OTrauma \.II a In] \nn I \-p IIII' I'\pI'I‘II-nI‘I' III IIIInIIIIIIII k"-\'III\ .IIIII \II llilillllh I\ I'\IIIIIII'II II} II.‘.I-I‘.I- IIIII'III.I IIIInnI :II‘II\I\ III IIII\ IIIIIIIII IIIIIIIIIj: I'\III IIIIIIIn. InI'InIIInjg \IIIIII In .I \IIIII-I). III InI'IIIII IIIInI III;I\I.nI;I .IIIII II.IIIIIIII;; III IIIIII .'InII III\IIIII;IIIIIII. II-.IIIIII'II III'II\I\ InI'InIII' XIIIIIIII IiII}\'L'. \\ IIIII- I)IIIII-II_\. KI'IIIII'II (iL'L'I\. \I;III.I I.IIIIIIII'Ij:. II.III-_\ \IIIIInII. .'\lll| S;II.I IIIIII ("InlxIIIIIIII'I \VIIIII. SI'I' PIKWIK'“ .‘InII IIIIIN,‘

')I 11).:

Gallery Talk SIII 7 In]. :[IIII ('nI'IIIIIn III IIIL' III/1mm L‘\IIII‘IIIIIII KzIII'Inn IIIIIIIII :InII I'IIInzI III';III|I'§ §.'II.I~ {I IIIIII.

GENERATOR PROJECTS

3.5 :0 .\IIII \\'_\IIII IIIlIlI\II|.II I'.\I.III'.

III 3X3 335033. 'I III! Sun I (IIIIII Members’ Show SIII I I \II 3 Jul. .\II\I'II IIII'IIIn \\.(III\\ II} (iI'III'I.IIIII \ InI'nIIII'I'x.

MCMANUS GALLERIES

{\II‘L‘I'I SIIIIIII'I'.III 3511330.“. \IIIn XII IIIIIIII 5pm; Sun II. 3” Jinn; 'I IIn

IIIIIIII 7pm.

Double Take: Dundee 50 Years Of Change l'nIII Sun 3 SI'II. .\ IIII'.I| IIIxIIII‘} IIIII‘nnII'nIIn’} I‘\IIIIIIIIIIII I'IIIIII';I\IIII;_' :I \I'I’IIN III \IIIII'I'I‘IIIIIIIH III I)nnIII'I- Ill HIV 5m and (\II\ \\ IIII IIIIIIIIIgI'IIpIIx III IIII' \IIIIII- \ II'II \ IIIII.I_\.

VISUAL RESEARCH CENTRE I)nnIII'I‘ ('IInlI‘InIIIII'III) :\I'l\

I53 \I‘IIII'I'gnIc, (H.332 ,I-IXIHIII.

'I‘nI' \VI'II III,3II;IIII 5.3(Ipln; 'I‘IIn I‘l'l III.3II;nn Xpnl: SIII Snn 13.3“ 5.30pm. 012: SOI LeWitt SIII 7 Jul Sun 3 SUP ((‘L‘Illl'L‘ IIII' .'\I'lI\l IIIIIIIIH. .\ IIInnIII‘I‘ III' IIIIIIkxlIII‘I‘ I’I‘IIIII‘II .‘\I.IIII'I~ III .\'I‘\\ ank. InlI'I'nIIIIIInnII) I'I'I‘IIgIIixI'II Ill’ll\l SUI I,C\\.III‘\ \\II|’I\ \\;I\ I‘I‘I‘I‘IIII) II‘IIInI‘I'II In :I IIlI'lIUl' I‘I‘IIIprI'I‘InI‘ I‘\IIIIIIIIIIn III‘III :II IIII' Sun I‘I'IInI‘IxI‘II .\IlI\L‘lIIII III' .\IIIIII‘I‘n .'\l'l. 'I'III‘ I'\III|IIIIIIn II‘IIIIII‘I‘x :I \ln'w) III In\ INNII\\. I'III‘IIII‘II II} I‘IIIII‘I‘IIII‘. I'nI'nIIII‘ and critic .IIIIIn .Innxxcn. NI \.'.’ SI II )\.'.'.

Outside The Cities

East LOIIIIaII

STENTON GALLERY

SII‘IIIIIn. III 3(II\' 350256. .\IIIn Snn nIIIIn 5pm ICIU\L'(I 'I'IIn I.

Focus On East Lothian .\IHII I) .lnI \VI‘II 5 SI‘II. .\ \nInInI-I~ \I'II'I‘IIIIn III pninlingx II} ill'II\I\ \\ IIII IinII IIII‘II‘ inxpn‘nIiIIn In IiIle I.IIIIII;nI.

Kilmamock

DICK INSTITUTE MUSEUM AND ART GALLERY

IiInIIIIInII .'\\L‘IIIIL‘. IIISM 55134 i.

.\IIIn Inc Ik 'I‘IIn I'I'I IIIIInI XIIIII; \VI‘II I\ SIII IIIIIIn 5pm.

Mechatronic Circus I'IIIII syII Ix Aug. .\II‘\II';In III'II\l I'I‘I‘nIInIIII I’IIInI.I RIIIII‘ignIv I'I‘I‘nII‘x \IIIIIINII'nII‘II InlI‘I'nI‘IIw I'UI‘UI\ I‘;I\L'(I IIn IIII‘ III_\ III\ III III\ PCUPIL‘.

Stirling

THE CHANGING ROOM

3.5 IIII‘ SIII‘IIng (\I'CIIKIC. III“I\'(I .I“)3(I I. Inc SIII IIIIIn 4.3IIIIIII.

ln Transit XIII " .IlII Sal I I .\II;_'. .\I'\I \I‘IIIpInI‘c II} ('IIIII'I‘ I'IIIIIIII} IInII .IIIIIn (iI'L'CII. I"iIIIII;I_\ II\I‘\ In;III'I'I;II\ \nI‘II ;I\ pnpcr. \xIIIII .InII IIIIII‘»I‘II‘;IIII'I‘\ I'IIInIIInI‘II \\ iIII pninl. (III) and InI‘IIII I';I\I\ \\IIIIL‘ (irccn mnku InIIIII‘Ix III III'I'IIIII‘I‘IIIInI \II‘nI‘InI'cx \III‘II .I\ I‘INII-x IIIIII I‘IIIIII‘III‘III\ I‘I‘IInI pIleI'nI'IIx.

Wish You Were Here S.II .IlII.

I IInn IpnI Ik I 4pm. :\II\;InI‘I- IIIIIIIIIIIg III‘I‘I‘xxnr} IIn (II “(I 443 I -I I '4-I3I I3. .-\l‘ll\l\ (‘IIIII‘I‘ I‘IIIIIIII) and John (iI‘I‘I-n II‘IIII Ilnx \I-IIIpIan' \\III'II\IIIIII IIII‘ I'IIIIIII'I'n IInII pzn'cnlx ;l\ purl III" .\';IIIIIn;II ('IIIIIII'I‘II'I .-\I‘I I);I_\.

We welcome submissions for this section, but cannot guarantee inclusion. Please send details to our offices at least ten days before publication. Kids listings compiled by Maureen Ellis.

Anti-sinus AI I(I I IIII Egyptian Arts And Storytelling IIIII 5 I II (I .IIII. III I5IIIII I.‘ I'II‘I'. )IIIIII'II (.IIII\.\IIIIIIIA _‘IIrIII I)l‘IIlII\\IIII\‘ \ Ix’II.III. .‘\H 355” I‘lN‘I\III_L‘ II'IIIIIII'II \§_‘I'\ 5 \ I'._L'_\III I'IIIIII' III IIII' .II IIII\ IIIII \IIII}II'IIIII}_‘ .IIIII IIII\ \I‘\\IHII Paintings At GOMA IIIII 5 .IIII. IIII- III.InI. IIIII I.‘ .IIII. [In I ' IIII. IIIII I‘I .IIII. I 3IIIII. I'II'I‘ (I.IIII'I} ()I \IIIIII‘III ,\II. ()Hk'CII \III'I‘I. 33‘) I‘I‘HI \:‘I'\ II‘.I'I N. \ \I'III'\ III .IIII\I II'II \‘.iIII\\IIlI]I\ I'\IIIIIIIII§.' IIII' II.IIIIIIII;:\ III IIII' InIIII‘I}. .IIIII I II'.IIIII;r .In .lII‘.‘.lIII\ lII II-\]IIIII\I' Summer 2001 Arts And Drama Camp IIIII 5 I II (I ,InI. .\IIIn ‘I I II I 3 .IIII. \IIIII III 'IIIn I” In], I IIII.I‘I\II_\ ()I SII'.IIIII'I}III-. .IIIIII.IIIIIIII ('IIIIIIIIIx "(I SIIIIIIIIIIJI' |)II\I‘. VII IIII.‘I \j._'I'\ 5 I5. III‘III IIII' IIIIIIII.I). IIInI'\ \\ III] .I \k'IIk'\ III Inn \xI'I'III} \xIIII.\IIII|I\ III IIII\ .IIIII I IIIII\. III'.nn.I. .IIIII IIIIIII‘ Summer Art And Craft Workshops XIII " .IlII I\' \.II I I .IIII. ~II‘III. I III. SI \IIIIIIIII \IlI\I‘lIIII III I\)L'II_L‘IHII\ I.III- .\nII \I‘I. .7 ( ‘;I\III' SIIIII. 553 .755". \III..IIII'I~ IIIIIIIIIII;: II'IIIIIIcII. I)I\[II.I}\ III .\I \IIIII;III\ IIIII\I‘IIIII [II‘IIx IIIc IIII- III\|‘||.IIIIIII IIII IIII'w \‘.l‘II\\IIIIII\ IIII I‘IIIIIIII‘II IlgfI'II I\' Arts And Crafts In The Gallery .\IIIn ‘I III I 3.|nI. III.nII IIIIIIn I\' I 3pm. L3. IInnII-IIIIn \II (I;I||I'I_\.. l'III\I‘I'\II}. III (iI;I\;.'II\\. NI IIIIIIII‘;III SII'I-I'l. 33“ 5~I 3 I. .\ \II'I-II III .III\ .IIIII I‘I';III\ .II‘II\ III\'\ IIII I'IIIIIII'I'II IIfgI-II .\ I]. ()n \IIIII. II_\ _\IInI' II.InII ;Il III;II\III;.' I’;I|II'I SI‘IIIIIIIII'I'x; IIn InI: IIII‘I'I‘\ .\I;I;:II' \IIIIIIII‘\ III III" IIIIIIII‘; ng'I I'I'I';III\I' \\ IIII \I‘IIIII' I’;I\II‘I I’III’IIInlx IIn \VI'II; I'I'IIII np IIII \IInI IIIIIIIIx IIn I'IIn‘. \\IIII\I IIn I‘I'I. IIII'II‘\ .I I‘IIIInI‘I‘ III I‘\III‘I IIIII‘III \\ IIII .\|I\II'.II‘I .\I'l, Storytelling And Music \IIIII *) I'l'I I3 .InI. III.|5;IIII ISnISIIIII. I III. IIIIIII'II (‘IIIII'I‘IIIIIL IIIIIII I’UIIIII\\IIII\‘-\ I\’II;III. IN" 355“. .\;_'I'\ 5 I\. 'IIIII‘x II‘IIIII .\III'II‘nI I:_u}pl ;InII I'\IIIII‘ Innny I'IIIIII‘ IIIg'I'IIII'I III Ilnx Inn \I‘\\IIIn IIU\IL‘(I II} IIIL' IIIIIII‘II ;InII IIIIIInI'I .\II\. Egyptian Art Masterclass .\III|I ‘) III I 3.InI. I3IIIIIII IIIIII. I'It'k'. I‘Illl'l'I‘II ('IIIII‘I‘IIIIII. .TIIIIII I)UIIUI\\IIII\‘- \ I\’II;III. 33—3 355“. .\j_'I'\ ‘I I3. 'I;IIIIII;_' InxpiI'IIIIIIn II'IIIn IIIL' IIIII‘I'I-Il'x I'nI‘II‘nI I*\IIIIIIIIIIn. I‘I‘Iunc _\IInI' U\‘. n I',;_'}IIII.III IIIL'IIIL'II III;l\IL‘l'|IIL‘I‘I'. Peter Pan Weekend SIII I—I XIIII I5 .Inl. IIIInII 5pm. L715IIIL'35II L335I. 'I'III' I;III SIIIII .\I (II;I\_::II\\ II.n'IIIIIn'. IIIII SIIIIII‘IIIxx Ix’II.III. 3W IIII5I. I'I}III_~_‘ IlIlI .IIIII IIII';III' IIIIII\'\ IIIIIInnII In IInx IIIL'IIICKI \\I'I‘III‘nII \\ III‘I'I‘ } IIII Inn (IIC\\ ;I\ .I I'II.II';II‘II'I IIIIIII I’I'II‘I' I’IIn IIII' \IIIIII' Inn III \I'wl' \IWI'I I IInII. Egyptian Arts And Storytelling .\IIIn I(I I'II IIIIIII. III.I5.IIII I.‘.-I5IIIII. I'Ich IInI'I'I'II ("IIIIIIIIIIIL IIIIIII I’IIIIIII\\II.I\\ \ I\)\‘.I\I. :5" 5H. \II\.III\'I‘ IIIIIIIIIIIg; II'IIIIII'I'II. \ggI'x 5 .\. 'I.III'\ III I'gHII I'IInII‘ III IIII- III IIII\ Inn \IIII'_\II‘IIIII;_' .IIIII ;III\ \k'\\IIIII.

FIIIII

Spy Kids II'I XII 5‘ .lnl. IIIIII; and The Magic Pudding I I 'I SIII I~I .IIII. IIIIII. £3.35 II.IIIIII_\ III‘III‘I L‘II. (iI.I\;_'II\I. I'IIIII 'I'III‘IIII’I‘. I: I\’II\L‘ SII’L'I‘I. 5.5: KISS. SCI" I'IIIII InIII-\.

Thrill Ride I I ' I: Mysteries of Egypt I I I; IIIIII Dolphins I I ' I IIIIIL‘\ Ln}. I‘III'I'II IIIIII II\IIn3_'\ IIII III'IIIIIx £5 I[.5.5III. I.\I.\.\ 'I‘III‘JII'I‘. (II;l\f_‘II\‘. SI‘II‘III‘I‘ (I‘IIIII‘. 5H I’III'IIII' ()IIII}. ~13” .‘IIIIII,

3‘2III‘I

\II‘-IIII\ L' I‘II\5\ III

3%

IIIII 3l\111\\ “III” I\)~r1III‘II‘.‘. II.III. I\’I‘j~\IIIIIIIIII. 55.3 II_ \: IIHIII\I‘\~‘II\ I‘Ik'xk'lu PIHIIP [{MII\..\ '\

c .IIIjgxl \kIIII II I'\I\IIIII*\

t. 3 It. II

LII; III II-I‘II.I-.3

I\\III'\ III I‘IIII\ III‘.‘ .InII IM‘IIIIIHII

The Singing Kettle Silly Circus \.:I \IIII \ IIII. IIIIIIII I\ 3pm L" I.:IIIII'. IIIIII‘I 1:5 ('I\.III' \IIIIIIIIInInI,

I IIIIIII'\II‘II Una}. IIVI‘IIIIIII III! III Ix’IIII np. IIIII :III {III .III IIII' IIIIIII\ .InII \Inllx III

III; III; IIIII I’III IIII j.IInI I“\I\I I‘IIIv.II

IIWIIIIIII‘ .zIIII IIIIII ( ‘III.I IIII' Ix’III;'III.I\II'I. \III.‘ IIII~ I'IIIIA. n. ( IIIII IIII- \IIIIngnInn .InII .III .III

IIIIIII.III I'.IIIIIII!II‘.III .I.InI' IIII \lIlt'IIIj,_'. .1II II.IIII my IIInxlInI I"\II.I‘..I_:‘.III/.I

SII )I‘1,’I(:IIIIII_I

Storymaking IIIII 5 III (I IIII. \IIIn III III .‘I’IIIII. I 3“ IIIIII III'I‘ IInIII'II ('IIIII'I IIIIII. ,‘IIIIII I’IIIIIII\\II.I\\\ Ix’II.III. 3N3 .‘55II \IIX.IIII‘I' IIIIIIIInIg' II'IIIIIII'II. .\;:I'\ ‘I I.‘ I)II'.IIII up I.IIII.I\III‘.II \IIIIII'\ nun; IIIII‘\ IIIIIII \III’II-In I f.."\pl .I\ III\[‘II.III\III

I\I:IIVIII<2:; /\II(I I'IIII

Quickies For Kids Ix’II};II \Ian'nnI (II SI‘HIIJIIII. ( .IIIIIIII‘I‘H SIICCI. :‘Ifi

III” I III I'nII‘_\ III nlan'nnI IIII' \I\IIHI\ .I;:I~II II\ IIIIII nnIII-I', 'II‘n nIInnlI' I;IIII\ IIII IIIIIIIII'n III-III I'\I'I'_\ S.IInIII;I_\ .Il 3.I5pnI

.nIII I'\I*I_\ SIIIIIIII} .II 3.I5|InI.

Holiday Time In The Discovery Centre I’nIII III I“ .\n§_'. .\IIIn SIII

IIIIInI 5pm. Sun nIIIIn 5pm. I'I'I'I‘.

t; .

-( \“

Kids

I)I\I’II\I'I_\ ('I‘nIII‘. \Ian‘nnI (II \IIIII.InII. ('II.IIIII\I‘I~ SIII‘I‘I. 34‘ ~III‘III IIIC \IIIIIIIIL‘I IIIIIIII.I} III'IIngnnII‘ l\

I‘III \Iln; \\ IIII .II’le IIIL‘\ \\ III‘II‘ I‘IIIIIIII'n I‘IIn I‘II'IIIc .I Inan‘nnI .II'II‘IIII‘I. I‘\IIIIIII‘ IIII' IIIan'nnI IIn .I IleI‘II\I‘I‘_\ II.nI. II.I\I‘I II.II'II III IIIIIC III IIIII‘II IIII\\n \I‘IIIC PICIII\I\‘I II‘ III

Non-Stop Summer I IIIII Sun I SI'II. I I.nn -I. 3III‘III. I‘II‘I' II}n.InnI‘ I‘.IIIII. IIHI_\IIHIII I\’U.III. 55H “XII”. .\ IInInIII‘I I\\I\ nIIInIII IIIng; III‘IIngnnII‘ III .II'IH IIIU\ III I'IIIII'JII‘ .InII I.I\I'In.III‘ I'IIIIIIn\ IIIIII‘ IIIIII\I\ IInIIng IIII‘ lung: \IIIIIIIII‘I IIIIIIII.I§\ I-\III‘I‘I .I InI\InII‘ III I.II‘I- [I.IIIIIIII;_'. \IIII}II-I|In;_'. II I.InnI_\ IIIII/ lI‘.III. InII'IIII'InI‘ IIInI‘II IIII‘IU\ and .I \\ IIII‘ I.In§:I' III I'I.III .II‘II\ lllk'\. .-\I ~I|InI I'wl') II.I_\ I)InII. I)_\n.IInII' I:.nlII\ \I'I'} Imn \IIIIU\.llII. \\ III [III-\I‘nl IIII‘ I)IIIU I'IILIIL‘. Live Insects SLII * .IIII. I l.3(I;nn Ik 3pm; Sun 5 Jul. 3. 3IIIInI Ik -I[‘III. I‘I'I'I'. Ix’II}.II .\In\I'nnI. I ('II.InIIII'I\ SII‘I'I‘I. 34“ I: I” .\fJI'\ II\I‘I ,5. ('IIIIIL‘ IIII‘I‘ III IIII‘I‘

\\ IIII I‘nIIIInx III‘.I\III‘\ IIIIII I‘II'I‘II)

I'I'.I\\ II\‘\ .‘II IIIC\k' \IIUI‘ III \L'\\IIIII\. Puddle Guddle SIII " Jul. 2 3. IIIpIn. L" I; IIIIUII\ IIK'C. In\I‘I'I'\II IIIIIgI' (IIII‘III‘n. |n\I'II'\|>I. III' .\III\\I‘IIIIII;_'II_ (III5 I855. .-\§_'I‘\ mm X. II‘III‘n IIIInII IIIppIng ICL'IIIII\|IIC\ IInII IIIIII IInI \\ |I;II I‘II'IIInI'I'x In‘I‘ IIII'LIngg In IIII- III-IIIII\ III :In :IxI‘I‘IIgI' gIII‘III‘n IIIInII.

Making Handmade Cards For Children S.II I-I .InI. III.~I5;nn. £75”. IIL'IIU\ I-IInnI;IIn. ('II‘;I\\In;n‘IIcI. 23" “XX-I. .'\(I\IIIICC IIIIIIIIIng I'I'Ilnn'I'II. .I\3_'I‘\ N I 3. l'xing: :I \III'II'I) III IIII'II'I'I‘nI InIIII'I'IIle :InII IIIIIIII‘\ III nnnginnlmn. IIIIII\C _\IInI' Im II IINInI'IIxI‘ gI'I‘I'lingx I‘III'IIx.

SUMMER FUN WEEK AT GORGIE CITY FARM Mon 16-Sat 21 Jul, times vary. Gorgie City Farm, 51 Gorgie Road, 337 4202. A week of family activities based in and around the farm. Muck in on Mon 16 Jul and Wed 18 Jul by helping the farmer look after the animals in ‘So You Want To Be A City Farmer’ (for ages 8-16); under 75 can take part in a fun learning afternoon in ‘Big Bunny Bonanza’ on Tue 17 Jul; and it’s ‘Pet Day’ on Thu 19 Jul where you can help feed the farm’s pampered pets. On Fri 20 Jul, ‘Craft Day’ features demonstrations of spinning, basket weaving and pottery; and Sat 21 Jul is reserved for ‘Fun Day’ where there will be lots of fun and

games for all the family.

,‘ ,. 1423‘ THE LIST 87