Art lISllllgS

Paintings 2000-2001 I IIlIl \II I \‘p I \i.lul.llllll\ll ( inllt'r}. \lllIlI'I WI \I'u. p.IIIIIIII-_'\ lI_\ .Illl\l III It'sIIlpIIIc l’I‘II'I l,}III'lI

Haiku Installation \II 1 III I~ \lI'.‘ Il’IIIlIIIIII ( I.IllI‘r}I \ :jIIIIIp III \Illllt'llll‘HlAI} .Illl\l\ III-.III' IIIIIII III lt'\llllll\L'[I‘lll\'.l.1[‘.lllk'\k' pIII'III IIIIIII 'lI.IIl.II' IIII' \lIII\‘. lk'Illlllk'\ .I I.IIIgI' III IIII'IlIIIIII\ IIIIlIIIlIIII' \I'IIlpIIIII'. I‘.IIlIllIIj_'\ .IIIIl lI‘II\ l".l\&'(i \kIIle l‘_\ (il.I\_‘.III\‘. l‘.I\I'Il .Illl\l\ lIIIIII \p.IIII. llIIll.IIIIl. ('.III.IIl.I. \IIIllnIIIl .IIIIl LIIMII /’II'I! II‘ /.;/IIIII _"N’/,'.§ .. "

The War Years At Glasgow School Of Art (1939-1945) \\I'Il \ .\IIg XII I; Sup I \l.IIl.IIIIII\lI llIIIlIlIIIg I. .\II'lII\.Il Il'klllllt'lll\. .II‘II‘lnI'Is. IIlIIIlIIfJI.I|\lI\. lIllII\ .IIIIl .II‘IIIIIIk Pll'tilluk'ti lI_\ grgIIlImII'x .IIIIl \lilli III IIII' pI'IIIIIl IIIIIIlIIIII' III lllll\ll.lik' \\ll.’ll lIlI- \\;l\ lleI‘ .II (i8 \ IlIIIIIIg Mk" \\;II )L'.ll\. l I~.IIIIII'II .Illl\l\ lllullltlt' ,III.III l'.Illtilk"\. \l.IIgIII .\.IIIIlI'III.II1. IIIIII

Glasgow galleries continued

Anna Strachan I IIlIl lllll 3i \le_' ilhpllt'ti h} .I rIwIIlI'III} IIII IlII‘ IIIIIIIlI.IlIIII-Il l\l.'lllti IIl llIIII'nr} III the l )IIII'I III-lIIIIlcx .\IIII;I SII‘IIglInII \lk'Illk'\ \llk' spot lilt ‘.‘.lIll.\ IIII‘lIIIlIIIg [L'\lsl‘.l\k'ti \IixpcnIlI-Il llllllll]‘l\'\. u.;Il| lI;I\I'Il \‘.Hll\ .IIIIl .IrllxIx' lIIIIIlI.\ Diana Ferrari l IIIIl MIN 3* \IIg \IIIlpIIIr'I- and ham] lIIIIlI II-IanIII \ I'IIIIIIIIIIIrIg IIIg.IIIII \lI.I[\‘\ and MM IlI'L'HIIIlIH' lIIII\lIL‘\

THE GLASGOW PROJECT ROOM in!) Hunt. (I-i “\lIIIIIII' \III'I‘I. <<3 l-lfij. lIII' Sal IIIIIIII 5pm

Chasing The Dark Donkey I II

i Sun l2 Aug. .\II I-\IIIIIIIIIIII III p.IIIIIIIIg. IlI';I\\IIIg .IIIII |ll\l.lll.llIHII II} .lI'wII'II \VIIllxIIrI ;IIIIl \lnxxrmu l'r'.IIII'II.

.,l l’ I...

THE GLASGOW ROOM

(irIIIIIIIl I'IIIIII. l’r’IIII'I'\ SIIIInII'. llIII'lIanIII SII'I'I‘I. Ill HHIZ. .\lIIII SgII llI.IIII (IpIII; (ianlIII-I. (';II III |<II\\I. ( 'IIIIlI-lm I )l|\\‘l. Sun l|.IIII 5pm. llIIglI .\Il;IIII ( 'I.I\\ lIII'Il .IIIIl III.II:} IIIIIII‘. New Artists .'\ \I‘II'II'Il \L‘lI'I'lIIIII IIl \\III'l\ ' ll ~" I

II} up and I'IIIIIIrIg ;II'II\I\ Icnlurmg \I‘IIIpIIII'I'. [L'\ilit' IlI-xign. plIIIIIIgI'.IplI_\. ngIIIIIIng :IIIIl II‘III-Ilcr}.

HUNTERIAN ART GALLERY l‘IIIwaII) IIl (il;I\gII\\. NI IlIlllII-;IIl SIII'I‘I. Hll 5i i l, \lIIII XII

0. \Ilgirn 5pm. III-Ia

Whistler ln Venice I'IIIII MI I Sup. |)I';I\\II II'IIIII IlII' llIIIIII'I‘I;III\ \IIII‘lIl I'I'IIIm III‘Il .l.IIIII‘\ \INI'III

\\ ill\llL‘l I'IIIII~I'IIIIII. .I llI‘\\ Ilixpln} lIII'leirig um ;I gIIIIIp III \I‘III'IMII I'II‘IIIIng I‘IIIIIplI'IIIl |I_\ \\ ill\iit‘l \\llt‘ll lIc II’;I\I‘||I'Il III \I'IIII'I‘ lll IN“). 'l’lII' I'\lIIlIIIIIIII k'lllllt'ltik‘\ \\ III] .I NC“ pIIlIIiI‘nIIIIII |I_\ “I .\l.II'g;III'I \luI‘I )IIIIIIlIl I‘IIIIIII'Il /’II/IIII \ III //II \Ig/I/J \l/lel/I'r III ‘II’IIII I'.

Glasgow 1901 l'IIIII llIII IISI‘p. I~IIr

GLASGOW SCHOOL OF ART

lhI' Mackintosh (igIllI'r). III" RI‘IIII‘IWI SIII'I'I. 353 ~15IIII. .\IIIII i'l'l Illnrn 5pm; Snl llIIIIII IIIIIIII.

G Satoshi Watanabe - Hidden Landscapes I'IIIII MI 35 .'\llf_' I.\I;II'kIIIIII\lI (iIIllI'r‘) I. lx’I'I'I'III p.IIIIIIIIg\ II} .\II":\ gI'nIlIIIIII- Snlmln \\;II.III;IIII'. Illl IIp ;II1Il I‘IIIIIIIIg ;II'II\I lI'IIIII .|;Ip.III. I’.IIIIIIIIg l;IIIIl\I';IpI' illltl III'I'IIIII'I'IIII‘I‘. \\';II;III;IlII'\ lllllt|llL‘ [H'UCL'\\ lll\tli\t'\ IIIIIIII‘IIqul} ;IIlIlIng lllllltil‘t'tl\ III ki()l\ IIIIIII IIII' \‘illl\;l\. Illlti llIL‘II it} I‘L‘IIIIH IIIf.‘ llIL' IlIIl\. ilL' L'I'L'JILN _\I'I :IIIIIIIII‘I‘ IIIIngI' IIl lll\ III‘IgIIIIIl \IIII'k. (il;I\gII\\ \ IIIII'III;IIIIIII.II l.\lIIlIIIIIIII III SI‘I‘ I'I‘\ Icu gIIIII HIIIN. 111'! U, .lIr/IIIII IIIIII. ('lInIII‘x Rt'lllllt‘ .\I;II‘l\IIIIII\lI 3III)/. \IIIIIIIIIII'II pl.IrI\ .IIIIl Ilcxignx lIII‘ Ilic

MECHATRONIC C I R C U S

An exhibition by Paul Hamlyn Award nominee 2001 Fernando Palma Rodriguez

i3 June - i8 August.200i

DICK INSTITUTE Elmbank Avenue, Kilmarnock KAl 3BU

.3.......:..015615543413

OPENING TIMES

Mon/Tues/Thurs/Fri 10am - 8pm Wed/Sat 10am - 5pm Admission Free - All Welcome ° Disabled Access ° Air Conditioning TRAVEL INFO

Transport (from Glasgow). Train from Glasgow Central to Kilmamock (off peak return approx. £4). Bus 4 and x26, both every half hour. The dick institute is 5 minutes walk from the train and bus

station.

\J'II‘i "zw', ." .'_ I. I': . A 198 Gallery and Owl Movsto" (Eu lc'I low 'I;; E\" " t 3" East Ayrshire Council Department

of Community Services Museums and Arts

34 THE LIST. I :.

T'nAUIviA' '

Dundee Contemporary Arts. Dundee. until Sun 2 Sep 0000

Hm" I .l.".,‘ mu: II, IIIIII. .'.Ill‘. I‘I: annular Imp II 3,. I Ill‘ui 1’ Ir ~ I

;:.'.II.. I)(;I\'t lIIZImI I:xlIII>IlIIII‘. I:':I.‘l::' lli“

.z.. 2.38;. 'IIIZlHI IIIII MIIIIIII l‘lII'~.I:I-, .'

u l IIIIIImlII III. II. .I. ...".P'

{Ille' [)ll’lit'lth IV": 1-9

I} l: I'm, .JI;II;II: (ilIIIII)IIIII(:./' Int-II Many: l L'Itl'I‘IuI; ‘I‘II'llI'l‘LI'I III " It”? I" Ila

TII-w my" I,:t (Ill f; ‘l‘IIlfllIf/Ili‘llll‘, ItIIrgltI-rl. Inga

E\l."i‘~i' \b b\‘.l‘7"l.Ilr inl'l‘»

".utI-Iza -l/I.I'iIl lIIIIllIIIIIIT; IlI;I'.'.'IIIIIs;I IllIIl IIII,II~.<;.II-. llIll‘l I'llllII :rnI ,rI-A.

KII'II-I (SIM:':;.'.’;IIIIIII1III:I!I:I)lIMHRISII'I‘IIIIIIIITm llIn'Ixrn ~".‘-I. 'I‘ l‘ IL: :I'.

r‘ lawn-g. l‘."Iull;If'~; .‘I‘I 'II‘rwI.‘ fix I I.‘I> IIIIIII I t,

l1<,..I:.ar'. flu: IYIIIT): IlII(,‘{,l|lli

‘.‘.'IIIIIS; lI(:II' (llIl'.'.' III= IlI-' .'.I:IIII‘I '. .".‘_1I

i‘/lIlli..'! II<,\,I,I::.I.II.. /.I,*(IIIt/II>II’ ‘..II",_ .I ".‘I,l).'l .tIIIIII: I I It'.l"

:IIIJIIIII: Inn: ‘.'.'lIi(;lI I(:i(:."_?II!,(:53 l)l£l’.,Ill<lEI III/nu IIII: RIP ml N” I II,- i-I

l‘ .'.<.- .:Iw;<;:;<2 III IIIIIIIII: IIII: IIIII;I:;<: (BOIIUMI llll Ill If; NIIlllle .1 VIII ""31I)Ii'f$€rl‘.’€:f;‘.'.’£l:'l(3(i(III(Z(:III()I(:I\Jllllélll(SII'IIII'IIIIIJI‘,Illa:ll f} If) l-T r, .I

I1’wr'II,'.,lr.v.I:I‘. .‘.’;Il(:lI;Il,iI;- (II-3 IIIIIIIIII: IIII:I;IIII;I: (If .'II.".'.§.II.":l furITIIIIIa ml III: II»

IlIiI’t"“"\.f;, lllél‘, ILIlllT3IE (llfIlleIfS.

lilizll... l I:lIx (EIIII/I'IIIM- larva; SIIIIIIII: slack III i)ll)’)(i rIvI ,7: .'."I {-1,- I,III.t«:."-

."f;(;.'.l)(:il .'.'ItlI llII: IJlllélfIl: ".‘xIr (:IIIIII‘:.’II llllf; I:I';lII' ‘.'.'<f IIII'I'I II:I'II,-I: III-r I:.-,-‘. II.'.

<:=II<IIII:rIl {tlIIi II'IIIIIIIIIIII I'(:IYIIIIZlI’:' I,l IIII; l lIIlIIr,;IIImI, 'E'IIllItlI I 'I.'.'.'l' In,

urchilculurnl I'IIIIIpcIiIiIIII Hi ISUH \IlIII‘lI had ;I lII'II‘I III I'I'I'nling I'\hilIiIiIIn lIIIIlIliIng ;I concur! hull. IIIIlIler‘InI hull and III;II'lIiIII'r'} hull. ()n \ilt)\\ ill'L‘ .\l;II'l\IIIIII\h\ \IIlIIIIiIICIl plum. \IlIiI'lI

\\ Illl [III-Ir \llllplL‘ lt‘illlll't‘\. Indicnll) IlIlII'I' lI'IIIII Ihc \\ inning \IIII‘k II} .iillIlC\ \IillI-I'.

Hidden Treasures I'nIII SIII I Sup. 'lII cclclirnlc IlII‘ l‘niwr‘xil} \ 550th IIIIIIIwI'xnI'}. :I \pI‘I‘InlI} \cch'IcIl Ilixpln} IIl primx. III';I\\ IIng :IIIIl IIIIII‘I'I'IIIIIIII‘x IlIxIIIII II'IIIII lllL‘ ggIllI‘r'} \ I'IIIIcI‘IIIIII. l~I‘;IIIII‘cIl ;II'II\I\ IIII'IIIIII' .l..\l.\\', 'lIII'III‘I'. .\1;II'I' (‘lI;Ig;Ill. l'.Il\\;IrIl BIII'IIC—JIInm. l'...\. \VIIIIIIII. .iillllLN (iIIIlIr‘II‘ Lllltl .'\it‘\;llltit'l' RIIIII'IIIMII.

THE INKWELL

I-III ()III'I‘II .\l;II'g;Ir'cI l)I'I\I'. Shh 315‘). \lIIrI Snl l 4pm III' II} :IDPIIIIIIIIICIII. Ali Abubakar Thu 2 Thu ‘) .'\llf_'. in this IcrIIpIII'nI'} I'\lIIlIiIIIIn \pncc In North KI‘II In. :I \I‘lI-I'IIIIII III pninlingx II} All .-\hIIlI;Il\;II'. NE 8‘ li)‘.'.

Melinda Stradling Hm I) Thu |() Aug. l'.II\ ll'HllIIlL‘lllill :Ir'lixl \lI‘lIIIIlu SII'uIllIng I'r‘cnlux ;III irNullulIIIn lIII‘ Ihc \IIIII-Ia NE

INTERMEDIA GALLERY

In King SII‘I'I'I. 553 35—1”. .\IIIII Snl IIIIIIII (IpIII.

Three Painters SIII 4 SIII 25 Aug. l’.IIIIII-r\ llcnr} (iII}. \IkIIln lrrncr' unIl \lnllhcu SIIII'xlciII \\llU ;Ill \illtilL‘ki ill (il.I\gII\I SI‘lIIIIIl III .'\I'I lIIII arc IIIIII lIxIIIg III (ilmgmx. IleIIIlIIII'gh and Bcrlm arc lII‘IIIIglII IIIgI'Ihcr IIIr Ihix ngIup I'\lIilIIIIIIII III pumlmgx. 51’").'.'

JOHN GREEN FINE ART

Ihl Hull] SII'I'I‘I. iii l‘Nl. .\lIIII l'I'I III,3II;IIII 5pm; SnI llHIIIIIII lpIII. Mixed Exhibition .\ I'hnnglng \I‘lI'I‘IIIIII IIl lr.IIlIIIIIII;I| :IIIIl I‘IIIIII'IIIpIIrnr} paintings IIII‘IIIIIIIIg \IIII'kx II} l'...v\ \anIIIrI. (';II'lII RII\\I. .lIIlIII III-Hun}. _lIIlIII HIIINIIII. \VIIIIIIIII \lilII'r l'rn/I'I and SH \VIIlInIII .\l;II"l';Igg;Irl.

THE LIGHTHOUSE ll MIII‘lII'Il I.;IIII'. Ill (IVIZ. \lIIII. \VI'Il.

l‘r‘i Ik SIII III. KIIurII (IpIII; 'lIII' l|;IIII (IpIII;

'I‘IIII Illillum 3pm; Sun IIIIIIII 5pm £1 llllt'llltlt'\ I'IIII‘} III ;III L'\llll‘llltlll\l Industry Of One LIIlll Sun I: .\IIg I(i;IllI'I‘} l'I\I'I, .-\ III;I|III' I-\lIIlIIlIIIII III IlI'xigII lI'IIrII l‘lhl III lllL' pII-wnl Il;I_\ (hurling IlII' IIIIpuI‘I III .I 'IlI'xlgII and make I'IIlIIIr‘I‘ lII llr‘IIuIII IIII-r IlIc II;le IIII‘III} )I‘nr‘s. iilleIleJlll\ IIII'lIIIlI- RIIII Ar;an II’III ('I ('IIIIII' and Tom l)I\IIII\

.IIII A/Iu/II. as III-ll il\ IIII'IIIIIIII'. lIglIIIrIg. terminus and glass and \IIIr'lII h} SI'IIIleh IlI'xingcr'x I’II‘I'IIIIIx Mullnnc and ()III' l-IIIII iiilllL'l'.

Homes For The Future II I'nIII SIII 23 Sup lRL'\ II-II (inllcr‘) I. .I\II I'\lIIlIIIIIIII IIIIIkIIIg ;II HHIIIL‘\ lIII‘ lllL' l'IIIIIrI- pr'IIII‘I'I \\ high um IIIIIInII'Il Il\ purl III (ilnngIu. l‘)‘)‘).

LILLIE ART GALLERY

SInIIIIn RIIuIl. \lllriguuu. 5‘8 HM",

'l‘uc i'I'I lilitlll 1pm. 3 5pm; Sn! 3 5pm. Margery Clinton mm 8le I I Aug. ('crurIIII‘x and landscapes III \‘IillL'lL'HlUlll' II} Mnr'gcr‘} ('lInlIIrI. Innrklng lIcI‘ "lIIlI )I'ur. (‘lIrIIIIII I\ I‘I-IIIIIIIII-Il IIII IlII' IchcIIIpIIII-III III lll\[l‘L‘ glu/cIl ucr‘urmcx.