I Digital III' IIL' I’Luc \IIIIIIIIl} \c‘xi IIIIIL' 5 \III}

I District .II \II.. \IIIIIIIII:I \I-xz IIIIlc 5 \III}

I Divine Divas .II 'I IIL' \L'IHII‘ 'InI‘ IIIIIII‘I, IIIIIIII ll \I‘I \IIIIIIIII}. Rc I.IllllL‘Il nI IIIIIIIIIIIcIIK \\UIIIL'II IIIII} L IIIII IL'IIIIHIIIL' j_'ll'\‘\l [H

'I III;I II)HII\I \IIIIIIIIIIIJ {XIII}. LILIII .IIIII II;IIIL'I' IllllL'N .\H IIInIIh IIIIIII IIIc III:;III :30 [II I.( S“ IILIII‘IIIIIII

OThe Easter Party .II lam; Kw. l IIInII. IHIIIII Rim. I l.\III mm}. 5.!) ILIHI III ;III\.IIIL'I' IInIII ]I.I:II\’III.IIIII}_' L'IllI‘ IIIj_'lII\ and III: IiIIlL' \IIIIIII (".III'. Hll IIIL' IIIIIII'. .\I.I\\l\\‘ I‘.’I\II [ILII \L'L'\ IcnIIIII}: jg;I_\ IIII‘IIIII}. II;IIII IIIIllx' IIIjJIle '|;I\Ic. in} and I Incl) puma IngL'IIIcI‘ III .I hmIIIIIIII IIIIIIfJ. I’ltk'k'x‘II\ II'nIII IIIL' L'\L‘lll \\ III ;_'II Immudx S()I,.'\S.IIIL‘III\V;1|I\I \II N \IIIIIIIIII L‘L'IIII'L'. SI‘L‘ IIIIII\I

I The Egg .II 'I’III- \M-c Ru] “III. llpIII .iillll. Ll IL ISIJI. \\cc|\|_\ Mill IIIc hcxI IIII\ nI IIIIIIL‘. (Illx gnuayc. \III'IIII'I‘II \HIII. \IMI :IIIII \IIIIIIIIII'm'kx )IIII'II' lIkcl} In \IgigpI'I' nun“, \HIIIU IIIIIIjJ\ llk'\L‘l' change

I Electric Barbarella .II IIIII} IIIIIII l'IIInII. .\InIIIlI|_\. \ml «LIII- .‘h \|H

I Essential III 'I II\' I.l\|IIIII lx’nnIII. IIIMIIIIII .hIIII. (7 IIQiI. II .\[II III‘L'I. \IIIIIIIII}. RIIIIIII l~nII|I\ KI'HII IIIII\‘\ IIIIII Inn“ \\IIII .\I;IIIIII \iIII‘llIIIlI' IIIMIC/I'I'hkn I)I\L'HI lnI' \HIIIK' ‘cxxi‘IIIIIIl' IInIIw aIIIIl yIIIug'I- ilL'IIIIII. I)IIL' In ;I III'III'IuIIIIIIIIIg.‘ Iv \IIIIIIIc. plcuw L'ilII \I'IIIIC In L‘HIIIIIIII IIII\ II.IIL' I Eye Candy ;II ("IIIII XII-I'I-IIIIII. llpIII .KIIIII. £11) I I‘M; LII III lam} (II'L‘\\. H Apr. I’III'IIIIjJIIlI). I\’C\IIIL‘III\ ('II'III‘IIIL' I’nlhlul‘. \L‘IilI IIIII'IIIII ;IIII| \k'II (‘I'nnkxInII IIIle IIII‘II‘ IIII;l|llHlI\. g..'|;IIII lInIIw purl). RCIIII‘IIIIII'I‘ In ‘I )qux L'I‘Illl nI' \I‘I‘IIIII‘.

I Fiesta Latina ;II 'ch IHI Rmx I-IIIUII. XIIIIIIIII}. NL‘\I IIIIII‘ 5 .\I.I_\.

I Freefall Edinburgh :Il 'I’III- III'IIL‘}L‘HIIII‘. \InIIIlIl}. \L‘\ILII1I\'.\ .\I;I_\.

I Headspin ;II I'III- )IIlleJIILIIIII. IIHHIIIII Rum. L“. 3| :\]ll, \IIIIIIIII}. 1.;le IIInIIIlI \\ IIII IIIL' I'INIIII'IIh \‘.§I\ l'iIIlIIIIL‘LI \II II'\ Ilkcl} III;II II )IIII‘II' IInI pI‘nIIIpI :IIII‘I‘ npcning. )IIII‘II Illl\\ IIII\ IIIIIL‘ II‘IIIIII‘IIIg \III'L‘IIII IJIII'xlx IIIc I'IIIIIInIIIlIcI'x. Ix’c\II|III;_' IInI'III;IH_\ III Iilu‘II‘ic ('IIIIII‘ III \IIIIII'IIINICI. IlIc HnIIIhcrx like In IIII\ II IIIII'c purl) \I_\ lg IIIIII \UPPIII'I ;l\ .'Il\\;I_\ \ cnIIII'x II'nIII (‘nIIII \IIIIIII'. I);I\;I. Slcw .\ll\llll ;IIIII chum»

I Hell On Earth III 'IIII' \I‘IIIII' IInlI I‘lnnI‘I. lIIfiUpIII 3am. L'IIII‘. II .\[II. MnIIIlII). liw I'nI'k lI;IIIII\ II‘UIII .\ HIPIII :IIIII IIIL‘II II;III‘ \IIgIkIIIg IIIIII le'UIlI IIIIIIIIICI‘iIIg IIII IlIc IIIIIIL'CIIIIIII‘ II'nIII IlpIII. Ii\pu‘l L‘\L‘I'_\IIIIII:_‘ I'I‘nIII \IuIIIIIIII I'nck In lIll~llIL‘l;II cluxxicx and ;I \II'IcI IIII pnp pnlic} IIII'nIIglInIII.

I Inside Out :II ’I'III' I.II|IIIII RIIIIIH. .\lnIIIIIl_\. I.;llllIL‘II LILIIL‘ ZN .\pI‘ \\ IIII .\I;IIII'n I’iu‘nIIn. .lnlIII Kcll}. .\I|(II;IL‘I Kilkic JHII SiIIInII I'n_\.

iillll. LII I L l I.

MORE TO FOLLOW IH MAY...

IIII '\.-.!II: 11% :.' I I II1I\I‘L\ .\: 1.2m

III.I;: \ (II.I\.II‘.\' I'.:va. .: .'. I\'\I\ICIII\ IUL I5. II III'UIA ‘.'-.I'.5 i. \IIIIIII IIII. \IMI' 3i

I‘ILIJCI. LII! I I! IJoy..II ‘x'I

\III I Jungle Magic

I Last Night A DJ StoIc My

Wife .II I'n \. N. \\.-.-;..g\. I‘Il .:I \..I. V\‘iIIIIII.\II'I\I ‘;‘|"l‘.\

IlIIII'

I Latin Explosion

(IIIII. I‘II‘III ;.IIl \‘IL'I'IIIR \I"\\ I I III "I IIIIIIIIIIHIIIII I'M?» v. III] IIuIIII' I v IR‘:'IIII‘.C|\ ..;;I1

\IINIJIIIIIIIIIIIEI .‘I

\\IIl\ II IIII IIIIIy

I Latino Locc .;L

IIIIII. ‘lII. III: .'\_ I.I II» ,.' "I III'\:;\'\I I-H; ILuvely -' :‘II 5; !II;\[H .II. .

IIII‘ IIIIIIEI‘I I‘....II.

IIL'III‘III‘IK III"! 'II

I..II:;I Hm i IIIIIIIII‘ .IIIIIII' .I II; \I' In \IIIIII' I‘iill II’III . IIIL' IIIIL I. IEIIU ‘I. lnIIIIII}. I\ .IIIII .I.;II.=.II:1

II'III‘.IIIIIII'IINWIJ III IIII' |II.III'I II‘I'IIL L II.III;'I' III IIIIII‘fC IIIg'lIIx Izmv III;‘II I.I\II2IIH ILII‘IZ II x IIIIIIIIII iI.;:I\‘..'\ I:

\I.I;II;\\

I The Mambo Club.

(' ..I ,. Il\\IH1I\II I‘II.|

IIIILIIII'II' ‘\.II.I I. IUW‘CJICII XIII ‘. I‘ i‘“

I.III.:IIII IIIIII: IIIII- IIIL‘\I!\‘I:"\'\I‘22“IEL II.

IIII_~._':II III Inna ..

I Messenger Sound System-I

IIII‘ I‘IIIH‘W‘I il‘III ..

\III IIIIIIIIE'IIIII I\'I‘I".\ II.

\IIn\‘.I.I~c

IL'IUL IIIII\ \I‘IIIhI \\ III;

.IIIII nIIc III IIII' IIIm: mg:

IxIIII\\ II In plIII‘IIIIg: I’Is

IL'L‘k'IILIIII‘- IIIIII .I..I.::II: ..

.IPIX‘.II1I|}'II\'\III'IIth'II“\

I Mingin’ .II \IIIIIIII IH NIIIIII $.IIII 2‘. .‘

\n IIIIIIwIIw.

\\|II‘I\‘ IIK IIII‘ ILIIII III my

I \I‘f

j'II‘. II‘I'I III\I

“LII i‘.1\ i\\ IIIII‘ I27 '1'

I‘\IIIII

1IIIHI';

II;IIII\‘ IInIII IIIL' Ic~zIII-III\ I'II' III

|)I'IIIII\II'I .IIIII \I.Ili .Im IEI.I=. II...' IIIII IIIL‘ IIL'x III. II!\‘\\ L’IIIII' III

.\IIU_‘_‘L'II1'\'I.l“'\'\>\IIII.I\\'II‘I\'7

IIH\\II lIk'll.

14TH APRIL KEV WRIGHT 8. 20TH APRIL CRAIG SMITH

v H , ' ’3 ‘4 .- ' ‘.-u. ‘r: I m‘ mtflm 5‘s i

k1! I) 2; h

ii L-erkjr“:iibi'uli

W: I in P:

g: 'r". Lust);

.AOAPTATIOH om

BACK

WE HAVE FORGET THE CHOICE. TO

TO MINE.- THE OAHHY TEHAGLIA. HICK'WAR POT IH OHE PLACE

KEO two arm's BEATS. mam! IIAIIcE noon IIII ll! Oll'lllllllll Em: THE

OPOT ALLOW]

Oil-CHART!!! OIIT

A OJ ITO SIIR "

'ALIIMS. ..OAVE

LIAVOII

WELL

OARKESTRECESS 'JOTTOBEHOLO

['11

C

."t ".Ii't: “\ \1 Atoove m II .II.‘ III‘CI “inl'v

L.ch

20 u s

Irv/egroow:

I The Party I‘

w .’ a 1‘ ‘. a} l

' SATIWSOCII AS' I swam, same All m, w-IsmgIsuss..z I

.All . ., um-nmulm . --

me POSSIBILITIES m ENDLESS. IImII our own THE wuum COLLISION. I6 ‘OFTIIE amn'qnusmou Is

m-uusicucmsgnu . ._ . mm-mnrsmmmm-umu. WA Ina, . ma

Iubs

III. '

COURSE SET-

F/flfl-

2-6 CALTON RD. EDINBURGH EH8 80C TEL. Ol3l 557 2925. EMAIL PIVOCAFEUI‘YAHOOCOM

(ileIHl'dlllJilUll a II E e I II II e (“31 524 9691

.IIFFE

THE Ll

ST 81