F

arsnare Classified

Flatshare - Glasgow

I Large room to III II; III/ifl' HI \I I.IIII IIIII IIIIIII /II/I\ IIIIII‘III III'IIII'II.

I’IIIII \InmI I IIIIIIII. III'I ifI' III M

IIII In I1. I IIIIIIIIIIIIIII IIII'II u IIII I)\ I). ll.

(II IIIn'I' IIIIII II II III. .’\’I IIII\

\IIII'II A \II II“.

Inm IIII \[IIIIII’II‘ II'IIIIIII. 1335 /II III I III/Ix I 135 ('I 135/) III/null, (.I‘IIIIII I .IIIIIII‘\ III] III-II (loll) jSIIII

I Good sized room IIl'IIIIIII’II III I IIIIIIIII'IIII’II' (II/HIM I'IIIIII/II IIIII III/I'II/ IIII (III/\QIIH I \IIIII‘IIIQ u III) I [II‘II II'\\II'IIIII IIIIIII' £35II/II'III MI I all IIII/\ I'll [IIIIIIII' (1/357) III)‘ III,"

I Sunny single room Ill IIII'I’I' I’I'II \I'llI/I\I(/l' IIIII. \InII‘I'I/ IIl‘IIIg’ I‘IIIIIII n IIII IIIII- IIIII\_ II/I \II‘I'I'I /IIII'IIIIQ uIII'IIgI'. I/IIIIII\ IIII .X'III'IIle l\’IIIIII I ‘. IIIIxI'x A" II'IIIII\. .lI/ IInIII ('I’II\. UNI/III! III'III IIII‘ (I. III. A'- /IInIIn' III/IIIIIIIIII. II'I (WU-m 0/0 In“)

I Room for let m I/IIII'I.gIIIIII \‘II'H', III‘II'III III/I

III IIII‘ I/III. (‘I'IIn'II ('II‘I'IIx_ -IIIIIII II'IIIII llII/III'IIII IIIIIII'I'QI'IIIIIIII. ('I'IIII‘IIIIV III’IIII'II. 1535'” [II'III e /:II'I‘II'I'II\ I I'IIIIIn'II IIIl. (.IIII .IIIIIIIIH' 0777/ 73/ III.

I Room to let m .llIIIII'I'IIIxI'II (‘II\' (‘I'IIII‘I’ I'IIII. J‘LIII/ .X'IyIII'IIIIII'I'. XIII/ring H‘IIII IIIn' IIIIII'I'. (I'IIV II'II'IIIII\'. /\’I'III 1.‘,:()/’( 'III - \IIIII‘I' III ‘I’IIIIIII'. ('III/ Ix’II'IIV IIII (II/I 555' “73/.

I Spacious sunny sin- gle I‘IIIIIII III II\'IIIIIIIIIII IIIII III III II'IIIII III/II’SI'I’II'IIII’I'I'. {/9151} /II'III /IIII\ III/Ix. .i/ III' /* IIIIII \IIIIIIIIIQ \IHIII‘III ll'IlIIII’II III \IIIII'I’ ll'IIII 3 /III.\IQI‘IIII\. I’IIIIIn’ III/I R57 .\'-III\' (Il' 07057) 3’5!) 5'53

I Student wanted to \InII'I' II IIIIIIII'I‘II IIIII III I'II\' I‘I'II- II‘I’ \l'IIII 3 IIIIII'I‘ .\IIIIII'III\. IIIIIIII’IIIIIII' I'IIII'\ IIi‘IIIIIIIIII'. {DUN/III)! I III/Ix. III-II 575 3995'.

I N/S professional wanted, IIUHI’II' I'IIIIIII III II'I III IIII‘gI' III'IIIIIIIIIIII IIIII. \IIIII'I' II\ III: I'IIIIIII. III/IIIIQ I'IIIIIII_ IIIII'III'II. IIIIIIII'IIIIIII_ IIII IIIIIII IIIII\. {5'51} [’I‘III. IIIIIIIIIIIIL’ II/I I’III\ I'lI‘I'flI II'II'I’III’IN' I'IIII\. III-II .U-I 0335.

I Highland West EDd, \IIIIIIIIIIL’. \IIIII‘IIIIM. III\/’II’IIIL'. IIIII AIIIII'I'. IIII'QI‘. (/HII'I. III’UI’II’ I'I’IIIH III .xIIIII'I' H'IIII .iix'r‘ IIIII I)I'. {II/I5 [II'III IIII‘IIIIIIII: ('I' + III/Ix A (It'l’IH/I. II'I.’ (I‘VE-I (NH-OI.

I Single room avail- able, from IIInI.lIIuII,\I. III II'II'IIIIIV. \l'I-xI IanI IIIII .xInII'IIIu H'IIII 2 II'IIIIIII'\. IIII IIIIIII I‘I’II.\. \llIII‘I1\\ QIIIII'; II \ /II‘IIII'\\IIIIII1I. l-IEII/H‘IH 4 ('IA' III/Ix. lt'l.‘ .lIIII‘nI III-II 3'34 4035.

42 THE LIST 9—16 August 2001

I Glasgow West End

IIII'I. III‘I 'JI Il’t‘III III A \IIIIIII III I III III/\I I III IIIIIIIIII III, .'I' \InI'II IIII In II A IIIIIIIIIIIIIII v. [III 3 IIIIII I \, {SI/II III III. IIII IIIIIIII'J In III/IIL’ A IIgIIII/Iz, I II IIn/Ing ('II II I‘ “III A'A'U .‘\-I‘/

I Large West End mum III III III III \IIIIIIII IIII (I. In III llIIIlI I \II\. (35“ [II III IIII IIIIII

A IIIII\. II’lII'IIIII’II IIIII \I'l’II'IIII’I'I', lI-I; IFVII; .IU" «AS I Double room to II I. m IIIII\ IIII'III\I1I I/ IIIII. III HI \I .II'II IIII'II

I IIII\. III‘III' /IIIIIIII IIIIII\/II‘II.

I‘InI. [II'I'II'I' II \ II IInIII

137! III III. IIII IIIIIIII: I’lII\ A ('I. III III! /IIIIIIn . IIlII'I/III’II .‘IIL’. II I: III-II 5v\I ,I'I/A’.

I Female wanted for I'IIIIIII III x/IIII IIIII\ IIIII. \IIIII‘IIIQ n'IIII I IIIIn'I‘. [HI III gIII'III‘IIx. IVI’II‘III III'II QI' (III'II‘ {If/I [II III IIII‘IHIIIHL' III/Ix, \IIIIIII I \ HI I ((‘IIII'. (II'II I—‘IIH_

I Room to IEt, IIII g'I' IIIIII IIII' I'IIIIIII III I‘I'IIIIIII ({IIngIIn. III/III/\ I'I'IIII'IIleII'II IIIII. \IIII [IIII II'uIIIInII LII“ [II III. [III IIIIIIIIQ (‘/'_ /I'/.~ II“"II NM NS}.

I No rooms in gm II‘II'IIIIIV. \I'I IIIIII IIIIIII‘ IIIII III (I'IIIwIm; H I‘\I /:InI IIIIII/IIIIII‘ Inm. {SIE/N III. IIII IIIIIII I IIII\_ J-IIII' IIIII‘I'III'I III I I'\\. n IIII/II \IIII III/II/I \IIIIII'III\. III" .IIIIIn \ III-II 57/ (I334.

I Spacious Southside flat, IIIIIIIIII‘ III'I/I'IIIIIII A' IIn'II \I'/IIII‘IIII' III/nu I'IIIIIII. (I'( ‘ll. IIII IIII’II III/IL I'IIHI‘ II' [III/H, \IIII/H. II'IIIn/IIII'I. \IIII ,III'IIII'uIIIInII. {DI—(I/II'IH I III/Ix. II'I: III~II -I_‘.\' Nth II/II-r "II/II III' IFIII I5.“ 3375’ IIII\'IIIIII'.

I TWO sunny double I‘IIIIIIIx III IIII'L‘I'. I/HII'I IIIII. IIII .sII‘IlI/I\II/('. II'IIII\ I'I I'IIII'I'III’II'I'. IIII USS A II \ [II‘I'II'I‘I'I'II II'III III'k’Ih’IIII’II’. III-II It": 530-5. I Excellent room to III. III .I' III'III'IIIIIII IIIII. III/ IIII’II III/Ix I [IIII'IxIIIgA [SIN/III)! ~ III'/III\II. III'IIIIIIIIII' IIIIIIII'IIIIIII'I\. III: III-ll II): III/3 (II' II‘IIIIII j-I/I I-I5.

I t0 3 I’I’III'IIIIHH IIHIIIIII’II'. I‘III' III ill/II [II/II. IIIIn'I' 13”!) [II/II. SIIIIIIMIIII' III (I'IIngIIn. (i( 'I/. /)(i. \II/II’I‘II (1(‘(('\\Il’('I.I\ ('I'IIII'I'./’Il/’/II' II'IIIIx/IIII‘I. (I IIII’IIIIII'II. IIII USS. III/Ix \I'/IIII‘IIII'_ III: “"05" IIIIIIIIiI III III-I/ -I_‘.\’ *I'I‘AI.

I Large double room In \IIIII IIIIM QIII'I'IIx I’III'A IIIII. snII [II'II/I'HIIIIIIII g'I‘I'III IIIII A IIII'III IIII'IIIIII'x. [JIM/II’III. IIII'IIIIIIIIQ ("I -- III’/)I'\II. I'II‘IIIII- III: um. I'II'I'II‘II II\ A [IIIIIIn' III/Ix. IIx'III/IIIIII' IIIIli. I'I'I.‘ III-II

~12} 0305.

I Spacious flat to .I .~

(El-I I‘:I((l' I”.‘\ ‘1." ’.‘( ‘I ;)Ilv.',.- II’I‘II; A H"; x! I> \I“,I.;( I ISM/I II; I / II.

II/Vj/ ‘\‘l l,“/\ ,II II'WIJ.’ I; \‘W

I Sea Front, fur- nished \ nII‘I'll', III III II”: ‘IIIIIEIIIIIA III/I \.'(I III'I.'. .v "I IIII‘I’IH\. :IIIL'I

I III III I.‘ .11 I'I.'1f II‘I‘I’I, II‘IM ’I‘I’I’I.

:jIIIIn I: I‘M/1mm. II:IJIII:II.'13 ( ,V I,‘ \ \IIIIIIIXQ. ,"I‘\\II’.I IIIIIII IIII"

I III.’III’I II‘I’III II III

II/IIM‘,

Flatshare wanted

GLASGOW I Girl, N/S, postgrad.

\( I I\ IIII L'I\II \IIIIH\ II‘I‘III III I I II ()I In II'lI \ \IIIQIIIQ, III!(\II III IIIIIIIIIIII III I III II' IIIIIIQI'I: 135II/II III - III/Ix.

(‘IIIIIIII I .II'IIII IIII III-II VIII fir-I.

Property to let

GLASGOW

IIII'I l IIIIIIIIII 3/1 I \I /II

I Southside, profes- sional persons III/IIIIIII III II‘III 3 III'I/I'I II IIII I I'IIII'."I IIIII III ('IIIIIIIIIII u IIII Im II g'III‘I/I'II.

(II ‘II. IIIIIIIIQ IIIIIIII I'II /\’I‘III 1~I5II /II III. /)I'/III\II A III II III I \ II'I/IIII‘I‘II. III (INN/ll VIII IS”,

I Apartment to let, I/II/ XII/I; IIIIIIIIIIIII' (II/I .\II'\'II\I. I'II I'III'III. IIII‘IIIxIII’II. IIIIIIII I‘II IIIII III /IIII'/III\I IIIII/I Hm I. IN III: I‘IIIIIII, III‘Ill’I( III'III'IIIIIII. IIIIIIII‘IIIIIII, IIII III’II, IIIII/I/I [III \IIII' park/HQ. DISH/NIH. III." II/.\"/‘/ \‘\'II.\’_\‘/I,

Recently decorated. IIIII\ IIH'III\III'II IHI' I’I'III'I‘I‘III III/I III‘III' I II\ II'IIII'I' IIIIII XIIIIIIII I\III' I 'III. (I'( 'II. \IIIIH I‘l. {III/I [II III ° III [HM/II.

Call 0141 550 3754 or 07769975488.

GLASGOW I Girl, N/S, postgrad,

\I'I'Ix IIII'g'IxII \llllll\ I'IIIIIII [II I'I'IIII'III IfIIIIIIInI‘gII SI [In IIIIII I' ()I'IIIIII'I'. I.U\ I'x \IIIQIIIQ. lIll(\lI II'I IIIIIHIIIII III'I III'III IIIIIIQII 1.1;” I’III\. ('IIIIIIII I .II'IIII IIII III-II 50H

‘A'J-I

GLASGOW

I Professional house sitter III I'II'IIIIIIQI IIII~

III I'IIIIIIIIIIIIIIIIIIII III (IIIHL'IIH. (‘Im II II II IIIII‘I‘ [’I'I\. .liIIIIIIIIII .lIIuan I’IIHIII'II\. /.('IIIIIII' [(I

II ,w/\‘.\_"_‘II “I Ill-1] :04 5V!!!

Flatshare - Edinburgh

I Single room in \‘,,III_'.'I_'_\\ “‘I '_~““' ILA“ II:

lll"'ll.."! .I‘III'III I’ ".I\ ’I II‘ .‘I "1,.- ,.‘..,( ’,.'.V’.l\ ( \( 'y’ II.» III':( 'I. l\ ‘l-II‘ )l n ’17," (l“( \ \I II V.’ I',’n",¢" I‘ll-'\I.A" I’l‘I \II

(/II,’ \'I .'.'“I.'/f I Sunny double room III II _. .HI “I: \ \

II'I‘H'II'I,'\ II'

“I’,’II(.'I \jII',’ \I."‘.'I \.:.'_II"“I

\I I’III “I’VW I I \.' L‘ “If”. II; - I I \H_' II"\\\ \'/.,'..'"\'

I Wanted student

flatmate, IIusIIm

\IH IIIII/l ‘I.' \I I II

In. A

.'I.' [III \I.'II'II

'I'./.'I.' .1-‘.I’I'III.'(I\ Ifu'.’ Inn IInIx.‘ .'I'n'I:.;\ II'IIII IIIsI Inn/I: In I I.“ \zIIIIIIIIII IjIII‘. \IIle In ,IjIII: \IIII‘AI I 3.,‘5II/II III I’III\ ( ‘, IN“, I \Imn; II"\II/ ,' I; I. CI; I Edinburgh Royal Mile I III/IIII HIIIIII II II' \In;II II: II.’ IIIIIIII III :jIII QI I’II\ IIII'I' InIIIIIIIIII In :IIIIrIIIzj \II'."I'I\I \IIIIII II IIII I'III‘.. LVN! [III III

III \IIIII “III 33‘ I I5 .

I Tollcross, flatmate wanted II‘I \IIIQII IIIIIIII, \IIIIII IIlI Ill IIIQ IIIIIIII n IIII IIIIIII‘x III/m I\I\ IIIg'IIIII. III'IIII I IIn IInI III I \II IIII'II\ IIIII. {357' [II III. I ‘IIIIIIII I \IIII I‘II III."I ._‘_“I -I_‘."/

I Meadowbank, fully furnished IIII'I H [II] \InmI I IIIIIIII IIIIII \I/IIIIIIII H ( '. I III/1‘; IIIIIIII I\'III In II 15' _'.5/’( '\I - IIIII\ I. / II“ ‘II _\'/3‘III/

I Double room in \II'IIIIIIHIIIHIA IIIII II' \IIII'II HIIII IIIn I'IIIII II IIIIIII' ~ :IIIIM \II IInIII I I‘ll\, II \ I \\I'IIIIIII. lI'IIIII/I' 35- [III II'III'II. 135'.“ [II III IIIII III/ I’lII\ I \I I/I/ /’III'III'I. (II/I III.\'/ (III/ W‘U-I III/I I’ "/IIII III II'II\I

IIII \\II;'I IIII (In/.5 IfiI "/Ifi‘l.

I NEWINGTON, dou- ble room IIlIIII III 3 III'II IIIII. HI'II I'I/III/I/II'II. HI'II /III\IIIIIIn'II, \IIII \IIIIIIQ [II'III' iJ-III I'( ',\I - I’III\. III II/IN I55:

I Outwuth Edinburgh- a "MUST." II‘III”I..'I“(II-I’III‘J ‘V(|I'V,"I“': .V’: I l‘.'(’:I'/\ II’.'.'I4'\'( \I'.' .‘(l1.’((4"(I‘,"y",II\I"’I(4VI" .\ “‘ "II’I'JII'I \

{SIIII 'I‘ ,7:

\’.'II"( 1"’I'.'.'.‘\ /(.I II/\q‘ \\“r I Very Large, bright

,"I'.(".( Il'l"’: J". (III ’.‘(:I‘\, \I'II

Isuzu \I I». IN: I.‘ 'I'..'.' IIIIIIIMI (.I’I ‘.”.‘l¢‘l( II'IIII' V. I ’I HANS! ‘I \ .‘I'II'.'I'.;III [III LjI II'HIIQI 'III.'\ '[II ’.'I\’I..I ll; 33 I’.‘ I .'l \‘lIl‘I.-(AVI,I,I(

I \.' \I ,".'I I'."'I '. H I.'I.’I.' \.'I:{ I II”

VIIII I(1"(.’(IIII11.I.'I,',,('(I’Ill‘v /\'I III i \‘IIII III, I whiny}; . jun“ IIII/IIII'HI “III “(I \'5‘ I Leith, lovely large IIIIJIIIII IIIIIII: III III/:30! \.'IIII:\

\I.'..'III:;; \zIII; / IIIInI

(II

II .'..'I_I II “III 'III III/II :fII I.’.' '. II x: \ I'IIIM' I’I II“. I.'I IIIIII IIIIIIII I/III'II I\

‘.“" I’( '\I IIn ('I III III {I .1/,'/\II\,I, II'“\(I_‘().I\'\'U

I Meadowbank/ Willowbrae

/\’IIIIIII III IIIIuIII \IHII'I II'II\ IIIII IIII In I; \ IIIII II‘IIII (/sz I III IIIII In III/III; IIIIII IIII IIIIIIII I'II\. 5 IIIIIIx \zIIII IIIIIII \II InIImIIIIIII \IIIIIIIIIII IIIIII lll‘/\II‘I'II I’IIII \IIII \ \ /’II‘II \\lI'IIIII If)“

[II III IIIII\. III II 55” -III"II

I Single room in IIIIIIII I\ III/I [III/III’IIIII III/II III\\ IIIII. IIlIII/III’II IIIIIII I .\I/I/I'IIIIII'I. \IIIIIIIIzj v. IIII .‘ III/III /IIIII\ /I\III:3 II‘I‘III. (II II. H \I, I I "II [II III (‘I - I'III\ (II/I ( 'IIIIIII'II I‘I (II/III III.\'I 3..“1 (HIV) IIIIIIII l III/III II :jIIIiI "I I'IIIII III \I n IIIL'II'II, IIIIIIII/I IIIIIIII IHIIII III __‘ III II III/I. \II II I I/III/II_ HI'II /III\IIIIIIII‘II_ \IIII \I'IllIi" [HI'I.' {J‘IIIIII III - I'III\ III {I MIX /"5.\'

%.Q

C‘Rl(‘llI()N-.S"l‘U/lR'l' .iI.-l.\'.-\(I'l'.'.\ll'.‘.\"/‘.S'l'./\’\'/( 'I'JS l,'/‘/)

."I \III'IIIII I'I‘IA‘I I,

I’ROl’lCR'l‘Y AVAILABLE FOR Lli'l‘ l’. I'.".I I. ‘I XIII .. ,"’I'V,"I ’."I M! 'II 4 I II

'.III.. ’1 I:I.‘I.III:Iv/'I .‘

ONE BEDROOM

I' "I /\'I‘..' I!” .I’II‘

II {425 pun

THREE BEDROOMS

I’ll: \S\\('l2 _‘ I ‘I v II

'«. I. {030 pun II.II'.‘".'III,-I~ I\': I...‘ III CI" tin”: III .I'III A I I’JL'II ’I ,‘ III 5 £755 pun \ 1"‘(Il'r II.'\,"II.' ‘I .' \ In (750 pun m1:

II”."I I'.’- I II II,’

., ,I x ‘~ II £755 pun III-:1 \l‘.“ l()\\\ ,I’I'I.",.'I‘I. I'm: VIII

II.."' II In lurII (,( /I.'I [IIII'III _‘ " /;I, £825 pun

FOUR BEDROOMS

\H)R\l\(i\”)lz II. II I" ."JI' ‘IIIIII I' 'I g": " I',I"' I 'I.‘I'.'l",'t 'IIIIIIIIIII

‘I ‘II. Elllll pun FIVE BEDROOMS VIII/J: ,’III, (II II':.'

, I , .' I. flllpll'x'm