Film index

0131 555 1891’ www.eoe.co.uk publicity distribution nationwide

CLERK STREET EDINBURGH EH8 9JG

The

BOX OFFICE

(0131) 668 2019

www.queensha||edinburgh.co.uk

NOW BOOKING

EDINBURGH YOUTH ORCHESTRA Wednesday 11 July 7.45pm

CAFE Q GRADUATION CELEBRATION LUNCHES

10-14 July, Menu and availability on request 2 course £15.00, 3 course £18.00

FESTIVAL FRINGE CELTIC NIGHTS 6-22 August INCLUDING

RICHARD THOMPSON 6 August 8.30pm

MICHAEL MCGOLDRICK, ALYTH

MCCORMICK, & ANDREW WHITE 7 August 8pm

CAPERCAILLIE 8-9 August 8pm ALY BAIN 8<‘PH|L CUNNINGHAM 10—11 August 7.30pm

DE DAN NAN 12 August 7.30pm

LA BOTTIN E SOURIANTE Monday 20 August 8.30pm

36 THE LIST :3»—IEI IJ'II! .T’II‘I

Index continued

Charlie’s Angels ISI .00 AM I.

I S. ZIWII ('IiiiiI'inn IIIIIL I)iI'\\ II.ii'i}iiiniI‘. I III} I III 0" iiiiiix IIIIx lIPkIIIIC nI IIiI' I\ xI'iiI'x Ii.ix IIIIL'L' I'IiiI‘I .IIIi.iI'Iiniix \iniI'Ii IiiI' xn pIInixiiig nIi IIiI' cw lI .Iliiian gI'Ix .I\\.I_\ \kiIIi I-xI-iuhiiig I'IxI- IIIL' gnigI-niix Iiin nI I)i.I/. IIIIII'} iiiniI' .iiiII I III. IIiI- niiIIiIx .IiiII III'IIHII \L'IIIICIICK'\ ‘I-IIUIK'.‘ III‘IIIIII;T I‘L‘IIL'LII‘II' .IhniiI IIiI-xI- IIiiI~I- I'iiiiiI' IiinlI'ix .IiiII IIi.iI'x uh} :JIII\ IIk'k'IIII.I gI'I I'\I‘iII'II III‘IIIII IIiix IiI‘Iiig; .i IIIIt' .iI‘Iinii IIIIII II-IIII Ii} \kIllIII'lI Iiui IIiI' IIII‘II nI iI'IIIixiii ix .len nIiI‘ nI IIiI' IiIiii'x inI'iigllix. iIx IIiiiIIx .iiiII xl‘III\ Ii.i\I- .i I‘III‘IIIIIIiiin. IImx nI IIIIIllIk‘ III'I}iii;_'

IiiiIIi.iiiI'I' ()ii IIiI' nIIiI'i inII' nI IIiI' I‘niii. IIiI' plnl ix iiIIiiIx. IIIt' IIi.ii.iI‘II‘ix .iiI' \mII'I Him and my inIII'x .iiI'ii‘I IIIIII .ix Iiniii} .ix IIiI'_\ niiinI In I‘C, ()III'nIi. Iiniii.iiiinI'II

Chicken Run I I l 0000 I\iI-II I’III'IIIIK'IL'I I HIII. I K. :IIIIIII \IIIII'x III \II'I (ilI‘MIll. .IllIlII S.I\\.I|Ii.i. .\Iii.iiiII.i Ix’iI'IIIIIIIxnii 5'5 iiiiiix I‘Hl IIiI'ii IiixI II'.IIIiiI' x\IIIIIIIl.lII iniIIinx Ii.I\I' iI' “IllICII IIiI- \\ \\ II I’() \\ L'\PCIICII(C .ix .Iii I )i‘\\I'|li;Iii x.iIiII-. IIII‘k'II \HIII I.IlIf._'Il\ Sn. XIIIIIL' I" IiI'I‘niiiI'x II I\.iIII'I_\ IIIIlIl .iiiII IIiI' I'.iiiip I'niiiiii.iiiII.Iiil IIIIIIICI I’\\I‘I'II\ 'x IIniiiiiiI'I'iiii; \inI-~ \iIiilI' III IIiI~ IiiiII'IiI‘x. (IIIIfJL‘l iIIIIII'x IIL'I II-llnu Ilt‘Il\ In II} IIiI'ii I'Iinp 'I'Iiniiin IIiI' I'IIIIIIII‘II‘ix .IiI‘ii’I .ix L'\IIII‘II\IIC(I Il\ \\'IIII.II‘I' .IiiII ( iiniiiiI .iIiII IIIL' II-.iIiii'I' II-iiglli IlllIlIlIIj.‘ IiiiiI~ \IU\\\ IIIt‘ .iI'Iinii. .-\.II'IIiii.iii I‘niiliiiIiI' In \xniII iI'.iI \KIIIIIII‘I\ \\lIII IIII‘II IIIIIIIIIIII I’I;I\IIL'|II\‘ .llllllIIIIIUII

I '( i( (‘iiiI'iii.Ix. ( i|.ix_un\\ . I '( i(' (‘iiiI-iiiux. IxIIiiihiiigli.

ChOCOIatI IIIC. II.I|\\\' II.IIIin'nIII. I'S. ZIIIII l .IiiIiI'III' IiiiinI‘IiI'. Jnliiiii} Ik'pp. .IIiIIi I)L‘IICII. I_‘I iiiiiix. .’\(IIIPIL'\I Iiniii .In.iiiiiI' IIIII'i‘ix'x iin\I'I. (‘lim U/III IiIiInIIIx ‘nIiI'I‘ “PM” .1 mm" III II Ii'IIiiIiuil I'I'I'iiI'Ii \ iIIIigI' \iIiI'iI' xI‘\_\ iiimI'II xiiigII- iiinIIiI‘I \'i;iiiiiI- IlliiinI'IiI'i IIPL‘II\ up .i I'IinI'nIIIII'i'iI' IIiiI'iiig II'iiI. IIL'I iiiIIgiI'giI I‘niiII'I'IinIix .iI'I- \IiIllI IIII\ iii; II liIiI'i'IIIiiig I'III‘I‘I nii \;ii‘inux InI'IIIx. IIinuin IiI-I' IiI'IinIix iiiI'ui' IIIL' \\ i';iIII nI IIiI' i‘I‘iggiiin; I‘nIiiiI I.’\II|1‘(I .\InIiii;ii. \xlin IL'III\ lIlIII IIIC Il'IlIIlIIIIIIIII ni‘Ilci' iiiu} IiI' iii‘cxnIuiIiI} IIIIIiizigI'II. I‘iiIni'IiiIiIIII'I}. IIIiIIinniii'x I [In (TI/('1' Hnuu’ [Cu/I'M I'I‘I‘IinIiII I;III'_\ IIIII‘ I'L'IlL‘x nii iIx I‘IIII'iiIIIII'III) I‘nxiiinpnIiIuii I'IixI .iiiII glnxx} pi‘nIIIiI'Iinii \IIIllC\ In (II\:_'UI\L' iIx IIICI'x nI inIiquiiI‘c. l‘('|. IiIIinhui'gin; (‘Iii'iiI'giI' IIIIII. I)lIIIICI'II1IIIlL'I

Cirque Du Soleil II‘I IuI-i‘IIx I'.\II‘I‘iiiI' SI'i'I'I'Ii pi‘I'xciiIIIIinii l‘( i(‘ ( ‘iiiI-iiiux. IiIIiiihiiigh.

Code Unknown I ISI 00000 IXIII‘IiIII'I IIIIIiI'III‘. I'IIIIICL'. ZINII i JuIiI'III' Binnchc. Him In YI'iiIII'. IIiiiiiiiilu (iIiI'ni‘iniii. I II) lIlIll\I IIIIIII'III' I/‘iuim (iII/mwi I'I\I\\ In)“ (All) uc xIIIi‘I In IIiiiiII IIIIII II‘I'I iiini‘c :ihnul nIIiI-i‘x IIIIII II II'xx IiIiniiI nui- xI‘waI' IIL' IlII\\\ I-i'x Ii} innuiiig Iix \Cllll- .iIniiiixI'II iiinIII'i‘ii Il\ mg: III iiinIII'i'ii II;i_\ I’ui'ix. InI‘Iixiiig nii II IIIIIIIIIIII nl I‘Iiui'III‘II'ix uhnxc III‘Iiniix haw I'Iiuiii i'I'III'Iiniix IiuI “III‘ Iii‘c UI‘IH iniix ni IIiI'ii' I'III‘I‘I nii nIIiI'ix. But IiI' pi'm ItIC\ iin cux) Iinxuci‘x Ini Iiix IIIiIIi L‘IIL‘C. IINCIIII IIIIIIL'IxL' [1I'I‘xclll\ II xL‘I'IC\ III pI‘i'II-I‘II} i‘I'IilixI‘II I‘llI lIlIIIllI\IICII III‘IIiiigiIiI‘ xI‘I'iiI'x - ‘inI'niiiplclc iniii'iic}x' IiI' I‘IIIIx IIiI'iii < \iniI'Ii Icuw iix In III‘IIu I‘niiI‘IIixiniix Ini niii‘xclxcx. Ii\Ii';ini'IIiii.iI‘_\. SI'I' I'L'\ icu, (iI’I‘. (iIIngIm; I‘iIiiiIiniixc. IzIIiithii‘in The Colour Of Lies (Au Coeur Du Mensonge) I Ixi 00. I(‘I;IIIIII- (‘hiihi'nL I‘i'uiiI'I'. I‘NHI SIIIIIII‘IIII‘ “UIIIIIIII'L‘. :\I1IIIIIIC (IL' (';Iiiiicx. .I;II‘Iiiicx (iuiiihliii I I3 iiiiiix. .'\ inni'c in';iig_'IiIIni'\\;ii'II IIii'iIlI‘i‘ IIIIIII \\ I'iI- U\L‘(I In Iiniii ('Iiuhi'nl. (iIIllII‘IIII ix II in'iiginiig.;igc1iig ;Ii'IixI. chc. iiiipIiI'IIII'II iii IIiI' iiiiii‘III'i‘ nI II II'ii~_\I';ii'-nIII girl. IIIiI lI Rciic InnIIx giiill). \xhui Iihnui Iiix \\ iII'.

\'i\ IIIIIL‘ IBniinuii‘I‘i.’ .\'nI giiill) nI IIIL' I'i'iiiic nI cnurxc. hill III II II'xxL'i‘ nIIL‘iiI'c. nI I'iiiImi‘IIing nii an IIIIIIII' v. iIIi IIII IiiiIII-iIIIIIiI} nhiiIniniix iiicIIiu I‘I'II-Iii'ii}. (iI'i'iiiuiii IIII' (IIIlIIILWI. ('IIIIIH'III \L'IIIL'\ IICI'L' IC\\ IIil' px}I‘IinIng_'iI‘;II III'pIIi IIlIIIl IIIL' \\ iIIIIi ni xIII'iI'iI I‘iilpuhilii}. IlIIII nIII-i'x up IIII iiiipi'I-xxiw xIIiII} in In\iI‘ IIIIIIL‘ll. SCI" i'IwiI-u. I-iIiiiIiniixc. IzIIiiiIiurgh.

The Colours Of The Iris I 1M INIIIIIx Rina)nInpniiInx. (ii'cccc. IUTJI IZII iiiiiix, .\ IIii‘I-c \iI-I‘II xI‘IIxnIi nI Iiliiix Innkiiig Iin'II

m I'i' IIIL' I‘III‘I'I'i' nI iiiIiIIipIc .murII-u inning Puma}nInpnuInx. 'I‘hix ix Iiix Iii‘xI film. an

IIiIiIiiiI-i} iiiIn IIiI~ iinIinIi nI IIiI‘ \\I'xII-iii I‘iiiI'iim III-in I IIiiiIinIixI: I'IIiiiImini

The Contender 1M... III‘nII

I IiiiI‘. I S. .‘IIIII"(i.II_\ ()IIIiii.iii. .II‘IIII \III'Ii. ,II‘II IIiiIlgI‘x. (‘IiiiinIiii \I.III'i Iln iiiiiix III \HIII'i IIiII'I‘Ini | iiIiI"x pnxi ("IiiiInii IIiI'Iiiii \I'ixinii nI .i III'iiinI‘i.iIiI [\iI‘inII'IiIx, \IIK‘II.\ Iiiin iiiiiiIII'II \I‘IIIIII‘I I\I'IniiiI'x IIII' xiiIiiI'II nI .i xI'\ xI.iIiII.II \IiI' ix IIiigI‘II‘II I\_\ (IIIIiii.Iii‘x iiinI “In; II‘II}'II’\\IIIIIII \KIIL‘II I‘iI‘inII'IiI .IIII‘IIxnii I \IIII\ IIIIII;:I‘xI IIinan‘x III'I In \IIIII‘I‘II IIII‘ II‘I I'IIII\ III'I I‘.I\‘II \ III' iiiI'inIvnI I IiiiI‘. IIl‘\\\'\\'IA IiIIin’I IniiiiII .i mg n! III.II\III_L' IniiiiiiIIII‘II IiIiI‘iIiI IIi.iiii.i \\IIIII‘III III'xII'iiIIiii; iiiIn x.iiiI Iiiiinii} \I‘II‘pI [III I nirri run I .ix .i I.IIIIII\_\. IIIHII‘JII. IIIIII iI \xniIIx I'III'III\I-|} .Ix .l pnliliIIII IIiIilII-i (HIIII'I‘ I\ IIIC | iiiiiiI'II'. | IIIIII‘IIII'II

Crime In The Streets I I’( ii 0... IIInii \iI‘;fI'I.l .\. I‘HIII InIiiI ( '.Ixx.i\I‘II‘x "I iiiiiix IIiI' ,IIiIIII ( '.ixx.I\I'II‘x \k'IlM‘II g'I‘Ix iiiiIII'I\\.i} \\ III! III) \‘.III_\ Iip|\I'.ii.IiiII' IinIii IIiI‘ pnIIIIIIIiI‘i nI \iiiI'IiI .iii iiiIII‘IiI‘iiIII'iiI I lllI‘lllJ III'iI' ('.ixx.i\I'II'x' ix iii IiniiI nI \Ik‘IK'I.‘ I‘.iiiiI'i.i pl.i_\iii;.' Iniiig' II'.IIII'i I iIIIiIIII'. .i iii.Iii “IIII I'IIll'I I‘I'III lIl I‘I‘ IilllI III'II \Ii iix}I|in|n_-__'iI'.iI I‘lUI‘II'Ilh IliI*iI-_ IIiI'ii I}iiiI.II|_\ I.iIiI IIiiiIII'i Iiniii \iI‘;'I-I .ith .I ;._'iI'.iI II'.IIIiii;' iiI'iIniiii.IiiI I' (il I. (I|.Ix;'n\\ The Crimson Rivers I IN I 000 l\I.lIII|I‘lI KIIxin\II/. I i.iIiII'. IINIII II-.iii Ix’I'iin. \ iiiII'iiI (fiixxI'I. \IIIIIII I .iiI‘x III‘ iiiiiix K.Ixxn\il/‘x lniiiIIi IlIlII .Ix IIiII'I Ini ix .i lellI‘M‘IIIt‘. ;_'Inxx} \I I! II xI\|I~ IIIIIIIII-i

llI_\ xII'i} .iIIIIpII'II Ii} .II'IIII ('IiiixlniiIiI- ( ii.iii;' Iiniii Iiix Imii I‘\'\I\k'IIIII}' I IiiiiI' Iin\I'I Ix’I‘Iin IIIIII ( ..i\\I'I.\ [‘HIIL‘I‘ III‘II'I II\I‘\ .IlI‘ iii\I'in;_'.iliii;' I\\n xI'I'Iiiiiiyl} iiiiiI'|.iII-II I.ixI-x .i Iiiiil.iI iiiiiIIII'i niilinII' IlIl \IiiiiiI' IiiiixI-iin_\ III\\II .iiiII IIiI‘ III-xI‘I i.III'II I'i.i\I- n1 .2 I'IiiIII llI xiiIiiiiIniii XIII/.iI' IIiI' .II'Iinii .iIiII \ll\|‘k‘Il\k‘ \C(|llt'lI(t'\ .IiI- \I'i_\ inI‘k. IiiiI niiI'I' IIiI~ iii_\xII'i} Ix xnI\I'II IIiI' IIIIII Inan'x iiiiimII. .IiiII iiIIiiii.iII'I} I.ii|x In IIt'II\(‘l IIiI' innI IIIII}! III'iiniiI'iiiI'iiI IIi.II xI'.iII-II \I II ii'x ii|.iI'I' IIl I'iiiI'iiiII IiixIni}, I‘IIlllIlIlll\L‘. IiIIllII‘llIfJII Crouching Tiger, Hidden Dragon

I III 0.... I .>\ii;.' I.I~I-. ('Iiiii.I/l X. .TIIIIIII \III‘III'III' \I'nIi. (‘Iinxx \‘iiii I'.iI. /IIIIII_L' /l_\|. ('Iiuiiy (III-ii. IZII iiiiiix .IIIIIL' .'\ll\It'II iiiI'I'Ix IiiiiI'I' IIK'L' iii .\ii;.' '.\I nu .IIIII .\I iiIi/iilili' I,I'I"x I‘I\IHIII\IIIIl_L' iii;iili.II .IiIx iiI'iinII III.Iiii.i Iii .i I'iI‘IiniiulixI'II \I-ixinii nI I'IIII} I‘IIIi t'I‘iiIui) (‘Iiiii.I. II \iniIII nI IiI'i‘niI' \\.IIIIHI\ I’IIIII \IL'L'P [IIIIIUMIPIIII'III \.i|IiI'x. III- \t'IllllIL'\\I) IllII'I'“ I‘.I\I'\ IIIL' \I(llI\'\ HI I\I.Ii xI'Ix nI Inn-ix. IlllII Ii iI'\I'iif_'I' I.iII- u III) II II-iiiiiiixl I\‘-I\I. ’I'IiI' Iiylil xI'I-iiI'x ;III' gi‘niiiiIIIiiIuiIIiiig. II\ I‘IiniI-nuiupIicII Ii} mix-ii VIII-ii \Vn I’IlljJ. :\I niiI'I' I‘II'.II|iI.iIIiii;' .iiiII IiI'IiiiIiIIiI. (‘mIII lung/ism 'x .IIxn .i I IIII‘IIIIIIIC |.iiiIIiii.iiII: iIx Iiixinii nI Mic but I‘II‘iiiI'iiIx Iiniii I‘.II\I I'IIIII \\I'xI I‘iiiI'iiiII Ii.ix I'iI‘IIlI'II xniiicIIiiiig \innII} iiI-w (‘iiiI'uniIIL I'.III>IIIII, Croupieri ISI 0... I.\IIIxU IInIIyI'x. I'K. I007) (‘Iiw ()uI'ii. (illlII \II KI‘I'. ’\Ik'\ Kiiigxlnii ‘H Iiiiiix. .IIICII II )\I.I-iii ix II in'Iiginiig \\ i'iII'i u Iin IIIIIC\ up .i inIi iii .I I.niiIInii I‘I'ixiiin \\IIL'IL' IIL' IiIiiI'III} iiian‘x IiiiiixI'II In I‘L' IlIl .iI‘I‘niiipIiinI'II I'IniipII-i IiIiI IiI' IiiiIIx IIIIII\L‘II Il\\I\Ille,' .II'Iii IKiiipxIniii. .i Sniilh .'\II’ICIIII 3:.iiiiIiII'i \iIin'x IIPPIIII'IIII} III III-IiI In .I gang: nI I'iiiiiiiiulx IInII;_'I-x' IIIlII. iiiII‘IIigI'iiI IIIIII IIIIi‘III} Iiiiiuxiiig III‘.Iiii.i I‘niiihiiiI'x I'iiiI‘iiMIiI' IIIIII .iiiII IIiI-iiiIIIiI xiiIiquiiI‘c. IiiiInIIIiiiy iii .I IIIL'I'IIII IiIII'. IIIIII nI-iiiii'ini'x uni‘III. pI'anI-II Ii} CHI] .iiIixIx. L'III\I*\IIIII'I\\. IIIIII III\L'IL‘IIIIL‘ Ii.Iix I’iniiI'III-II Ii} ()ucii'x iiiipiI'xxiwl} \KIIICIIIIII .IiiII [NII\L’(I (L'IIII'III pI'iIni‘IiiIIiiI'Ia II I1I).l\I\ .I III-III iniix ()I'IIIpIII Iv. M iii IIx III-iiniII-IiiI-III ()III-nii ,-\I IIII' (Jun), (iI.ix§_vn\|.. l'( i(‘ ( 'iiiI'iiiax. IzIIiiiIiiiiin.

Digital Monsters: Digimon The Movie I I’( ii 0.. I'I.iI>I.I.iIII YIIIIIIiiniIII. III\IIII\III \.ik;II;iiii;i. .\I.ix.Iiniin .»\i/Im;i. Japan/I 'S. ZIIIII i HH iiiiiix Higiiiiniix .II‘I- iinI rCIIIIl\L'\ nI I’nIIciiiniix Iiui IIn in.ii‘I' xniiiI' IIIIII\. IiI-iiig nIIII-InnIIiiig .IiiII Iiyhliiij: \IIIIL‘II rI-IiiicxIcII Ii} pi‘c-II-I'ii IIIII\IL‘I\. szxI-iiIIIIII} Dig/mun nIII‘I'x .i I‘L'lelIIIL'H jJIIIIIt' iii IIii‘I'I‘ pIII'Ix. II C\PII’IIII\ IN)“ UK IiIIII- iiiniixII'ix I‘IIiiic .iIinIiI IIhI'} 'iI' Iiniii IIIL' IIijJiIIII unI'IIIi. III-xI'i'inx II \IIIrIII- ni v.I-h-IIii‘I-uII'iiiiiu .‘IIIwnIiii'I' IiiiII IiiiixIII'x u iIIi IIic pcixniiul xIIIi‘} nl niiI- hn} IIIIII Iiix I)i;:iiiinii jJUIIL' i‘ngiic, .»\II Iii glnriniix Jupaiicxc .‘iiiiiiiulinii

u IIII InIiII I'nI'II lllll\IC IIIIII .'I hIIIIII- I'm-r} IIIIL‘CII iiiiiiuII'x. ,-\IIIi|I Iiixiiii'x III‘I' pri IIIHL‘