 'I‘hc III'xl III II \III'I'I‘\\IIIII nl rIIIhI'I' I‘nnl nighIx. Ihc cxcning \IIII'I\ xxIIh IIIL‘IIII“ \IIIIUIIII III-uh IIIIII I‘lllIIl\ In IIIIIkx IIUII\L' IIIIII hnunc} Icchnn.

I Critical Mass III \III- 'II‘ Sim/x. NpIII IIIII‘. I'I‘cc. \VI'I‘IIIx. .lnII I-npp. IIIIII \nl. xinh II xx IIIIIII_\ pI-I‘IIIIIII' \I'II‘I'IInII. I'IIIIgiIIg II'nIII punk In llllllx IIIIII IIII pnIIII\ in hclxxccn. .\'nIhIIIg In IIn xx lIIl IIIkI' I‘iIIiIIg IIIIIi-I‘IIpIIIIINII.

I Cul De Sac III (‘III I)I' SIII‘.

9pm IIIiIInIghI. I'Iu'. “CI-III}. llUll\L‘ III‘IInII Il'IIlll II pnnl nl I).I\. IIII‘IIIIIIIIg

SII'x ic l)I)IIilIIl\IIII. I)nIIII'IIII~ ('IIppcIIn. (iI‘IIhIIIII \Vilxnn IIIIII KiI'I‘IIII .\II'( 'IIIIII,

I Edward’s III ILIIxxIII‘II'x.

Upiii nIiIIIIigIII. I’I‘I‘c. \Vcckl}. I'pIII‘III \I‘II‘I‘IiniIx IInIII KI'iIh I’} PCI' In gI-I _xnII gning l'ni' lllL‘ xx CL'IxI‘lIIl.

I Friday Street III lilIlk'lxlI'IIlH IIIU\\II\I;III'\I. 3pm IIIIII. {.IIII'ZI._III.\IIII1 .\lHlllI]I_\. \III‘IIII'I‘II. .\InInxx II IIIIII t'l(l\\|k' IIInIl \IIIlllIl\.

I Illuminations III 'l‘hc l.IgIIIIInII\I-. H.3Ilpm IIIiIIIIIghI l'IL'L'. WWII}. I).l I)IIIIII_x II)i\I'n X I IIIIII .'\IIIII II. IIII‘cIIchI \pin ‘InIIInI‘I'nxx. )I‘xII‘I'IIII). IIIIIII}. IIllI\lk‘.

I Nico’s III \icn'x. ‘me IIIIIIIIighI. I‘I‘I‘I'.

\Vccklx. IIIII‘I'} lilll'lh xx iIh II IIII\I‘Il IIp \I'II‘I‘IinII nI' .\'nI‘IhI'I'II. hip hnp IIIIII IIUII\L'. I Nomad III \IIIIIIIII. 7.31Ipm IIIiIIIIIgIII. I‘I'I'c. \Vccklx. KI'I\ KI‘I‘gIIII. IIIII 'I‘hnIIIpxnn IIIIII .'\..I. jnin ‘l )nIIIII' .III} III

Ihix pI‘C-I‘IIIII. I‘I‘I'c I‘IIIIII‘I‘II hiI‘I' IlIlII\ II IIix'I‘

lUllL'Il.

I Paul Cawley III .-\Ii' ( )I'gIIIIiI‘.

0pm IIIiIInighI. I-‘I‘cc. \VI‘I‘III}. III IIIIIIiIInII In running SnIIIII'x IIII‘IIklII'III xixlI'I' IIIIII'I I‘cnI‘Iik IIIIII I‘IIIII IIigIII I’xx I’hi. I’IIIII ('II\\ II'} \xIII‘IIh Iip I'ni' Ihc xxI'I'IchIII xx iIh III'IIIIII Ichx hI'I‘IIIxx. hip hnp IIIIII Ill'lllll I& IIIIxx.

I Rowan and Niall III IIIL‘ IIIIII BIII: I‘Iu‘. .\InIIIhI_\. 'I‘III' InI'IIII‘I' IIIIIxII I'L‘\IIIL‘III\. IInxx cnxcnnml in II ncxx \L‘IIlIL‘. IIUIIICII'IIL‘CPI10ll\L' IhiIIg.

G IIASG OW

I Russell’s III Rllvx‘IIix

npm IIIIIIIIIghI. I-I'I'c. “ccklx. I).I \IIxx IIII'Iu nIII IhI' hcxI RIKII. hip hnp IIIIII \xxingthII.

I Soaterama III XII-c 'II‘ SlI-II/x Igi‘nIIIIII I'InnI'I. .\pIII IIIIIIIIIghI, l’lCC. “Ix-kl}. .\II III‘I'nxxIIII' IInIII'II IIII'IIII xx IIII IIII L‘lIIPIIII\l\ nII Ihc llllL'\PU\'lk'kl. IInIII pIIIIII In III'IIIII I\ I‘II\\,

I Stateside Sounds III ‘I’III- SIIIII- IIIII'. ~I _[‘lll. I'I‘I'I'. \VI‘I'III}. I’IIIII SIIII‘Ile \I'II'x'h IIII.x'IIIIIIII'_\ lIl\Ulll'IlC\. I'nI'II \‘III\\IL'\ IIIIII IIIIIIN (llI\,

I Straight Ahead III Sp} IIIII.

‘)pIII IIIII‘. III-c. “Ix-III}. ’I'III- \IIpI'I'II SII'IIigIII .-\thle x'I'I‘xx \IHII \III'IIII-I‘II \IIIII. IIIIIIx IIIIII IIIIIII‘I'IInnI III/I.

I Syntax III 'IIII' IIIIII IIIII.

‘)pIII IIIIIIIIIghI. 3” MIN. \lIIllIIlI}. I)I‘|\IIIII'III'II. IIx‘iII Icchnn IIIII} III'III IInIII I).l .IIII‘I' IIIIII .'\IlIlIII .\IIII‘\.

I Tap-Moi-La III 'IIII‘ IIIP.

‘IpIII IIIiIIIIIgIII. \\Ck'l\l'\. .\ III-xx PIC k‘llll‘ IInIII. iII IIICII xxnI'le. ‘iIle l\\n IIInI‘I' hlnkcx pIII_x ing IIII'II I'I‘I‘nI'IIx in II pIIh.' II‘III‘IIIIIIIII'I} llll\ll I’IIpp_x nI l)I\IlIL‘ IIIIIII‘ IIIIII ('III'I\ .lik‘illl\. (iI‘IIIII‘\ lllL'.\ III \IIIIII‘ iIIIIiI‘ IIIIIIII. IIppIII'I'IIII} I ll;l\k‘ I‘nI'IinIg L'Ullk'k'lIUII\ IIIkIIIg in (ill\ pnp. \\ IgIIII I'I‘IIII‘II~ \Hlll. IIInII iII// IIIIII I.IIIiII \L'I'UIHC\.

I Troubadour III IIII‘ \III‘iI‘I) “All. ‘)pIII IIIiIIIIighI. I-I'cc. \Vccklx. 'I‘III' IIxInIIIIIIiIIgI} I'I‘II'I‘III' I).I I’IIIIII} pIII)\ I'xI'I‘}IhiIIg I'I'nIII III'IIIII Iznn In I'IIIII‘I'gI'nIIIIII Rwhluncc.

Club

I The Ark III 'I‘hc 'I'IIIIIII'I.

IIHIIpIII .‘IIIIII. £7 IL'SI. \VI‘I'IxI}. 'I'hc IIIigIII} II'iIIIIIin'IIIc nI ScnII \IIIx‘kII). \IiI'IIIII‘I Kilkic IIIIII /.IIIIIIIIn IxI-I'p Ihx‘ x‘I‘nxxIl nn IIICII' Incx xx iIh Inp IIIIIIIII} IIIII‘II hnIIw. xxhiIc Simnn I‘nx kix'lxx nIII \IIIIIIIIII xnI'III hnllw IIIIII gIII‘IIgI‘ in IhI‘ IIIII‘II I'nnIII.

0 Blood III SIIIIinIIIIc \I'IIIII' II’IIIIII‘I I’cIIchI. IIpIII .IIIIII. £5. I3 .-\pr nIII). 'I'III‘ III‘“ llllll\L' lIIII‘IIl \IIII\\ I'Iiw I\ CL'lL" III'IIIIIIg il\ \I'I‘nIIII hiI'IhIIII}. nII Ihc \IIIIII' IIII} II\ III‘nnkI}H III‘I'IthIIII. (InII l’xlII)\\\ xthII Ihc pnxlcrx III'c gning In Innk Iilxc. \I‘II'I'IIII HI I‘) I\ jnincd h} Ihc \Iigllll} Io“ \I'II'I'IIII KII'I'IIII .\Ic('IIIIII IIIIII

l.II\\ I'I‘IIL‘L‘ lllIgIIL‘x. SL‘L' I IIIII\I.

I Buddasole III ('IIIII IIIIIIIIII.

I lpIII .‘Nllll. £5. \Vcckl}. SnII'IIIIixic III-IIII hnnchn Slcx ic \IiIIIIIx‘InII lllzlll\ lllL‘ hnnIh III hix \I'I'inmlx high I‘IIIIIII‘I' \nIIII'III IlIIll\L‘ IIIIII gIII'IIgc nighI.

I Bump ‘n’ Hustle III IIIIIIII/II.

(Ipm .IIIIII II).I\ IInIII I IpIIII. I‘I'cc hcl'nrx- I lpIII; £5 III'IcI'. \Vccklx. I’IIIII 'I‘I'II} IIIII' IIIIII RII) mnIIII \Vnnle xx iIh linc IIIIII IInIII} RIkII cIle. hip hnp IIIIII \IIIIIL‘ L'lil\\lL' \Ulll IIIIII IInIII IhI'nxx II in In le'L'P Ihc I'IIpIII‘iI} I‘I'nxxII gning. :\l‘l‘I\L‘ I'III'I} In IIxniII III\2|P|)UIIIIIIIL‘III Il\ Ihix I\ IIIIC nI' IIIc hIIin‘xI I'chIIIII‘ I’I'iIIIIx IIIghII'I‘x III'nIIIIII. I Caliente! III IIIIxIIIIII. ()Plll ZIIIII. l'IL‘L‘. \VL‘I'lxI}. l.IIL‘II l.IIlIlI IlL‘lIIIII L‘IIIII'IL‘\} nI'(iL‘I)l'1-'L' IIIIII .'\ll(ll'L'il\ IInIII ()l‘ln IhI‘nIIgh In Ihc xx cc \IIIIIII III)llI'\.

I The Cathouse III 'I‘hc (‘IIIhnImn IIINIpIII .‘IIIII. [I hcl'nrc I IpIII: H IUI III'IcI‘. \Vccklx Rnck. gI'IIIIgc. iIIIIic IIIIII II Ilihll nI' hI'I‘IIIth‘III III‘i'nxx Ihi'cc I‘InnI‘x III (IIIngnxx '\ Inp \CIIUC I'nI' I'nx'kx‘I'x IIIIII IIIICI'iIIIII'cIIx.

I Electric Bogey III SIIthiIIIIc \‘cIIIII- II’IIIIIcI I’CIIL‘III. I lpm 331”). LII. In April. MnIIIhI}. I-‘nI‘ Ihc lIl'\l IiIIIc in Ihc IIIxIIIl'} nI Ihc lingo}. iI‘x II I'L‘\IIIL‘III\ nIII} IIighI. 'I'hix IIIcIIIIx .\IIII'I} n IIIIII Ali xx ill gI-I Ihc chIInx'c In I‘cxxIII'II Ihc IIIiIhI'III xx iIh II III“ \L‘I (II. IIIL‘II‘ IWI'CIIHICIII. IIIIII\L‘ IIIIII lL'L'll hnuw L‘\pcl'llilclllillIIIll\. I'illllL‘I' IhIIn Ihc ll\ll;ll \\ill‘llI-IIP\ IIIIII cnII-nl' Ihc nigh! \Inlx. SIInIIlII hc II gnnII nnc.

I Ethos III Q. 5pm 3IIIII. I’i'cc hclni'c

I Ipm: £5 IIIII‘I'. \Vccklx .\'cxx I'IIL'I‘ III Ihc Ilcclxx. I)nIIIinic .\IIII'IIII. \IIppliI's Ihc \nIIIIIII I.IIIIII IIIIII\L‘1IIIII gIII'IIgc gi‘nnxm. I EuPhonic III 'I‘hc 'I'cIIIpIc.

l lpIII 3.30am. LII IL'JI. \VchxI}. 'I‘I'cxnr Rcill}. Bill} .\lllL‘.'\lL‘L‘ IIIIII I’IIIII Mcndc/ \pin lI'ilIIL‘L‘ IIIIII hIII'II IlUll\L‘ xx iIh II I'unkx ngc In II pIIchcd-nIII cIIIh nl' llp-lIH‘-Il

kiII\.

I Fresh III lillk' l‘IIIU l I‘Illlg‘x‘.

I IpIII .‘IIIII. £5, \VI‘I'III} \III‘III‘III‘

pInx IIlL‘\ II Innxc IIII\ nI hnuxc IIIIII IIIIIII‘ x'III\\II‘\ III‘\\II\IIIII\. \\IIlIx‘ \IIII_\ ka‘lx\ IIII‘ IInph_x Rnnm xx MI 5le .IIIII ‘IHx IIII\ III IhI‘ Inp g.I_x \I‘IIIII‘

QThe Funk Room .II [M \IIIII-x, IIIRHpIII 3. ‘IIIIIII. {III III \pI \InIIIhI}. SIIIInI‘. IInIIgI- IIIIII \IIIIII‘xx l)I\IIIL‘ l'lllI IIII' gIIIIIIII nl IlllIIx. IInIII IIIIIx In \IIInnIh. nIII In III‘“. 'I III\ IIInIIIII. - IIngx‘Ix' “L‘IUIIIIHI; I).l Snnxxhnx III II“- IIIIIII} InIII. xxhn'II III‘ .IIIIIIIIg lIl\ IIIIIII‘ IIIIIIk \l(‘\\‘ n! I IIIIIIn llllIIx In IIII‘ pIn x'x‘t‘xllllg‘x

I G ‘n’ D .II \IL'IIIIHN I IpIII KIIIII, [5 IN I. \\I‘I'Ix|} l)lk‘\\ \IIIIIII .IIIII pIx‘pIIII‘ In pIIII} III Ihc IIIIIIII InnIII xxIIh I).I\ III (illlllIIlI‘ \pIIIIIIIIg IIIIIII‘I‘ I‘IIIxxlI‘x. gIIIIIgI' IIIIII Iinuxc IInIII IIII‘ I'nIIIIIII‘II‘IIII \‘IIII nI IhI' \px‘x'II'IIIII.

I Goodfoot III Ihc Ix’IxI'mIII‘ (‘IIIII \I'\I IIIIII‘ -I \III).

I Kinky Afro III SIIIMIIIIII‘ \I‘IIIII' II’IIIIII'I I’I'III'III. IIpIII .iIIIII. In. I“ \pI .\lHlIIIlI_\. \II 'I'IIgnI'. nIII' nl (IIIIIIIII'x II'IIIIIIIg III'IIIIIIIII‘I’x IIIIII IIIIIII'I~I\ |IIIII\ \lIIIlIkWM Rnhm IIIIII IL‘\IIII'III IIIIIIII IInIIpI' .‘\\\II}IIIII InI .I 'IIIplxI'h \pI‘x'IIII.

I Kofi III .'\II [III I IpIII IIIII' In I [SI \VI'I'III}. ()IIIIIIIx IlHIhI‘ lllllI‘\ IInIII .\IIIII|II'xx Ih'IIIIIIIInIIII IIIIII ( IIIIIIIIIII .\IIII'IInIIIIIII. pIIIx lixc pI‘II‘lexlniI IInIII I'II (‘IIIIL

I Life III I.iIx'. IIIIHII .iIIIII. [5. \\I-I'I\Ix. SIIIIII'I .\lx‘( ‘IIIIIIIII IIIIII \\'II_\ III' I)I\nII IIIIIII lllL' du‘h xx IIII II llllllx IIIIII \IIllI \I'II'I'IInII I LIVE III I III' ( ilIngnxx SI'hnnI nl .\ll, IIHIIpIII .IIIIII. (IIII‘. III-\pI. .\InIIIh|_\. 'I'imx' InI' \nIIII' IIInI‘I‘ l.l\L' IIIII'IIII‘IIxI' VixIIIIl IiIIII'I'IIIiIIIIIx-III. l'pxlIiiix. SIIIInII I). (iI'I'n. .'\IIIIII1. I’IIIII RIM‘I. Mniph} IIIIII .\I(‘ (illlll\ pi'nx iIII' lllC ll;l\l_\ III\|I III'IInII. \\ IIIII‘ ()Il-l .iL‘I‘III‘C IIIIII \IIIIII'\ IIII IIII‘II \'.I IIIiIIg. III Ihx‘ \"II'. IIII'IIIIxxIIiII'. IIII' I).I IN“ “(Hill IX“ I|IIIII‘ \l) L‘I'IMIII‘III III‘\\II‘ Ik I-'I‘Ii\ pIII_x IInI. xxxI‘III}. ;l\\ xxigglin' L‘IL‘I'II'II.

I Loose Joints III The IRIII .\'nII- (‘IIIII I IpIII .iIIIII. l'lI‘L' III‘lnI‘I' I IpIII; L31 III'II'I‘. \VI'I‘III}. chiIII‘III szchcc l\ IInxx II} iIIg \nln IIIIII IIIII'I'IIIIIIIIg lIl\ III'nIIII llll\ III (lllllL'L‘l-IIIIII' I'III\\IL'\ IIII IIll llpxlIIiI'x/Ilnxx ll\lIlll'\ l\;l\l\ xx iIh IIII' SIIII‘IIII L‘I'I'\\.

I Mad Dog III 'I llL' SnIIIIIIhIIIIx.

I Iplll IIIII‘. Ulk‘. Inn I‘IIIIIII\ III I‘II‘I‘II'I). II‘I‘II IIIIII hIII‘II IIIIll\L' I'I'nIII \le ('I'IIig. .\lCl.L'U(l. I).I RI‘III. 'I'I'III'I' IIIIII IInI'g.

I Manga III SIIINIIIIIC \I'IIIII' II’IIIIII-I I’I‘III'III. .\InnIhI_x. .\'I'\I IIIIII' -I .\IIIx xinII I llltlL‘I'l‘Il'L‘ RL'L'III‘IIX

I Mas III .\III\. IIpIII .iIIIII. LII). \VL‘L‘IxI}. SPI‘I‘IIII gIIL'NI .III .\lIII\ xinl'I\\ Ihc purl}.

I Media III .\II'IIIII. I IpIII .IIIIII. U (£3 I. \Vcckl}. MI‘IIIII IIIIIIIIIInII IIII'iI‘ IIIIIiIIxII‘I'IIIII IIIIIII'I' pnlix'} in IIIxnIII' nl 7II\ IIIIII NIIx I'III\\iI'\. \I) gI‘IIII )IIIII' \hIIIIIIII'I‘-pIIIIIII'II \llll\ IIIIII gI-I nII IInxx II. QMidi Hi Fi III 'I'III' chli‘cxx I-I‘I'I‘}. IIIpIII SIIIII. £3. 37 .'\[)l nIII}. 'I‘hc .\IIIII III II gIIIIg pIII_x han In [K hip hnp'x IIIL‘II nl' Ihc lllIIlllL‘lll. Mark II Ik IIIIIIII‘. IIIIIII‘II IUI' Ihcii' iIII'I'IIIIIIII'} IixI- [)L'I'IIII“ IIIIIIII‘I‘x IIIIII \IIII nII II high IInIII llIL' \III' L‘L'\\ III I'L‘L‘CIII \Inglc 'IIII‘ l.IIl\III)\\lI.' SCL‘ llillixl.

I Mystec Beats III RnI-kxx \ IIIIscIIIcnI. III.3I)pIII 3.3IIIIIII. IBIwa I'I'nIII Ihc \III‘ich IIIII' III III..‘~IIpIIII. £5. I3 Apr. .\InIIIhI}. IiIchI‘nhIIxin|Ihli\IIIcIIIIIIIIII} III” I\ xx IIIII Ihc} L'élll iI. IIIIII xxh} \hnIIIIIII'I Ihc_\'.’ I)ii‘I_x Wrigng pi'nx IIlC\ Ihc \pI'CII} L‘IL‘CII‘II L‘lll\.

I Octane III .'\l£l\l\4l. .\'L'\I IIIIIL' 37 .r\pi’. I Pressure III 'l-lIL‘ .'\I'L‘IIC\. \I'\I IIIIII‘ 27 Apr.

I Solemusic, NoTun and Budda present: III IIIIIIIIII ll);lI\IL'_\ I. I Ipm 3am. L'Ihc. I4 Apr nIII}. chulIIrx (icnll .\InnIlanI IIIIII ('hrix IIIII‘I‘ix IIIIIIxc rnnin I'nI’ Ihcir \pcciIII gIICxI Ricki .\lI)l'l'I\Ull. RcccnIIx signal In I’clc 'I‘nng'\ HIRR. Ricki'x I'IIIIII'II xxni‘lIIxx iIIc lnI‘ I1I\ pl'I)IlllL'lII)II\. I‘cmixcx IIIIII I)Jing \kIII\ \n xx c I‘IIII mpch IIIUI'L' IIIIIII II chx \cni'ching xncIII IIIIll\L' gi'nnxcx InnighI.