Clubs lISIII’Igs

Edinburgh Saturdays continued

I Ultragroove III l.;I III-HI- \IIIII‘II- lll.,‘~UpIII .lgIIII. LI”. 2 Jun llIlllllL'llll} .\ lH‘lL‘l lll;Illl\ lI‘nIII IlII- \II-IIle \lI-xx nI IIlII-I‘-}_'III'\I\ \k'L'\ II‘xIIlI-III l)l\ IIIII'I-IlI SnIIII'I'x lllL'. ('nlIII ('nnlx Illlxl \lIkI'} SIII'InII IlI'lIch‘ I'I'IIl IlI-;Il llIlll\I' ngnan'\ In lllL‘ll' ln}:Il I’IIIxxIl.

I Vain III llnl_\InnIl l'nInII.

()[HII iIIIII. L31 MRI. 3 .lllll. \lnIIIlle. .’\ll()lllL‘l' Ullllllj.‘ lInIII llll\ lI'IIIlIIIg l'L'lelI-II‘II‘IIIll} lllj._'lll. llll\ IIInIIIlI l'czIIIII'IIIg \PL‘L'lill gIII-xl l)_l .lIIIlIIx. lllL' IIIIIxII'IIl \leI'\ III L'HllI. lllIlll\ll|;Il. II‘I'lInn. Nllx I‘lI'I‘IIn IIllIl III-xx I'IIIIIIIIIIII' \x Ill gcl nInI'I- lllIIll .I \I'I'III): In Illlxl PlL‘IHL‘ IInII' IlIIIl ll1l\ xx Ill lII' IlII' l;le cxI'I' \';IIII III llII' chIIII'. ;l\ llnlxInIIIl xxIll lII' [II'I‘IIIIIIII'IIIIx k"l1l\lllf_‘;ll IlII'I‘IIIl III'JIIII.

I Vegas III Lyn. .\lnIII|Il_x. \I-xl IlIIII- l() .lllIl.

Chart & Party

I Desire Ill l'_I'n\/l'.lIII'. 9. illlilll l;IIII. £5 (HI lII‘lnI‘I' llIIIII: III I L'SI lxI-InI‘I' llllIlllllelll £7 IEIII gIlII'I'. \VI'I-klx. \lzIIIlel'I'IIIII x‘llIIl'l IIIIIl purl} gl‘IHHxN l'nI' nch‘Q l \ III llll\ lII'IIx In}: I'lIIlI. 'ln nI'gIIIIIxI' II IIII\. I‘IIll IlII‘ \k‘llllk'.

I Hanky Panky :Il lIIK'QlI

lllpnI .illlll. I5 (Ll xxIIII ll_xI'I'I. “’cckly '\ \lllllllL‘lL‘\\ IIII\ nl fillx Nll\ IIIIIl ()llx I'lI;II‘I IIIIIl Il;IIII‘I' lllllx‘\.

I Lovegroove III (iIIIII. llllHll iIIlll. £3 (fill. \VI'I'lxl}. .\ \lllIIIIlll jJI‘HIn x‘ IlIIIII'I' IIIII'lx nII lllL' IIIIIIII l'lnnI‘ xx lIIlI' 'l‘lII' ()IIIIIIxx IIIlII'\ an‘I' lllL‘ IIII\I;III\ lUllllfJI‘ xx IIlI II \k‘lk‘k'llUll nl \xx lll_L'. lII//. \Ulll IIIIIl I-IIxx ll\lL‘lllllf_‘ ~15x

I Luscious III 'l'lII' .v\I‘lI. lllIIIII iIIlll. £4 IL‘ZI. \VI‘I-lle SIIInnIlI IlllIl IIIII'x ;I\ II pI'III‘lI. Ille Plll\IIllllf_‘ lleJlll nl lllélll]\ll'L‘&Illl IIII‘IIxIII‘I‘ xx ill III‘I'lInII xIIII buck IIIIII' IIlIIl lllllL‘ IIyIIIII.

I The Party III RLWIIllllIIIllI

lllpm .iIIlll. £51£7I.\\'III‘l\l_x. .\lillll\ll'x‘Illll IIIIIl IIIIIII‘I- illllllL‘lll\.

I Saturday Sensation ;II 'I‘III- (‘IIxI-IIIlixlI. lllpIII .iAIlll. LII II'I'I'I' IIIL‘llllk‘HlllP IIIIIl Ill\CUlllllk‘Il III'lII'Ix II\;IIl;IlIlI'I. WITH}. 7()\_ 8le and I)le lllllL'\ l'nl' IlIL‘ \I‘leilIlI‘ IlIlllll\ xx lIn I‘I‘l'IIxI‘ In lIIIxI' IlII‘II‘ I‘xI'IIIIng \pnlll lxx iI‘I‘IIIIIIIIg II‘I‘IIIIgJI‘ III'I'I‘ lllIIll\lx‘l\. ()xI‘I' 35x IIIIl_\.

I The Subway :II 'l'lII‘ SIIlIxxIIx. 0pm .‘IIIII. l'I‘I'I‘ lII‘I'nI'I‘ | IIIIII; Ll III I IIlII‘I‘. \VI-I'lxlx. SI‘I‘ Hm.

I The Subway West End III 'I'III- SIIlIxxII} \chl liIIIl. 7pm .iIIlll. l'I‘I‘I‘ lk‘lIH‘C l lpln; £3 IU I IIl'II'I'. \VI‘I'lIl}. Scc 'l‘lIII.

I Weekender Ill 'l‘hc .I\I-II.

l()pIII .iIIIII. L'II IL‘SI. \VI‘I-lle. l);lll\\' IIIIIl purl} pup III llII\ I‘IIIIIII‘IIx llllell. I Why Not? Ill \\'lI_x \III‘.’

lllpIII SIIIII. U lII‘l'nI‘I‘ IIIIIII; (“SH IIl'II‘I'. \Vcclxlx. ()lIl—xI'lInnl llUll\C ;IIIIl IIpI'I'nIII IlixI‘n xx IIlI .\'I'I| l)IIII;IlIl IlllIl SchI‘ .-\ll;III III llll\ panIIIII‘ I'II_x I‘I‘IIII'c VL‘llllL‘. .\'n II'IIIIII-I'x.

is proud to present special guests

11-9,,” I55"

IIlI BUB annes

(CHILLi FUNK / 8357' LUBST CONNECTION)

Edinburgh Sundays

PIC-C Ill)

I EH1IIIl.ll|.‘lIIIII l.IIII l‘II‘I'. \\I‘I'l\|). l).l /.I'I‘ II'I‘I'II\ II\ In II II;,'_::x IIII\ nl lnx l;IxnIII'III' lIIIIlI. \IIlll .IIIIl lIIII lInII lllllx‘N

I Ember ;II ('IIII‘ lx’anIl. NIIIII lIIIII. l)IIll;IllHll\ xx I‘II'nIIII'. 7" \l;Ix. \lnIIIlle. .'\llll‘lL'lll I‘lI'I'II'nIIII‘ x'\x'lll\lIIll\ _‘_'\'Illk'll InxxIII‘Il\ lllllllll'lll}? ll;Illl1Hll_\ IIIIIl lII'III-I IIIIIlI'I'\I;IIIIlIII§; nI nIII II'llnxx lll.I|l.

I Let’s Tango III ll.II;II‘n.I. 5pm lIIlll. l'I'I‘I‘. \\I‘I‘lle. lIIIIgn IIIIIl \Ill\.l xx IIlI l),l ,lnI'l IIIIIl lI'I‘I' IlIlllx'L' I‘lII\\I*\ In \lInxx _xnII lln\\,

I Long Weekend .II ()\}j_‘x‘ll ll‘;l\L'lllI'lll lIIII'I. 5PM]. {I \\I‘I'lle l’I‘nlnIIg; IIII‘ IIlI'INIII nI _xnIII' xx I‘I‘lIvIIIl xx IIlI l'.IlII‘.|IIII';_'|I\ lI'I\lI_x |I.II'Ix [II'nIIlI‘ l)I‘I‘I‘lI IIIIIl ('lIIII'III' ,\II'I'. .\lI\l;I ll. ('lII’Ix llI'Ile. lI'l'l Il);I \I'I'IllI' SI\II'I\I IIIIII II‘II'IIle IIlIIx III}: lL‘k'llllU IlllIl I‘IIIxxlI‘ lllllL‘\.

I Made In Iguana .‘II l‘L'llIIllII

‘lpIII IIIIII. l'I'I'I‘. \VI‘I'lle. llnlI ('IIII'IIx \lUL‘\ llII‘ lIIlIl IIIII‘lI SIIII \\'\\l('ll lllllljJ III II I‘III'I' gI'nan'. IIlI'n l‘I'Ill IlllIl IIII I.I// \Ix II'I‘. I Salsa III l2l llIII'I‘In. fiplll iIIlll. l'II'I'. \VI‘x‘lIl}. l.;IIIII IlIIIII'I' I'lIIxxIw \I‘I' (‘lIIxxIIII'Il l'nI' IIInI'I‘ IlllIII

I SL Records Ill \\ _.l. ('lIIleII‘x,

‘lplll lIIIII. l'l'x‘L‘I \\'I‘I‘lIl_x. lle \l II-I'nI'Il\ Illl \IIII'\ IIlIIx III‘I'I‘xxlelI‘ lllIllI‘. xxIIII‘lI IlII'x IIl'fJle‘ |\ lII‘III‘I' IlIIIII ;Il| lllIll I‘IIIII xnII gr! III nIlII‘I' I‘lIIl\\.

I Strange Beats III IIIIIIIIIIII:

XIIIII IIIIII. l'I'I'I‘. \\'I‘I‘lIl_x \ IIIIIlI .IIIIl \IIlll

\L‘lL‘I‘llIIIII

EWDDAEUU

I summ

(F328 ZCTiUN / NUPHUNIC)

The Honeycomb. 15-17 Niddry Street, Edinburgh 0131 556 2442

84 THE LIST l‘.lIi.

Tall Paul guests at Freefall, at 2 Jun

I The Sunday Session III ('IIIm \lll‘lk', XIIIII l.IIII. l'le'. \\Ck'l\l_\. ()lIl L'llx'IllllllL'l\ llL’\\. nII II I.I// lIIIIL \Hlll lll‘

xx IIlI llI‘II :IIIIl ( i;l\,

I Taste Ill llx‘ (lllle‘Il SIIlIIHHV

‘IIIIII l;IIII. l'I'I'I‘, \\I*I-lI|_x. l).IIIIII I-nIIxI-IIII-III Pl't‘w'llll‘ \x‘\\lIlll In IIII- IIlIIIII llIllIl llI‘ll\‘I‘ C\L'lll Ill 'l‘III‘ llnIII‘xI'nIIIlI. llIl\lC\l lI_x IlII' Ullk‘. IlII' nIle .\l;IIIIII \.III'IIIIIII\

I 2 Urban III () llIII. ‘IIIIII lIIIII. I III \\I'I‘lle. l).| l'IIlIIIln/ IlInpx IIII‘ l.III'\I [II'I'xxIIng IIIIIl |.Illl\ II'nIII IlII‘ lInI IIIIIl IIgpx \xIII'lIl Ul RIKll.

I Underword .II 'I lII' lllllllIlll liI‘ lIl. ‘IIIIII lI'llll. l‘I'I'I‘. I“ .\lII_x. l‘III’lllllelll}. .\lIIlII lllx‘IllIl I'xII'IIx;I;_';III/II IlI.II \I-I'x ( lle III IIIIIIIIIIIIIIIII' \nIIII' x l\llIll\ .IIIIl llnIIlII‘\ IIIIlII'I' xx IIlI \nIIII' \ IIle III .III I-I'lI'I'III' l;I\lIInII.

Club

I C.C. Blooms III (2(‘. lllIIUllh. ll)..‘\(lIIIII lgIIII IlIIII' II'nIII «\[IIHI I III. \VI‘I‘lxl}. llII‘ l‘L'\l IIIIII'\ II'nIII le'lIl\\ llII' gI'III'm In \llIlGC _xnIII' lIIInIx In ;II llll\ ng I'lIIlI.

I Club DKY Ill SIIIIlIn ll. llIIIII §IIIII t l .50 III‘InI‘I' IIIIIlIIIulII; [3 MM \\I-I‘lle .lnI‘IlII'. ( IIII'IIIII :IIIIl \ll_x I‘III‘nIII’IIpI' .I ‘InII lII'IIIg: II. xxI“|l IIlIIx II‘ lllll\lI' IInlII'x III IlII- gI‘III'I'IIl I‘I'IIlIII\ III I'nI'lI. lllx'lIIl. IIIIlIIxII‘IIIl IlllIl ;_'nIlI.

I Disco Kandi IIl I’II \‘II \II.

llIIIII ,iillllI l-I‘I'I: \\I-I‘lIl_x. l).l lIIIIanIInI' \IIIIIIIIIN II \Imnglx \I'lI‘I‘IInII nl \I‘xx. IlixI‘n llIlll\L‘ IIIIIl IIplIIIIII; l8 ;;IIII;_'I-,

I Feelin’ Soulful Ill l:;_'n. (IIIIII \IIII. LN. 2" Mn). \lIIIIIlle. lx’I'lIIx IIIIIl I-IIInx .III M} llII‘ l;III' IIIII‘I'IInnII III IlII‘ ( )IIIlInIIxI' guI'IlI'II IxxI'IIIlII-I' III‘I‘IIIIIIIIIgI InllnxxI-Il lI_x II IIIglII nl \\\lllj_‘lll_‘_‘ \Hlll. II'nIII \III‘llII'I'Il I‘IglII IlII'nIIglI In IIInIlI'I'II RIkll. xxIIlI _xnIII llII\I\ Yngl llIIII;_'lIInII. .lnI'lI I)‘ ( 'nIIIInI'. l)Ix .\lIll;II‘ IIIIIl .-\ll;III \lI‘lx'I'II/II- In IIIIIIII' MN ;I liL'“.

I Keep It Movin Ill IlIc llnIIgn ( 'lIIlI IIISHIIIII RIIIII. Ill)”. 2" Mn} nIle .\IInIlII'I' lIgII'gI'IIII \nII'CI‘ nl lIIp IInIII lIIIIlI. \IIlll IlllIl pnp II'nIII IlII' gI'III'I‘nIh IxIII-\ IIl llL‘IIIl\lllll. 'llle lllllx‘ III‘nIIIIIl. llL‘IIIl\Plll I'I'xIIlI'Ile (‘nlIII \lIIIIII' IIllIl l)IIxII InIII lnI'I'I-x xx IIlI 'l‘lII' l’I'nII'I'I\ .\Il;IIII llldk‘ InI' ;I l-IlI'I‘lI IIII‘I'wIll III IlII- IIlIIlll I'nnIII. xxlIIlI‘ SII'xI' .\Il\llll and M “CC II'll CIIL'll nIlII'I' InlIIw IIIIIl IIIIIlII' I'IIIgI-I' IIIIIIIII'Ix IlII'nIIglI IlII* luck.

I Mode Organic III 'I‘III- (‘III'IIx ('IIIII. l lIIIII .‘IIIII. £2. \VI‘I'lle \ \\‘.Ck'l lIll\ nI \lxII. \IIIll. l'IIIle. IIInIl IIIIIl ll'I'Ilel‘I'III .Il lllI\ lnIIg-I'IIIIIIIIIg lIIllIl IInxx xx L‘Ul\l_\ I (Illx

I Roulette .:I \nI: l" il'I‘II‘I KIIII 11 IL :I .‘7‘ \l.;_\ \lnntltlx (IIIII'IIII' \lIl I'.:II .zllIl \IIIIzI: \I-txlI I211 .:\\nI lIIllx‘ll xx IIlI \ItIzIIanI III‘ InrtI:I:;II- xx 21?: ,2 III~xx II'\II‘.I'III_x lll.ll .zlll‘\ tn \I~I\I' III‘ :lII' ?II:I*\I \nIIII L'.:II-.v_'I~. I:.-.:III' .::1II I‘znz‘II'xxIxI‘ In lIIzIIl l‘n‘lix‘

I The Smile High Club .;I I IIIlI: \I‘xtIi.:1I'Il\I

I'II :‘II'II \lI':I..Il«I

ll' il'l‘lll KIIII :IIIL‘ 11' ,‘ \l.;x \lnIIIlle IlII' IIIIlII~I IIIII I ;;lIIII.-.l \ll\ll.‘.llII. lI\II':II:I;_‘ llI‘I‘lI‘IIIIIllllI'\ IIII lIIIn llnxxI‘.

l IIIlI'I \III'xxIlI IlIIIIlI IIllI‘lllI‘l \lIIIIIIII nII IlII' l‘IIll‘lI' IIIIIII' .lllxl .lll lllIll I .IIII'I I Taste Ill llII' llnIII'xI I‘llll‘

llIIIII \IIII L.\.2III \\I-I‘lle lleII‘I I\ l’IIII* lIxI' II III‘ III IlII- III.:III InnIII \xIIlI ;.'.IIII;'I' .lllIl Ill‘lllllilz' In lI.IIIl llx‘ll\I‘_ IlllIl lIIIIk InnIII \IIIIIInII Ill .1 l \ lInan' \leI‘ .I\

ltI'IIle \\I':5Il\ II”.le III‘I\I'lI III xnIIl lllIll ‘I\

I.» 11an III; l.III~\I nl llI'l I III-I'xx

IlexIIx\ InIIIIN lInIII \l.IIIn \IIIIIlI .IIIIl \l.IIIIII \Illx'llllllI‘ .Il llII\ xxIlIllx lII‘IlnIIleII IIIIIl :‘.I_\ IIII'IIIllx \IIIIIlIIx lll\lllllllt‘ll llll\ InIIIIIz‘lII. IlII~ lInx\ IIII‘ InIIII‘Il lxx \III‘I I.Il yIII'xI l’lIIl l’I'IIx I * lIIIII

I United .II (‘lIIlI \lI'II IIIln IHIIIII {IIII llIIII \lnIIIlle llII'I llll‘ \lI'II.IIln

II'\II I'lll\'lllx lIIIlIII:' III-IIle \\I~IIIl}.. \l.IIlII'll. Illlxl ( IIIII‘IIII‘ \lI( 'lI‘.IIII InIII

lnII In InIIII Ille llllllI‘xl lInIII nl IIIIlIIIIII;' .IIIIl \nI.Il llI'll\I' (II-.III'Il

l\‘\‘-Illxl\ .l I'IIIIII I InxxIl \n IIIIIlII' \lllI‘ xnII

IlII*\\ IIII I'

(ZIIIIIT lJI’IIIi.

I Chocolate Sundae .II lI’IwIIIIIIIIIII l'lIIIII lIIlll, I_.,‘ 95 \\I*I‘lle \nIIlIIIl llHll\I‘ .IIIIl IlI\I‘n Illll‘\

I Insomnia .II IIII- ( '.IxI-IIIII\II

lllIIIII {.IIII I, i Il_l In \lllIlI'lll\| \\I'I'lle llnII llll xnII IlInII In Il.IIIII'. I lIIIII IlllIl ‘Hlx

I Lush .II I j.'n Ill. illlllll RIIII I" l lIIII lnIlIIIz'lIle ('nIIIIIII'II I.Il Il.IIIII‘ .lllIl IInII I'nIIIII*\_\ nl (IIII' l)x’llll‘\lx'l .IIIIl I).I|I‘ \\ lllxlllM‘ll III llll\ z'IIx IIII-IIIllx \llllx'x' l)lllllx\ IIInIIIm .I lHIlIlI\

I Mad Sundays .II IIII- \lllx

IIIIIII KIIII I; 1 If.) \‘.llll leI-I \\I-I‘lle ('lII-I'lx nIII nl IlII' .Ixx lIIIII .IIIIl IIIIn llII' \IIII' InI .III lll\.lllx‘ I'xI-IIIII;' n! I |I.III lllll\lx’ .IIIIl nIIII.I;'I'nII\|x I III-IIII .IlI’nlInl I Replay/Meltdown III I IIII I lllI' ‘l. illl‘lll i.I||I If I!_'l I lII'InII' llIIIII; I4 ILII lII‘lnII' IIIIIlIII;:|II. L 1 It ;I IIIII'I l\’\'[‘l.[\ \x‘x‘\ lllL' llll\ IIl lllx‘ "l‘x .IIIIl Mk. II II'IIlIxI‘Il xxlIIlI' lllI' Inll» ll! \lI'lIIlnxxII II'III‘x In I llIIll llHll\I‘ .IllIl ;_‘.II.I;.:I'

I Sin .II llII~ \le lllIIIII iIIll] I.‘ II I I \\I'I'Ll_x. (‘lIIIII .IIIIl [LIle lllllI'\. \‘.llll lII-xxx .II \xxI'I'I \llHl‘ llll\\'\

Edinburgh Mondays

PM: I; Ill)

I Cocktail Night III l\’ll\ll \IIIII |.IIII lII'I'. \\I'I'lxl_x. l,.IIIl lIIII lI \HIllIIl\ III;I\\;I_:,'I' xnIII k'Ill\ xxlIIlI‘ [InII-III III“.I'I.I_-.'I'\ lIIlllIIll\I' _\nIII I.I\II' lIIIIl\

I The Free Deck .II xx 1. ('IIIIIIIII

N. illlllll l.IIII. I III 3\ \lIIj. lIIIlll|;,'llll} ()III'II (lk'kl\\ lllL'lll lII'II' .I\IIIIIII: lllx "._'\'l l5 IIIIIIIIII- \lnlx, lIxI- .II I\ Ilen I'III'nIIIIIQI'Il. .Ill \‘.|lll .I x II-xx In IIIIIIII' III'nII-I'h .IIIIl Inll;lenI.IIInII\

I Salsa III I l llIIIIIn “IIIII l.IIII lII'I' \\I'I'lxl_x. l.IIllll IlIIIII'I' I'lIIwI'x \I-I- llIII IIIIIl (.lIl\\lllx'(l InI IIInII' IIIIn

I salsa & Rueda .Il l’.II.IInIIV

NIH] l.IIII. l'II-Iv \\I‘I'l_lx. \IIIlII-IIIII lIIIllll lix'Ile xx Illl l'IlI'IlII IIlIIl \IIl\II IlIIIlI’I' I’lI'I\\L'\

It NSHI II'nIII \IIIII.

Club

I C.C. Blooms III I',( '. IIIIIIIIIII lllr illlllll l;IIII IlIIII IInIII (IIIIIII III-I', \\k'k'l\l'\v llllllj_'\ IIII'llnxx nIII InI \n IlII~x I‘IIIIIIII III llll\ pI‘Ix I’lIIlI. xx IIlI IIII IIIIlII-III

IlhIn \x‘lI‘I‘IIIIII

I Incubate Jenga’s Baby III "I III- llnII;n('lIIlI. lllpIII z.‘IIII. L-15ll -1 Jun nIIl_x. ('nII\I‘II‘IIIIIIII\ I lIIlIlIIIIj: lllIIl'xk'\ ll\ IIIIII‘lI III IlII- I'IIIIIIIIl nIIII- II_‘_'IIlll xx IIlI lll|\ lInnlIx IIIglII nI I‘nnl III// IIllIl III'I‘). IIIIle. xx IIlI ;Ill III'nI'I-I'IL In l<llll‘ll RI'lIIIlIIlIIIIIInII (‘I'IIIIIa