Eduardo Paolozzi: Calcium Light Night and Other Works Sui 3] .'\[II “M III \Iu} I’IIIIIS nl I’anIn//1\ (II/l Ill/II I 10/1] \IUIII .iIIiI nIIIi'I \‘.nII-.\

LEITH GALLERY

()5 'I Iii' Shnii'. ‘5‘ 5355. Inc I’ll

lIani Rpin; Sui I Iain ~1pni Katherine Campbell Legg 'Iui-

I" Sal .‘\ XIII _Ii‘\\ i'IIL'I'}

Alastair Fiddes Watt and James Watt 'Iiii' I~ \al 3\ \pi \i‘u painInig\ Ii} r\Ia\Ian I'uIiII-\ “all .lIIII Iaini-x \\uII Michael McManus 'liii- I" Sui 3S ,'\in Si'iilpliuc

MATTHEW ARCHITECTURE GALLERY

l‘inwi'xil} nl IziIinliui'in. 3H ( IIJIIII‘L‘IS Slii'i'l. (fill 33-13. .\Inii I II Illani Ipni. Vienna Heldenplatz 1848-1998: Myths and Masses I'niil Sui 3I .\pi_ .r\n mInIuIinn Ii} .\II\;I l)I)lIL'Il

NATIONAL GALLERY OF MODERN ART

III'IInIiI l\’naiI. (i3-I (CHI) IIi‘i'nIiIi'iI inlninialinn H3 33M)». \Inn Sal

IIIain 5pm; Sun nnnn Spin. ('alc. Circle Of Friends: Leslie And Sadie Martin And British Modernism From The 19305 l‘nlil Sun 33(II'I..\1'I‘IiiIi'i'I Sii'l.c\Iii‘ \Iai'lin I IUIIS 3Ilillli .ilnng \\ IIII Iii'u \u'hnlwn aniI \uuin ( iaIin I'n i'ililml Ihi' \I'nnnal puIiIii‘alinn (in /i': Ill/(’I'IIIIIIHIHI/ Suzi ('\ ()1('u/M/I'ih/qul/I. \\IIIIK'III\

\\ Ho and mini lIaiIiaia III-puni'lh \wi'c i'i‘xpnnxihh‘ lni' IIiI' niaga/inc'x Ia_\niII. \Vhilc \\iil‘I\lll_‘._' nn Ihi' pulilu'alinn. IIIL' \Iai‘lim Iiccainc Iilclnug li'u‘iulx \\ iIIi Ii'aiIing :Il'IISIS aniI aicInIi‘I‘Ix, ’I'Inx I'\hi|iilinn lcalui'i-x \\iil'I\\ Ii} (iahn. III-puni‘lli and \\aI|i\. ih'au n li'nni Ihvu' I'nlli'i'linn Ingi'Ihi'I‘ \\ lIIl \xni‘kx li'nin lhc (iaIIi'i'_\ '\ nu n unllu‘linn.

NATIONAL GALLERY OF SCOTLAND

Ihi‘ .\InuniI. (13-1 (i3IlII Ii'i'cni'ili'il inlni‘nialinn 333 33mm. .\Inn Sal

lilani 5pm; Sun nnnu Spin.

Andrew Geddes (1 783-1844) Painter And Printmaker l‘nul Sun 3‘) .\pi. .\ inaini' i'\hiliilinn nn lnan iIi‘xnlciI In Ihc \\ill'l\ nl paniII'I'. iIi'aIci' anil L'UIIL‘I‘IUI'. ,\IliIl‘I‘\\ (ii‘iIiIL‘S. I‘l'illglllg Ingi‘lhi'i‘ Ill nl IIIS linth \iiii'kx a\ a Pill'll'llllISI aniI Ianilxcapv paiuli'i'.

Pope Clement XIV, Lorenzo Ganganelli I'I'I l I .-\pi', I345an ('hi'ixlnphi'i‘ Ilmwixnn'x painIing ix ilixcuxxcil Ii} |Iugh Ili‘lxi‘}. I'iu'aini' aI (i;IIll\I\iil'HlI;_‘Il lIUll\k',

A Women In Bed by Rembrandt l'l'l 31) .\pi'. |3.-15pni. ('aIi‘inna Black ihxcumm Ihix paiuIing li_\ Rcinlii‘anih.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY ()uci‘n Sli‘i'cl. 031 0300 ii‘u‘nI'IIi'iI inlni'inalinn .33 33mm. .\Inn Sal

IIIani 5pm; Sun nnnn Spin. ('alc. I'I'i‘c. Josef Breitenbach I'nIil Sun Hun. 'Iilic Ill'\l IIi'iIixh \IIU“ ing nl i'ai’cl} \ci'n

fruitmarket” the gallery

~15 Market SII'I‘OI Edinburin EHI IDF

telephone: 0131-225 2383 facsimile:

OI3l-ZZO 3130

piilllallx Ii} (iI‘i‘niuu \iiici’ipuu pIinIngi'apIici' JIM-l IIICIICIIIXIL’II

ilh‘Hi l‘)\~1i.,\\ai'cgulai'pnnli’iliulni'in Illk' I 'niImI \Ialw In niaga/nicx lmu , lulium anII l/iu/u I '\ li’u'jmu‘. lIlCSU I'aIL' pIinIngi’aphx pi'nihigcii leni'c Icax ing Ixui'npc in I‘HI haw i’cniuuicil Iiiililcu lIIIllI IIIS iIcth and iiigluilc nnagm nl I.IIIlHlI\ .II'II\I\ anil \\ I'iIi-ix uhn \aI lnI' Inin III Ihc I‘lillx

Thomas Carlyle: A Hero Of His Time l'uIiI Sun Hun. .\n mhiIiiIinn iIi'iquIi-il In IIic SgnIIhh IIISIIII'lall. \IK'MI \UIIIIIIK’IIIIIIUI' .IIIII c\\.i_\ ISI. 'I IliilllaS (‘.ii‘I_\ Ii- I I_‘)5 INNI l\\I1H\L‘ IIICIII'ICS aIinuI IIic puhhg'x III‘CII lni Iii'i’ncS inxpu‘I-il Ihc k'NIIII‘IhIIIIIk‘III nl Ihc \alinnal I’niIiaiI (ialli‘iicx in InniInu anil I‘.iIIIlI\Illj_‘Il.

Portrait Miniatures From The Clarke Collection l’niil Sun I? .luu ()u-i' 3” piII'II'IIIIS li‘nin IIIIS nulxlanihng I‘nllix'linn nl Iziii'npcan IIIIIII;lIlII'k'\ iIaIing li'nni ISM) In I33”. gn nu ihxplay llljJIIIIjJIlIS incluili' \lk'lllllih IIiIIiaI'II\ nip} nl IInIImnK pni‘Ii'aiI nl IIcni‘} \'III and .lnlin lIiiSldllSi IaIc niiiiialin'c nI (ii-iii‘i'al (ii-ni'gc .\Inni'k. lxl I)uI\c nl .\Ilii'i'inai‘lin

Hope James Stewart: Recent Explorations \Vi-il IS .-\pl'. l3.-15pm. .Ii'auni‘ (‘anni//n l'i'nin Ihc l'uiu‘i'xil} nl I‘.IIIIII\lIl'f_'Il gin-S a Ialk.

H.R.H. Edward Augustus Duke Of Kent And Strathern by Peter Turnerelli “MI 35 \pi‘. I3.-15p|n. SuSanua Ki'i'i‘ iIixyuxxi'x ’I'ui‘nci‘iilli‘x pnI‘lI'aIl.

NETHERBOW ARTS CENTRE

II 45 Iliin SIiu'I. 550 t)S7I)/3(i»l7.

.\Inii Sal Illani 4.30pm. Christopher Charway 'l'liu I3 Sim I5 .'\]il'. IIII‘ (ihanaian ill'lISI \IIH\\ \ painlingx \\ Iiich i‘cllu'l IIIL' cnlnin' and \ilii'ani'} nliiliahaian lilc.

NEW-CONTEMPORARY- ART.COM

()n Iinc gaIII‘i'}, \\\\\\,IIL‘\\ L'IIIIIL‘IIIIIIII‘;II'}-

Miniatures One 'I'hi- npcning mhihilinn lni' Ihix Ilt'“ nu Iinc gallcr} \\ IIIL'II \IIII\\(;I\L‘\ Ihc \Hll‘lx nl iip—aniI cnniing :II'IISIS li'nni (ilaxgnii and Izihnliiu'gh \\ iIIi all \\iil'l\\ a\ai|a|ilc In Iiu}.

THE NEW STREET EXHIBITION SPACE

I~l \L‘“ 511111.558 “(ill-«l. \Iinl SaI

I lain (Lillpni. l'nIiI Iali‘ nn IInngn ('Iuh niglilx.

Visual Science Sun IS Inc 34 :\pl'. Ian I‘i‘i‘guxnii nI l)c|la \iIIi'n cui'aIcS an mhiliilinn nl \ ltlL‘U ai'I l'caIui‘ing raw

\ ixiialx. Ihcali'c liacIah‘npS. \ iilcn aI'I. 3|) aniinaIinn. pi'njcclinu aniI \hni'I IIIIIIS. .'\I'II\I\ iiiI'luiIc Iin. |.ilI|c Sinnm. .\iichinI' I‘i'i'guxnn. KII'SI} \VhiIcn and i.\II I/.

Jan Nimmo Thu 30 .'\pl' Inc 3 Ma}. \VnniIcqu Ii} (iIaSgim liaxi‘il ai'lixl .Ian \iuinin \\ IIIISL‘ \xni‘k ccnii'cx nii Ihc

r]; I -

pnliIit‘aI \Ii'uggIc in Snth and ('cnii‘ul Amalia:

THE NOMADS TENT

:I SI I.CUII.II'\I‘\ I..IIlC. “II: IIII:

\Inn SaI Illuni 5pm; Sun Ilnnll 4pm. Colour 2 l'iiIiI 'Ihu I3 .-\pit .\ \I-Iluig ulnluiinu nI ;iI‘\Il'.I\'l \\.iII Iiaugnigx iIci‘iwiI li’nni I‘Ilh u'iilin'} linkiin lIaI \Ii'aw lcnI iIix IIICI\ uhu‘h haw Iwcn laxhinncil inln [hi-Sc (HIHIII'IIII .II'I\\iilI\\. The Rug Odyssey l‘nIiI Sun I i \Ia}. Ix’ugx. lxlIllIIS. .ll'IL‘I.I(I\ unil [\Iliilngl'aleS t'nIIcI'IcII li'nin IIic iinniuilu' .uiil IiiIiaI pcnph- nI Ii‘aii.

OPEN EYE GALLERY

"5 3‘) ( 'uinhci‘lanil Slit-cl. 55" “>3” .\Inn I'I'I Illain (\Plll; Sal Illani -Ipni. Simon Laurie, RSW, RGI I'nlil IIIlI I‘) ,-\pi'. I’ainlnig\.

Edgar Holloway And Friends I'iiIiI Hill I‘) .-\pi'. \\ni‘I\\ Ii} I1iIgai' lInIIn\\a_\. \Iclnlnxli I’all‘ick. \Iahcl Rnylx. ('IiaI‘IcS \Iiii‘i'a}. \VIIIiani \\’iI\nn and Ian I'Icuiing

Andrew Wilson l‘uiil 'Ihu I‘) i\pi'. ('ci‘ainicx.

Whyn Lewis Sal 3I .'\[Il‘ 'I‘Iiii III\1;1_\. \cu paiIiIingx.

Charles MacOueen Sui 31 .'\pl' IIIll Ill Ma}. Ru'cul paintingx.

Anna and Sarah Noel Sui 3|

.'\[Il‘ 'I‘hu III .\Ia_\. ('ci‘ainu'x.

Gail Klevan I'niil 'I‘hu Iii .\Ia_\.

.IL‘\\ L‘IIL‘I').

OUTRAGEOUS ART

I7 I‘) Hai‘i‘la} Plant-177 3033. Inc SaI IIUIIani (w.3I)piii. chameleon-arts.com I'niil Sui 33 Apr. InIcrucl gallci'} \i\i\\.cli;iiiii‘|i'iiii- {II'INUIIIL a \ichxilc lni' Iidinhuigh~haxul :II'IISIS. gn Iiw \\ iIIi an mhihiiinn nl' IIII\L‘(I Inciha uni'kx including gi‘aphu~ III‘Sign. painling. \L'IIIPIIII'L‘. cci‘ainicx. Inlilcx. l‘iuniIui'c Ili‘xigii and Silk painting.

PATRIOTHALL GALLERY I\\':\SI’SI I’aII‘inIhaII SIIIIIIUS, nII ~13 IIaniiIInii I’Iau‘. 335 I339. Hail}

nnnii 5.30pm ni‘ Ii} appninlnicul.

Ann McCluskey: Interim Project I'nIiI “til I I .'\pl'. 'I'hc i‘cxulix nI ai‘Ii\I .'\Illl .\IC( .IIISIxL‘) .\ YL‘III' HI~ IllL' .-\I'IISI i‘cxiilcnc) in Sighlliill lcaIuring [\Ilillilgl‘aplh. gral'liIi an and nun-ii iiicIIia h} parlicipanix imnlwd in llu‘ pi‘njccl. Sharon Quigley and Susan Woods Sal 3| Sun 3‘) .'\pr. Rcccnl painIingx Ii} Iun Iiilinhiu'gh—hawil painlcrx. Sliai‘nii ()iiing and Suxau \Vnndx. Quing Iakcx IIISPII‘UIIUII l'i‘nin chIiilai‘ \Il'llt‘llll'L‘S. palicrnx and lni'nix

\\ hiIc \Vimdx‘ paiiiiiug\ aIIuiic In cincnialic Sci'ccux nI cnlnui'.

THE QUEEN’S HALL

(.IL'I’I'x SII'L'L'I. (m? 7770. .\l()II Sal

IIIaIIi 5.30pm.

Etta Shade - A Closer Look At Edinburgh l‘nIiI .\Inii .iIl .-\pi‘.

\VIIICIUIInIii'x Ii} IiIIa ShaiIc inxpii'cd h}

listings Art

lhc hISIni’u‘ul (Inwx nI IniIiiiIiui'gh'x Iliin Sii‘ccl.

Michael Kinane: New Horizons l'uiiI \Inu In ;\[‘I \\.iicicnlnui painnngx nl Ixhnhuigh

THE REYNOLDS GALLERY

n3 I)uI\Ini Silva. 55‘ ILISII. 'I‘ui‘ Sal Iqui Spin.

Spring Exhibition l'nIiI Sal 3.\' .-\pi. \L'“ panilingx Ii} .\ngi‘la .\I.II'IIII. .'\Il\i\ll \\ iIIianix. \aialu‘ Kiuhu'xxxki and I)niia|iI I’in\.in pIiix a \i'Iu'Iinn nl

RIAS GALLERY

l5 Ix’iiIIaniISquaic. 33934-15. .\Inn l'I'l ‘Iani Spin,

Room For A View: New Hotel Projects In Scotland l'uiil In 3‘ .'\[il'. ;\n mlululinn nl iIi'Signx lni‘ \Ulllk‘ nl ScnllaniIK IIL'\\C\I hnli'lx including Rick‘x. lllk' IInnIiain. Ihc IIi'unxuii‘k and IIL‘“ It'_\ \.

ROYAL BOTANIC GARDEN Inwrlcilh IInuxi'. liixi‘i'li'ilh Rim. 553 3I7I.'I'iu‘ Sun Illani 5,3(Ipni.

0 Heavy Duty: Lucy McKenzie and Paulina Olowska Sui ll

.-\pi‘ 51”le .\Ia_\. \cu \xni'k Ii} l\\n _\nung ailixlx Il'Ulll SanIaniI aniI I’nlaniI. (iIaSgnu lini‘n aI'II\I \Ii'Ki‘n/Ic “ax \Iini'llixli'il Ini‘ IaSI )caI'S Hula I'illln‘i'x ;\\\ai'il and \iax IlIk'lllIlL'll in IllL' lIiilnh .'\I'I Shim. ()IU\\\I\LI “ax burn in (iiIaiixk and ix I'iii‘i'cnll} tll'IISI in it‘xiili'ni'c aI llic pi'i‘xliginux Riikxakaili'niic in ;\ni\Ici'iIain. lllL‘ \hnxi lcalui'm painlingx. pnxlci'x. \ iiIcn. \i‘quIuic and a u all ih'au nig \xhii'h Ihi‘ l\\n Ill‘llSIS \\ ill I'nI‘ IaImI‘alL' lngclIICI' nn. Si‘i' pin it“ and IIIIIISI. NI frsl II )‘.'.’.

THE ROYAL EDINBURGH HOSPITAL

'I‘hi‘ l.llll\ (idllL'l'). 33 'l'ippI-i'linn Rnail. 33‘) 3555.

Vanishing Point l'niil In 35 Ma}. \cu unrk Ii} clcwn aI‘IISIS ax a I'L‘SIIII nl L'nIIaIinI'alinnx Ik‘l“ ccn pI‘nIi‘SSinnaI :Il'lISIS aniI palicnlx ax paI‘I nI I‘IISInn a Iiin-}C;ii‘ ai‘IS pi‘ngi'aniinc laking placc in IinxpiIaIS iii Iiilinhiu'gh aiiil lhc I.nlhian\.

THE ROYAL INFIRMARY OF EDINBURGH

Ilillt‘ I’L‘Iican (killi'l‘). I l.£llll'l\l(lll I’Iau'. I-ni' Illl‘lIIL'l' inlni‘inalinn call :\l'lIlllI\ nii 33‘) 3555.

Address I'nIiI Sun -7 Ma}. An :\l'llllll\ cxhihiiinu nI pliningi';ipli_\. \H'Iling. iIigiIaI imaging. painiing and draw ing h} aI'IixIx aiiiI palicnlx :11 SI .Inhn\ IIIISPIIIII.

ROYAL OVER-SEAS HOUSE I.;IIIIIIllgS (i;IIIL‘I‘_\. IIIII I’I'IIIL‘L‘S SII‘L‘L‘I. ISIII. Hail} Illain ()plll.

Indian Summer: Ronald Forbes l'nliI l'I'I I | Ma). :\n mhihilinn nI painlingx i'cxuhing li'nni I’ni'htx' lier \isil In India ax \\ inni'i‘ nI Ihc Sir William (iIIIICS .-\\\;iI‘II Il'nlll IIIL' Rn};II SL‘nllISIl (iaIIi'I’_\.

33%

Tracey Moffatt

17 April 19 May 2001

Open Mon—Sat 11am—6pm Sun 12pm—5pm Admission free

"/ Z/i', .7 THE LIST 91