BIOW' I“I

ILIII' '1 I‘

\Iw I.II.' I I! .\ \.II IIIIlIIIIL‘lIl Bridget Jones’s Diary I I 5I [mil-I 'llll ‘115

Dr.Tand the Women I3. llull‘. 5'15 (I HI ‘)15 \IIII’IIII~ III .\ m Dracula 2001 I I5. I .IlI- I II .\ \Il IIlIllllli'lIl Evolution II'III l).Ill\ ‘11. _‘ 511 'llll ‘lllll

\Iw IIIII- I II I\ \.II Get Over It I I.‘I ILIII}. I 1‘

Lara Croft: Tomb Raider I I _‘I

IIIIIIIIIL‘III

Illll. 115. (I111.

IIIIIIIllfJIIl

I).lll_‘. I I ~‘ll.IIII I IN). I {ll IIIIII Sum. _‘1111' 5511. lllll 1511. MINI, (1511. '1111. \ {II ‘IIIII 1) 511

\Iw I.III- I II I\ \II | I UH. II 51. llIIlIIIIj‘lll

Late Night Shopping I5I l)Il|l‘I " Ill. ‘1 15 \IMI l.ll\' I II I\ \.II Pearl HarborI I5I

llllIlIlljJIIl

I)..I|I. I I5. .\lIIl

Pokemon 3:The MovieIl I

I).lll‘. 13511 3 15. 51111

Recess: School’s Out I I I \I.IIIIqu\Illl .‘IIII

ShrekIl l

I).I|l‘. II l5.III. I.‘ I5. I) 15. 3.1111. .‘ III IIIII. II5. 1-15. 5 I5. III“. ‘III ':II_ 515 ‘)|5.11,15‘

\Iw l.ll\' I II I\ x.” IIlIlI. II.<ll. lIIlIlIIIjJIII

The CroupierI I5I lulu III I\ \III llIllllII‘L‘lIl. The Mummy Returns I III I).III;.' JIIII. II5

’1‘: '5 II: II::III»II "

I’II~;'I.IIIIlIlu Illu'l) III llu \Illllllll III llIu [111“. mm \'-\ uk l’lIIIIIu 11.551151151111115. IIII' llt'l.l|l\ .IlIII lllllt‘\ .\u\\ IIlIll\ Illlu lH IIpuII IIII I'll I 5 .lllli

Recess: School’s Out II I

Pasty Faces I I5.

Sweet November. IJI

Odoon City Centre: Glasgow

\ll l\'\‘lllll'lll \Ill‘t'l Hl 55 5. Illlll .lll\l(.(ll‘l|l‘lxlll“.'. 1151151151 llllq. .IIIII .5 \IIIIII: I; 1.511. SIIIIII'III l 11 III I'IIIIII IllIIlul l5’xulIlIll I‘Ill/un' [5 511 \\ IquIuII.llI' ll\l'l'\ uIIII \'.l|\'|\. L"1 511. lulllll} llk'l’xk‘l LII. ll.llj_‘;llll lll\'\tl.l_\\ .IIIIIII: I; 5.511. I’ul‘I pl'lIII‘ III II

IIIIIIII: L5.

\I’luulh 5 (I.

I'll II‘W‘I 55.:

BlowII.\I .\ 1.5 Bridget Jones’s Diary I I5I 1.15. 1111). Down To Earth I IJI 3.5M. 115. "III.

IIIR

EvolutionII’IlI |.IIlI. IAII. 5.5”. IIIII. (11111~ (l.5ll_ .\' 511 ‘)_llll_ GetDverltIIJI I.‘ I5. 25H. 1.15. Lara Croft: Tomb RaiderI 131 (1,511, ".IIII. S15. 0.15.

Pearl HarborII5I _‘.I5. 715. Sayltlsn’tSoII5I I315.

ShrekIl I_‘ I5 I15. Jill. IIIIII 1,15. II I5. "llll. 51111115.

The Mummy ReturnsIlzI Il.=ll. 515. (11111

I .‘I-I

BIOWIII\|

lulu l'll I\ .\.II, IIIIIllIIgIII.

Bridget Jones’s Diary I I 5 I

I).Ill_\i («15. ‘HIII

\l\\l lulu l'll I\ Sul. llIlIIIIIgIII.

Down To Earth I III

Hull}: -1 I5. ‘1 I5 llll‘l \ll‘lll. Evolution II’III

Hull}: I IIlIllIIII \\I-III_ 1.311. 3.15 mm \\I-III 11111 5 <IlInIII \\I-III, (1.31). lI.lIlI_ \lw lulu I'll I\ S‘ll: lllltllllL'lll.

Get DverltIIJI

I).Ill}i I.‘ I5. 2 5lIllIIII Hull. 4.15.

(III. I) I5

Lara Croft: Tomb Raider I _‘

I).lII‘. IIIII. ] :11. llll :1”), llllll. II 511: \Kll ‘11111

\Iw lulu I II I\ \ul I I II". IIIIIIII13III Pearl HarborI I5I

I'II Illu. IlIlI " 15

Pokemon 3:The MovieII

Hill} I: I5. 3 5H. 115

ShrekIl I

I).lII_\ I: I5. I 1.5.3511. lllll' £15.

(II5. "llll. I\ III. ‘I |5 \lMI lulu I‘II (\ \II I I II" The Mummy RetumsI I_‘I I).III_\' 1.511. (I 5IIIIIIII \IIIIII TrafficIIxI

\\I~II' 2.15. 5.15.

IIIIIIIII1'III

5. ill

iI-flwv' '- [w

I’IleJI'IIIllIIlt‘ Illxul} III III- \IIIIIIIII III IIIu pm |Hll\ \ku‘u'lu I’IIIIIII- llVlI 5115111111" IIII Ilul.ll|\ .IIIII IIIIqu. \uv. lllIlI\ IIIIu III I'l‘t'll IIII III I 5 Jill;

Recess: School’s DutII I

Pasty Faces I l5I

Sweet NovemberI I.‘.I

ILL: Il< ~:

\IIImuuxu l ul\lllu l’ulk. I .IIlj,‘lIIll|l Ix’IIuII. ('IIuIIH'IIlpu.llIIIIIIlIujHllilI151151 ('l' IIIIIIklng: III: m .I lxllllll II); [I] {51111 It. 5.511 l‘ullll’t‘ hplll \IIIII I II; Il|\l \lltl\‘. SuIISlllI I\ lllIlIll.l_\\l. ('IIIIII ( I \I’ \IIIIII~III:

[5.511. II II II-TESI VI:

BlowIIxI ".III. .\. I5. Bridget Jones’s DiaryI I5I I I.-l5.Im.

315. 1.55. 5.35. ".I5. ‘.5lI. *1 4H. IIIIIII.

DownTo EarthIIJI "R5. ‘I.-III. EVOIUtiOflII’(iI ll.5ll;llll. I.‘..I5. 3 III. 2.1m. IIII, 5.Ill. “III. ",III I135. U55.

GetOverltIISI IIIIIIII. Ill). 1511. “35'. (1,35.

PearlllarborII5I I315. 13.15. 1.1111.

ISII. ".15. .\.I5. Rugrats In Paris: The Movie I I I I.‘,.‘.5. 5%

See Spot RunII’(;I II.5ll.IIII. 3115. 1.25.

Shrekll'l IIIIIIuIII. Il.5ll.llll. IIIIIIII. I351). Hill. 1511. 2.1m. 3511‘ Illll. All, 11111, ISII~ 5_llll. 5,:ll~ mm. .311. ".lIlI. “.111. XIII). xill, lIIIII .511 IIHIII.

Spy KidSII’I 13.55. 3.55. 5.115, The Mummy Returns I IJI II.I5;IIII.

31111. 1.15. 5.511. IIIIII.

I IIIIIAY III lIll “181 MW I.‘ Bridget Jones’s Diary I I5 I

Hull}: II.~1lIum. 2.11.5. 1.55. ".311. “.111.

.I\|\n lulu III I\ Sui: ll.»15. Evolution I I’( iI l)uil\: |I..111ulll. |2.I5. 3111. 3.111.

IIII'. 5.llI. ".III. ".lll. v.35. v.55.

.'\I\U lulu l‘l'l IK Sul: I 1-1”. I). llIullI. Get DverltIIZI

Hull}: 5.55. 9.5.5.

.\I\I\ lulu III I\ Sul: I155.

Lara Croft: Tomb Raider I I 3 1

Hull}: II.(IIIuIlI. I|.-15ulII. 1315. 13.1.5. I..‘~ll. 315. 3.15. 5.15. 1.1111. 1.1.5. .515. 5-1.5. (II5. 5.1111. ".511. NIIlI. .525“. (II5. t1.15. III.I5 .\I\IlluluI'I'II\ Sui: Ill)”. H.511. IIIIIInlgIII. l:..5ll.llll.

Pearl HarborI I5I

Dull}: 1111111]. 1.1111. "515.

.\l\1‘ lulu I'I'I I\ Sul: I135. Pokemon 3:The MovieII'I

|)ulI_\: II..‘lIuIII. 1.511. 5,511. 5.511, Shrekll'l

Hull}: I|.(IIIulII. II..5IIIIIII. IIIIIIII. 12.511.

IIIII. IRII. 2.1m. 3.50. UNI. HI). 11111. 1.3”. 5_lIll_ 5.3M. (IIIIL (fill. “.01). ".,‘~II. will, 3.51). will. «Ian. IIIIIlI.

.\l\l‘ lulu III I\ Sul: 111.511. 11.511. IIIIIIIIIgIII.

The Mummy Returns I IJI I).III\: II.I5uIII. 2.1111. 115. ".35. IIIII5.

11.111).

I‘RIINVII ' f -Y I “VD-SI \‘597' '.

I’I'Iigl‘ummu llkul} III llu \Illlllul' III IlIu pl'u\ ll‘ll\ \xuuk l’IIIInuIII33h15113—1 IIII' Ilulullx unII lllllu5.

( It. Ix’.‘ l I

ll\ lllI _l I)

5;"I \II I \ \fi" (' lI‘II‘ 5 \ II, 5 H \Iw I,

Bridget Jones’s Diary 5 5 Captain Corelli’s Mandolin 5 Down To Earth 5 5

Evolution I’II " 5 .5 . 5 I1 :5 II I5

GetDverlt .‘ x .... ., Lara CrottzTomb Raider I‘ II 5 \ ;5‘ ‘I 15

PearlHarbor .5 .T :5.: ~'.5 SeeSpotRun I’II ;;\ Shrek 1

Ill“ .IlII ‘II Spy Kids I

The Flintstones In Viva Rock Vegas II I I” IIIII‘.

TherMummy Returns 1 i

Breakfast At Tiffany’s 5 l”; II

Bridget Jones's Diary 1 5 I).xll_\ 'I5'IIIIIIII1.«I " I5 Captain Corelli’s Mandolin

\IIIII [III] IIIIII ‘lllll Ek Rishtaa II II \IIIII\ \IIIH \lIlI

Evolution I'l I

IXIII} I15. li‘ 'IL‘ "I5 GetDverltII‘.

IIIlleI I‘I5. ‘5“ ‘1'“ I... \lelII\ \II III.~ If.. ‘i‘ " 5" Lara CrottzTomb RaiderI I‘

I).III_\ II “lull; II 5.1.. "' lllll. 3:5‘ II {II I5_ IIIIII ‘I L5

Pearl Harbor I5I III. : III. Pokemon 3: The Movie I

I).IlI\ IIHI'II. I 1‘. 1114'

See Spot RunII’III

I).lll_\ 5 5‘1

ShrekII

I).III\ II 5II.II:I. Il'l'. ‘llll, 55". 15" (\llll: .1111. x 511. ‘1 \ll

Spy KidsIl

I).III}. III»

The Adventures 01 Rocky And Bullwinkle ll

\IIIIIIII‘I' \II I\ \IEII W Max:

The Mummy ReturnsI If, I);III_\ 51‘. \1‘

l’Il‘j.‘I.IIIIIIII' III..-ifI III II. 5~IIIIII,:I

'ul. l’IiIIII."I5 'IIIIHW‘II

plu\lI~II\ IIuI.IIl\.IIIII IIIII.“~ !:7‘.. "I ' I‘ll I II 5.ll1I

Recess: School’s Out 1

Sweet November

'1? MIX-.-

1: 13414::

IIII' l HIL'I‘. I’.III.II\‘.III. III II ““ I55

IIIIII.IIIII(‘('lquIlllz' II5 III 5‘5 5“

[Ill ll \IIIIII’I ‘HIIIIIII ‘5I'l

\lll\lx'lll 9.5.‘III\III:. II‘. llillllI‘xl' L‘QIIWIIIII III' l..II.EI:. II." 1‘ 11* Bridget Jones’s DiaryII5I I <5. III5

(1_<ll. ‘1 III Chicken RunII DownTo EarthI‘I I.‘ 5H. 7 55 II.‘5 11115

EvolutionIl’lII I.‘ I5. I I5. 51II. \15

1"5'I.IIII

GetDverltII.‘I I.‘5ll..‘15.5llll. II5 lllll

Lara CrottzTomb RaiderII.‘ II :5 w i5 ShrekII I.‘ I5. II5 .‘ 4‘5 1.15. 515. 'I5. 5I5 “75

The Mummy ReturnsI I.‘ I5 I '5

Bridget Jones’s Diary I 5 I l)‘”].\ ‘1 III

Chicken Run I

\IIIIIILuu \II III I5.-.II. Down To Earth I:

I).lll\

“115. «1115

"AIIIM’w-I 5*- ewe" I r W 01:33‘“?! {i} Kt \ 0'," ‘3‘

“x215

.6 I; u; l I

‘5’ L539- ' ‘7 ‘55: 3;»? 5C5th

' T: 5

W " 5 "'“"""’i " .' $5.? '5 v; ' I’vfi‘ 5!”- I will

‘3 *. .2 Code Unknown ' ' Shrek Amores Perros Together Late Night Shopping ": Ginger Snaps Before Night Falls EvolutionII'I II I\ A ‘I\ ‘1 Get Over It I‘ I)..;?'. 15‘“. 11H. "Ill Lara Crott:Tomb RaiderI ‘I 1).:11'. I511 1"“ M15 'II5 Pokemon 3: The Movie II I>.::I'. I‘ IH M L;5 See Spot Run I'III I).:il‘ ‘1" Shrek I I).;:Ij. I.‘ I‘. I‘ ‘5 5‘5 115 § I\- ._ I, ‘\ The Mummy Returns II II.::I:. 5 I‘ 'IJII' IIIIII II 55 ‘I I’IIIXIulIIIIIu III clj. III In 5IIIIII.II III IIIu I‘IU'III‘II5 I’I;I~:I.' II5II 555 I 5(1 IIII Ilulullx .:IIII IIIIIIx IIII|I5 II; III IIpuII

“II I II 5 IIII Sweet November I}.

THE LIST 43

P