Film Index

Index continued

Le Libertin IM .00 I(IIII‘III.'I .\;:IIInII. I‘IIIIIII: jIIIIIII \ IIIII'III I’I-II'I. I‘IIIIII} \IIII-III. _Ian.IIIIII- IIIII.IxI.n IINI IIIIIIx 'I IIIx IIIIII III-.le \IIIII .I IIL’IIHII nI I'II-IItII IIIxInI} IIIIC I;III‘ IXIII tI'IIIIII} I \‘.IIL'II IInIIIgt'nIx IIIIIInxnIIIII'Ix xI-I nIII IIII'II .IL'CIIIIII nII IIInIII'III I'IIIIIx .IIIII IIIHI.IIIIIL‘\ III IIIIIIIII II'IInIImt'II'x ('II.III'.III, I)IIlI-InI II’I-II'H Ix xIIIIgglIIIgg In IIIIIxII IIII' IIIIIII'I'IIIII \I'Illlllt‘ nI IIIx IIIIt’II L'IIL'}L IIIP-IK'IIIII In leut'I-II IICIIIL'IIIIHIH IInIIIx III \lllllllIlllleh III' t|llk‘\IIHlI\ IIIx II\\II IIIII'II.III.IIIIxIII IIIII \IIII'II .I pnIIIImII) LUII\k'l\.III\t‘ ( ".IIIIIII.I| and .I IIL'.IIIIIIIII I’IIIxxI.III [‘Illlllt‘l I.-\I‘III'III I L'UIIIL' In xIII}. I)IIII'IIII'x IIIL' Ix Il.lll\IUIlIlL'tI IIIIn .I IIIIL‘I'. 'I’IIIx Ix II.IxII.II|} ('um ()II ,IIIII'I/IIII. gI‘I'III IIIII .IIIII \I‘I'} llItIk'. Sut- I‘I-I |C\\V (IIIIxynu I'lIllI 'I III-.IIItx (iIIngnu.

The Little Vampire III .00 II'lI IIIII'I. I’K. 3IIIIIII RIIIIII \VL'I'Ixx RIL‘IIIII‘II I1. (iI'.IIII. .IIIIIIIIII.III I.l[‘IIIL'I\I. 05 IIIIIIx. Inn} II.II\IIIL'I\I I. IIL‘\II II'IIIII IIII' nI'.IIIgI' 3;“wa nI (‘.IIIInIIII.I. IIIH\Cx \klIII IIIx IIIIIIII} In I‘k'illlIlIllI XI‘IIIIAIIII. III- IIIIII‘H} III‘I'nIIII‘x IIII' IIIan IIIIIIanII.” IIIII III Ile t‘I.Ixx. IIIII IIIIIIx .I plu) lllllIL' \xIIcn .I II'II )I-III nIII \IIIIIIIII'I' I'nIIu-IIII'IIII} IIIIIx IIImn IIIx I'IIIIIIIII‘). (XIII Inn} InIII III IIlt' IIIII'xI InI IIII- IIIIxxIIIg IIIIIIIII-I lllItI III‘III IIIL' I.III;;I'II RIIIIIIIIIII IIIIII Ile I.IIIIII) III-I‘nIIII- IIIIIIIIIII I)L'\PII\' IIx IInII)\xnnII I'I'» \IIIIIp. .-\II;_'I'I.I SIIIIIIIII'I' IIIIIII‘IIIIIIIg‘x “III IanI IIU\L‘I I'IIII'I'gcx \\ IIII IIx chIxc nI IIIII IIIIIII‘I. IInuI'wI. \\IIIIL' IIIIx IIIIII t'I'IIuIIII} IInI'xII‘l xut‘k. llIIllIlIlIt‘I}. II IIII‘IIx I'I‘III I‘IICI ()IIcnII. I)llllIL'l'lllIlIlL'.

Malena I ISI 0. I( iIIIxt-ppc 'I‘III'IIIIIIII'I‘. |I;II_\. IIIIII I \IIIIIII‘II III-IIIIt'I‘I. (iIIquIpI- SIIIIIIIn. I,Il\‘l;lIlU I'I'III-I'It'n. ‘II IIIIIIx. .-\II nIIIxIIII'I' III ;I xIII;I|I SII'IIIIIII l0\\ll IIIII’IIIg “mm “In Inn, .\I;III'II;I IIIL'IIIIL'L‘II l\ I'I‘gIII'IIt'II II} IIII' Int'gle \\ IIII II IIII\ III IIle. I'II\_\ lllltI xIprII‘InII. \VI' xcc III'I‘ IIII'nIIgII II )L‘III‘ IIIII IIIII‘I‘IIInI'. Ix’cIIIIIn'x IIL'\IIIL'(I t‘}t'\. ;l\ Ilt‘ \PIL‘\ In} I‘III‘IxIII'IIII) nII her and IIII'IIx III'I' IIIIn IIII' I'n \Illl nI IIIx Ill;I\Illl‘I\;lIIll'}

I .

Kirsten Dunst is hanging on the telephone for a little Iurve in Get Over It, a teen romance that rifts on A

IIIIIIIIxII‘x. 'I'III'I'I"x xnIIII'IIIIIIg nIII‘IIqu‘ IIIInIII IIII' \\;I_\ 'I'III'IIIIIIII'I‘ lI\L'\ .\I;III'II;I'x Init- In III'nx Mr Ile )IIIIII); III'nIIIgnIIIxI \\lIIl .I II'xxnII III IIIC l'L‘ilIlIlt'\ nI' IIII' iltIllII \xnI'III. IIIII IIII' I'IIIII‘x IIII\ III \\Illlll\l\';II L‘IIllllllgf'l‘I~élgt‘ I‘IIIIII‘II} llIltI linger \\;I;:3_'III;_' IIInI';Il IAII‘IL‘

CLERK STREET EDINBURGH EH8 9JG

° The "III" Queen's

BOX OFFICE (0131) 668 2019

www.queensha|ledinburgh.co.ul<

THE KATE RUSBY BAND Friday 15 June 8.00pm

MR MCFALLS CHAMBER Saturday 16 June 8.00pm

ST MARYS MUSIC SCHOOL Monday 25 June 7.45pm

EDINBURGH YOUTH ORCHESTRA Wednesday 11 July 7.45pm

CAFE Q GRADUATION CELEBRATION LUNCHES

10—14 July, Menu and availability on request 2 course £15.00, 3 course £18.00

NOW BOOKING

FESTIVAL FRINGE - CELTIC NIGHTS 6—18 August

INCLUDING

LA BOTTI N E SOU RIANTE Monday 20 August 8.30pm

ALY BAIN & PHIL CUNNINGHAM 10-11 August 7.30pm

CAPERCAILLIE 8—9 August 8.00pm

36 THE LIST .‘ .f‘ JLIII

luncx IIIL' \ It‘uI'I‘ ICL‘IIIIL' IIIII'.Ix_\ ’I III' I.llllllt'l't'.I'.tIlllI\lll';1Il; \IIII‘RIIIII'II. SIIIIIIIg. Merci Pour Le Chocolat I I’III

CO. I(‘l;IIIIII' (‘II;IIII'nI. I'lIlllt‘t‘. JIIIIII Ix;IIII'lIc IIIIIIIII-I’l. .-\IIII;I \InIIquIIx. I.It'IIIII-x I)IIII‘nIIc. 0‘) llllllN ()III lllllll nI I'II'IIt‘II t‘IIII‘IIIII ('IIIIIII’III Il;l\ (.le Ile I;I\IIIIII'II [ICI‘IIII‘IIICIL IIIIPPL‘I'I. il\ il II'IIIIIII' I;II.III' IIIIIIIcII XIIIIII. ()I‘ Ix \IIL‘ .’ Spark} _\nIIII;: IIIIIIIn xlIIIII'III. .It‘llllllt‘ IXIIIIIquIIxI. I‘IIII'I III'I'IIIc I‘IIIII'I' \\IlL‘ll xlIc L‘nIIII-x In \IIIIII'x IInIIII- In IIIL'CI |IIIxII.IIIII :\IIIII'c I I )llll'UIlt‘I :IIIII IIIx xnII. .'\Il\Il't'. \\ IIII \\IIUIII \Ilk‘ \IIIx Haul} x\\ IIt‘III-Il gII IIII‘III. IIIIppcrI'x IIL‘II'C\\ In ;I S“ Ixx (IIIIL‘UIAIIL‘JIIIII'xlIlg L‘Ulllpllll} Ix II xInIII- IIII‘I'II IIIIxIIII'xx\\IIIII;III \\ IIn qu‘x IIIIIC nI III'I'xI‘lI ;I\\;I_\. II'x IIIIII \\ IlIk'II cI'I‘IIlI‘x IIII- [IIIIPIIIIIL' \L‘II\L‘ nI llIlL'ihL‘ IIIAII III-I‘ngIICx (‘IIIIIII'nI'x l‘IlIII Scc I'cumx. (IIIngIm I'IIIIl 'I'III'.IIII-. (iluxgnu ; IIIIIL' I‘lIIllIIUth. IzIIIIIIIIIIgII.

The Mexican I ISI 00.. Innu- \I'I‘IIIIkaI. I‘S. IIIIII I .IllIlH RnIIcI'Ix. III'IIII I’III. .IIIIIII-x ( igIIIIInIIIIII. 133 IIIIIIx. 'I'IInIIplI II [IIIII'x Iun nI IIIIII} unnII'x IIIIIxI IIIIIIkuIIII' .IIIII lllll'ilL‘ll\L‘ xIIII'x. III‘IIII I’III IllltI .IIIII;I RnIII'I'Ix. 'I'III' .III'IIImI IIIII} x III\L‘ II Inu IIIIIIgt'I llIIIlt‘ IIIIII. I’IIl'x IIIIIIIII IIIIIII- JL‘I'I'} Ix chII In .\IC\IL'U II) IIIc IIInlI In I‘I-I‘In CI IIII'

cpnn} IIInIIx I‘III'chI IIIIIIIIIII' [IIxInI ()I L'UIII\L'. IIIIx xIIppnchII} \lIleIL‘ 1;ka IIII’IIx nIII In by IIII)IIIIII3: IIIII. IInI It'IIxI I‘L'Clllhk‘ Icrr} 'x

II;I\ In; 'I'cIIIlInIIxIIIp Ixxucx' \\ IIII IIIx gII'II‘I‘ICIIII. IIIc uplIgIII S.IIII;IIIIII;I IRnIII'I'IxI. I‘IIII III IInIIIIII' CI'I)\\L‘\ JIIII llllIHl'lllIldIL‘ :IchIICIIIx. IIIIIx II Inc quI pcI'InI'IIIIIIIt‘I' II'IIlll 'I'III' Sup/IIan (IIIIIIIIIIIIIII. IIIc xInI'} l\\ lex :IIIII IIII'IIx III II cnIIxIIIIIII) IIIIIIIxIIIg IIIIIIIIII-It SL‘IL‘L‘IL‘II I'CIL‘IIxL‘.

Microcosmos I I‘ I om. I(‘l;IIIIIc \III'IIIx;III}/.\I;II‘IL' I’crcnnnu. I-I’IIIIt'c. I‘MSI "'5 IIIIIIx. .-\ hug-cycd Innk :II IIIL‘ \IIII‘III III IIIch'Ix. IIIIx l‘I'I-IIL'II nIIc-nII IIIIIx xnIIIcIIIIL-I‘c IIcIuchI II ll;ll'l';lll\L‘IL‘\\ IInI‘uIIIL-IIIJI'} and .III L‘IIchIIIIIc PICCL‘ I'nI' IIx ;II'I‘;I_\ III {In} t‘IIIIIIIcIcrx. \VIIIII IIIIInIIIx Ix II leIIII nI IIIL‘-lll- II-Ilu} III-m ccn IIIc IIIIIIch nI gIIIxx III IIII

m L‘I'gI‘nIxII IllL‘lltII)“. 'I'III- ;I\\;II'LI-\\ IIIIIIIIg IIIIIL'I'II-pIInIngI'IIpII} IIIIII IIIIgIgIIIIIIIw xnIIIIII Mnkc IIIIII qu'ngxx IIIc .II'IIIII‘I;II \UII'III\ (I'L'IIIL'II III IIII [IIU\L' xt‘IcIIt‘c IIL'IIUII IIIn\ IL'\. (IIIngIm I‘IIIII ‘I’IICIIII'L‘. (ildxgnu.

Mildred Pierce I I’(iI O... I.\IIgII;II-I ('III‘III. I'S. I‘NSI .IUilll (‘I'Im InI‘II. JIIch ('III'xnII. 7.ilL'Ilill'} St-nII. I II IIIIIIx. (‘I'.I\\InI‘II cum-Ix I\IIL' \xnn tllI ()xt‘IIrI ;Ix IIIc llIllIiIl' \InIIIgIII \\ IIn IIII'IIx III-r IMIL'II nII IIcr IIIIxIIIIIIII :IIIII IwcnIIch :I xuct‘cxxlul rcxIIIIIIxIIIII-III‘.

\\ IIIIL‘ IIgIIIIIIg IIL‘l' nu II \L‘III\II IIIIIIgIIIt'I' Inr

Midsummer Night‘s Dream

IIIL' III‘.III III .I III.I_\IIII} I\InII .IIIII _:'I'IIIII_:' I'IIIIIIIIIII'II III .I IIIIIIIII'I IIIIII \ II‘xxI'II II_\ \HIIII' .l\ IIlt‘ \UII III \lIHllf.‘ \‘.HIII.III.\ IIIII' III.II I\ \II I'IIIxIw InII.I_\. le xII;:;_:I'xIInII III.II \Ik'IIIII InIInII x \\Ilt‘ll .I \‘.Hlll.llI .III.IIIIIIIIIx IIII' leIk'IIt'lI \llII\ Ix .IIIII.I||} [III-III II.IIIIIIIIxIII;' (iI.Ix;;n\\ I'IIIII IIII'.IIII-. ( i|.Ixj.'n\x

0 Mirrorball UK Tour 2001 I IN. IZIIIII I My II.I\I'|IIIIj: lllll\|\ IIInIIInx \IIII\'. t‘IIxI' II'.II'III'x IIx IIHIIII‘IIIV.” III \\.I\ IInIII .II IIIC I‘IIIIllIIIll‘L'II IIIII'III.IIInII.I| I IIIII I I'\I|\.III IIIjJIlIljJIIh III IIII' [IIHL'IJIIIIIII' IIII IIIIII- I .I\ IIn} SIIIII‘x III MIN”! ()1 ( I'IIIIII IIIII‘I II'II III XIIIIII' ,Iilll/t’. 'I'I'II). RII II.IIIIxnII‘x I IIIIIIH\I'I xI.II IlIlll IIII III'.IIII III \I‘:'.Ix. IIx/III. .IIIII I)nIII Ilnll_\ 'x III/.IIII- pInIIIn InI |.III lIInIIII'x (in/III II (inn 'I III' I IIIIIIInIIxI'. I IIIIIIIIIIyII Miss Congeniality I III 0

II)nII.I|II I’I'IIII'. I \. IIIIII S.IIIIII.I IIIIIIIII It. \III‘IIIII'I (IIIIIc. ('.IIIIIII'I' III-IUI'II III IIIIIIx IIIIIIIII'k'x ( II.II‘II' II.III k'IIII\III\‘I\ III‘IxI'II IIIxI IIIIC nI IIII' _‘_'ll_\\ III IIIL' I‘III \n xIII-‘x IInIII- Inn IIIIIIII'II \IIII-II \IIK' Ix I lIan-II In IIIIIIII.III' IIIL' IIIIlex nI ‘IIILIIII xIIIIII'Ix' III IIII- \Il\x

I IIIII‘II SLIII'x I’.l_‘._'L‘.lIII III .I IIIII In I.IIIII .I I'II.IIInIIIIII‘I Ilixt' IL'IIHII\I IIII- fJIIIllIIll‘IIIIIL'. t'IIIIIIIIIL'\\ ( nut It' III'I'IIx .I III.IItI-II\I'I (III- (-.IllIt'.\ III-IInt IxI'II [I.I_:_'I'.IIII _‘._'Illll In .IIII'IIIIII IIIL' IIIan IIIIIIIt’llIUIh II.IIIxInIIII.IIInII xIIIII- III'III} III)._'j_'III\ pnl IInIII III III/.I I)nII|IIIII- IIIIIIHCk IIIIH\‘-\ I]t'I\L‘II \‘xIIHII‘ III'.IIII‘III_\ IIIIII IIII' III'III'I'I'IIIIIggx. xIIIIIIIIIIIIIt' Ilt‘l III.II.ItII'I In .I xI'I'II'x nI lIiIIIIL'IIlIIt'II IIIIIII.I|Ix \x IIIt‘

IIIn\ Ic'x pI'nIIIIII'I. xIII' nIII} II.Ix IIK‘I\L'II In IIIIIIIII'. I '( .I. (iI.Ix§_'n\x

The Mummy Returns I III 000 ISIL‘IIIII'II SnIIIIIIL'Ix. I S. IIIIII I IIII-IIIIJII I‘I'.IxI'I. RIII'IIL‘I \\I‘Ix/. InIIII II.IIIII.III III) IIIIIIx. IIIc plnl nI IIlL‘ xI-IIIII-I In my xIII.IxII IIII [IL'I'InII .III\cIIIIII‘I' I‘c\nI\I'x .IIIIIIIIII I<ILIx and I:\ Ic ()'( 'nIIIIcII‘x II'III\CI .IIIII \\Cl\/I [HIIL‘I'IIIL‘ III iIlIL'IL‘IlI I',;:)IIII;III InIIIIIx. .I IIIIIII L'lIII Intuit-II III the IIIIIIxII \IIIxI-IIIII IIIIII IIII- Icgt-IIII III .I \xIII'I'InI \IIIII [IInIIIIxI-II IIIx xnIII In IIIL' gnII :\IlllI‘l\ 51W) _\L'III\ II;_'n_ .'\II\IIIIII_\ IIIgII nclaIIu .IIIInII LIIIL'IIM. Ilppllij.’ IIII' INIIIIIICL‘ I‘IggIII IIII'I IIIIn t‘nIIII-II} .IIIII \(IlIlL'IlIIIL'\ InIt‘I'. (IIIIIII IIIII. IIIIII .I ‘L'IIIIII IIL'III lIlUl'C III.III .I I.I/} \L‘IIUL‘I. (IL'IIL'IIII IL‘IK'IHK' Mysteries Of Egypt II IIIIIIIII- \L‘IINIIII. I’S. ZIIIII I ()III.II SILIIII. KIIIC \IIIIICII}, IIIIIIx. ()III.II' SILIIII xI.II'x III IIlt‘ IIIxI \gIIIIIIIuI (icngmplnt IIIIII In IIPPK‘III III I.\I:\.\. llllpdl'lllly I.III‘x nI InIIIIIx. IIL'II\IIIC\ IIIIII IIII- Inna/III}: .ILIIIL"-CIIICIII\ nI IIIIx (IIIL'IL‘llI CH lII\.'lIIUIl. I.\I.r\.\ 'I III-IIIII'. (iluxgnu.

Oliver Mist I M i) I...

I).I‘. III I .L'IIII.