Film index

lndex,conflnued

A Bug’s Life III 0.0. IJnhn I..'IxxL'lL‘I‘. I'S. I‘NM \IiiL‘L'x nl: I);I\L' I‘HIL'}. Kenn Spam}. l)a\id ll}dc l’icrt'c. l)ciiix Icar}. US iiiinx. .\ladc h} l’ixar .‘\l1llll.’lllHll Studinx I Ini Srurx i. l li’iig '\ I.l’¢' Iach iix In .»\nI lxlaiid, \xhcrc Ihc cnlnn} ix hung nppi't'xxcd I») a gang nl lllk'llllL'llljJ graxxhnppcrx. \‘i'hcn lll\L'llll\L‘ huI L'Illlllx} unrkci anI l'lik lllL’lll'N Ilic \xi‘alh nl gang lL‘JlIIL'I llnppt'r. ho llL‘IIle nll In liiid llL'lP llL'iI\}\\L‘l}llll liclp iii Ilic haIIIc agaiiixl liix Uppl'L‘xxIIl'x. 'l‘hc l.llllllL'l'C. lidiiihurgh. Captain Corelli’s Mandolin I Iii ... l.lIiIlll .\lilIl(lCll. hK/l 'S/I'rancc. ZIIIII i \it'nlax ('agc. l’cnclnpc ('ru/. .lnhn lIurI. Ill) iniiix. 'l‘hix adapIaIinii nl l.nuix dc lit‘l'lllk'lLW. licxl» xL'lIL'I’ \L'L'\ (ii‘L‘L‘L‘C lakcii h} the llaliaii .»\riii_\ during \Vnrld War II. (‘aplaiii (‘ni‘clli and liix xqiiad nl npci'a ciiIliIixiaxIx arrnc nii Ihc ixland nl ('cpliallniiia. caiixing much upi'nai‘. And when Ilic (‘aplaiii ix hillclcd In Mr Ianiiix' IllurIi linuxc. ('ni‘clli and the l)ncInr‘x hcauIilul daughlcr. l’clagia I('ru/i. lall in lni'hiddcn In\ C. Madden liax \lIlL'lx In liix gunx and made a nun ic aI UllCL‘ diinncIl} liurnpcan and Iilwl} In appeal In .-\iiicricaii audicnccx. (‘niiiincrciaL IiiilaiIlilul In Ihc hnnk. hul inll head and xhnuldcrx ahm c an} M lIlL‘ o} c cand} llnll} mind hax In nll‘cr. Soc l'caIurc and rm icu. (icnci'al i'clcaxc.

La Captive I ISI 0... I(‘|ianial :\l\L‘I'lIlIIIl. l-‘i‘aiicc. ZIIIII i SIaiiixlax Mcrhar. S} I\ it 'l‘cqud. IIZ llllll\. .-\kcriiian'x qud} M cninIiniial prniL‘L‘Iinii. lnnxcl) haxcd nn Ihc \xriiiiig nl l’i'nuxI. Siinnn I.\Icrhari ix nhxcxxcd h} a plain-iin \miiian \xlin'x happier keeping her Ihnughlx In licrxcll} and her acIinnx xllflhll) nuI nl her In\ cr'x reach. 'l‘hix \wallli} l’ai'ixiaii iiiiIiall} l'nllnux .-\rianc I'lL'xIliIli arnund ax il' a manger in \n} curixlic pui'xuil. nn|_\ l'ni‘ iix In i‘calixc IaIcr nn IliaI iI'x prnhahl} how a ruxc: Siiiinii Inn xcciiix In “am a l'nriiial. lIlIIinCllhllC dixIaiicc. :\lxci‘iiiaii'x appi'nach kccpx ux gucxxing ax \w unndci' In)“ much M the ai'clincxx ix Ihc pi'nducl nl' Siiiinn‘x nhxcurc \xa} nl' hciiig. nr ximpl} lllC dii'ccini‘K dclihcralc pla) \\ iIh l'nrm. liiliiihnuxc. lidinhurgh.

Chicken Run ID .00. Ifx'ick l’ul'k/l’ClCl’ I.UI'II. lil‘\'. llllllll \Iiiccx Iil~ ,\lc| (iihxnn. Julia Sawalha. Miranda Richardxnn. 85 iiiiiix. I'III‘ Ilicir lier l'caiurc .-\ardiiian inidinx haw rc-u riIIcn Ihc WWII l’.( ).\\I experience ax an ()ru cllian xaIirc. thciI

\\ iIh lauglix. Sn. Slalag l7 hccnnwx a haIIci') larm and Ihc camp cniiiiiiandaiil lariiicr

I“ ccdy'x dniiiinccring \\ il'c. \xhilc in Ihc huIchu. (linger ralliCx lici' lcllmx hcnx In lly Ilicir cnnp. 'l‘hnugh Ihc cliaraclcrx arcn‘I ax L'\l£ll‘ll\llC(l ax Wallace and (ii'nliiil and Ihc l‘caIurc lcnglh running Iimc xlnu x Ihc acIinii. .-\ardiiiaii cnniinuc In \xnrk i'cal \VUIIIIL‘l'x

\\ iIh Ihcir lamiliar l’laxlicinc aiiiiiialinn. ()IICUII. Dunlcrnilinc.

ChocolatI l3) .0 Il.axxc Ilallxli‘niii. IS. 200] i JulicIIc Binnchc. Jnhnn} Dcpp. Judi Dcnch. III minx. .-\daplcd l‘i‘nm Jnaniic llarrix'x nnx cl. (‘lim‘n/ur iiiil'nldx ‘nncc upnn a Iimc‘ in a Iraiiquil French \ illagc \xhcrc xcx} unwed xinglc mnIhcr \'iannc Iliinnchci

34 THE LIST 26 Api~ IO Mm 900‘:

Louis de Bernieres’ bestseller

Captain Corelli’s Mandolin hits the big screen with mixed results courtesy of

director John Madden and John Hurt (pictured) stars Penelope Cruz and Nicolas Cage

npcnx up a clincnlalcric during; l,Clll. llcr magical L‘IiiiltcliIiiix arc xnnn ha\ mg; a lihcraIing vl'lL-cl nii \ai'inux lncalx. Ihnugh llL‘l' acIiniix incur Ihc \\ i'th nl' llIL‘ reigning cnunI I:\lli'cd .\lnliiiai. \xlin Icarx IliaI Ihc IradiIinnal nrdci' ma} hc irrmncahl} damaged. l’nl'anunaIcl). llallxIrniii'x I Mr ('iI/I'I' IIUHH’ Ix’iI/I'si lcclgnnd lair} Ialc l'k'llL‘\ nn iIx calculalcdl} cnxiiinpnlilan caxI and glnxx) prnducIinii \alucx In dixguixc iIx laclx Iil' xuthancc. SCIL'L‘lL'Il I'L‘lcaxL'.

Cinema Paradiso Il’( n O... I(iiuxcppc 'l’nriialnrc. lIaI'x/l5raiicc. WHXI l’hillipc .\'nircI. JacquL'x l’ci'i'in. Sahalni‘c (‘axcin l23 minx. 'l‘nld IIII'jJCI} in l’Iaxlihat'k. Ihc \\ lllllL‘l' nl the l‘)‘)() ( )xL‘IIl' l'ni' licxI l‘nrcign l‘ilm Iran-x )niiiig Sahalni‘c'x inI'aIuaIinn \\ iIli liix \ illagc cinema. and liix grnu ing l‘ricndxhip \\ illi iIx prnicclinnixl

Iplay'd In iwrlcclinn h} .\'nirci i. lixxcnliall).

iI'x 'l'nrnaInrc‘x laiiicni IUI‘ Ihc II‘Miux mnx ic gning cxpcrimu‘c nl' liix )nth and a rccngnilinn nl Ihc price \w pa} Inr nui' inaIuriI}. 'l‘hc Lumiere. lidiiihurgh. Cineworks Masterclass - Vic Armstrong (imaii-hnrn Vic x\l‘lll\ll'Ull:._'.

nnc nl~ Ihc \xnrld'x man l'cxpCL‘lL‘Il quiiI mun.

giu‘x a Ialk ahnul liix dcaIli—dcl') ing: cai'ccr. Ynu'll haw xccn liix \xnrk in. ainnng nIhcr lilnix. Iiiiiirii'l'riii' .Vi'i‘r’r Dim. Ihc Indiana Jnan Irilng} and Rr'llll'n ()1 Ha .luli. 'l‘allx alxn lllL'lllth\ a xcrccning nl [iii/Irma .lum'x .‘lllI/ I'lir' 'II'nI/i/I' ()I Ihmm. (il’l‘. (ilaxgnxx. The Claim I l5! 0... (\lichacl \Viiilcrhniinni. l'lx'. 200] i l’clcr .\lullaii. .\lila Jn\n\ ich. .\'axlaxxja Kinxki. Sarah l’nllc_\. III) ininx. 'I‘hc prnlilic Michael

\Viiilcrlinllnin'x I III/I nun In Sir/(iii II. lli’IlI/I'I'IIIIlI/l iiian .uiihiIinux Illl'L'L'lIillJl \cnIurc In daIc ix .i pnxi gnld i'uxli drama. \xhit‘h ix Innxcl} lll\]Hl'CIl h} 'l'hniiiax

llai‘d} ‘x [In ,llmnr ()l ('uxlr'r/H'II or. 'llit‘ principal chIiiig ix Ihc mining: cnmniunil} nl lx'iiigdnin ('ninc. a i‘viiinlc nulpui t‘llccliwl} nuncd and run h} Irixh iiiiiiiigraiiI l)iI|nii I.\lullani. \xlin liarhnui'x Ilic guillit'xl nl xct'i‘clx cnnu'i'ning liix \\ ilc lzlciia INaxIaxxia lx'iiixkii and daughlcr llnpc Il’nllc} i. .-\nchnrcd h} .\lul|aii'x npit‘all) pmu-rlul L‘I‘Illl'III pci'lnriiiaiiu'. Iliix i’clciillcxxl} \IHIIIH'L‘ Ialc xIaiidx prnudl) iii lllL‘ IradiIinii nl' rm ixinnixI \chlcrnx lila- Rnhcrl .v\lImaii‘x .l/I (III/N' shit/11H ,IIIHI’I', ()Ilt‘Ull. I)lllllL‘l'|IIllllL‘.

The ContenderI ISI 00. IRHII l.uric. I'S. lelllli ( i;Il‘_\ ()Idiiiaii. .lnaii .'\llL‘ll. .lcl'l' lii‘idgt'x. (‘liriinan Slalcr. Iln ininx. In uriIcrx-dii'cclni‘ l.ui‘ic‘x pnxl-( 'liiiinii di'caiii \crxinn nl a l)ciiincralic pi'cxidcnc}. .v\llcii'x liigh-iiiindcd xciiaInr hccniiicx lllC xiihict'l nI a xc\ xcandal. Slit' Ix Iai‘cht'd h} ()ldiiiaii‘x righI-uiiig cniigi'cxxinan \xlicn l’i'cxidt-ni Jacl‘xnll l‘i\;Ile I III'IIlngl L‘liIiIixcx IIL'I‘ In xIICL‘CL‘II lliL‘ rcccnll} IlL‘u'axL‘II \ ICC proxidcnl. l.uric. linu cwr. liaxn'I lnund a na} nl making L‘HlllllllllL‘Il Iihci’al drama

\\ ilhnuI (IL‘\CL'IIIIIII:_' iiiIn xaiicIiiiinin Acccpl I'lii' (‘niilr'mli'r ax a laiilax). Ihnugh. and iI unrkx cllcclncl} ax a pnlilit‘al llll'lIlL‘l'. (it‘llcl'al I'L‘IL‘axc.

Crouching Tiger, Hidden Dragon

I l3l..... I.-\ng_' l.cc. ('hiiia/l "S. ZIIIlIli \lit‘licllc chh. ('hnu Yunlal. /.hang_' 7.1} i. (‘hang ('hcii, III) iiiiiix. lanc .’\Il\lt'll IIIL'L‘lx

Ever been seduced by a Beauty Queen?

It's funny. It's tragic It's shocking. The Beauty Queen of Leenane hurtles towards the conclusmn you dread and long for. From May 10th, the Iron Theatre Company presents the Scottish Premiere of Martrn McDonagh's multI—award

ll MIEHI JUSl BE lllllll SCENE

lii‘iiu‘ Ixc iii All}: ',\I H\I' .‘IIII .Vrnxi/vi/ih‘ It'c'x ;I\l0lll\lllll}.' iiiailial ai'Ix [K'I'IHII drama In a lit‘liniialixcd \I'l\lUll nl mil) l‘llli (cnlui') ('liiiia. .i \\UIIIl nl lit-inn" \\.IlllHl\ and deep pliilnxnphit'al \allu‘x. lu- xCIIllIIL‘x\l_\ llllu‘l'“ CaH'x lIlL' xlIilII'x Hl l\\U \L'lx nl Inwrx. and a lI'\\‘ll},‘\' lalL' \x ah .i lL‘lllllllxl I\\ N. 'l‘lic lllell xu'nt'x .uv gi'Iiuiidhi‘cakiiig. ax clini'cngiaiiht-d In I‘\[k'll Yucn \\'n l’lll‘tls .-\I nnu' I‘l'k'tllllléllxlllg' and hmIiIiliil. (‘rniu limo/11:” 'x .IIin a \‘Illk'llldllt' laiidiiiai‘k: iIx luxinn nl IliI' hI'xI k‘lI'lllk‘l|l\ li'niii Izaxi and \Vt'xl t‘iiit'iiia liax I‘i‘t'aIt-d xnint'lhing \xhnll} llk'“. (iciit'ial iI-lt'axc Dark Days I l5) 0... l.\l.llk' Singer. I'S. lelll l H: iiiiiix I’lllllk‘Il “\k'l Inn _\I'aix in Ilic lali_\i'iiiIIiiiiI- undciginund lllllllL'I\ nl Non Yni'k ('iI_\. iixin); a cmx t‘niiipiixcd L'iiIii'cl} nl linint'lcxx pvnplc in'iiggliiip In xur\ I\L' Ihcrc. )nuii;_' liiilixli diiu'lni Siiigcr'x dchui iiiai'kx a MC“ xiandaid nl cxt‘t'llcnu' and inn-grin iii IIIK‘lllllL'lllill'} liliiiiiiakingg. \Vixc axx huninur ix iu\Iapnxcd \\ iIli Ii‘agit' aiict‘dnicx iii I|iix Ilt‘vpl} liuiiiaii pni'li'aiI nl xithci‘i'ant‘an pcnplc; iI uncx digiiil} In a ‘L'k'llIill nl xnt'it'l} iirtw lHll\I_\ IIL'IIII‘II II. I'IIiall}. l)_l ShaIlIm 'x xniiiidli‘at‘k ix xupcrh, (El-'l'. (ilaxgnw

DinosaurII’Iii COO Ilai-it I.I‘Ij_'lllIilI. Ralph /.niidag_'. l’S. ZINIIII \'niccx nl: l).ll Sum-ire}. Julianna \largulicx. .lnaii l’lnuiiglii. XI iniiix. 'l'hix IaIt-xI k'IllllplllL'l aniinalcd IillCl‘llljJ lrniii l)I\llC_\ Inllnu x lllL' inuriic} nl .-\ladar lhc lguanadnii ax llL‘ III-ex aci‘nxx Ihc lllk‘lL‘Ul'-I'II\ ixhcd \HI\lL'I£IllII nl pi‘cliixlni'ic l'.;II'lll alnnc aIIcr hcin}; xciiaialnl li'niii liix lauiil}. lniIiaIl}. Ilic C\\‘llL‘lIlI'lll Ix

TRON

ELMO——

wrnmng play. To book yoar seats call the Box thce on 0141552 4267. Bar

MEL.

www.tron.co.uk