Yi Yi (A One And A Two), Edward Yang‘s superb drama about the domestic life

t'IIIIIpIIIul III IIIL' IIpcnIIIg IIl Smut II. 'l‘hc

IIt'llng Ix .'| nolch up lit)!“ the lll'\l lIIIII. \KIIIIC

xIIIIIt' IIl IIIt' g;ng illlti xIllIgIlIIInx III'c gt'IIIIIIIt'I} llIIIII}. I.llllllt‘l't‘. IzllIIIlIIII'glI. Some Like It H0tll’(Ii .....lIIlII} WIItlt‘l'. l'S. WSW 'I'IIII} ('III'lIx. Jut‘lx I.L‘llllll0ll. \IIII'IIIII Monroe. 120 IIIIIIx. 'I‘IIII IIlet'cIIIIIIIlIx Inulc lllll\|L‘lilll\ Inutlxt‘rlcnll} \xilncxx lhc Sl \‘ulcnlinc'x Du} .\I;Ixx.It‘I‘c illItI lukc I'clligc III I‘IUI‘ItIil \\ Ilh Succl Slit' and

IIL'I' Socicl} Syruopulnrx gin ilII chnIIIc I‘illltI,

llrlllltlnl. IH'IIIIL‘. t'l‘llt'kt‘l'lut‘k lill'L‘L‘ \\ till .1” Conccrncd ill II [walk in lthI' cIIl'ct-I'x. l'( 'l. liIlIIIhuI'gh: l'('l. Ii;le KIIIII'lIlc. Sonatine 1 IX) 0... l'llilxt'xhi lx'llunn. Japan. 1003) 'Bcul' 'l'tikcxhi. .-\);I KIIkIIIIIuI.

Ra"

'l't‘lxu \leillhll‘t', ‘H IIIInx. .\ IIIIlllIlll Ix xcnl lII ( )lell.l\\;l. Ilecanhl} to wit Hill .I gain; \kill'. hut ht" xIIIIII I't‘.I|Ixt'x ht"x hung: xt'l IIII lot it hit, \IIII'I' llllll)\illl\\‘ lh.III |.II.IIIllIlII. IIIIII‘I' t'IIIIlI'IIllt-Il lIlilll \\tltl, llIkt-th IcuIIlI-x IIIL' hook on [IIIlIt‘It-I' I't-x |\lHlll\lll \\llIl llIIx k‘IlilIIk‘lllellfJ. llII'l.IlIIIIIx. hluhh llltIl\ ltIllilI lllH\ Ic. I.lllIllt'IC.I'.tllliI‘lll'}1Il.

Spite Marriage Ill .0000 lI'.lI\\ .utl St"tl;_‘\\lt'lx. IX. l‘IZ‘H “ll\lk'l KK'IIIUII. l)III'IIllI) Schxlmn. lilhxuitl lulil‘lc. T" IIIIIIx. Kt'IIlIIII‘x lllllll \lh‘lll lc.IlIII’t' Ix .I t‘l.IxxIt‘. L‘\t'll h} lht' [II'IIIIkxch‘K (III II high xl;Intl;II'le. lhc lilllllIlill' Kt'ulon t‘xquc l.I|c IIl tin IIIt‘IInIpt‘lcnl )IIIIIII; lllilll \\ InnInulhc Ila} and girl Ilglnnxl lht' IIIlllx Ix CIC\IIIt'tI II}

Perth Festival

of one modern-day Taiwanese family

xIIIIII' \lll‘t‘ll‘ \k'l IIII‘I'cx IIIt'lIIIlIIII' .I Ilj.‘Ill .IlIII.IIIl .I thII l'IIIIIIIIIIIxt'. l IlIIIlIlllg'h Spy Kids II I C... lx’IIIlIIuIIt'/.l S. .‘lllll I \IIlIIIIIII llnntlt'lnx. \|.III ('lIIIIIIIIII;:. (‘.IIl.I ( iIIuIIIII .\ ' IIIIIIx

le'IIIIt'Il

llec .III_\ _\IIlln_: (IIIItIICIl. ( '.Itlnt'n .IIItI .IIIII (‘IIIlc/ h.IIlIIIIII hIIIIt'x l'I III.IIlt‘.I|I .Itlwnltnt'. lIIIl llllIlIxt‘ InIle t‘htltlicn llIt'II .II‘PJICHII} IIIIIIII.I| [wt-Illx .Itc lIIp IIIlt-III.IlIIIII.Il xIIlIt'I xlIIt'x_ \\ ht-n l|Ic_\ 'II' letIlIJPI‘t'tI .Ix |I.IIl III .I Il.lxl.ll'tII_\ plIIl III Ilt'xllll} lIlt' \wlhl. \‘IIIIkI'II up |I_\ kIIIIk} III.let‘IIIIIIItl l-t'pnn I'Itltlp

l( ‘lIIIIIIIIIIII I. II lllllx III the I‘hlllltcn III \.I\L' the \\tlIItI. Rllc \\llIl Linux}. x[It\‘I.II t'llu'lx \\l/illtIl} .llltI III;_'h «It‘lnnt' IIll'lII\. S/II Kit/x Ix |I.It'llt‘II|;II'|} t‘IIIIIIIIlIlt' ht'muxc Il’x the

Index Film

\ hIlIlIt'Il .III\I IIIIl lhc .tLlllII\ lh.Il llIlllIlIlICI} xtnt- lht‘ Il.I} (it-nt‘ml It'lmxt‘

State And Main I ISI 00. «mull \IJIIIL‘LI \. .‘lllll I \\lIIllllll ll \llit‘}. lx‘chum l‘Itlgt-IIII. l’hlllp \‘cIIIIIIlII IIUIIIIIIIII, 1H: IIIIIIx (ll\\'ll lh.Il IIIIxt‘Ihlt'

I‘LIIIIIIghl lIllIIIIInkt'I \lJlIlL‘l h.Ix llt'\k‘l xlIIt-ll .l\\.l'\ Ill‘lll l.IIIIh.leIIIg llullyxnml. Il‘x \llll‘lhlll}: llI.Il lhIx \.llllL‘ on xlutlIII lIlIIIIILIkItIy Ix Icl.IlI\cl_\ gcnllc l‘hIx t‘IInIIt‘ l.lI\‘ IIl \\Il.ll Implwnx uhcn .I llnllyxuml lIlIII elm I\\t‘llllll\ .I xlccpx l.le (RI.le \I‘llllllllllll} Ix IIIIxIlIu'I} (Liplnt‘quu' III le \\Illlll\l\.ll .IIltIIII.IlIIIII t‘I xnI.Il| lII\\II IIIL‘ .lIltI lht' \IlIIIIIx) .llltl \JIIIL' IlIIII'l xIl \wll lngclhcl |I.IIIl llt‘\t‘\I \Itllllk‘l Ix nII ('.I[II.I; hI' thIIIlIl \II\ L In \\ h.Il ht' IlIIt‘x I‘\'\I laugh ('hlttiggu _‘_,‘.lll_L‘\l\‘l\ .llltI llll\\'lll[‘lllllll\ t'IIn Incn (link-II. I'lllnhnlgh

Surreally Scozzese I ISI lI'llllL'U ('IIt-II//.I.l Ix. I‘l‘ll ‘NI ‘ll InInx (‘IIcII/AI \\.l\ m ll.IlI.III llllllllleJlll \IhII xt‘lllt'tl Ill \tIIllnntl It} ILI} Ilk' \\.Ix .In .It‘.Itlt‘InIt'. II} llljJIll .III IIIItlt-Iglnuntl l'IlInIII.II\t'I \IhIIxc \IIIIk IIIIIgt'tl lIIIIlI lll_‘._‘Illlll.llt' l.IIIl.Ix§ IlIIIII'IIIIIIIgulntI lII xIIt‘ml ImlIxIIII \l/It'

(ll [III AI ||IIx IIIIIIJIJIIIInt' Illt‘llltlt'x .I

IlIIt IIIIIt'IIlnI} IIII ('III‘II/AI plux lhu‘c IIl hIx lIlIIIx (il’l. ( il.Ix_I_'II\\

The Tailor Of Panama 1 ISI .00 IllIhn IIIIIIIIII.III.l Ix. Illlll l’It'I't't‘ III'IIxImn. (it-IIllIt'} lx’lIxh. .Idllllt‘ l cc (‘lIIlIx lll‘) InInx. llIIIxIMII'x .\lItI_\ ()xlmnl. IIIC .IIIlI IICIU IIl llIItIIIIInn‘x hlm‘k aunt-II} h.Ixt‘tl IIII JIIhn lac (LIIII'K xp} nmcl. Ix llII.l\IlillIlL'tII_\ \L'II‘ xct'knlgg II.l\ lllgj hu'n lI.IIIIxht'Il lII l’;III.IIII.I IIL' xccx .: \\.l_\ to Him lle IIL'“ [IIleIIIu lII lllx .Itl\.IIIl.I;_'I- h} mlIllIIlIIIg III'IlIxh IIIIII ,\IIII'III'.III }I.II.IIIIII.I .IlIIIul IIIL' lillk‘ IIl lht' xlI.Ilt';:It‘.Il|_\ \ IIIII txmnl. It) lhIx t'lltI he It't‘IIIle I'IIt‘knc} L'\ (on IlllllL'tI lchpIlec l.IIlIII' ll.III'} l’t‘ntlcl lRlIth. 'l'ht' [mung Ix unu‘IlanI .Inll lhc t‘IItIIII}! Ix .I lllt‘\\. lIlIl lhc l'IlIII'x \‘k‘llll'ill It'lnlIlInthp Ix IIIlI‘IgIIIIIg. IIIII'I} Ix .III .‘ItIlllll'IlI‘It‘ IUII lII corrupt ()xIIIIt‘Il. \IhIIxI‘ BIIIIIl Ilka' .Illl‘thulcx III‘I- t'\;Ig;g_'t'I‘Ilchl IIIIlII lht'} appeal n.le_\. Sclu‘lt‘tl I't'lcuxth

17—27 MAY 2001

E ARTS

Bill Wyman‘s Rhythm Kings 0 Runrig 0 Carol Kidd 0 Tommy Smith Peatbog Faeries 0 Boogalusa 0 Michael Marra 0 The Stand Comedy Club 0 The Royal Scottish National Orchestra 2001 A Film Odyssey

hosted by Dougie Vipond

ARTAY New outdoor covered Art Exhibition and Luminarium. Huge inflatable stunning walk-through sculpture'45m long. wonderful colours and music-great for all the family. Last seen in Barcelona, Pairs. Dublin and London. £1 entrance fee - don’t miss it! Tay Street 18-21 May

The Reduced Shakespeare Company 0 Andrew Sachs 0 Hot Strings - Humphrey Burton 0 "Romeo and Juliet" Welsh Independent Ballet 0 Ms Fits Theatre Company - "Travelling by Tuba"

English Touring Opera "The Magic Flute" and "Manon" - "The Mozart Requiem" John Currie 0 The English Chamber Orchestra with Emma Johnson 0 Paul Lewis 0 Katharine Gowers 0 Adrian Brendel The Haffner Wind Ensemble of London 0 The Clarsach Society 0 Helen Neilson

FESTIVAL BOX OFFICE at PERTH THEATRE

Visit or telephone for tickets 01738 472706 www.perthfestival.co.uk

, 1/4 MI, 230‘: THE LIST 41