Clubs listings

Glasgow, Mondays

ClIIl)

I Burn .II .\lII\. I lpIII iIIIII I I'I-I‘ InI \IIIII nI IIII_\ pIIh nI' I IIIh; L i In I-\I'I_\nIII- k'l\k'. “Ix-III}. .\ Inp pIIII) IIIIIIII\I‘IICII' I\ gIIIII.IIIII'I-Il III IhI' ll\k".\k‘lll' nlIl \IIIII IIIghI nIII. IIIIIIII.\ In IhIIIIIpIng IIIIIII'I' I'III\\II'\. IInIII Ilk't'l‘ In Ihwn. lIlllt'IhIlCII h) \InIIIIIIII and [cm

I Speedracer III 'I‘III- (IIII-IIgI:

III. illplll iIlIII. t5 IUI. \VI-I-kl}. IIIIIII' I'lIIxin'x I». IIII IIII- nIlIl IlIIII pIII'I} IIIIII' IIII'IIII II III IUI' IhI- Il\llLII I'I‘II/_\ I'I'nuIl.

I transistor:Duel III I). I Ipm RIIIII. { i. \VI'I'III}. SI-I'innxl} I‘nnl. iI I‘I‘}pIII‘. IIIIIIII' InI' II III‘“ gII} nighl III IIII' IIllIL' \I'IIIII‘ \\ iIlI \\'II_\ III' l)i\nII IInII \iIIll _\II‘XIIII'I'II}. 'I’III‘ IIIII\IL' pnliI‘} PI'UIIII\I‘\ In III' I‘IIIxin' pnp II'nnI IIIc Sllx In I‘ighl IIIm.

Chart & Party

I Popstars III 'l'III- SIIIIII. IIHIlpIII iIllll. l’-l IUI. \VI'I-kl}. RiIIiI'IIlnIIxI} I'hI-IIp hm \_\ III lIll\ \I'Il I'\pIIIIIIIInI‘_\ IInIIIIIgI~ In llIIIIIlIIIlI'IlII'L‘II I'IIIIII pIIp.

Glasgow Tuesdays

Pie—I: I II)

I Colin Davie III Sp} “Ill.

‘IpnI IIIiIlnighI. I-II'I'. \\'I~I‘I\I_\, .\II I)II\ II‘ 3:an nII II InIIgIIc—in I‘III‘I‘II inIII‘III‘} IIII'nIIgh IIII‘ hixlni‘} nI~ hnnxc lIllI\II‘.

I Dub Night III IIII‘ \'III‘iI'l_\ IIIII'.

Xplll IIIiIlIIighl. I‘I‘I‘I‘. \Vt't‘hl}. SII'x iI' I)nIIII|Il\nII IIIIII‘ II)I pIII_\ ing. nIlII|_\ I'IInIIgh. IIIIh.

I A Lick Of Latin III IIII\IIIIII IiI'II'. Spin IIlpIII. [-I. \Vcckl). .\III\iI‘ II'nIII III'nIIIIII IIII~ glnhI' \\ iIlI IIIIII IIII inIpnI'IIIIII lick nl' I.IIIiII IIIIII IIII‘I'I‘K II \II|\II IIIIIII‘I‘ \'III\\ \\ iIlI .‘\IIIggic.

I Bar 10 III Iiill' II). 7pIII IIIII‘. I'I'I‘I'. WWII}. .-\ I‘IIIIIII‘I‘ IUI' IpriI‘iIIg I).l IIIII‘III III :Jt'l IIIIIIL‘L‘III L‘H'l’} \\ L't'l\ IIII‘I‘I‘ III‘III‘IIIIIII Illl'lllllllll\l\ \pin IIII'iI' III\L'\. lllt‘ III‘xl hcing \L‘lt‘k'lt‘tl h} IIII' L'I'Il\\II. \\ hn IIII'II pI‘ngI‘I‘xx In IIII‘ liIIIII. \\ III'I‘I‘ I).|\ IIIIII pI‘nIIInII‘I'x IInIII \Ill‘IIIIh I‘lnhx gI‘IIIII IIII‘ I'I'I'IIIII nI IIII‘ I‘I'np II IIIIIIII‘I‘ In plII) III IIlL‘Il' \I'IIIII' nI' club.

I Passion Pour La Vida III III-IIIIxI-I; I‘x’pIII IIIiIlIIighI. I‘I‘I'I‘. \VI'I‘III). ‘I‘hc IIuIII‘Il- \\ inning |).l .III// Ili‘ixcx IIp IhI‘ II‘IIIpI‘I‘IIIIII‘I‘ iII l’I‘iIII‘I‘x SIIIIIII‘I‘ \\ iIlI II I.IIIiIIn/SpIIIIi\|I I‘\II‘II\IIgIIII/II.

Club

I Discolite III I‘). I lpIII .izllll. U. \\'I‘I‘III}. :\ ncxx gII_\ nighI nI'IIixI‘n. hnIh I‘hccx} IIIIII Clil\\lt'. II'IIIII I).I\ \\'II_\ III' IIIIII I)III‘I‘I'II \\ hn'll III' \piI‘ing IIIIIIgN IIp \\ iIlI lllL‘ nIlII IIIM‘U‘I‘IRHUlll‘t‘tl pnp hiI.

I Eden III .'\I&l\l\il. I lpIII .iIIlIl. H III I. \VI‘I'III}. ()III‘ I'nI‘ Ihc \lllIIL‘Ill\. \\ iIlI IIII' ll\lI;II I‘IIIxin‘x nl' III‘IIIII‘IIII‘ Ilnu II\IIIII‘\ lIlilllI\\ In .'\I1lll RnIIIIIIl. [illh \IIIIIL‘ I'hIII'giIIg pIII‘I) IIIIII‘x IIIIII II \IIIIIIII'I'iIIg nI hnuw IIpxIIIiI‘x IInIII ScnII XIIII'IIII) nI'I'hI‘ 'I'IIIIIII‘I. II‘III‘IIII'I' pI'nnI' IIIIII 'I‘III' ix IIII‘ IIIWI Hm.

I Media III .\II‘IliII. I lpIII 3IIIII. L'IhI‘. \VI‘I‘kI}; .-\ I‘IIIl-nn I‘IIixIIIII‘I'Il IIIi\ II‘IHII lIIiII 'I‘hninxnn.

I Tilt III The \I‘lwl RnnIIIx. I lpIII .‘~IIIII. £4 If: I. \Vcckl). I’I‘ngI'I‘xxiw IIIIleL‘ IInII II'IIIII'c \\ iII'I .IIIIIIC\ I)nI‘ .lIII‘.

Chan & Party

I Laid III SIIIIII II'nI‘IIIcI'I} 'I'III‘ 'II‘IIIpIcI. lI).3I)pIII .iIIIIl. U IL'ZI. \VI‘I‘III). SIIIIII‘III IIigIII \\ iIlI IIII‘ I‘hccxicxl nl t'llL‘L‘\C. I'chIlIII‘ II'thIIc hIIIIle IIIIII IIII‘ nIIIl I'nIIIII pIII‘I).

I Shooting Stars III IIIL‘ (iIIrIIgc. IIpnI .itllll. £4 IUI. \\'I‘I‘l\|}. (loin IIIIII IIIiII kccp Ihc III‘IIIIk kile hIIpp) \\ iIlI I‘IIIII'I} IlIlth‘ IIIIII pnp hiIx.

I The Shimmy Club III BI‘IIIII‘I'x.

I I.3IIpnI .‘IIIIII. £3 IL‘ I .50). \Vt‘t‘l’xl). .-\ \II'IIigIII—ixh IIIIII \IIIIII‘III) nighl III Ihc gII) \Cllllt‘. \\ iIlI RII_\ IIInnII I)II\ I'L‘ll IIIIIIIIIIIining Ihc pIII'I} IlllIlIixpllL‘l‘L‘.

I Tentastic III 'I‘hc Liquid [.IIIIIIgc.

l lpIII -.‘~IIIII. L' III. I’II} II Icnncr nII Ihc IlnnI' IIIIII drink ;l\ much &l\ )IIII \\;llll.

I T.I.T. III 'I‘I‘IIsII. II)..‘~I)pIII .iIIIII. £4 (£3). \Vcckl). (‘II‘IIIIIIIIII‘ I-‘ci'guxnn IIIIII

73 THE LIST 1:3 I. r;

lx’nhI'I'I .zIIII \InII l II‘I' \I‘III IIpIInIII III'II\\' III IhI' IIIIIIII InnIII. pnp InI IIII‘ \IIIIlI-\ III InnIII I\‘.II .IIIII II'III‘II'II gInnwx IIII' kIle lan' II. III-\pIII‘ IhI‘ IIIIIIIL'.

I Yang .II \IIIIg I lpIII iIIIII III'I‘ III'InIc IIIIIlIIIghI‘. L’ .IIII'I. \\I'I'kl). \nIIlII'III \Hlll .IIIII IIIIII\ ginmm IInIII (MI) I n\ I- I'II'I-IIIIgI' I'IIIII‘IIIhI IIIIII (‘lII‘I\ III-IlIlcx I III'III' I\ \I'II.I\II.IIII l I\I- I‘IIIIII\ .IppI‘III' nn .III II hnp I‘Il\l\ III‘\IIIII\

Glasgow Wednesdays

Pre—C III)

I L Is For Latin III IIII\.III.I IIIII‘ Spin IIIpIII. Ll. “Ix-III}. I IIIIII IIIIIII‘I' I‘III\\I'\ \\ IIII \III'III'I. IIIIII IIll IIII' I IIIIII \IIIIIIII\ )nII I‘nIIIIl Ika InI.

I Club Santiago III III-cl.

()pll] IIIIIIIIighI. I'I'I'I‘. “Ix-III}. I .IIIIIn gI'nn\I-\ \\ iIlI \IIII‘I‘I-ln IIIIII \IIIIIIII'In ('IIIII‘IIIIw.

I The Jengaheads .II IIII~ I.I\ Ing Ix’nnIII. ‘lpIII IIIiIlnigIII. III-I2 \\I-I‘lIl}. \IIII'I_\ II .II'IIgIIthIII ix III IIII' IlI‘Illl nI IIII\ nighI. \IhiI‘h \IIImI‘IIxI'x III-\I. Ik‘lt‘Il\t'\. III'I'IIIII'\ IIIIII IIII' IIl\I'. \\ IIII nI‘I‘IIxinIIIII hnngn III'IInII

I Fluid III 'I III' I’nln I nIIIIgI‘.

IIlpIII IIIIII. I-I'I'Ix \\'I‘I'lIl}. I).I \\II}III' l)i\nII IIII\I'\ IIp I'lIixin~ I'IIIIII. \IIlII IIIIII IlIxI-n \\ iIlI II II{I\II nI \‘IIIIII‘IIIIIIII'III') Inning“. IIIIII IIII-I'I' III'I- IIIIII pI'iI‘I‘ ynvklnih In IIIIIkI' \III‘I‘ Ihingx gn \\ iIlI II \\I ing.

I Russell’s .II lx’IIxxI'll'» ‘) I lpIII. I'II‘I‘. \\'I'I'III_\. I).l III“ III'iIng Ill\ \InI‘III Illll\II' L‘\II';I\;I:._‘;lll/;I In IIII' )IIppII‘ IIlII\\I‘\. I Shu Hirata III 'I‘III~ (‘III III- SIII: I\'pIII IIIiIIIIighI. I'I'I‘I'. \\'I'I‘I\l_\. .l.I//_\ III‘I‘IIkx. hip hnp. I'II‘I'II'n. III'IIIII IV IIIIxx‘. \IIIIIII'wI‘ gI-Ix pIII_\I-II nIII. iI‘x hnIIIIIl In III- Illt" I‘C\l II\IIilIIII|I‘.

I Take A Stand III 'I'III‘ SIIIIIII.

XpIII llpIII. £3. \\'I‘I'I\l}. ()pI'II \IIIgI' IIiglII \\ III‘I'I‘ pnI‘II'} pI‘I'l‘nI‘InI-Ix. llllI\II‘I;IIl\. I‘nIIII‘IliIIIIx IInIl I).l\ III'I' I'III'nIII'IIchI In gI'I IIp IIIIII Iln IhI'iI' \IIII'I.

CIIII)

I Back To Life III .\I.\.\'. I lpIII .iIIIII. [Ilka \VI‘I‘III}. I).l \III‘I'III lIIIIIII'hI'\ II llt‘\\ IIighI gI'III'I'II In\\III‘II\ pIcIIinIg IIll _\nII hip hnp IIIIII RIkII l'I‘I'IIlIx nIII IhI‘I‘I‘.

I Basis III IIIIIg. I lpIII .iIIlll. L31 IL'RI. I’IIII|_\ I). IN liIIIiI IIIIII .\I(' I’I‘Ili‘n \IIppI} II III“ \pI-I'II'IIIII nI III'IIIII IK I\£I\\ IIIIII

iIIIIgII' iII IIII‘ IIIIIiII I'nnnI. \\IIIIL‘ .\II‘ Ili‘nmI

IVIxinII (‘I'I‘n I pI'n\ iIlI'\ II \IIIIIIIIII IIII‘IIII nI hip hnp IIIIII I'I'ggIII‘ IIIIIII‘I‘IIIIII IhI'nIIgh llII' IIIII‘II.

I Bennet’s III lit‘llllk‘ll\.

II._\IlpIII .iéllll. £3.50 I LISIII. \VI‘I‘III}. SIII‘II \\ iIlI IIII IIp-I‘I'nIII IIIInI'c IIIi\. (in). I Elastik III 'lillt‘ I‘lh \IIII‘ ('IIIh. ||pIII .‘flllll. £2. \VI-ckl). IiI'II‘I‘IiI‘ I\ \lIL'II IIII IIgl} “UNI. \n III-'ll juxl \II} IIII'_\ pIII_\ gnnII llIll\I\‘ III IilIIink. \\ iIhnIII hnIhI-I‘ing IIIL‘III\L'I\I‘\ \\ IIII hnI'iIIg nIII gI‘nI'I‘ cnnxli‘IIinlx. IIII\ IIII‘IIII\ _\nII‘I‘c liIIhlc In III‘III' l.t‘(l /.I-p. 'I‘III' IIIIIIIIIII l.L'il_‘JllL‘ IIIIII 'I'nI'Inixc IIll in Ihc \IIIIII' nighl.

I F.A.B. III IiIIhII/II. l lpIII .iIIIII. I'I'cc hcl‘nrc l 1pm: {-1 IUI IIIII-I'. \\'I-I‘III}. I).l SkIIIl hIcnle gIII'IIgI'. RIkB IIIIII IIIIIII) IInIIxI‘. pIII} iIIg In II III‘I-xchl—Iip I‘I‘nml

\\ hn hclp In IIIIIIII‘ IIII\ nnc nI' lllt‘ hIIin‘xl Illltl“ L‘Clx Illgllh Ill (iILl\:_'I)\\.

I Joints & Jams III (‘IIhIx

llpnI .iIIlll. £3 IL? I. \VI'I‘III}. III Ihc IIIII'II I'nnnI IIIII'I'} ll IIIIII III'iIIII 'I‘ pI'I'xI‘III I,nIIIIgIn'. II \L‘IL‘CIIUII nl' IInIII} II'III‘kx IIIIIl IIIiIl—IIIII'II lllIIL‘\. \\ hilc in IIIL' IIIIIiII I'nnIII. II I‘nIIIIiIIg I'II\IL‘I' nl' I).l\ \Iippl) Rxll. hip hnp IIIIII \IIllI.

Chan & Pany

I Cheese On Toast III Shack II‘nI'IIII'I‘I} 'I‘III‘ 'l‘cIIIpch. IIUIIpIII .iIlllI. (3 It) I. ('IIch} lllllL‘\ \\ iIlI hnn/I' \IIIII'I‘ In hclp \\I|\Il iI IIn\\ II.

I Klass III I)I'\Iin_\. IIlpnI .‘IIIIII. £3 hcl‘nrc I IpnI; £3 III'Icr. \VL‘CI’xI}. I-nI' Ihnw \xhn IIIIIL'} II pIII'I} IIighI nIII hIII I‘IIII'I \IIIIIII Ihnw pI‘xII} l\ltl\ I‘IIIIIcI‘iIIg IIp IIIL‘ ‘IUIIII. ()\ CI' 2\\ IIllI}.

I Souped Up III 'I'hc (iIII'IIgI‘. III..‘~I)pIII .iIIllI. £3 IL'ZI. WITH}. I)III'I pnp IIIIII \IIIIII'III IllllIL'\.

Regular weekly clubs plus one off events are listed by city, then by day, then alphabetical by title. Clubs will be listed, provided that up to date details reach our offices at least eight days before publication. Lack of information may result in clubs being omitted. Edinburgh club listings compiled by Catherine Bromley.

Edinburgh Thursdays

Pie I: III)

I Eccentric .II IInIII IInII ‘lpIII IIIIII I‘I'I'I'. I‘l .Illl I\ 3 .\IIg. I'Iilllllgfllll) I lIIIIl .IIIIIII'\ .IIIII I’IIII Ini‘k pl.I_\ IIHIIM‘ .IIIII II'IIIII'I' InI’ IIII' III\\'\'IIIII1}' pII‘ I‘IIIIIIII'I .II IIII\ \I‘llll \\\IHII\}. ()I'ICIIIIII \I} II‘ I‘III

I Dysfunction .II \\ _,l. ('IIINII'x. ‘IpIII IIIIII. LI I‘) .lIIl I\ .‘ \IIg I5nI‘IIIighIl_\. 'l‘hI' lIllt.\l ll|l\ nI IIII IIII'IIII. IIIII‘III‘nII'. \kIIII' pIIIIII IIIIII IIIIIlI\IIlIII Il.l\ II‘IIIpnI'III‘iI} IIIn\I'II IICII‘ InI .III IIIIIIIIIIII' pI‘I‘ I‘IIIII \L'\\IUII. I'III' IIInIc Inln. \I'I‘

\\ \\ \\ .IIighIIII‘u \,III‘I

I Flashback III l'IIl\IlI‘IlI'I~..

.\'. illpnI IIIIII. I‘I'I'c. \\I'I‘III_\. I).| \cnnx \hnu \ IIn \IIIIIIII- in plII_\ ing Inp llIIlI‘\ IInIII IIII‘ (ill\_ “le .IIIII XII» I)IIIII\\ III'IIIIIII\ .I IInIIIIx.

I Fuel III I\’I|\II. ‘)pIII IIIIII l'II'I' \\I‘I'I\|}. I).| I\’II_\ IIIi II gI'III'IIIII'x .I high \nlIIIgI- \IIppl) nl hip hnp. lIIIIk .IIIII IInIIxI‘.

I Funk de Fino .II I) IIIII. ‘IpIII IIIIII. I'I'I‘I‘. \VI'I‘III}. .\ \Ihn‘l\\ iIIIl InIII' nI IIII' llIlI\II‘;II \pI‘I‘IIIIIII. \InppiIIg nll .II IIIIII.. \Iilll. hip hnp .IIIII III'I-IIII\ \\ iIlI _\nIII gIIiIII'\ KIIx IIIIII IIIII‘III‘nx.

I Immersed In Music .II I’IIII. ‘)pnI IIIIII. I'I'I‘I‘. \\I'I'III\. I’I\n I'I'II‘IIIIIIm iIx hiI‘IhIlII} \\ iIlI II \\ IInII- IIan III hnan‘ I).I\ nII IIIII I‘) I\I‘I‘ \I'pIII'IIII‘ lixling III‘IIm I IIIIIl IIII‘ Inllnu ing \\I'L'I\ IZII .lIII I. SIIInlII‘) .& 'I‘III' IIIIIIIliI ISI'an-n gI-I IInIII} I‘nI‘ _\nII.

I La Fromagerie .II 'I‘III- \II-IIIIIIII \ IIIII' IIIIm ll\lIlII'\I. ‘IpIII IIIIII. l'It'I'. .‘II .IlII. I‘nI'IIIighII}. SIIIIIpII' IIlL‘ I'III‘I‘x} III‘lighI\ \I‘I‘wII IIp h} I-,IliIIhIII‘gh\ nI'igiIIIII I: /. \lt'Il/lt‘\ .'\| IIIIII KIIIII IIII' .\III|II‘I.

I Made In Iguana .II II-IIIIIIII.

UpIII IIIIII. I‘I'I‘I‘, \VI'I‘kl). (IIII‘I-Ih SnIIIIIII‘n iIII‘ hI'I'IILx lllt‘ IIInIIlIl III III\ I'III’IIgI'nan‘ gIIixI'. plII) ing \IIII‘III \I‘II Yni'k IInIIxI'. IlixI'n IIIIII nIIl \I‘hnnl hip hnp.

I Mellow Mellow Right On III ’I III-

('III'\\II\II. ‘)pnI IIIIII. I'I'I‘I'. \VI‘I'III). I).l SnlII lln} gI‘Ix I'nIIIl'nI'IIIhII' \\ iIlI IIII I‘I'II‘I‘III‘ IIIi\ nII‘lIillI'Il IIIIIk IIIIII IIII III// \nIIIIII\.

I Oxygen III ()\_\gI‘II. ‘)pnI IIIIII. III-In \VI‘ckl}. 'I'III‘ \xcclII'IIII \IIII'I\ I‘III'I_\ III IhI- I‘nIIIpIIn} nI I'nIIIIInIIIIl I'I-inlI-Inx SIIIIIII (inIIgh IIIIII IiI'IIIIiI'. \I‘IixnIII'Il L‘IIICI'IIIIIIL‘I'\ in HIV \u inging \I_\ It'\ nI IInIII. \Hlll. RI\H IIIIIl hIp hnp,

I Pivo Caffé Birthday .II I’Ixn. ‘IpIII IIIIII. I‘I'cc. I‘) .IIII nnl_\. ’I IIL‘ (VI-ch IIIL‘IIIL‘II \l_\ IC hIII' I‘I‘II‘III'IIII-x IIII- IIIIpp_\ nI‘I'IIxinII nI~ ilx hiI'IhIIII} \\ iIlI II IIIIII- III~lp IInIII IhI‘ \IIIII \nniI‘ \\III'I'IIII'\ I‘I'inlI‘III III liIliIIhIII'gh I‘IIIII IIighlx SpIIIIIiII IIIIII SCII\C\.

I Prefix III IIIII' l ‘IIinII. ‘IpnI IIIIII. I‘I'I‘I'. III .lIII. I‘nI'IIIighII}. (’hI'ix III'}IIIII IIIIII I)I‘I'I‘l\ Schnm \III'I IhI‘ (ICCP IIIIII IInIII} \\ III'III l'I'nIII IIIL' IlIlth' L‘IIIIII.

I Rookie Night III l’npRnkiI.

IIlpnI IIIIII. I'ICL‘. \VI‘I‘III}. I)ppnI'IIIniI_\ I'nI‘ IIIIkIInII II IncIII I).I\ In gIcl II IIIIIL‘ I‘\pn\III'I' IIIIII IIII\\II3I} \\ in II \L'l III IhI- Ichx IInIII'} I'nnIh. SI‘IIII _\Hlll' IIIpI‘x In IInIII'} I'nIIIh I'.Ill\.. I’I) IIn\ 333"? IiIliIIhIII‘gh Iil II\' ‘)\\'I '.

I Salsa Viva III likll'IlL‘IKl. .\’pIII IIIIII. I'I'I‘I‘. \VI‘I'III}. I).I .lni'gI‘ pIII} \ Ihc I.IIIiIIn gi'nmcx In IIIIIkI' )nII \III\II III Ihix lnIIg— \IIIIIIIIIIg nighl. lI‘IIIIII'ing IIIIIII‘I' L'III\\L'\ I'nI' hcginnci‘x IIIIII lhnw III lIlIL'I'IIIL‘IIIIIIL‘ IL‘\L‘I.

I Shadowskill .II liI‘IIII linII

‘lpIII IIIIII I.‘ _‘n lIIl lnIIIIIghIh (‘nIIIIII'IIh \In IIII\ III-v. (lIICIIIIII \l_\ II~ I‘III g'nI plI'III} gnnII IIIIIIII I\ In“ .IIIII lIIp hnp \I. IIII III \.IIII IIIIII Ix’I'Iln

I Soft Rock Ill IlII' I’nIIIl IIIII

‘lpIII IIIIII III'I' \\I‘I‘I\I§ \IIIIII‘I\_ pI‘IIII\ .IIIII pnnIIlI' III‘.III\ II'I lnnxc In \nIIII' ‘nIIIl\|I' \nII InI'lI III IIII' InIIIInIIIIhII' \IIIInIIIIIlIII;'\ nI I I‘IIIIK pII‘IIIII'II‘ \‘.III\'IIII_:' lInlI‘

I UrbannHangSuite .II IIIIIIIn ||pIII ‘IIIII III'I‘ \\I'I'l\l\ lig'hI \I'gI'IIIIIIIII \II.II‘II\ \I‘IM‘II In .I lxnnlq. .IIIII I‘I‘II'I'III \nIIIIIlIIIII'II IInIII \nII n! I :'l_\

(:lIII

I Behave? .II I III' IInIII-\ I I‘Illl‘

Ill illpIII {Inn 1 I .‘n IIII \InIIIlIl_\ III ()IICCII II IIIIIII‘\ IhI‘ IInnp\ nIII I' IIgIIIII InI IIIInIIII‘I \I'\\IHII nI III'I IIIIII“..III\I‘ IIIIIIII I\ l\.I\\ II'\IIII'III'\ \IIIVII lw \I‘IIIII‘.‘ IIII‘ IIIIII.\ \‘.III'III IInIII IlII' III I I\l I'II.III III IIII' IInIII InnIII. \IIIIII' I IIIxin’ IInIixI‘ IIIII‘II\ gI'l IhI' III'IIIIIII'III IIIInIIgh IIII' III I

I C.C. Blooms .II I I' III ‘HpIII iIIIII II‘III IInIII IIpIIII I III \\I‘I'IIII lIIp IIII‘ lIglII IIIIIIII\II\ In III \I\’( i IIIIIII I' .II IInII .II IIII\ \'\\‘| panII.II gII} I‘III

I Da Break .II I .I III'III‘ \II;'I‘II‘ \I. III II'IIIIII III \I'p

I Dust .II .\IIIIhn _‘l | I illlilll iIIIII If“. .‘ \IIg. _\InIIIhl}. III-I II'IIII\ In InI’lI .II IIII\ gnIII. IIII'IIII .IIIII IIIIIlI\|lI.Il \hmn .I\\' IIanI'II I\_\ IIII' II'inleIIx I.III. lnII_\ .IIIII I).I\\'

I Dysfunction .II IIII- \IIII IIII\ III|\‘. IIIn\I'Il In .I II'IIIpnIIII} IIIII pII~ I'IIIII \lnI .II \\,.I ('lIIIxIII'x. SI'I' pII' I'IIIII |I\IIII;'\ .IIIn\I'

I Fresh Air .II I III' IInIII-II HIIII‘ \I. III lI'lllllI III Sup.

I Fusion .II I’n \.I \II ||pIII III“ I \\I‘I'l\|_\. I).l\ .\IIIIl\ II ISIIIIIIn I iIIIIIIIl IlllII IhI- nIIIIIIpII'\I'IIl .\IIIII.I_\ Ix’II’h.IIII\nII I_‘II _‘Il \ I\IHlll pIIII Ing \l|l_\l _:'I‘III\ III IIII- II'IIIIII\ nl IInIIxI'. IIIp hnp. IllIII\ IIIIII ~.nIIl I Genetic .II IIII' I 'IIIII\ I III

I lpIII iIIIII. If. \\I'I-kl_\. SIIII .I IIIIghII panIlIII' \llllt't' IhIII \IlI)\\\'LI\k'\ IIIII'IIIIIIIw. IIIIIII' IIIIII In II. \n \IIInl.III;' III IIII‘ II.II .III‘II. IIIIIIII

I The Moneyshot .II IIII- IIIIllj'II ('IIIII \\ Ill I’I‘IIIIII III SI‘p

I Muzikisum III IIII' IInIII‘_\I'nIIIl\ IIlpIII \IIII. In. .‘ \IIg \InIIIlIl_\ l’.I\I IIIIII [III‘M'III \\ IIIIII~I'\ nl IIII- llllII‘II I‘n\I‘II'II .II“. II liI'IIIIIIIIII III'IIIIIIII IIIII- I'nIIII' IngI'IIII'I III Ill|\ II'IIIII\I'I§ III'\‘. \lIn\II'II\I‘. IIII\ IIInIIIlI II‘IIIllllllj.‘ \pI'I‘IIIl gIII*\I\ IIIII I )I'III\I- I l llIII‘I\\IlIk‘I. I )nIIhII~ ‘)‘)I. _\Illl'IIl_\ l\’|I'IIIlIII\HIl I.‘_ll:.’II \ l\III||l. IIIIII .\IIIIIII III'II} IIIIII IIII' It‘\lIII'III\ I ilIIIII .\II'I)nIIIIlIl IIIIII I)I*II'II I’.

I Naked .II I'._:'II II) illlllll iIIIII I.\ IL'III III-InI'I‘ I illpllll I III I IIXI .IIII‘I .‘II .lllI. \InIIIlIl_\. I’IIII'. IIIIIIIIIIIII'IIIII'II h.IIII IInIIxI- plI-IleIII- IInIII IhI- l\'\IIII'IlI\ I’IIII Ini'k IIIIII ('hiix I).

I Nocturnal III \nI \I. III II'IIIIII III SI'II.

I Playaz III Izgn. I lpIII iIllII. LC. I‘) .IIII I\ 3 .-\IIg. I'nI‘InIghII}. Ix’IIIlI- llhn_\/ IIIIII leII‘\I\ p|.I_\ Ing iigg} RIKII. \IIIIIIIIII hIp hnp .IIIII II'ggIII- IIIIIII‘I-IIIIII gII'Inx

I ReJuvenation III 'I III- Ilnngn I 'IIIII III. ilIIIIII iIlIII. t I, In _IIII. \InIIIlIl_\ IIIII \I‘hnnl |llIlj_'IL‘ I-\plnII\ III IhI' IIIIIIII InnIII \‘. IIII II'\IIII'III\ I\’I'II'IIIII‘\\. ‘I \‘» l\l. I’hnx-Innx IIIIII SI‘IIIII‘II \InIIIII'jI I<II. Illlh gIII-\I\ I’IIIII I) IIIIII IIIIIIIII'kI, 'l hInIIgh IIII- IIIII‘k. _\IIIII}. IlIIgg} .IIIII ('IIIII'I. \‘-llll\ IIII' IIII \I'hnnl IIII'IIlIx

I Snatch .II .I III' IIIIIIIII I<IIIIIII. Ill. illplll ‘~IIIII I." {fill I £35m \\I-I'III_\. RUIHC IIII- IIIII IIIIII gIIIIII-x _\nII IIIIII III I'III'IIp Iil'llhl] IInIIIlII_\ I'IIIIIp\ III.I' IlIIIlIIIx .II IIII\ IInIII} IlixI'n I'IIIII I'IIIIIIII-I. \I. IIII _\nIII’ IIII\I\ nI III\IIIl\'IlHII .\II IIIIII} .'\III\‘.‘.III'III IIIIII Spunk} .\II~\IIIIIlI-I

IiL‘IlII} lllIl’IIht' IIIIIII’\ \\ ill nI t'lllll\t‘ III' I'ilc IIIIII IIll III'inIIx IIII- Il‘.IllI£II‘IL' III I‘VIIx pl‘lt'cx.

I Sputnik III 'I III" \I'IIIII‘ Ilnp IlnnI I. 10.30pm ,iéllll. L" i. I‘) .IlII Ik 3 .\IIg_ I'nI'IIIighIl}. I‘I'I-I IIII' gIIxh ;l\ SpIIIIIIk I'nI'lxI‘Ix I‘IghI In IIIC I'IIiI‘I'IIII'I- nl )nIII‘ IIIII'III I'III. Him. I'IIpIIII'ing _\nIII IIIIIIII \‘. IIII

IIIIIIIIIh