Film '

Faikirk: Cineworld continued

Bridget Jones’s Diary t 5

I)‘I]I'. IIIII ‘III \‘\ ~\‘\ 1:1. Crouching Tiger, Hidden Dragon

\\ VII Evolution 1% I

(IVIIII. \ III

ILIII}. II I*.:1:I. I‘I‘ II II IIIII ‘IIII II‘5 I\ .. :< ‘l\\ GetDverlt 1‘

III'I‘i‘_ ‘IIII .I‘ll IIIIII\\‘ .‘I‘l,\\ IIIIIIIIIIII:\\.-III

Lara Croft:Tomb Raider

IIIIII“. II"".::. .1 II... :. "K 15H ,“II IzII ;;II ;;I. INIIIII IIIIII. IIIII. 'IIII \ ‘II -_\II II‘II Pearl Harbor 15I

I).I|I\ ]III 51111. x 511

Pokemon 3: The Movie

I).III‘I I‘ .“I \ ‘Ii. . LII II ‘II ShrekII

I).11I\ III llI‘Im~ I; A‘IIHHI ;‘ 11’ IV‘ \Ii_ I III. ‘II QIIII~ I LII IkII III. IIIIII. ’I III, ‘II_ ‘~ IIII_ \ LII lI \iI IIIII\

The Adventures Of Pinocchio I \I.11111cc \II The Emperor’s New Groove I \I.IIIII\'I' \.I1 IIIIIII.I111

The Mummy Returns [)MII II IIII

IIIIIIIlIHI

I’IIII‘1.IIIIIIII'III.I‘I}.IIIIx-x1'111I.;1III'IIu ' ~II1‘1IIII'I‘II1HI IIII III

III-1.III\ .I11II 11111I~x

Faikinc l-TII Cinema

I.III\11I\ III‘.\11|I.:|I.\\¢\I I'IIIII"C\IY.'I" III {‘1 5IIII.\5II I119 \III \\_I_»'I.II‘II. IIIIIIIII\'t'\ IINI (‘IIIIIIII'II I 5'1

1113\1II11\\.‘.I'I‘I.

The Last ResonI 15I :II

Enemy At The GatesI 15I €11

Gaiashleis: The Pavilion

\I.l|I\\‘I \IIt-I-I. IIIWII "5‘ 'II' .‘ 1111 I’IIIs' IIIIIII 111v III.\"II ‘5\I51 I)’ 1.1 ‘II 1L5.‘IIIII'IIIII‘IIIIIIII (‘IIIIII(I\I’ I.‘ 'II

I III”: I" .‘I1I\III;1 IIIII IIIIIIA

Bridget Jones’s Diary I 15I \ _‘II Lara Croft: Tomb Raider I.‘I .‘I 1, .\_IIII.

Pearl HarborI 15I .‘II

Rugrats In Paris:The Movie I1 _‘ III ShrekIl _‘ lili_ 5 _‘II. '5II SpyKidsII % III

The Mummy Returns I 1.‘I 1 511. 5 <11

5 III.

Bridget Jones’s Diary I I 5 I I).llI_\, .\_ {I1

Captain Corelii’s Mandolin 15I I).III_\: 5 511

Lara Croit: Tomb Raider 1.‘I I).III}j ill. SIII \IIII

Pearl HarborI 15I

IXIII}: H .‘.II

Rugrats In Paris: The Movie I1 IXIII}: I .511

See Spot Run I I’( '.I

I).III_\: I III

Shrek II I

I).II|}; jIIII 5 jII_ ‘5II

Spy KidsII I

I).III}I V5“

The Mummy Returns I I .‘. I IIIIIIy I111,

1;:II'\,\\ ‘. pg; I’IIIgI'JIIIIIIc IIIIcI} III I\' \lIIIlI.iI III 1|1c 111m 1011s \\ I’IIIIIIc IIIX‘III “<\ I ‘1 IIII

IIcI.III\.I11II11111c\

46 TflE LIST

See Spot RunIIIIII , The Mummy Returns I.‘

I).1i:. ‘.

Lara Croft: Tomb Raider

ltllmarnock: Ddeon

I‘lng'IIK I)1:'.I'

III“II\ \ II:II‘.1IIII \I.;IIII.:1II I\III!1 II......VI:.:_‘. II: \1111 I;\II I I‘ZIII \.-:IIII:(II'/u11.:11I1VIIIIcIIix‘l .1 .III

(I IIIIIII.:;1: I I 5II IIt'IIIIy ‘IIIIIIIIIIII'I'J-a-I.‘ II‘II‘I IItIIIIII

I‘ ..II II». \II-:: I33: ..t.III 'Tx'IIIII‘ |11\IIIII

« I..11:1I'. 1:. I ct

\I‘III

Bridget Jones’s DiaryI 15I ‘IIIII. IIIIII DownToEarthII‘I ‘IIII. ‘IIII EvolutionIIIIII 11 15.1111. 11111. 1 <11 ;IIII~ IIIIII_ II {II \ {II \511 GetDveritII,‘I 11 15.1111. 1H

Lara Croft: Tomb RaiderI I ‘I IIIIII. II <11. PearIHarborI15I 4 III. III ShrekII :IIIIIII. I I‘. .‘ I“. ;;II IIIIII_ II L5‘ \ 411. ‘IIIII SpyKidsIl II {ILIIII 4‘1 The Mummy ReturnsII.‘I <IIII

(LII~

{III

Bridget Jones’s Diary 15I III .\ \II I) III

\1111 IIIII‘ ",IIII

Charlie’s AngeIsI 15I \I.II111t'c IIII‘ III 411.1111 Evolution I’IiI I11I\ \.II I.‘ I‘fi. I)

\1111 Hill “I. Get Over It 1.‘I

‘III \IIII‘ '|5_

'IIIII II 111. \ 5II

III I\ \II IIIIIIII IIIII: \II I. \ IIII, '1)” \1111 IIIII II 1|I..IIIIIIII1\1111I. II‘. (I I‘

Lara Croft: Tomb Raider 1.‘I I IL I\ \.1I 'IIIIIIII. II HIJIII. I III.

‘IIII. IIIII 1:11, II III. "IIII. IIIIII II {II

\1111 Hill I I IIII.IIIII11III \11111. IN“. [III #411 IIIII (IIII|_ (xiii. .\ {II IIIIII.

Pearl HarborI 15I

I11\\ \.I1 I ;II. \III,

\1111 IIIII 1-15. "11 Pokemon 3:TheMovieI1 I

I11:\ \11 If I5. ‘II. II‘. '.I1II. \IIII Hm: I.‘. I‘. .‘ III, II 15. IISII. ShrekII

I).III_\: IIIIILIIIIIIIIII \11111. IIIIIIII. Iii 315. IIII, 1411 (Mill II 15. \lII.

Spy KidsIl

I).III}' II {IIIIIIII \.11:\ \IIIII. I IIIIIIIII IIIllI

The Emperor’s New Groove I I I \I.11111\\‘ \II. II ‘IMIII

The Mummy Returns 1.‘I

III I\ \.:I 71*.”11'

\1111 IIIII I III, Toy Story2Il \I.:1111t\'\11 II “1.911

I’III;:1.1111:11cIIIxI} III?\‘\111111.II IIIIIII- I‘I\‘\1IIII\ \xcck I’III‘11\"'\.‘IflHIIIIIIH II‘I

\It'IJII‘ .IIIII 11mm

large: Vikingar Cinema

(IICCIII‘LI\ I\’II.III. 11! 1‘5 IIW” LI 111. ~II

(.IIIIII' I;

The Mummy Returns I III .‘. 111. <11

Evolution I’( I. II.:1I} _‘ lII I11. \1111. I11; IIIII 1‘1

I’:I~;;1.:111111cIquI} II‘I‘CWIIIIIIII IIIIIIc I’IIIIIIc HI I“5 INN—w IIII

I‘It". 1mm 1‘. wk

III‘1.:1I\.IIIII 11111cx

II.- II :Circult Cinema

II1;\It \1111111 (III'II I)t'\1;'11v1 ()111151. I 21.11;:'\1II11. II\ 1‘ IIIIIII .‘IIII III \xmc IIIIIIII.‘ \ IcIIII t.IIII I‘I‘I'Ixilii' .II

II \ 11\1111 \ Int-1114 \I'III \\IliII\ 9.5

(IIIIIIII'11115II \IIIIL'III I)\|’ :1 "I1

I’IcIIIIcI III1111;'\'!_\ 51!

Bridget Jones’s DiaryI15I 111 15.1111. 1‘15, .‘15. 1.‘,II. II.‘5

DownTo EarthIIII 1.111. \ III EvolutionII’III 1111mm. II 111.1111. IIIII. _‘I1II, §__‘II I_‘II_ 5111‘ (\III. \IIII_ IIIIII

Get Over It 1.‘I Pearl HarborI 15I \ in

See Spot RunII’IiI III .‘II.IIII. 1.‘ 35. ShrekII l 1115114111. IIIIII.IIII. 1.? III. 1311. _7_5.II. VIII 5_IIII. (Illli. " III .\ jII, IIfII

SpyKidsII III.5II.IIII. 1,111.

The Mummy Returns IjI I III. II III.

,7 \Ii. II \Ii

.‘ II I.

IIIS 5H.

Bridget Jones’s Diary I I 51

I).III_\‘ I-III.

Evolution 1 I’( '. I

I).III\: III.III1.IIII. II,III;1111. |.‘..§I1. <_III'_ 55H. (III). .\,_‘II. IIIIII

\I\II I.III‘ III I\ Sui: I I3”.

Lara Croft: Tomb Raider I 1_‘I

IXIII): IIIFIkIIII. IIIIIIII. IIIII. Jill. XIII, SIIIII. (IIIII. AWII, XIII (ISII \INII I.III‘ III I\ 3:11: I IIIII,

Pearl HarborI I5I

I);I1|_\: 5H5. I\.-III, .\|\II111.I1111u'I'I'I: IIHIIMIII. I‘ll. Pokemon 3:TheMovieI1'I .\I;11111I'I' 8:11 IIIIIZ II.III;I111. See Spot RunII)(II

I);III_\: I.|5.

ShrekII’I

Hail}: IIIIIInIII. IIRIIIIIII. I35”. IIIIII IIIII. SIIII. (rill. XIII). .\5Ii_ \I\H I;IlI' III A; Sui: I IIIII.

Spy KidSIl'I

I);III_\: IIIIIIuIII.

The Mummy Returns I IZI

I);III}' IJII. II.3II. IIIII.

II”.

I)”. H5.

I5”.

“IIHCI’ ' 2 II IIII353III'ICI/ I I’I‘IIul'nIIIIIIc likcl} III III‘ similar In IIIc [11m IIqu \wck. I)I]IIIIL‘ IIN-IS 011311 jhh iIII III'I.III\;IIIII111nm.

Paisley: Showcase Cinemas

(i1’111i11.\\c11uc. I’IIIII'111\ liming-xx I’III‘k. 11111 55" IIIII I. IIIIII: III-11 xx" IIIIZII. ('(' honking: III-II SN"II(1I I_ |I)|. |I:|_ L155 IL'55IIIII‘III11' (Ipm .\III11 III III IIN

\IIH\\ I. (‘IIIIIIIl ) \I’ISIIIIII‘III: L35”

".IFI‘i‘Ii/RI” :4,

BiowIIxI ".II5. I1.15.

Bridget Jones’s DiaryI 15I I 1.15am. ‘5. 1.55. “.15. ‘UII.

Captain Corelli’s Mandolin i 15I .135.

“.311. 111115. DownTo EarthIIJI 13.:II. 2.511. 5.111. “.15. ‘I-III.

Dracula 2001II5I “.511. IIIII5. EvolutionII’III IIKIIIIIII. 12.15. 2.111. 3111. II“. 5.111. “.III. “.411. 0.25. II55.

GetDverltIIZI 12.1I5. 3.311. 4.51). “.25. 0.15. PeariHarborI15I 13.15. 13.45. 4.1111.

.1511. “.15. .\.I5.

Rugrats In Paris:The MovieII'I 12.1w. 2.1I5.

See Spot RunII’IiI 11.5IIIIm. 3.111.

I15

ShrekII IIIIIII. III~. II II no _‘IIII~ _‘1II_ §IIII ;II.I~ ', :II‘ *lill' IIIIII_ II lil‘ "iiil' \IIII~ \ :II‘ II.I.I~ [IIIIII

SpyKidsIII1115.III~._ II5 115 5g‘II

TheMummyReturns 1‘ _‘IIII~ 315 * III‘ III III

Bridget Jones’s Diary 1 5

II.:II§ II IIIAIII _“" I“ \IxII1.I.Ic I ll :\ \I: 11 :5

Captain Coreiii’s Mandolin

II.IIII. *5 III III Down To Earth 1 ‘I I)“]I\ ‘I III \I\I‘I.1It' I ll .\ \.1I EvolutionII’I.I II.III_\ II *IMIII. I‘ I‘

II III

I III_ 5 III. ‘III. 'LII II ‘x. \I\\ \I\III.:II' I 11\\ \.!I II I" I".IIII GetDverItII‘I

I).IIII I_‘Il\. ‘II_ '.\II‘ ‘II Lara Croft: Tomb Raider 1

I)IlII\. I| 25.1111. I.‘ I‘ I‘ 15 5‘ .‘15. I15. II5.5IIII \15 ‘III. xIIII‘IIIIIIIx IIIII

\IMI I.II:' I ll .\ \.II II I" " II‘I 1~'Il'.

I.‘ ‘Il.1111

Pearl HarborI 15I I).III_\ IIIIIIII. I51". \ IR

\I\III.1IU I 11\\ \.II II I" Pokemon 3: The Movie I

IIIII LLII

I).III_\. II “LIIII. I I". l I". “' ShrekIl I I).III§ II HILIIII. IIIIIIII. I 4" I “11

.‘Iiii. _‘111. Hill IlIiI_ ;iII 5IIII (IIIII_ (iIIi~ ‘Ilii_ \iIII_ \1II ‘IIIII IIIIIII

\I\III.II\‘IIII\ \II III III, II 1'“ IIIIIIIIIfJIII

The Mummy Returns 1 ‘I

I).III_\ II IXIIII. ‘IIII. I I‘, '

IIIIH

I’III;_'1.1111111cIlkt'IIIIIII.-\11111I.IIIII1II' I‘II-\1IIII\ \wck I’IIIIIII- III 11 \\ IIII‘II IIII III'1.III\ .‘IIIII 111nm

Stirling: Carlton

:3 \IIIIIIIIaIk IIIIII.IIIII(I I‘IIIIIIII‘.‘ III‘VI VII {a [I IxIIIt'II I I II‘ 4 I‘ll (IWIIIIIIII. \IIIIII-IIhI I’IIII It I)\I‘ L‘_‘..“ll.("I11IIII..‘. IIIIIIII\ III III I III

lIII.l\'\'IIIIIIIJIIII'II I’IIIIIII ~II .III -I [IIII

II ),I '/

EvolutionII’IiI .‘KII. 515, \15 ShffikII I IVIIII_ {ill (IIIII \ {II

li-IIII'II/I T’II'II'II’IIII- ‘. Lara CroftzT mb RaiderI 1 ‘I I);II|§: 12.15. 415. 515. \15 Rugrats In Paris: The Movie I I .\I.IIIIII'I' \;II: I I IIIIJII‘

ShrekII I

I).III\: IIIII_ {III (IIIII_ \ :II

' 2 II‘ I'VE: I’I’annIIIIIIc IIkI-I} III III: \IIIIII II III III; III‘I'\IIIII\ \wI-Ix. I’IIIIIII- III \II 1'11 I IIII

III'I;III\.IIIII111nm.

Stirling: Maclioberi Arts Centre

81111111: I 111\I'1\11}.II| \II IIIIII\I 'II LVSIIIL: §II\'IIIII \1 I IIIIIIII'H‘

IIIIIIIIII'I'x‘ IQI .511

Bridget Jones’s DiaryI1< :II fII,I‘;I,I~ ,..

GreaseII’III 3 4n

Bridget Jones’s DiaryI1<I III

Don’t Look BackII :II IIVII“ '-I1'

I)"; , ,_ ToyStoryII’III 3.:II TheDishIIJI ' III

TheDishIIJI :Il