"V g I“, Mm...

Johnny Depp takes another offbeat role in Before Night Fall

5, playing a

flamboyant transvestite to Javier Bardem’s gay Cuban author Reinaldo Arenas

Il’nllL'} I Anchniul h} .\lull.'In'x I} {mull} pim criul L'cIIII‘ul IwI‘lnI'IIIIIIIcc. IhIx I'clcnllcxxl} xnInhI‘c IIIII' xI;Inle prnudl} III Ihc II'aIIhIInII nl I'm IxInIIIxI \M‘xlcrnx Iikc RUhL‘l'l .'\illllilll.\ .UI ('(I/u' .l/II/ .lln Mil/('1'. SL‘ICL‘IL‘II I‘clcuxc.

OCock a. Bull Stories I Ix; nun-mm. \';II'iIIIIx. 3000) SI) Ininx. .-\nlhnln:_"\ nl Ihc lwa nl cnIIII-Inpnrzu') gin xhnI'I lilInx. lhc prnggrununc cnnluinx xcuiull} cxplicil mulc- I'iul. I’III'I nl Ihc l.nnIlnn Irxhiun And (in) l‘ilnI I‘Cxlnul nn InuI‘. (iluxgnu l-IIIII IHIL‘HU‘L‘. (iluxgnu.

The Cup (Hi) 00.. Auxlruliu. 190‘)! (upon 'l'nhgyil. \L'II'II (‘hnkliIIfJ. .lunIMInf.‘ l.nIlI‘n. ‘li Ininx. Hit ('up \L'UI'L‘\ II huI ll'lk‘h nl liI'xIx: liI‘xI lihn (lli'L‘L‘lL‘d h} u luIIIu. III Ihc 'l‘ihclun Iauiguugc \\ uh ;I c;le xnlcl} L‘Ulllpl'le‘Ii nl' Innnkx. And iI‘x :Ihnul l'nnIhIIll. xpculicull) Ihc l'nnI} l‘cwr Ihul gripx Ihc IIInIIkx nl ('hnkling MnIIIIxIcI‘) IluI'ing Ihc 1008 \VnI'Id (up. liliciling xpirIch [lL‘l‘illl’lll.lllCL‘\ l'I'nIII hix cuxl. .\'nrhu ilL‘illC\L‘\ hix gnu! III (nailing: ;I inIIplc. huIIInI‘nux. Illllililllk' lilIn. (luncn. liIlinhuI'gh.

IKh}L'lll\L‘ \nI'hu.

Daisies (Sedmikrasky) l ISI .00 IVCI'II (’h}II|n\;I. ('Icch. WW»: "(I IIIIIIx. .\ puu' nl hnI'L-Il gII'lx III-adv In plu} .I xI'I‘ICx nl pI‘IIIIkx nn \xhnIn Ilic} pun-nu ux \ IcIInIx nl cnnxunicr xncicl). BIII \xhuI hcgmx \\ IIh xcaunining il cnuplc nl lI'cc Inc.le xnnu hullx \\ IIh dcmxluling cllccl. 'l'hc |.lllll|L‘l'L‘. lzihnhurgh.

The Dish I lli COO. (Rub Such. :\IIxII‘;IIi;I. Illlllli Sum Null. Kcun HIII'I'IIIgInn. 'I'nnI l.nn:_'. llll IIIInx, lI'x I‘HI‘). .-\pn|ln XI Ix uhnuI In LIIIII gIIIIl \Cll .-\I‘nIxII'nn}_' 1‘. duo In Inkc Ihc liI'xI hIIIIIun xlcpx upnn Ihc Innnn, .\ huinhling II‘IIIII nl cnunIr} hn}x. III l’urkcx Rmhn 'l'clcxcnpc I‘IIciliI} in Nun Snth \VIIICx. urc I‘I-xpnnxihlc l’nr prm iding Ihc iIIIIIgcx xchcxlulcd In Iippcui‘ nn (will) IIIiIlInII Iclcx ixinn ch'ccnx urnunIl Ihc \xnI'lIl l‘IIl'nI‘IuIIIIIcl}. Ihc) \L‘Clll In haw lan .-\I'IIIxII'nIIg_' in xpucc. 'l‘hc I'cxIIIIing Icnxinn ix high. Ihc anIInixIn iIIlL'cIiIIIIx illlIl Ihc UlllL‘UlllC uxInunIlIng. \VIIII unluilingl) quirk} huIIInIII' :IIIIl xIIIcCI‘c pcrlkII‘Inunccx. Ihc l'L‘\llll haix In he nnc nl Ihc IIIan uplilIing and cnIcrIuiIIIIIg hixInI‘} luxxnnx cwr lilnch. (icncI'ul I‘clcuxc.

Same Again

Dolphins II I‘ZIMII IIII- Imuimczx III; Inan xutccxxlul |\l \.\ IIIn\ Ic cu‘I‘ I -( u Iiikc IIx IIIIIchxI-u IIIIn Ihc quUililg ili‘ilk' n! IlnlphInx \\ IIh ll.IllIIIlI‘l‘I h} l’II'II‘c iiIanI.III and mum h_\ \IIII; |\l \\ lhmIn: (ii.I\:_'I‘\\ Don’t Look Now Ix. 00000 \IIIII.“ Rnc;_'.l K. 1"" ii l)l‘ll.li\l \IIIthluIIIl. .III‘III' (‘hIIxIIc IIII IIIIIIx chInIuIInII I'\l\‘ll \‘xllll \k'L'l‘lki nghI \ IxIIx \cnItc. \\ilk'lk'i1\'lllk\'1\ up uIIh Iun nlIl xIxII'Ix uhn Ilium \I‘lllllldi UIllllllllllludlltlll \I. IIh hIx IcthIIl) IlInu nul ILIIIghIcI .-\;_'.uan .I \lunn-IIkc hutlnhnp nI Inn-\pluincd Ilthx. hc het'nincx nth-xxI-Il “11h .I IIII}. II-Il-pnuIcIi IigIIIc hc xpit‘x

xI‘III'I'} In; lill'UllfJil Ihc (11} ‘x ILIIk ullc} x Splcnilnl xIIpcI‘IIquIuI xIprcIIxc lllI'\1C. .Ix xuhll} [k'\llllk'\i .IIIIl hIIllIunIl} I'IlIIcIl .Ix .III} Hl i\’IK':_"x \M‘I'ix. \\ IliI lllc .IIhiI‘Il .uihmlugc Ih.II II'x .I l'IIlilCl gnntl _\.II'II l (i(' (‘IIII-nmx. l-.IlIIIhIII‘g_'h.

Down To Earth I III C I(‘hIIx IInIl l’.Iul \\L'H/.l S. Still] I (‘hI’Ix Rngk. Rk'gllld King. \lul'ix MM) 3" IIIIIIx ln IhIx Icinukc nl \VuI‘I'CII BI'IIII} ix l‘lflh lilIII Ill an I.‘ (In: Him. Rwk'x IIIIiIIIIII} xI.InIl up. I Illk'C B.II'InII. Ix unnlwd III II txu‘ .II'I'IIlI'III .IIIIl illl'lllIL'Ii In hunt-n. 'l'hc nnl_\ IIInhII'III Ix Ih.II “Ill'llill Ix xIIll \I‘I‘) lllllt'il .alnc Sn hc'x nllcrcd u II'IIIpnIuI‘} hnIIIc III Ihc hnil} nl .I \thII- hIlhnnuIII' .InIl Ix mlupullul um» .I \InI'Id nl \\ Ickcil \'.l|‘ll.lll\l\ .IIIII llk'dk'ilk'lillh gnlil Iligch'x. 'I‘III- l'IIIn‘x pinhlcnI Ix Ih.II II'x hnpt'lt'xxl} Ilcmumc. hnI‘nm HI“; (hullh\ nl If/g. liling ()1 lh'xlu' .IIIIl (jun/Hum [III/I. und IIIIIkIng IhcnI mm .In .IIIIIIghI} lllL'xx Sm l'C\ icu. (icncrul I‘L'It'uxc.

Dracula Il’( il 0... I’l'nIl BInIx llllljJ. l'S. I‘HI l “Cid IIIgan. "l IIIIIIx. I IIggan I'I'III'IxCx hIx luIIIul xI;Ig_'c [II-Ilniinunu' ;Ix Ihc lnI'Il nl Ihc IIIIIlcuIl lnI’ HI'nII lllllfJ. \\|lII IlnI‘x .I lint. Il nnI lgulhlul. Inh lk‘t'lk‘.lllll“_' liIuIII SInkt-I‘x (illihlk' lllL‘lUIildllld lnI' Ihc xI‘I‘I'cII, II IIIIghI xccin :I hII Igunc h} InIl;I_\ ‘x \lilllkl.llli\ gind Lug:an pcIII'II'IIIIIIg: xI;II'c .lllIi hInkcn langhxh L‘I'icx 'Ihc I‘IIIIIII'cII nl Ihc IIIghI. \xhuI Inuxic IIIc) Inulxn Ix |.Iu;.'h;Ihl_\ huInIn}. \cwI'IhI'II'xx. II I'L'lll.llll\ .I I‘IIIxxIt~ nl

ilms presents:

SW, 5%]!

Index Film

I'III' gcnic (lI\‘\\\‘ll\‘l. Iiliixgnxx

Dracula 2001 IV 0.. li‘tlll'lt'h lIIxxIcI.l .\. .‘IlHl ( lk‘iiliki Hillix'l. (‘hIIxInI‘hI-I l’lIIIIIIIIcI. _|nhnn§ lk‘\'\1lll.ll ‘l" IIIIIIx [H Um tnIIII'IIII‘nIuI} Likc nn HI.IIII \IIIkI-I'x hnIInI I l.l\\l\ \hI.Ih.IIII \.In Hclxing Ii’lIIllllIICl I h.Ix RI‘III llIuI lll‘I lnpkul up III .I \.IIIlI InI Ihc I\.IxI ‘IHH Imux lhc xI'IIcQ

\\ uh “huh \.Ill Hcixiny guunlx II. hmxcwI. \il.I\\ x Ihc Illlt'lllli‘ll nl Inhlu'Ix .lllki IhI‘II InIIIl‘ I.IIIlIn;_' xuu‘ccilx III II'lmxIn; Ihc [‘llllx'k' nI \idlhllk‘xx I(il.Ix;_'n\x hnIII .l\'l\ll HIIIII'I Ilning: .III nkiix Inhl lilk'lk'IlHCl IhI‘ .lxlll‘ll II.IIIxII'Ix In \I-\\ ()Ilmnx II \\.Ix nnl} .I IIIIIUL'I nI IIIIII' thnIc Ihc IIIan Lunnux hnIInI \ IH.IIII nl .III \\.I\ gixcn Ihc \I [cum III'uIInI‘III. hIII IhIx \\I'x (Int-II I‘ll‘dlkk'd I‘IIIII l.Ile In IlclIwI. /)I.:I In}; .‘I'H/ lcclx lllIllI' lIkc II ILIIIIIIII'I cm ll Inn\ II' Scc

[um Icu .IIIIl In II'II (icIIcIul II‘lmxI' Dungeons And Dragons I III

C. I(‘nIIII:II‘_\ \nlnIIInII.l S. IINIII lhnI.I Hugh. .II‘II-III) lInnx_ \l.IIlnII \\.Ix.IIIx lIII\ IIIIIIx Hule nn IhI- \llll IIIiC [‘1.l}lllj_‘ ;:.IIIII' “\k'ii IIprIII'Il h} I'\I'I}I|IIII;; IInIII l“l}\k-llll\/V‘ll1’()’i I/II /\’III'\'\ [N RHl‘I‘ll lln\\.IIIl'x( mum l/Il II'III/IIIIIIIII IIIIx xl\ I.IIII.Ix} lIlIIIHIIIxIcI h.Ix .IIIIwIl I\\I'III} _\I'.ux ll‘l‘ Lllk' ‘|)I\l)' Inaikml III panIluIII} IlIIIIIIg: Ihc \lei l)III-I‘InI .Ind 3:.IIIII'I SnlnInnII. II'III.IIIIx II-.IxnII.IlIl} I.IIIhlIIl In Ihc prIII nl Ihc 3;.IIIII' \IIIh .I xInI_\ III\n|\ In); ll\k' Inning .IIlu'IIIIIII'Ix .IIII'IIIIIIIIIg In xcgun‘ IhI' pnuI'Ilul RnII nl \'.I\IIl|I- IIIhII‘h \Illllltl|\ Iliuggnnxi nII i‘k'lldll nl l llllllI'xx \".I\ III.I IllIIt‘hI. \xhn Ix .IhnIII In i‘k' IlI'pan'Il h) L". II \x mm! I’Inlinn IIInIIxI |ln\-.I'\cI. \xhul III‘IIlI' [IIL' punc xn \‘Hllllk'illllfl IIx IIIIpIm Ixul II.IIIIII- \thI‘II I.uxul II .Ihnw IIx I'lit'hul l.IIII.Ix_\ UI'lHlC i'lllll 'I‘hmIIc. ( iI.Ix}.:n\I. \lixllldel ('IIII'III.I. l,.u;:x.

0 Edinburgh College or Art - Animation I IS. I\;IIIIIIIx. I‘lx'. jnnl l (il.lIlll.lllll}_' \lllIIL‘lll\ xhnu Ihc lIIIIIx nl IhI'II LIhnIIIx .II M '.v\‘x il\\.llIi \\llllllll_‘._‘ ,-\nIIn;IIInII DI'IIIII‘IIIII-III. 'l‘hc l'IIIIIhnIIxc. l',IlIIIhIII_«:II.

Ix IIle Hll lillll. (iluxfgim

Starring: ThII Au 0 5 The Telly and [er TIII Had Tha 0r 'IlSlll

THE LIST 33

42' J.’

b